C1 Illness and Ailments - Choroby i Dolegliwości

 1. stan zapalny
  inflammation [ˌɪnfləˈmeɪʃən]
 2. nowotwór złośliwy
  malignant tumor [məˈlɪgnənt ˈtuːmər]
 3. wrzód
  ulcer [ʌlsɛr]
 4. wrzody żołądka
  stomach ulcers [ˈstəmək ˈəlsərz]
 5. zapalenie wyrostka
  appendicitis [əˈpɛnd.ɪ.saɪt.əs]
 6. torbiel
  cyst [sɪst]
 7. sepsa
  sepsis [ˈsepsəs]
 8. tężec
  tetanus [ˈtɛtənəs]
 9. zapalenie migdałków
  tonsillitis [tɒnsəˈlaɪtɪs]
 10. żółtaczka
  jaundice [ˈdʒɔndɪs]
 11. zgaga
  heartburn [heartburn]
 12. zaburzenie
  disorder [dɪsˈɔrdər]
 13. białaczka
  leukemia [luˈkimiə]
 14. świnka
  mumps [ˈməmps]
 15. ospa
  smallpox [ˈsmɔlˌpɑks]
 16. różyczka
  german measles [ˈdʒərmən ˈmiːzəlz]
 17. trąd
  leprosy [ˈlɛprəsi]
 18. ospa wietrzna
  chickenpox [chickenpox]
 19. trądzik
  acne [ˈæk.ni]
 20. potówka
  heat rash [ˈhiːt ˈræʃ]
 21. swędzenie
  itch [ɪtʃ]
 22. dreszcze
  shivers [ˈʃɪvərz]
 23. krwawienie z nosa
  epistaxis [ˌɛpɪˈstæksɪs]
 24. epilepsja
  epilepsy [ˈɛpɪlɛpsi]
 25. utrata przytomności
  loss of consciousness [ˈlɔs əv consciousness]
 26. miażdżyca
  atherosclerosis [ˌæθɚoʊskləˈroʊsəs]
 27. otyłość
  obesity [oʊˈbiːsətiː]
 28. anoreksja
  anorexia [ˌænəˈreksiːə]
 29. choroba wieńcowa
  coronary disease [ˈkɔrəˌneriː dɪˈziːz]
 30. udar
  stroke [strəʊk]
 31. zawroty głowy
  vertigo [ˈvɜːtɪɡəʊ]
 32. zaparcie
  constipation [ˌkɑnstəˈpeɪʃən]
 33. reumatyzm
  rheumatism [ˈruːməˌtɪzəm]
 34. zarazek
  germ [d͡ʒəːm]
 35. cholera
  cholera [ˈkɒləɹə]
 36. tyfus
  typhoid [ˈtaɪˌfɔɪd]
 37. pulsujący
  throbbing [ˈθrɑbɪŋ]
 38. zesztywnienie szyji
  stiff neck [ˈstɪf ˈnek]
 39. rozgorączkowany
  feverish [ˈfiːvrɪʃ]
 40. trzęsący się
  trembling [ˈtrembəlɪŋ]
 41. być zapchanym
  be bunged up [ˈbiː ˈbəŋd ˈəp]
 42. piekący
  stinging [ˈstɪŋɪŋ]
 43. drobne zatarcia i skaleczenia
  cuts and bruises [ˈkəts ənd ˈbruːzɪz]
 44. zwykłe bóle i dolegliwości
  usual aches and pains [ˈjuːʒəwəl ˈeɪks ənd ˈpeɪnz]
 45. odwodnienie
  dehydration [ˌdiːˌhaɪˈdreɪʃən]
 46. plomba
  filling [ˈfɪlɪŋ]
 47. cierpieć z powodu
  suffer from [ˈsəfər ˈfrəm]
 48. złapać jakąś chorobę
  pick up [ˈpɪk ˈəp]
 49. zapaść na jakąś chorobę
  go down with [ˈgoʊ ˈdæʊn ˈwɪð]
 50. być skłonnym do
  be prone to [ˈbiː ˈproʊn tə]
 51. podatny
  susceptible [sʌˈsɛptɪbəl]
 52. walczyć z
  be fighting off [ˈbiː ˈfaɪtɪŋ ˈɔf]
 53. przejść chorobę
  get over it [ˈget ˈoʊvər ˈɪt]
 54. dochodzić do siebie
  be recovering from [ˈbiː rɪˈkəvərɪŋ ˈfrəm]
 55. sparaliżowany
  paralyzed [ˈperəˌlaɪzd]
Author
marko4
ID
295824
Card Set
C1 Illness and Ailments - Choroby i Dolegliwości
Description
C1 Illness and Ailments - Choroby i Dolegliwości
Updated