PM2

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat zijn projecten?:
  • Een project is een activiteit
  • waarmee een projectteam een complex doel met een uniek karakter probeert te
  • bereiken, waarvoor beperkte tijd en middelen beschikbaar zijn.
 2. Complex doel met een uniek karakter:
  • Een complex doel vraagt om een
  • intensieve vorm van projectmatig werken, zodat het  doel bereikt kan worden.

  • Het unieke karakter drukt uit dat een project altijd en nieuw element heeft waardoor
  • het zich duidelijk onderscheidt van eerdere activiteiten
 3. Wat is projectmanagement?:
  • Projectmanagement houdt in: het
  • beheersen van projecten, met als doel het gewenste projectresultaat te
  • bereiken.
 4. Wat is projectmatig werken?:
  • Projectmatig werken houdt in: het
  • verrichten van activiteiten met inzet van methoden en technieken van projectmanagement.


  • Bij projectmatig werken wordt
  • vooral veel aandacht besteed aan:

  - oriëntatie op de verrichten werkzaamheden

  -  planning van de werkzaamheden

  • - goede communicatie tussen de personen die bij het
  • project betrokken zijn.
 5. Hierbij kan er een onderscheid
  worden gemaakt tussen 2 categorieën
  • Categorie 1: Met als kernactiviteit juridische
  • dienstverlening.
  •        
  • Categorie 2:  Met andere kernactiviteiten.
 6. Improvisatie:
  • Hierbij gaat het om
  • activiteiten die de organisatie onverwacht moet verrichten, waardoor deze niet
  • goed voor te bereiden zijn. Organisaties willen improvisatie dan ook zoveel
  • mogelijk vermijden, vanwege een grote kans of fouten, die kunnen worden gemaakt
 7. Routine:
  • Hierbij gaat het om
  • activiteiten die de organisatie herhaaldelijk uitvoert. Op basis van ervaring
  • weten de medewerkers vrijwel precies wat zij moeten doen en de organisatie is
  • volledig ingericht op het verrichten van deze activiteiten
 8. Projectgestuurde organisaties:
  • : is een organisatie waarbij
  • het merendeel van de activiteiten die zij verricht, bestaat uit projecten. VB: Een bouwbedrijf, die iedere keer
  • weer een nieuw ‘project’ verricht. Of vb:
  • Apple, die ieder jaar een nieuwe iPhone uitbrengt
 9. Herhalingsproject
  • is een project dat in veel
  • opzichten gelijkenissen vertoont met voorafgaande projecten.
 10. Welke soorten projecten zijn er?:
  • 1. Vernieuwing of verbetering van (processen rondom)
  • juridische dienstverlening.

  2.De behandeling van zaken die door hun omvang of complexiteit afwijken van standaardgevallen.

  3. Het eenmalig behandelen van grote aantallen vergelijkbare zaken.

  4. Implementatie van nieuwe wet- of (interne) regelgeving binnen een organisatie.

  5. Opstellen van nieuwe regelgeving.

  6. Juridische advisering bij grote projecten
 11. Due diligence-onderzoek
  • Een uitgebreid juridisch
  • onderzoek waarbij o.a. alle lopende verplichtingen en rechten van de
  • onderneming worden doorgenomen om de risico´s van de fusie of overname in kaart
  • te brengen.
 12. Compliance
  • Organisaties in de
  • beroepspraktijk dienen ervoor te zorgen dat zij steeds aan de voor hen geldende
  • regelgeving voldoen.

