PCOM Herbs Actions

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tong Mai Si Ni San
  • Shao yin cold (yin/yang separation)
  • Objectively cold extremities (True cold)
  • Pain in throat due to yang raising and weak yin.
 2. Si Ni Tang
  • Shao yin cold /w KD+SP yang xu
  • Cold extremities and abdomen, loose stools (True cold)
  • With Diarrhea
 3. Si Ni Jia Ren Shen Tang
  Shao Yin true cold /wo diarrhea
 4. Shen fu Tang
  • Qi and Yang collapse
  • cold extremities
  • SOB
 5. Du Shen Tang
  Qi collapse due to loss of blood
 6. You Gui Wan
  • Extreme yang xu + SP Xu
  • Impotence
  • No damp
 7. You Gui Yin
  • Extreme yang xu
  • When You Gui Wan cannot be ingested
  • Predominate of floating yang
  • No Damp
 8. Jin Gui Shen Qi Wan
  • KD Yang Xu
  • OR Jing Xu
  • OR KD QI xu + Cold
  • Damp
 9. Er Xian Tang
  • KD Yin + yang Xu
  • Hypertension due to menopause
 10. Qi Bao Mei Ran Dan
  • KD yin/yang xu
  • Hairloss/premature greying
 11. Di Huang Yin Zi
  Aphasia due to xu and waning KD xu Fire flaring upward.
 12. Zou Gui Wan
  • Essence and Marrow Xu
  • Tinnitus, Vertigo, 5 Palm heat
  • Teeth and hair loss
 13. Zuo Gui Yin
  • Essence Xu
  • Milder Yin xu than Zuo Gui Wan
  • Replace Zou Gui Wan when the heavy cloying cannot be digested.
 14. Liu Wei Di Huang Wan
  • LV/KD yin xu
  • Weak back/legs
  • Yin xu symptoms
 15. Er Zhi Wan
  • KD/LV yin xu
  • Early graying hair
 16. Zhi Bai Di Huang Wan
  • KD/LV Yin xu /w fire flaring
  • Damp heat in LJ caused by Yin xu
 17. Da Bu Yin Wan
  • KD/LV Yin Xu /w fire flaring
  • No Damp
 18. Da Jin Zhong Tang
  • Cold and Yang Xu in MJ
  • Stomach does not want to be touched
 19. Li Zhong Wan
  • MJ Cold / Tai Yin Cold
  • Watery stools
  • No undigested food.
 20. Bu Zhong Yi qi Tang
  Prolapse + Hernia
 21. Si Jun Zi Tang
  • Tire + Cold in the MJ
  • Loose stools w/ undigested food
 22. Liu Jun Zi Tang
  • Cold in the MJ
  • Phlegm in lung
  • Softshell ice cream sool
 23. Er Chen Tang
  Damp in MJ
 24. Xiang Sha Liu Jun Zi Tang
  • SP/ST Qi Xu + Qi stagnation
  • Damp Cold Stagnation
  • Vomitting
 25. Shen Ling Bai Zhu San
  • Spleen Qi Xu
  • Diarrhea /w dampness
 26. Yu Ping Feng San
  • Tonify Wei qi of lung
  • Easily getting WC
 27. Sheng Mai San
  • Lung qi and yin xu
  • Chronic cough /w sparse sputum
 28. Bu Fei Tang
  • Lu qi xu
  • SOB
 29. Bai He Gu Jin Wan
  Lu dryness due to kd yin x + heat
 30. Bu Fei E Jiao Tang
  Lu yin xu due to KD yin /w Fire
 31. Wu Zhu Yu Tang
  • LV invading ST /w xu cold
  • Jue Yin Cold
  • Vortex HA
 32. Bu Gan Tang
  LV yin/bld xu
 33. Yi Guan Jian
  Liver yin xu /w qi stag
 34. Si Ni San
  MJ Qi Stag + Qi Xu
 35. Dang Gui Si ni Tang
  Blood stagnation due to cold
 36. Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang
  • Blood stagnation leading to numbness of skin
  • Desiccated skin
 37. Zhi Gan Cao Tang/Fu Mai Tang
  • Yin and blood xu
  • Palpitations
  • Irregular heart beat
 38. Dang gui bu xue tang
  • Blood xu with floating yang
  • Heat signs but with thirst for warm beverages.
 39. Gui Pi Tang
  • Heart blood xu
  • blooding due to sp xu
  • psycho-emotional disorder
 40. Ba Zhen Tang
  Qi and blood xu
 41. Shao Yao Gan Cao Tang
  Painful spasms due to wind in the vessels from blood xu
 42. Si Wu tang
  Blood xu with blood stasis
Author
ID
296523
Card Set
PCOM Herbs Actions
Description
Actions
Updated
Show Answers