Mixed

 1. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Triangel, hur ser den ut?
  Image Upload 1
 2. Vad är formeln för Area för en Parallellogram, hur ser den ut?
  Image Upload 2
 3. Vad är formeln för Area för en Parallelltrampets, hur ser den ut?
  Image Upload 3
 4. Vad är formeln för Area & Omkrets för en Crikel, hur ser den ut?
  Image Upload 4
 5. Vad är formeln för Area & bågens längd för en Cirkelsektor, hur ser den ut?
  Image Upload 5
 6. Vad är formeln för Area & Volym för en Kub, hur ser den ut?
  Image Upload 6
 7. Vad är formeln för Area & Volymen för en Sfär, hur ser den ut?
  Image Upload 7
 8. Vad är formeln för MantelArea & Volym & Ytarean för en Rak cirkulär cylinder(vanlig), hur ser den ut?
  Image Upload 8
 9. Vad är formeln för MantelArea & Volym & Ytarean för en Rak cirkulär kon, hur ser den ut?
  Image Upload 9
 10. Vad är formeln för Volymen för en pyramid, hur ser den ut?
  Image Upload 10
 11. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 2?
  Alla jämna tal (alltså med slutsiffran 0,2,4,6,8) är jämt delbara med 2
 12. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 3?
  Talets totala adderade siffersumma är jämt delbar med 3
 13. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 4?
  de 2 sista siffrorna bildar ett tal som är jämt delbart med 4.
 14. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 5?
  talet har slutsiffra 0 eller 5
 15. Hur vet man om ett tal är jämnt delbart med 6?
  det är jämt delbart med 3
 16. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 8?
  Efter att man dividerat med 4 är det fortfarande ett jämnt tal; slutar på 0 2 4 6 8.
 17. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 9?
  talets adderade siffersumma jämt delbar med 9
 18. Vilka termer är kopplade till addition?
  3 rader, bla+bla=bla
  Term + Term = Summa

  Addender + Addender = Summa

  Summander + Summander = Summa
 19. Vad innebär subtraktion?
  Vad ger svaret?
  Subtraktion ger en storhet som säger hur mycket större en storhet är jämfört med en annan.

  Ger alltså skillnaden mellan två storheter. 

  Ej kommutativ; ordningen spelar roll.
 20. Vad kallas subtraktionens alla delar?

  2 rader
  Term-Term=Differens

  Minuend - Subtrahend = Skillnad, Rest

  Subtrahend dras från minuenden.
 21. Vad innebär multiplikation, Mångfaldigande?
  Man adderar en storhet till sig själv lika många gånger som den andra storheten anger.

  kommutativ; ordningen spelar inte roll.
 22. Vad kallas multiplikationens alla delar?
  2 rader
  Faktor * Faktor = Produkt

  Multiplikand * multiplikator = Produkt
 23. Vad Innebär division, delning?
  Division ger en storhet a som motsvarar storleken på bitarna efter att en storhet y delas i ett x antal lika stor bitar. 

  y/x=a
 24. Vad kallas divisionens alla delar?
  2 rader
  Täljare / Nämnare = Kvot

  Dividend / Divisor = Kvot
 25. Vad menas med DelningsDivision, Likadelning?
  Använd 12/3=4
  Hur många gånger kan man dela upp "täljaren" i "nämnaren" antal högar?

  12 elever skall delas in i 3 lika stora grupper, hur många elever får varje grupp?

  12 elever i 3 grupper = 4 elever per grupp

  Image Upload 11
 26. Vad menas med InehållsDivision, MätningsDivision?

  Använd 12/3=4
  Hur många gånger får "nämnaren" plats i "täljaren"? 

  • 12 elever skall delas in i ett antal grupper med 3 elever i varje grupp,
  • Hur många grupper ger det?

  12 elever med 3 st per grupp = 4 grupper

  Image Upload 12
 27. Hur kan en lodrät / vertikal linje beskrivas?
  x=n eller y=n där n är ett tal i kordinatsystemet.
 28. Vad definierar "Hela tal, Heltal"
  Tal utan decimaler både positiva och negativa och 0
 29. Vad definierar "Naturliga tal"
  Enbart positiva heltal och 0
 30. Vad definierar Jämna tal
  Alla tal delbara med 2, Positiva och Negativa
 31. Vad definierar Udda tal
  Ej delbara med 2, Positiva & Negativa
 32. Vad definierar Rationella tal
  Kan skrivas i bråkform.