  • Juristen die ervoor zorgen dat de
  • organisaties steeds voldoen aan de geldende regelgeving worden ook wel compliance officers genoemd.
 13. Wat is de meerwaarde van
  projectmanagement?:
  • De meerwaarde van
  • projectmanagement is gelegen in het feit dat het de kans op fouten bij
  • projecten vermindert, waardoor de kans op een succesvolle afronding wordt
  • vergroot.
 14. 3 kernelementen van projectmanagement zijn:
  • 1. Oriëntatie
  • 2. Goede Planning
  • 3. Goede Communicatie
 15. Wat zijn de belangrijke redenen voor het
  mislukken van een project?:
  • 1.Geen duidelijke projectdoelstelling 
  • 2.Te optimistische planning
  • 3. Te weinig mensen of middelen
  • 4. Projectdoelen die zich uitbreiden
  • 5. Slechte communicatie
 16. Scope creep:
  • Het sluipenderwijs uitbreiden
  • van de projectdoelen en de reikwijdte
 17. Struisvogel-syndroom:
  • Teamleiders en teamleden willen
  • niet toegeven dat er een probleem is, maar wachten tot een ander zijn mond
  • opentrekt. Het laatste probleem dat te vaak onbesproken blijft betreft
  • medewerkers die niet kunnen of willen werken aan het project, wat nog verergert
  • als hun teamleider hen niet op het matje weet te roepen.
 18. Harde kant projectmanagement
  • waarbij de volgorde van
  • verrichten zeer belangrijk is. 

  • Hiervoor worden speciaal ontwikkelde wiskundige technieken
  • gebruikt en zijn er tegenwoordig speciale softwareprogramma’s beschikbaar.

  Ook horen planning en budgettering bij de harde kant.
 19. Zachte kant projectmanagement
  • Goede communicatie, aandacht,
  • motivatie van medewerkers, e.d.)
 20. Speciale methoden projectmanagement
  • PRINCE-methode (uit
  • Groot-Brittannië, ontwikkeld door de Government Office of Commerce)

  PRojects IN a Controlled Environment.

  •  PMI: Project Management Institute (In de VS en heeft de
  • PMBOK uitgegeven

  • IPMA: International Project Management
  • Institute, heeft een methode ontwikkeld die uitgaat van de benodigde
  • competenties die een projectleider moet bezitten.
 21. Programmamanagement:
  • Programmamanagement
  • is een term die samenhangt met projectmanagement. Hieronder wordt verstaan een
  • samenhangend geheel van projecten, dat aanvullend is op de reguliere
  • activiteiten van een organisatie.
 22. Er zijn 3 managementniveaus
  • -  Strategisch
  • management

  • -  Tactisch
  • management

  • -  Operationeel
  • management
 23. Kwaliteitsmanagement:
  • Het kwaliteitsmanagement heeft
  • als principe dat systematisch en methodisch wordt gewerkt aan het verbeteren
  • van de kwaliteit van diensten en producten die een organisatie levert.
 24. Cirkel van Deming:
  • -  Plan
  • (stand van zaken bekijken met betrekking
  • tot een bepaald doel, wat moet er gebeuren?)

  • -  Do
  •                 (beoogde
  • verbetering wordt ingevoerd)

  • -  Check
  •           (gemeten of er verbetering
  • plaatsvindt)

  • -  Act   (zo
  • nodig, bijstellingen verrichten)
 25. Relatie kwaliteitsmanagement en
  projectmanagement:
  • De relatie met projectmanagement
  • is dat verbeteracties in het kader van kwaliteitsmanagement worden vaak als
  • project uitgevoerd.
 26. Stakeholders
  • alle personen of
  • (afdelingen/onderdelen van) organisaties met een duidelijke en aanwijsbaar
  • belang bij het projectresultaat
 27. Projectsucces:
  • de mate waarin het
  • projectresultaat de stakeholders tevreden stelt.
 28. Stakeholderanalyse
  • een analyse van alle relevante
  • stakeholders die bij een project betrokken zijn.
 29. Projectdoel
  • het uiteindelijke beoogde
  • resultaat van het project, uitgedrukt in een wijziging of verbetering van een
  • bestaande situatie, of een gecreëerde nieuwe situtie.
 30. Producten:
  • de deliverables of deelresultaten
  • van het project, waarmee het eindresultaat zal worden bereikt.
 31. Deze moet SMART geformuleerd
  zijn:
  • -  Specifiek
  • (geen vage formulering)

  • -  Meetbaar
  • (projectdoelen in meetbare zaken formuleren)

  • -  Acceptabel
  • (er moet bij het team en bij stakeholders voldoende draagvlak zijn)

  • -  Realistisch
  • (haalbare doelen)

