biologie_3_lekarska_fakulta

The flashcards below were created by user vari on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1. Které tvrzení je správné?
  1) oogeneze i
  spermatogeneze začínají až v době pohlavní dospělosti jedince
  2) oogeneze i
  spermatogeneze začínají již v době embryonálního vývoje
  jedince

  3) oogeneze u ženy
  začíná v době jejího embryonálního vývoje, spermatogeneze u
  muže začíná v době jeho pohlavní dospělosti 
  4) oogeneze u ženy
  začíná v době její pohlavní dospělosti, spermatogeneze u muže
  začíná v době jeho embryonálního vývoje
  3) oogeneze u ženy začíná v době jejího embryonálního vývoje, spermatogeneze umuže začíná v době jeho pohlavní dospělosti
 2. 2. Morfologický typ
  chromozomů, který se u člověka nevyskytuje je chromozom
  1) metacentrický

  2) submetacentrický

  3) akrocentrický

  4) telocentrický
  4) telocentrický
 3. 3. Postižený muž
  předal mutantní alelu polovině svých synů a dcer, kteří jsou
  též postiženi stejnou chorobou, jakou má otec. Jedná se o
  dědičnost
  1) autozomálně
  dominantní 
  2) autozomálně
  recesivní
  3) dominantní
  vázanou na pohlavní chromozom X
  4) recesivní
  vázanou na pohlavní chromozom X
  1) autozomálnědominantní
 4. 4. Který z
  uvedených původců onemocnění není přenášen pohlavním
  stykem?
  1) Toxoplasma gondii

  2) Trichomonas
  vaginalis

  3) Neisseria
  gonorrhoeae

  4) Treponema
  pallidum
  1) Toxoplasma gondii
 5. 5. Barrovo tělísko
  můžeme pozorovat
  1) v buňkách ženy
  s normálním karyotypem 
  2) v buňkách muže
  s normálním karyotypem

  3) v buňkách ženy
  postižené Turnerovým syndromem

  4) v buňkách muže
  postiženého Downovým syndromem
  1) v buňkách ženys normálním karyotypem
 6. 6. V mendelovské
  populaci je četnost recesivních homozygotů 0,01. Je-li frekvence
  dominantní alely p a recesivní alely q, pak
  1) p=0,1, q=0,9

  2) p=0,9, q=0,1 
  3) p=0,8, q=0,2

  4) p=0,5, q=0,5
  2) p=0,9, q=0,1
 7. 7. Somatotropin se
  tvoří v
  1) neurohypofýze
  2) hypothalamu
  3) adenohypofýze 
  4) buňkách kosterních svalů
  3) adenohypofýze
 8. 8. Introny jsou
  takové úseky genu, které
  1) nejsou
  transkribovány
  2) nejsou
  translatovány
  3) nejsou
  replikovány
  4) jsou součástí
  všech genů prokaryot
  2) nejsou translatovány
 9. 9. Mendelův zákon
  o volné kombinovatelnosti vloh platí pro
  1) alelové páry
  nesené různými páry homologních chromozomů 
  2) alelové páry
  nesené jedním párem homologních chromozomů
  3) geny ve vazbě
  4) žádná odpověď
  není správná
  1) alelové párynesené různými páry homologních chromozomů
 10. 11. Jedinec má ve
  všech somatických buňkách 45 chromozomů, tj. 44 autozomů a
  jeden gonozom X. Tento jedinec je
  1) muž postižený
  Klinefelterovým syndromem
  2) muž postižený
  Edwardsovým syndromem
  3) žena postižená
  Klinefelterovým syndromem
  4) žena postižená
  Turnerovým syndromem
  4) žena postižená Turnerovým syndromem
 11. 12. Který znak
  byste označili jako multifaktoriální?
  1) inteligence
  2) krevní skupina
  systému AB0

  3) Rh faktor

  4) tvorba enzymu
  1) inteligence
 12. 13. Mezihostitelem
  škrkavky dětské je
  1) kočka

  2) blecha

  3) pes

  4) škrkavka nemá
  mezihostitele
  4) škrkavka nemámezihostitele
 13. 14. Nemoc „šílených
  krav“ je onemocnění způsobené
  1) viry

  2) bakteriemi

  3) prvoky

  4) abnormálními
  priony
  4) abnormálnímipriony
 14. 15. Interakci mezi
  aktinem a myosinem aktivují ionty
  1) Na+