  Ändligt antal decimaler

  Eller

  Upprepat mönster -1/11=0,09090909.
 33. Vad definierar Irrationella tal
  Kan ej skrivas i bråkform pga oändligt många decimaler utan repiterat mönster

  pi
 34. Vilka tal är imaginära tal?
  Tal som inte fins på tallinjen;  sqrt (-1)
 35. Vad definierar Reella tal
  Alla tal som inte är Imaginära, alltså rationella och irrationella
 36. Vilka tal är Komplexa tal?
  Det tal som är summan av ett reellt tal och ett imaginärt tal.
 37. Blir svaret jämt eller udda? 
  Jämn +- Jämn
  = Jämn
 38. Blir svaret jämt eller udda?
  Jämn+-Udda
  =Udda
 39. Blir svaret jämt eller udda?
  Udda+Udda
  =Jämn
 40. Blir svaret jämt eller udda?
  Udda*Udda
  = Udda
 41. Blir svaret jämt eller udda?
  Jämn*Jämn
  =Jämn
 42. Blir svaret jämt eller udda?
  Jämn*Udda
  = Jämn
 43. Vad är ett sammansatt tal?
  Större än 1 men inte primtal
 44. Tal under 100"Är det tvåsiffriga talet ett primtal eller sammansatt tal?"
  Primfaktorisera eller dela det man valfritt tal; går det är det ej ett primtal då Primtal endast kan delas med 1 och sig själva.
 45. Hur avrundar man vid addition?
  Ena upp andra ner
 46. Hur avrundar man vid multiplikation?
  Ena upp andra ner
 47. Hur avrundar man vid subtraktion?
  Bägge på samma sätt
 48. Hur avrundar man vid division?
  lika på båda
 49. Hur många decimaler skall produkten ha om decimaltal*decimaltal?
  lika många som faktorerna samanlagt
 50. Vad är ett monom
  en term, "5x"
 51. Vad är ett binom?
  två termer "5x+ 5t"
 52. Vad är ett trinom?
  "5x+5t+4g"
 53. vad är ett polynom
  5x+5t+4g+9y, fler än 4, kan fortsätta, poly=flera
 54. Vilka räknesätt är kommulativa? Vad innebär det?
  Adition och multiplikation,

  ordningen spelar ingen roll

  • 5+3=8
  • 3+5=8
 55. Vad är den associativa lagen? Vilka räknesätt?
  Image Upload 13
 56. Beskriv den distruptiva lagen.
  Ge exempel på 3 användningar.
  Den kopplar samman multiplikation med addition eller subtraktion med hjälp av parenteser.

  Används för att bryta ut, dela upp, multiplicera in, allt med paranteser. 

  • "Multiplicera in"
  • 5(4+9) = 5*4+5*9

  • "dela upp"
  • 5*22=5*(2+20)

  • "bryta ut"
  • 15+12
  • (3*5)+(4*3)
  • 3(5+4)
 57. Vad är kongurens?
  Två identiska former, oavsett synvinkel.
 58. Vad är Axel-Symetri?
  När en Plan figur kan spegelvändas kring sin axel och se likadan ut.EX; En likbent triangel är axelsymetrisk kring sin höjdaxel.(skär från toppen till basen) dela en hatt.
 59. Vad är Strålsymetri?
  En regelbunden polygon, månghörning, kan genom vridning kring tyngdpunkten (symmetricentrum) fås att täcka sig själv.Den vinkel figuren ska vridas är 360º/n, där n är antalet sidor i figuren.En liksidig triangel täcker sig själv genom vridning 360º/3=120º kring centrum av den omskrivna cirkeln. .
 60. Punktsymetri?
  Är när en plan figur kan täcka sin gamla skugga efter en vridning på 180 grader,Ex; paralellogram.
 61. Hur lyder avståndsformeln?
  D= Sqrt[(x1-x2)^2+(y1-y2)^2]

  Märk 1 kordinaten och 2 kordinaten hur du vill, spelar inge roll, sama svar.
 62. Hur beräknar man mittpunkten mellan två kordinater?
  • Addera punktens kordinater för sig och dela med 2
  • Image Upload 14
 63. Hur får man fram ett k värde?
  (y1-y2) / (x2-x1) = K

  Delta av skillnaden,Differansen mellan två punkters y och x värden som man sedan delar.
 64. Vad är en definitionsmängd?
  En funktion av variabeln x har alltid en definitionsmängd, den kan vara begränsad genom restrektioner så som -4 < x < 7om inget annat är angivet är mängden alla reella tal.
 65. Vad är en värdemängd?
  Image Upload 15
 66. Vad räknar man 1a
  Paranteser

  Innifrån och ut

  () []  II 

  Grupperande symboler
 67. Vad räknar man 2
  Exponenter och rötter
 68. Vad räknar man 3
  Multiplikation och division

  vänster till höger
 69. Vad räknar man 4
  Subtraktion och addition

  vänster till höger
 70. Vad innebär en förlängning respektive förkortning av bråk.
  Bråk är en enhet i sig, alltså ett tal, ETT bråk (som beskrivs av två"tal" genom division).