  • -  Tijdgebonden
  • (binnen een bepaalde termijn)
 32. De interventiecyclus:
  Probleemanalyse        Probleemdiagnose      Vormgeven oplossing           Implementatie Evaluatie     Probleemanalyse etc. etc. etc.
 33. Fasering:
  • Met fasering bedoelen we dat een
  • project in fases wordt ingedeeld, waarbij aan het einde van elke fase de
  • tussenstand gerapporteerd wordt aan de opdrachtgever en een plan wordt overlegd
  • voor de volgende projectfase. Opdrachtgever geeft na iedere fase en
  • go/nogo-beslissing.
 34. Doel fasering
  • De opdrachtgever op de
  • hoogte houden van de voortgang en hem in de gelegenheid te stellen het project
  • zo nodig bij te sturen of te beëindigen.
 35. Een indeling in projectfases kan
  zijn, bij interne projecten:
  -  Aanloopfase


  -  Oriëntatiefase


  -  Planningsfase


  -  Voorbereidingsfase


  -  Uitvoeringsfase


  • -  Evaluatie-
  • en nazorgfase.
 36. No-go/go-beslissing
  • hiermee wordt bedoeld dat als de opdrachtgever
  • niet overtuigd wordt door het resultaat van de vorige fase en het plan voor de
  • volgende fase dan eindigt in het project automatisch.
 37. Management by execption:
  • alleen als er sprake is van
  • een uitzondering hoeft de opdrachtgever speciaal om toestemming te worden
  • gevraagd
 38. Micromanagen:
  • managers die zich met de
  • kleinste details willen bezighouden
 39. De projectleider is degene
  die:
  • -  Opdrachten
  • kan geven aan projectleden

  • -  Het
  • projectteam vertegenwoordigd

  • -  Verantwoordelijk
  • is voor de rapportage naar de opdrachtgever.
 40. Het verschil tussen leiderschap
  en management:
  • Leiderschap is de goede dingen
  • doen en management is de dingen goed doen
 41. Projectteam:
  • Een projectteam moet multidisciplinair zijn wanneer het project
  • veel verschillende aspecten verbind.
 42. Taken en bevoegdheden van
  projectleden:
  • Een projectlid kan bijvoorbeeld
  • verantwoordelijk zijn voor:

  • -  de
  • planning van het project

  • -  het
  • bijhouden van de informatie en documentatie rondom het project - de financiën
  • van het project - de communicatie van het project.
 43. Teambuilding
  • de projectleider weet een goede
  • sfeer te creëren en zorgt dat projectleden zich gewaardeerd voelen… Sfeer binnen
  • het project.
 44. Stuurgroep
  • dit is een groep die als
  • opdrachtgever van het project optreedt, doorgaans samengesteld uit de
  • belangrijkste stakeholders.
 45. Klankboordgroep:
  • is samengesteld uit gebruikers
  • die met het projectresultaat zullen gaan werken of op andere wijze bij het
  • projectresultaat betrokken stakeholders. Deze adviseert bijvoorbeeld over
  • gebruiksaspecten
 46. Bermudadriehoek:
  • Deze driehoek bestaat uit de
  • essentiële beheersaspecten

  • -  Geld:
  • het totale budget dat bepaalt welke
  • middelen en personen kunnen worden ingezet

  • -  Kwaliteit:
  • de kwaliteitsnormen waaraan de producten
  • moeten voldoen. (Hoe hoger kwaliteit, des te 
  •                    meer
  • geld en tijd het kost)

  • -  Tijd:
  • hoe hoger de tijdsdruk is des te lager
  • zal de kwaliteit doorgaans zijn, tenzij het budget evenredig                 wordt
  • verhoogd.

  Hiernaast zijn er nog een aantal beheersaspecten:


  • -  Informatie:
  • de gegevens en kennis die noodzakelijk
  • zijn om het project goed ten einde te brengen - Communicatie: ligt in het verlengde van informatie… de
  • wijze waarop in het projectteam onderling 
  •                 en
  • met de omgeving buiten het project wordt gecommuniceerd.

  • -  Organisatie:
  • de wijze waarop het projectteam zelf is
  • georganiseerd alsmede hoe de relatie met de 
  •                         opdrachtgever en andere stakeholders is
  • vormgegeven.
 47. GOKICT
  • Geld, Organisatie, Kwaliteit,
  • Informatie, Communicatie, Tijd.
Author
ID
299401
Card Set
PM2
Description
PM2
Updated
Show Answers