4 UNIT WORDS

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gauge
  (public opinion)
  • atsižvelgti,
  • įvertinti
 2. Call
  for (a referendum)
  • sušaukti
  • referendumą
 3. Influence
  (government policy)
  • įtakoti
  • vyriausybės politiką
 4. Launch
  (a campaign)
  • pradėti
  • kampaniją
 5. Tackle
  (problems)
  spręsti
 6. Take
  part (in a demonstration)
  dalyvauti
 7. Government
  policy
  • vyriausybės
  • politika
 8. A
  letter of protest
  • protesto
  • laiškas
 9. A
  political party
  • politinė
  • partija
 10. The
  petition
  peticija
 11. A
  referendum
  referendumas
 12. The
  law
  įstatymas
 13. Public
  opinion
  • publikos
  • nuomonė
 14. General
  public
  • plačioji
  • visuomenė
 15. General
  election
  • visuotiniai
  • rinkimai
 16. Mainstream
  politics
  • pagrindinė
  • politika
 17. Single-issue
  politics
  • vieną
  • klausimą nagrinėjanti politika
 18. Electoral
  system
  • rinkimų
  • sistema
 19. Political
  system
  • politinė
  • sistema
 20. Left-
  wing
  • Kairiosios
  • politinės partijos
 21. Right-
  wing
  • Dešiniosios
  • politinės partijos
 22. Public
  office
  Viešoji įstaiga
 23. Elect
  Rinkti
 24. Be
  defeated
  Pralaimėti
 25. Assume
  Manyti
 26. Violent
  Agresyvi
 27. Barricade
  Barikada
 28. Riot
  • Riaušės,
  • maištas
 29. Rioter
  Maištininkas
 30. Shield
  Skydas
 31. Weapon
  Ginklas
 32. Ptotest
  Protestuoti
 33. Demonstrate
  Demonstruoti
 34. Aggrieved
  Nukentėjęs
 35. Partition
  Padalinimas
 36. Unrest
  Neramumai
 37. Struggle
  Kova
 38. Paramilitary
  group
  • Sukarinta
  • grupė
 39. Civil
  right
  Žmonių teisės
 40. Peace
  initiative
  • Taikinga
  • iniciatyva
 41. Armed struggle
  • Ginkluota
  • kova
 42. Civil
  unrest
  • Pilietiniai
  • neramumai
 43. Faith
  Tikėjimas
 44. Remain
  • Išlikti,
  • pasilikti
 45. Equality
  Lygybė
 46. Force
  Jėga
 47. Restore
  law and order
  • Atkurti
  • tvarką ir teisingumą
 48. Grievances
  Nuoskaudos
 49. Insist
  • Primygtinai
  • reikalauti
 50. Constituency
  • Rinkimų
  • apygarda
 51. Hung
  parlament
  • Parlamentas,
  • kuriame nei viena partija neturi daugumos 
  • (a parlamenti in which no party has won enough to control the parliament
  • and form the government)
 52. Interfere
  Trukdyti
 53. Restrict
  Apriboti
 54. Incite
  Kurstyti
 55. Abhorrent
  Nekenčiamas
 56. Essence
  Esmė
 57. Preserve
  Išsaugoti
 58. Defence
  Gynybos
 59. Stifle
  Slopinti
 60. Undermine
  Pakenkti
 61. Contribute
  Prisidėti
 62. Leak
  Nutekėjimas
 63. Censorship
  Cenzūra
 64. Invade
  Įsiveržti
 65. Justify
  pateisinti
 66. Intrusion
  Įsibrovimas
 67. Offensive
  Įžeidžiantis
 68. Expose
  Atskleisti
 69. Abuse
  Piktnaudžiavimas
 70. Prominent
  • Garsus,
  • žinomas
 71. Court
  Teismas
 72. Due
  Dėl
 73. Deem
  Manyti
 74. Funding
  Finansavimas
 75. Concerns
  Susirūpinimas
 76. Loans
  Paskolos
 77. Tuition
  fees
  • Mokestis
  • už mokslą
 78. Banner
  plakatas
 79. Chant
  Skanduoti
 80. March
  Žygiuoti
 81. Slogan
  Šūkis
 82. Rally
  Bruzdėjimas
 83. An
  arrangement
  Susitarimas
 84. A
  timetabled
  • Pagal
  • tvarkaraštį
 85. Leaflets
  Skrajutės
 86. Particularly
  Ypač
 87. Currently
  • Šiuo
  • metu
 88. Consequences
  Pasekmės
 89. Reconsider
  Persvarstyti
Author
ID
300769
Card Set
4 UNIT WORDS
Description
Nouns about politics
Updated
Show Answers