ChineseLinkL12

 1. kěyǐ


  (can, may)
  可以
 2. jiè


  (to borrow)
 3. míngtiān


  (tomorrow)
  明天
 4. yòng


  (to use)
 5. děi


  (must, have to)
 6. jīchǎng


  (airport)
  機場
 7. jiē


  (to pick up)
 8. mèimei


  (younger sister)
  妹妹
 9. wán


  (to play, have fun)
 10. fēijī


  (airplane)
  飛機
 11. dào


  (to arrive)
 12. shǒupáidǎng


  (manual transmission)
  手排擋
 13. kāi


  (to drive)
 14. yīnggāi


  (should)
  應該
 15. wèntí


  (problem, question)
  問題
 16. bái


  (white) 17. (color)
 18. tíng


  (to park)
 19. tíngchēchǎng


  (parking lot)
  停車場
 20. zhècì


  (this time)
  這次
 21. liànxí


  (to practice)
  練習
 22. zhèyàng


  (thus)
  這樣
 23. jiù


  (connects two clauses, first premise of second)
 24. néng


  (can, may, be able to)
 25. jìnbù


  (to improve)
  進步
Author
ravenhaired
ID
29881
Card Set
ChineseLinkL12
Description
Chinese Link lesson 12 core vocabulary
Updated