C1 Warnings and Permissions - Ostrzeżenia i Zezwolenia

 1. mandat za parkowanie
  parking ticket [ˈpɑrkɪŋ ˈtɪkət]
 2. ostrzeżenie
  warning [ˈwɔrnɪŋ]
 3. ostrzegać
  warn [wɔːn]
 4. alarmować
  alert [əˈlərt]
 5. zakazać
  forbid [fəbɪd]
 6. przyznać
  admit [ædˈmɪt]
 7. zezwolić
  allow [əˈlaʊ]
 8. pozwolić
  permit [ˈpəːmɪt]
 9. pozwolenie
  permission [pɚˈmɪʃən]
 10. licencja
  license [ˈlaɪsəns]
 11. potwierdzić
  confirm [kənˈfərm]
 12. uznać
  acknowledge [əkˈnɒlɪdʒ]
 13. akceptować
  accept [əkˈsept]
 14. przyzwalać na
  concede [kənˈsiːd]
 15. zwróć uwagę
  mind you [ˈmaɪnd ˈjuː]
 16. zaczekaj
  hold on [ˈhoʊld ˈɔn]
 17. sprzeciwiać się
  object [ˈɒb.dʒɛkt]
 18. przeciwstawiać się
  counter [ˈkaʊntə]
 19. nalegać
  insist [ɪnˈsɪst]
 20. obowiązek
  obligation [ˌɑbləˈgeɪʃən]
 21. być zobowiązanym
  be obliged [ˈbiː əˈblaɪdʒd]
 22. podlegać
  be liable [ˈbiː ˈlaɪəbəl]
 23. nakłonić
  persuade [pəˈsweɪd]
 24. ugoda
  settlement [ˈset.l.mənt]
 25. zobowiązanie
  commitment [kəˈmɪtmənt]
 26. powinność
  duty [ˈdjuːti]
 27. być zobowiązanym do
  be bound to [ˈbiː ˈbæʊnd tə]
 28. konieczny
  necessary [ˈnɛsəˌsɛɹi]
 29. opcionalny
  optional [ˈɑpʃnəl]
 30. nie mieć wyboru
  have no option [ˈhæv ˈnoʊ ˈɑpʃən]
 31. zakaz
  ban [bæn]
 32. wygnanie
  exile [ˈɛɡˌzaɪl]
 33. banicja
  banishment [ˈbænɪʃmənt]
 34. deportacja
  deportation [ˌdiːˌpɔrˈteɪʃən]
 35. proskrypcja
  proscription [pʁɔskʁipsjɔ̃]
 36. ochrona
  protection [pɹəˈtɛkʃən]
 37. embargo
  embargo [əmˈbɑɹɡoʊ]
 38. protekcja
  favoritism [ˈfeɪvrəˌtɪzəm]
 39. wyjąć spod prawa
  proscribe [pɹəˈskɹaɪb]
 40. wygnać
  banish [ˈbænɪʃ]
 41. zakazać
  prohibit [proʊˈhɪbət]
 42. koncesja
  concession [kənˈsɛʃən]
 43. licencjonowany
  licensed [ˈlaɪsənst]
 44. koncesjonariusz
  concessionaire [kənˌsɛʃəˈnɛr]
 45. napoje alkoholowe
  alcoholic beverages [ˌælkəˈhɔlɪk ˈbevrɪdʒɪz]
 46. egzekwować
  enforce [ɪnˈfɔːs]
 47. zmusić
  force [fɔː(ɹ)s]
 48. narzucić
  impose [ɪmˈpoʊz]
 49. zakaz parkowania
  no parking [ˈnoʊ ˈpɑrkɪŋ]
 50. zakaz zatrzymywania się
  no stopping [ˈnoʊ ˈstɑpɪŋ]
 51. zakaz wejścia
  no entry [ˈnoʊ ˈentriː]
 52. znak ostrzegawczy
  warning sign [ˈwɔrnɪŋ ˈsaɪn]
 53. znak pierwszeństwa
  priority sign [praɪˈɔrətiː ˈsaɪn]
 54. znak nakazu
  mandatory sign [ˈmændəˌtɔriː ˈsaɪn]
 55. znaki specjalne
  special sign [ˈspeʃəl ˈsaɪn]
 56. znaki informacyjne
  informational sign [informational ˈsaɪn]
 57. kierunkowskazy
  direction sign [dəˈrekʃən ˈsaɪn]
 58. tablica z numerem drogi
  highway shield [ˈhaɪˌweɪ ˈʃiːld]
 59. witacz
  welcome sign [ˈwelkəm ˈsaɪn]
 60. stop
  stop sign [ˈstɑp ˈsaɪn]
 61. znak drogowy
  traffic sign [ˈtræfɪk ˈsaɪn]
 62. ślepa ulica
  no through road [ˈnoʊ ˈθruː ˈroʊd]
 63. wyboje
  speed bump [ˈspiːd ˈbəmp]
 64. zakaz nawracania
  no U-turn [ˈnoʊ ˈjuːˌtərn]
 65. strome pochylenie
  steep gradient [ˈstiːp ˈgreɪdiːənt]
 66. prace drogowe
  roadworks [roadworks]
 67. uwaga
  attention [əˈtɛn.ʃən]
 68. troszczyć się
  care [kɛə]
 69. troska
  care [kɛə]
 70. zatroskanie
  concern [kənˈsərn]
 71. wyrazić zgodę
  accede [əkˈsiːd]
 72. zatwierdzenie
  approval [əˈpɹuːvəl]
 73. usankcjonować
  sanction [ˈsaŋkʃən]
 74. wyrazić zgodę
  assent [əˈsent]
 75. usankcjonować
  legitimize [legitimize]
 76. przyzwalać
  consent [kənˈsɛnt]
 77. tolerować
  condone [kənˈdoʊn]
 78. tolerować
  tolerate [ˈtɒl.ɜː(ɹ).eɪt]
 79. popierać
  endorse [ɪnˈdɔrs]
 80. autoryzować
  authorize [ˈɔθəˌraɪz]
 81. zaaprobować
  approbate [ˈæprəˌbeɪt]
 82. znieść
  countenance [ˈkaʊn.tɪ.nəns]
 83. prewencja
  prevention [pɹɪˈvɛnʃən]
 84. uniemożliwiać
  prevent [pɹɪˈvɛnt]
 85. zapobiegawczy
  preventive [preventive]
 86. wnieść weto
  veto [ˈviːtəʊ]
 87. ryglować
  bar [bɑː]
 88. barykadować
  barricade [ba.ʁi.kad]
 89. blokować
  block [blɒk]
 90. wyjąć spod prawa
  outlaw [ˈæʊtˌlɔ]
 91. ukrócić
  clamp down [ˈklæmp ˈdæʊn]
 92. franczyza
  franchise [ˈfɹænt͡ʃaɪ̯z]
 93. sankcja
  sanction [ˈsaŋkʃən]
 94. dać zielone światło
  give the green light [ˈgɪv ðə ˈgriːn ˈlaɪt]
 95. dać wolną rękę
  give carte blanche [ˈgɪv carte blanche]
Author
marko4
ID
295833
Card Set
C1 Warnings and Permissions - Ostrzeżenia i Zezwolenia
Description
C1 Prohibitions Warnings and Permissions - Zakazy Ostrzeżenia i Zezwolenia
Updated