  Så länge förhållandet är detsamma mellan andelarna är det alltså samma tal vilket gör att man kan förlänga och förkorta med multiplikation och division.
 71. Vad är MGN?
  Vid vilka räkneoperationer används det?
  Används vid räkning vid addition och subtraktion av bråk.

  Den minsta möjliga nämnare som två eller flera bråk har gemensamt, Alla täljare måste dock förbli heltal efter omskrivningen.
 72. Hur prövar man sig fram till MGN?
  3 steg.
  1. Förkorta alla bråk.

  2. Välj den största nämnaren, är den jämnt delbar med den minsta är MGN funnen. (största finns i minstas multiplikationstabell.)

  3. Om inte, multiplicera den största nämnaren med 2, 3 etc tills ett tal, alltså MGN, hittas.
 73. Hur hittar man lcM?
  Används vid förlängning av bråk.

  Man hittar det minsta tal som har talens som faktorer och finns med i bägges multiplikationstabeller. 

  "It is the smallest number that contains both 2940 and 3150as factors, the smallest number that is a multiple of both these values"

  Efter förkortning;

  1.Bryt ner talen till prim i listor med potenser.

  2. Skriv ner det tal med högst "power" för varje enskildt primtal en gång.

  3. Multiplicera ihop det nya talet för att se vilket tal som är gruppens lcm.

  4 Förläng bråken så att de får devisorer som motsvarar lcM.

  Högst power för alla prim faktorer.
 74. Vad blir störst av gcF och lcM?
  lcM - Alla faktorer, Högst power

  gcF - Endast gemensamma faktorer, Lägst power.
 75. Vad är den klassiska procentformeln?
  Beskriv dess delar
  Relativa andelen * Helheten = konkreta andelen

  • Relativa andelen; Beskriver Förhållandet.
  • Ofta beskrivet av %, bråk eller " : ". 

  Helheten; Det totala, Det ursprungliga.

  Konkreta andelen; den Faktiska mängd av helheten som den konkreta andelen motsvarar.
 76. Behandlar man relativa andelar av relativa andelar?
  man multiplicerar dem för att få fram en enskild relativ andel som man sedan kan använda i

  Relativa andelen * Helheten = konkreta andelen
 77. Betyder / är procent?
  "per 100"Andel av en helhet, är relativa till andra tal, har ingen enskild betydelse.

  Vad som är störst av 50% och 20% kan vi inte veta om vi talen de relaterar till.
 78. Vilka är de tre grundläggande bas % problemtyperna?
  • 1. Hur mycket är A % utav B?
  • Ka = Ra * H

  • 2. Hur många procent är C av D?
  • Ra = Ka / H

  3. Vilket värde har E om F% av E är G?

  H = Ka / Ra
 79. Hur löser man enklast 1 typen av procentfrågor?

  Hur mycket är 5% av 500 kr?
  Räkna ut vad en procent är; Total helhet/100

  500/100=5

  1%=5 kr

  5%= 25kr
 80. Hur löser man enklast 2 typen av procentfrågor?
  Hur mycket är x av y?
  kvoten av x/y
 81. Hur löser man enklast 3 typen av procentfrågor? 

  Hur stor är lägenhetshyran om 10% av den motsvarar 600?
  Beräkna vad 1 % motsvarar.

  • 10%=600
  • 1%=60
  • 100%=6000
 82. Vilka beräkningar gör att ett olikhetstecken behöver byta håll?
  Image Upload 16
 83. Hur tar man reda på förändringen mellan två index tal där inget av dem är basår?

  Beskriv dividendens divisorns kvotens betydelse.
  Det tal som används som devisor är ursprunget och kvoten visar förändringen till det i förhållande till dividenden. 

  Man kan dela de konkreta andelarna eller dess index med varandra.
 84. Vilka är de 12 första primtalen?
  • 2
  • 3
  • 5
  • 7

  • 11
  • 13
  • 17
  • 19

  • 23
  • 29

  • 31
  • 37
 85. Vad är högsta gemensamma faktorn?

  Hur beräknar man den?

  GCF
  Man hittar det största tal som har alla byggstenar gemensamma för alla tal.

  "It's the number that contains all the factors common to both numbers. In this case, the GCF is the product of all the factors that 2940 and 3150 have in common."

  Kan användas vid förkortning.

  1.Bryt ner talen till prim i listor med potenser.