  2) K+

  3) Cl-

  4) Ca2+
  4) Ca2+
 15. 16. Oocyt I. řádu
  (primární oocyt)
  1) je buňka
  haploidní

  2) je buňka
  diploidní
  3) vzniká po prvním
  meiotickém dělení

  4) vzniká po druhém
  meiotickém dělení
  2) je buňkadiploidní
 16. 17. Vývoj
  ekosystému se označuje jako
  1) sukcese
  2) klimax

  3) homeostáza

  4) disperze
  1) sukcese
 17. 18. Gen, který
  kóduje inzulín, je přítomen
  1) pouze v buňkách
  pankreatu

  2) pouze v buňkách
  jater

  3) pouze v buňkách
  žlučníku

  4) ve všech
  jaderných buňkách těla
  4) ve všechjaderných buňkách těla
 18. 19. Jaká změna v
  primární struktuře DNA může být příčinou toho, že v
  bílkovinném produktu chybí jedna aminokyselina?
  1) delece (ztráta)
  jednoho nukleotidu

  2) delece (ztráta)
  dvou nukleotidů

  3) delece (ztráta)
  tří nukleotidů 
  4) delece (ztráta)
  čtyř nukleotidů
  3) delece (ztráta)tří nukleotidů
 19. 20. S vyšším
  věkem ženy se v případě těhotenství výrazně zvyšuje riziko
  1) postižení plodu
  autozomálně recesivní chorobou

  2) postižení plodu
  polygenní chorobou

  3) postižení plodu
  trizomií 21. chromozomu
  4) postižení plodu
  gonozomálně recesivní chorobou
  3) postižení plodutrizomií 21. chromozomu
 20. 21. Kdo odhalil
  molekulární strukturu DNA?
  1) Watson a Crick 
  2) Schleiden a
  Schwann

  3) Avery, McLeod,
  McCarthy

  4) Auerbachová a
  Müller
  1) Watson a Crick
 21. 22. Které společné
  vlastnosti mají DNA a RNA molekuly?
  1) obě jsou v
  eukaryotických buňkách vázány s histony

  2) obě obsahují
  fosfodiesterické vazby 
  3) obě obsahují
  adenin, thymin, guanin a cytosin

  4) obě se vyskytují
  pouze v jádře
  2) obě obsahujífosfodiesterické vazby
 22. 23. Vitaminy
  rozpustné v tucích se nevstřebávají, když chybí
  1) žaludeční
  kyselina chlorovodíková

  2) pankreatická
  šťáva

  3) žluč 
  4) pepsin
  3) žluč
 23. 24. Riziko
  autozomálně recesivní choroby, jsou-li oba rodiče nosiči
  recesivní mutace, závisí
  1) na počtu
  chorobou postižených osob v rodině

  2) na frekvenci
  choroby v populaci

  3) na zdravotním
  stavu rodičů

  4) pouze na genotypu
  rodičů a je pro každé dítě stejné
  4) pouze na genotypu rodičů a je pro každé dítě stejné
 24. 25. Za buněčnou
  imunitní reakci proti transplantátu odpovídají
  1) B lymfocyty

  2) T lymfocyty
  3) trombocyty

  4) žádná odpověď
  není správná
  2) T lymfocyty
 25. 27. Krevní skupina
  AB je charakterizována přítomností
  1) aglutinogenů A a B 
  2) aglutininů antiA a antiB
  3) aglutinogenem A a aglutininem antiB
  4) aglutinogenem B a aglutininem antiA
  1) aglutinogenů A a B
 26. 28. Vniknutí
  spermie do vajíčka je impulzem
  1) k dokončení druhého meiotického dělení
  2) k dokončení prvního meiotického dělení
  3) k dokončení heterotypického dělení
  4) k započetí druhého meiotického dělení
  1) k dokončení druhého meiotického dělení
 27. 29. Novorozeneckou žloutenku je možné očekávat u dítěte, jehož
  1) oba rodiče jsou Rh negativní
  2) matka Rh je pozitivní, otec Rh negativní
  3) matka je Rh negativní, otec Rh pozitivní
  4) oba rodiče jsou Rh pozitivní
  3) matka je Rh negativní, otec Rh pozitivní
 28. 30. Savci se
  objevili
  1) v prvohorách
  2) v druhohorách 
  3) v třetihorách
  4) ve čtvrtohorách
  2) v druhohorách
Author
ID
303391
Card Set
biologie_3_lekarska_fakulta
Description
otazky z biologie
Updated
Show Answers