C1 Quarrel and Reconciliation - Sprzeczka i Pojednanie

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. poróżnić się
  fall out [ˈfɔl ˈæʊt]
 2. sprzeczać się
  argue [ˈɑː.ɡjuː]
 3. użerać się
  wrangle [ˈræŋgəl]
 4. awanturować się
  brawl [brɔːl]
 5. mieć kłótnię
  have an argument [ˈhæv ən ˈɑrgjəmənt]
 6. kłótnia
  quarrel [ˈkwɒrəl]
 7. spór
  dispute [dɪsˈpjuːt]
 8. sprzeczka
  altercation [ɔl.tɚˈke.ʃən]
 9. waśń
  dissension [dɪˈsɛnʃən]
 10. nieporozumienie
  misconception [ˌmɪskənˈsɛpʃən]
 11. awantura
  row [ɹəʊ]
 12. wrzawa
  uproar [ˈʌpɹɔː]
 13. zamieszanie
  turmoil [ˈtɜrmɔɪl]
 14. zamieszki
  riot [ˈraɪət]
 15. buntować się
  revolt [rɪˈvoʊlt]
 16. bunt
  rebellion [rɪˈbeliən]
 17. bunt
  mutiny [ˈmjuːtəniː]
 18. zbuntować się
  mutiny [ˈmjuːtəniː]
 19. denerwować
  annoy [əˈnɔɪ]
 20. irytować
  irritate [ˈɪrəˌteɪt]
 21. zirytować
  exasperate [ɪgˈzæspəˌreɪt]
 22. przeprosiny
  apology [əˈpɒl.ə.dʒɪ]
 23. przepraszać
  apologize [əˈpɒləˌʤaɪz]
 24. przepraszać
  eat humble pie [ˈiːt ˈhəmbəl ˈpaɪ]
 25. usprawiedliwiać się
  excuse oneself [ɪkˈskjuːz wənˈself]
 26. uniewinniać się
  prove one's innocence [ˈpruːv one's ˈɪnəsəns]
 27. tłumaczyć się
  explain oneself [ɪkˈspleɪn wənˈself]
 28. szczere przeprosiny
  sincere apology [sɪnˈsɪr əˈpɑlədʒiː]
 29. serdeczne przeprosiny
  heartfelt apology [ˈhɑrtˌfelt əˈpɑlədʒiː]
 30. pretekst
  pretext [ˈpriːˌtekst]
 31. wymówka
  excuse [ɪkˈskjuːz]
 32. alibi
  alibi [ˈæl.ə.baɪ]
 33. wytłumaczenie
  explanation [ˌɛkspləˈneɪʃən]
 34. usprawiedliwiać
  justify [ˈdʒʌstɪfaɪ]
 35. usprawiedliwienie
  justification [ˌdʒəstəfəˈkeɪʃən]
 36. zarzut
  plea [ˈpliː]
 37. oczyszczenie
  exculpation [ˌekskəlˈpeɪʃən]
 38. marna wymówka
  flimsy excuse [ˈflɪmziː ɪkˈskjuːz]
 39. słaba wymówka
  weak excuse [ˈwiːk ɪkˈskjuːz]
 40. chaotyczna wymówka
  lame excuse [lɑˈmeɪ ɪkˈskjuːz]
 41. twarde alibi
  cast-iron alibi [cast-iron ˈæləˌbaɪ]
 42. fałszywe alibi
  phoney alibi [phoney ˈæləˌbaɪ]
 43. ubolewanie
  regret [ɹiˈɡɹɛt]
 44. wyrzut sumienia
  remorse [rɪˈmɔrs]
 45. skruszyć się
  moulder [ˈməʊldə]
 46. żałować
  repent [ɹɪˈpɛnt]
 47. przepraszam
  sorry [ˈsɒri]
 48. wybacz mi
  pardon me [ˈpɑrdən ˈmiː]
 49. przepraczam bardzo
  excuse me [ɪkˈskjuːz ˈmiː]
 50. pośmiertny
  posthumous [ˈpɒs.tʃə.məs]
 51. odroczyć wyrok
  reprieve [rɪˈpriːv]
 52. ułaskawienie
  pardon [ˈpɑrdən]
 53. wybaczyć
  forgive [fə(r)ˈɡɪv]
 54. umorzyć
  remit [ɹɪˈmɪt]
 55. wykupić winy
  redeem [rɪˈdiːm]
 56. oczyścić
  exonerate [ɪkˈsɒnəɹeɪt]
 57. oczyszczenie
  exoneration [exoneration]
 58. pojednanie
  reconciliation [ˌrekənˌsɪliːˈeɪʃən]
 59. dymisja
  dismissal [dɪˈsmɪsəl]
 60. rezygnacja
  resignation [ˌrezɪgˈneɪʃən]
 61. skrucha
  repentance [rɪˈpentəns]
 62. pokuta
  penance [ˈpɛn.əns]
 63. pokutowanie
  atonement [əˈtoʊnmənt]
 64. odcierpienie
  expiation [ˌekspiːˈeɪʃən]
 65. obiecywać
  promise [ˈpɹɒmɪs]
 66. obiecujący
  promising [ˈprɑməsɪŋ]
 67. postanowienie
  resolution [ˌɹɛzəˈluːʃən]
 68. przysięga
  oath [ˈoʊθ]
 69. przeklinać
  swear [ˈswɛɹ]
 70. potępiać
  damn [dæm]
 71. pomstować
  inveigh [ɪnˈveɪ]
 72. kląć
  curse [ˈkərs]
 73. zobowiązać się
  undertake [ʌndəˈteɪk]
 74. zobowiązać się
  pledge [plɛdʒ]
 75. ślubować
  vow [ˈvæʊ]
 76. obiecywać gruszki na wierzbie
  promise someone the moon [ˈprɑməs someone ðə ˈmuːn]
 77. ślubowanie
  oath [ˈoʊθ]
 78. przekleństwa
  swear words [ˈswer ˈwərdz]
Author
ID
295834
Card Set
C1 Quarrel and Reconciliation - Sprzeczka i Pojednanie
Description
C1 Quarrel and Reconciliation - Sprzeczka i Pojednanie
Updated
Show Answers