C1 Disasters and Accidents - Katastrofy i Wypadki

 1. zaniedbanie
  negligence [ˈneglɪdʒəns]
 2. antropogeniczny
  anthropogenic [anthropogenic]
 3. niepokój społeczny
  civil unrest [ˈsɪvəl ˌənˈrest]
 4. antropopresja
  human impact on the environment [ˈhjuːmən ɪmˈpækt ˈɔn ðiː ɪnˈvaɪrə(n)mənt]
 5. wypadek górniczy
  mining accident [ˈmaɪnɪŋ ˈæksədənt]
 6. wyciek gazu
  gas leak [ˈgæs ˈliːk]
 7. zawalenie się konstrukcji
  structural collapse [ˈstrəktʃərəl kəˈlæps]
 8. rozległa awaria zasilania
  power outage [ˈpæʊr ˈæʊtɪdʒ]
 9. skażenie promieniowaniem
  radiation contamination [ˌreɪdiːˈeɪʃən kənˌtæməˈneɪʃən]
 10. burza ogniowa
  firestorm [firestorm]
 11. choroba popromienna
  radiation sickness [ˌreɪdiːˈeɪʃən ˈsɪknəs]
 12. osunięcie ziemi
  landslide [ˈlænd.slaɪd]
 13. podatność
  susceptibility [səˌsɛptəˈbɪlɪti]
 14. podatność na zranienie
  vulnerability [ˌvəlnrəˈbɪlətiː]
 15. wstrząs
  tremor [termor]
 16. klęska głodu
  famine [fa.min]
 17. epidemia
  epidemic [ˌepəˈdemɪk]
 18. przeżycie
  survival [sərˈvaɪvəl]
 19. czarna skrzynka
  black box [ˈblæk ˈbɑks]
 20. klęska
  calamity [kəˈlæmətiː]
 21. kataklizm
  cataclysm [ˈkætəˌklɪzm̩]
 22. przesiedlony
  resettled [resettled]
 23. przesiedlenie
  resettlement [resettlement]
 24. wysiedlony
  displaced [dɪsˈpleɪst]
 25. przesiedlenie
  displacement [dɪsˈpleɪsmənt]
 26. katastrofa statku
  shipwreck [ˈʃɪpɹɛk]
 27. śliska nawierzchnia
  slippery surface [ˈslɪpriː ˈsərfəs]
 28. środki ostrożności
  precautions [prɪˈkɔʃənz]
 29. system wczesnego ostrzegania
  early warning system [ˈərliː ˈwɔrnɪŋ ˈsɪstəm]
 30. akcja ratunkowa
  rescue operation [ˈreskjuː ˌɑpəˈreɪʃən]
 31. psikus
  hoax [həʊks]
 32. wysadzić w powietrze
  blow up [ˈbloʊ ˈəp]
 33. przelewać się
  overflow [ˈəʊvəˌfləʊ]
 34. zatonąć
  sink [sɪŋk]
 35. środki ostrożności
  security measures [sɪˈkjʊrətiː ˈmeʒərz]
 36. wyciekać
  leak [liːk]
 37. wyciek ropy
  oil leak [ˈɔɪl ˈliːk]
 38. wpływ
  impact [ˈɪmpækt]
 39. sejsmiczny
  seismic [ˈsaɪzmɪk]
 40. drżeć
  tremble [ˈtɹɛmbl̩]
 41. głodować
  famish [ˈfamɪʃ]
 42. zmieść
  sweep [swiːp]
 43. uciekać
  flee [fliː]
 44. rozprzestrzeniać się
  spread [spɹɛd]
 45. być ostrożnym
  be cautious [ˈbiː ˈkɔʃəs]
 46. zważać na
  heed [hiːd]
 47. rozbroić bombe
  defuse bomb [diːˈfjuːz ˈbɑm]
 48. udaremnić
  thwart [θwɔː(r)t]
Author
marko4
ID
295816
Card Set
C1 Disasters and Accidents - Katastrofy i Wypadki
Description
C1 Disasters and Accidents - Katastrofy i Wypadki
Updated