C1 War and Peace - Wojna i Pokój

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. marynarka wojenna
  navy [ˈneɪviː]
 2. piechota morska
  marines [məˈriːnz]
 3. koszary
  barracks [ˈberəks]
 4. piechota
  infantry [ˈɪnfəntriː]
 5. żołnierz piechoty
  infantryman [infantryman]
 6. kawaleria
  cavalry [ˈkævəlriː]
 7. kapral
  corporal [ˈkɔː.pɹəl]
 8. wartownik
  sentry [ˈsentriː]
 9. porucznik
  lieutenant [lɛfˈtɛnənt]
 10. pułkownik
  colonel [ˈkɜːnəl]
 11. pobór do wojska
  conscription [kənˈskrɪpʃən]
 12. szeregowiec
  private [ˈpɹaɪvət]
 13. wojna partyzancka
  guerrilla warfare [gəˈrɪlə ˈwɔrˌfer]
 14. partyzant
  guerrilla [ɡəˈɹɪlə]
 15. karabin
  rifle [ˈraɪfəl]
 16. rewolwerowiec
  gunslinger [gunslinger]
 17. pojedynek
  duel [ˈdʊəl]
 18. lufa
  barrel [bæɹəl]
 19. poza zasięgie ognia
  out of gunshot [ˈæʊt əv ˈgənˌʃɑt]
 20. miecz
  sword [sɔɹd]
 21. uzbrojenie
  armament [ˈɑrməmənt]
 22. amunicja
  ammunition [ˌæmjuˈnɪʃən]
 23. moździerz
  mortar [ˈmɔːtɘ(ɹ)]
 24. zasadzka
  ambush [ˈam.bʊʃ]
 25. oblężenie
  siege [siːdʒ]
 26. okop
  trench [tɹɛntʃ]
 27. odszkodowanie wojenne
  war reparations [ˈwɔr ˌrepəˈreɪʃənz]
 28. rozejm
  truce [ˈtɹuːs]
 29. zawieszenie broni
  armistice [ˈɑrməstəs]
 30. zawieszenie ognia
  cease-fire [ˈsiːsˈfɪr]
 31. rozbrojenie
  disarmament [disarmament]
 32. misja pokojowa
  peacekeeping operation [ˈpiːsˌkiːpɪŋ ˌɑpəˈreɪʃən]
 33. osoba przeciwna służbie wojskowej
  conscientious objector [ˌkɑnʃiːˈenʃəs objector]
 34. oblegać
  besiege [bɪˈsiːdʒ]
 35. rozbrajać
  disarm [dɪsˈɑrm]
 36. zamach bombowy
  bomb outrage [ˈbɑm ˈæʊtˌreɪdʒ]
 37. siły pokojowe
  peacekeepers [peacekeepers]
 38. śmiertelność
  mortality [mɔrˈtælətiː]
 39. fortyfikacja
  fortification [ˌfɔrtəfəˈkeɪʃən]
 40. mur obronny
  curtain wall [ˈkərtən ˈwɔl]
 41. służba wojskowa
  military service [ˈmɪləˌteriː ˈsərvəs]
 42. wojna domowa
  civil war [ˈsɪvəl ˈwɔr]
 43. podbój
  conquest [ˈkɑnˌkwest]
 44. forteca
  fortress [ˈfɔrtrəs]
 45. zbrodnia wojenna
  war crime [ˈwɔr ˈkraɪm]
 46. strategia wojenna
  military strategy [ˈmɪləˌteriː strategy]
 47. wojna asymetryczna
  asymmetric war [asymmetric ˈwɔr]
 48. czynnik odstraszający
  deterrent [deterrent]
 49. działania powietrzne
  aerial warfare [ˈeriːəl ˈwɔrˌfer]
 50. zagłada nuklearna
  nuclear annihilation [ˈnuːkliːər annihilation]
 51. unicestwienie
  annihilation [ʌˈnaɪ.ə.le.ʃən]
 52. prowadzić wojnę
  wage war [ˈweɪdʒ ˈwɔr]
 53. działania nieprzyjacielskie
  hostilities [hɑˈstɪlətiːz]
 54. rozgromić
  rout [ˈræʊt]
 55. wojska pokojowe
  peacekeeping troops [ˈpiːsˌkiːpɪŋ ˈtruːps]
 56. bomba zapalająca
  incendiary bomb [ɪnˈsendiːˌeriː ˈbɑm]
 57. pancernik
  battleship [ˈbætəlˌʃɪp]
 58. urządzić zasadzkę
  ambush [ˈam.bʊʃ]
 59. wypowiedzieć wojnę
  wage war on [ˈweɪdʒ ˈwɔr ˈɔn]
 60. armata
  cannon [ˈkænən]
 61. traktat
  treaty [ˈtriː.ti]
 62. traktat pokojowy
  peace treaty [ˈpiːs ˈtriːtiː]
 63. porozumienie
  accord [əˈkɔːd]
 64. zgadzać się z
  accord with [əˈkɔrd ˈwɪð]
Author
ID
295861
Card Set
C1 War and Peace - Wojna i Pokój
Description
C1 War and Peace - Wojna i Pokój
Updated
Show Answers