ChineseLinkL10

 1. měitiān


  (every day)
  每天
 2. bàn


  (half)
 3. qǐchuáng


  (to get up)
  起床
 4. dàxué


  (college, university)
  大學
 5. shēnghuó


  (life)
  生活
 6. xuéqī


  (semester)
  學期
 7. mén


  (measure word for school courses)
 8. diǎn


  (o'clock)
 9. shuìjiào


  (to go to bed, to sleep
  睡覺
 10. jiù


  (as early as, already)
 11. cái


  (something late, or just happened) 12. (quarter of an hour)
 13. fēn


  (minute)
 14. ránhòu


  (then, after that, afterwards)
  然後
 15. túshūguǎn


  (library)
  圖書館
 16. xiàwǔ


  (afternoon)
  下午
 17. xǐhuan


  (to like)
  喜歡
 18. dǎqiú


  (to play ball)
  打球
 19. xiě


  (to write)
 20. xìn


  (letter)
 21. diànzǐ yóujiàn


  (email)
  電子郵件
 22. dìzhǐ


  (address)
  地址
 23. zhù


  (to wish)
 24. nián


  (year)
 25. yuè


  (month) 26. (day)
Author
ravenhaired
ID
29883
Card Set
ChineseLinkL10
Description
Chinese Link lesson 10 core vocabulary
Updated