  • 2. Skriv ner det tal med lägst "power" för alla faktorer som gemensamma för alla listor.
  • (återfinns i varje lista)

  3. Multiplicera ihop det nya talet för att se vilket tal som är talens minsta gemensamma faktor.

  Lägst power gemensamma faktorer.
 86. Hur använder man Ra*H=Ka vid rabatter och prisökningar?
  Man beräknar nya priser genom KA + eller - H.

  Först får man alltså beräkna KA.
 87. Vid vilka frågor skall man beräkningen
  (gamla värdet  - nya värdet)/ gamla värdet
  När man frågar om förändring / skillnad.

  "hur många procent hade A ökat /minskat/ förändrats"

  Man delar a/b när man vill veta hur mycket något är AV något annat
 88. Vilka % värden har de bråk med de 7 första primtalen som divisorer?
  1/2 = 50% = 0.5

  1/3 = 33.333% = 0.3333

  1/5 = 20% = 0.20

  1/7 = 14.29% = 0.1429

  1/11 = 9.09% = 0.0909

  1/13 = 7.69% = 0.0769

  1/17 = 5.88% = 0.0588
 89. Vilka är de 3 grundreglerna för trianglar?
  Vinkelsumma på 180 grader

  två sidor adderade är alltid längre än 3e. 

  • Längsta sidan mot största vinkeln
  • Kosrtaste sidan mot minsta vinkeln
 90. Vilka är de 5 olika typerna av trianglar?
  • 1. Rätvinklig
  • En rät (90) vinkel

  • 2. Likbent  
  • 2 sidor lika långa & två vinklar lika stora

  • 3. Spetsvinklig
  • Alla vinklar mindre än 90, inga vinklar lika


  • 4. Trubbvinklig
  • En vinkel >90, andra olika stora 

  • 5. Liksidig
  • Alla sidor lika, alla vinklar lika 60 grad
 91. Vilka typer av trianglar kan en likbent triangel klassas som?
  Trubbvinklig spetsvinklig rätvinklig
 92. Vilka typer av trianglar kan en liksidig triangel klassas som?
  Spetsvinklig
 93. Hur läser man 7^(6x-7)=49?
  49=7^2 

  lika baser gör att man kan strycka dem och sätta exponenterna lika med varandra och lösa ekvationen.
 94. Hur kan man hitta längder och areor om man får ett givet förhållande mellan två eller fler figurer?
  1. Förkorta.

  2. Ta fram längdskalan för att (längdskalan)^2 för att få fram area skalan och (längdskalan)^3 för volymskalan. när man har den kan man dela den del man vill med sitt givna tal för att veta hur mkt en del är värd och sedan multiplicera med motsvarande del för att få ut ett konkret värde.
 95. Vad är upphöjt för räkneoperation?
  Skillnad från multiplikation?
  Man multiplicerar en storhet till sig själv lika många gånger som den andra storheten anger.

  multiplicerar ist för adderar
 96. vad är störst?

  sqrt x  + sqrt y

  eller

  sqrt (x+y) ?
  sqrt x  + sqrt y är störst

  Summan av två rötter är alltid större än roten ur summan
 97. Hur ställer man upp frågorna
  "x per y" ?
  "hur många x gick det på varje y" ?
  x / y = svaret = kvoten
 98. Vad är störst? summan av rötterna ur x+ y eller roten ur summan av x + y?
  Summan av två rötter är alltid större än roten ur summan, även vid decimaltal.
 99. Vad är störst?

  0.19^2 eller 0.19^-2?

  19^2 eller 19^-2?

  0.99^1 eller 0.99^-1?
  då man skriver om alla tal till bråktal blir det uppenbart att decimaltal med negativ exponent är större än decimaltal med positiv exponent.
 100. Beskriv delarna.

  a*b^x
  a=Startbelopp=kurvan skär y axeln

  b=förändringsfaktor="k värdet"

  x= oberoende variabel ofta tid.
 101. Vilken är störst?

  a*1.7^x

  eller 

  a*1.7^-x

  eller 

  a*0.99^-x
  a*b^x=y

  • +*+=+
  • +*-=-

  är [b^x ] > 1 är funktionen xpotensi växande

  är 1 >[b^x]>0 funktionen xpotensi avtagande

  Den kan vara negativt avtagande eller växande.

  Skriv om till bråk för att se att 

  a*0.99^-x > a*1.7^-x

  och 

  a*1.7^x > a*0.99^x
 102. Image Upload 17
  Beskriv 
  a
  b
  c
  • a;
  • Positiv=glad kurva
  • Större värde=bredare kurva

  b; ---

  • c;
  • +2 höjer kurvan 2 y steg
  • -3 sänker kurvan 3 y steg
 103. Vad är yttervinkelsatsen?
  • c+a=x
  • Image Upload 18
Author
ccc
ID
297437
Card Set
Mixed
Description
Mixed
Updated