C1 Law and Jurisdiction - Prawo i Sądownictwo

 1. sąd najwyższy
  the High Court of Justice [ðə ˈhaɪ ˈkɔrt əv ˈdʒəstəs]
 2. sąd apelacyjny
  the Court of Appeal [ðə ˈkɔrt əv əˈpiːl]
 3. oskarżyciel
  counsel for the prosecution [ˈkæʊnsəl fər ðə ˌprɑsɪˈkjuːʃən]
 4. ława oskarżonych
  the dock [ðə ˈdɑk]
 5. zeznanie na piśmie
  deposition [ˌdepəˈzɪʃən]
 6. powód
  plaintiff [ˈpleɪntəf]
 7. usprawiedliwienie
  plea [ˈpliː]
 8. kurator
  probation officer [proʊˈbeɪʃən ˈɑfəsər]
 9. przepisy prawne
  legal regulations [ˈliːgəl ˌregjəˈleɪʃənz]
 10. obrońca
  counsel for the defence [ˈkæʊnsəl fər ðə defence]
 11. sąd dla nieletnich
  juvenile court [ˈdʒuːvəˌnaɪ ˈkɔrt]
 12. sąd najwyższy w USA
  Supreme Court [səˈpriːm ˈkɔrt]
 13. obraza sądu
  contempt of court [kənˈtem(p)t əv ˈkɔrt]
 14. sąd karny
  court of law [ˈkɔrt əv ˈlɔ]
 15. sąd przysięgłych
  crown court [ˈkræʊn ˈkɔrt]
 16. sąd wojenny
  court martial [ˈkɔrt ˈmɑrʃəl]
 17. zarzuty
  allegations [ˌælɪˈgeɪʃənz]
 18. precedens
  precedent [pɹiˈsiː.dənt]
 19. ustanowić precedens
  set a precedent [ˈset ə prɪˈsiːdənt]
 20. zatrzymać w areszcie
  hold in custody [ˈhoʊld ˈɪn ˈkəstədiː]
 21. przyznać się do winy
  plead guilty [ˈpliːd ˈgɪltiː]
 22. nie przyznawać się do winy
  plead not guilty [ˈpliːd ˈnɑt ˈgɪltiː]
 23. postawić w stan oskarżenia
  impeach [ɪmˈpiːtʃ]
 24. oskarżenie urzędnika państwowego
  impeachment [impeachment]
 25. zaskarżalny
  indictable [indictable]
 26. naruszać
  infringe [ɪnˈfrɪndʒ]
 27. wiążąca decyzja
  binding decision [ˈbaɪndɪŋ dɪˈsɪʒən]
 28. ustawowy
  statutory [ˈstætjʊtəɹɪ]
 29. ustawowe uprawnienie
  statutory right [ˈstætʃəˌtɔriː ˈraɪt]
 30. uznaniowy
  discretionary [dɪˈskrɛʃ(ə)n(ə)ri]
 31. unieważnić
  annul [əˈnəl]
 32. kasować wyrok
  quash a conviction [ˈkwɑʃ ə kənˈvɪkʃən]
 33. wypaczać przebieg procesu
  pervert the course of justice [pərˈvərt ðə ˈkɔrs əv ˈdʒəstəs]
 34. fabrykować dowody
  fabricate evidence [ˈfæbrɪˌkeɪt ˈevədəns]
 35. zastraszać świadków
  intimidate witnesses [ɪnˈtɪməˌdeɪt ˈwɪtnəsɪz]
 36. zastraszać sędziów przysięgłych
  intimidate jurors [ɪnˈtɪməˌdeɪt ˈdʒʊrərz]
 37. znieść prawo
  abrogate a law [ˈæbrəˌgeɪt ə ˈlɔ]
 38. nagiąć prawo
  bend the law [ˈbend ðə ˈlɔ]
 39. naruszać prawo
  contravene a law [ˌkɑntrəˈviːn ə ˈlɔ]
 40. składać apelację
  lodge an appeal [ˈlɑdʒ ən əˈpiːl]
 41. podtrzymać wyrok
  uphold a verdict [əpˈhoʊld ə ˈvərdɪkt]
 42. zmienić wyrok
  overturn a verdict [ˌoʊvərˈtərn ə ˈvərdɪkt]
 43. uchylenie
  abrogation [ˌæb.ɹə.ˈɡeɪ.ʃən]
 44. naruszenie prawa
  infringement [ɪnˈfrɪndʒmənt]
 45. wypaczenie
  perversion [pərˈvərʒən]
 46. wykroczenie
  contravention [ˌkɑntrəˈvenʃən]
Author
marko4
ID
295827
Card Set
C1 Law and Jurisdiction - Prawo i Sądownictwo
Description
C1 Law and Jurisdiction - Prawo i Sądownictwo
Updated