C1 Character Traits - Cechy Charakteru

 1. małomówny
  taciturn [ˈtæsɪtɜːn]
 2. mściwy
  vindictive [vɪnˈdɪk.tɪv]
 3. zrzędliwy
  grumpy [ˈgɹʌmpi]
 4. bezczelny
  impudent [impudent]
 5. bezczelność
  impudence [ɛ̃.py.dɑ̃s]
 6. introwertyk
  introvert [ɪntɹəˈvɜː(ɹ)t]
 7. ekstrawertyk
  extravert [extravert]
 8. sknera
  miser [ˈmaɪzə(r)]
 9. sknerowaty
  stingy [ˈstɪŋi]
 10. zaborczy
  possessive [pəˈzesɪv]
 11. duma
  pride [praɪd]
 12. uprzedzenie
  prejudice [ˈpɹɛd͡ʒudɪs]
 13. roztrzepany
  scatterbrain [ˈskætərˌbreɪn]
 14. złośliwy
  spiteful [ˈspaɪtfəl]
 15. skąpstwo
  thrift [θɹɪft]
 16. gruboskórny
  thick-skinned [thick-skinned]
 17. skąpy
  thrifty [ˈθɹɪfti]
 18. przewrażliwiony
  touchy [ˈtətʃiː]
 19. asertywny
  assertive [əˈsərtɪv]
 20. ciekawski
  inquisitive [ɪnˈkwɪzətɪv]
 21. ekstrawagancki
  extravagant [ɪkˈstrævɪgənt]
 22. pozbawiony skrupułów
  unprincipled [ʌnˈpɹɪnsɪpəld]
 23. pobłażliwy
  permissive [pɛʁ.mi.siv]
 24. bezceremonialny
  blunt [blɐnt]
 25. opryskliwy
  abrupt [ə.ˈbɹʌpt]
 26. obcesowy
  brusque [bruːsk]
 27. ordynarny
  curt [ˈkərt]
 28. oszczędny
  frugal [ˈfruːɡəl]
 29. czuć sie spiętym
  feel tense [ˈfiːl ˈtens]
 30. przyziemny
  down-to-earth [down-to-earth]
 31. niewychowany
  ill-mannered [ˈɪlˈmænərd]
 32. sadystyczny
  sadistic [səˈdɪstɪk]
 33. bezczelny
  cheeky [ˈtʃiːkiː]
 34. osobliwy
  peculiar [pɪˈkjuːljər]
 35. dziwaczny
  odd [ɒd]
 36. współczujący
  compassionate [kəmˈpaʃənət]
 37. współczujący
  sympathetic [ˌsɪmpəˈθɛtɪk]
 38. bez współczucia
  unsympathetic [unsympathetic]
 39. pogardliwy
  scornful [ˈskɔrnfəl]
 40. zuchwały
  brash [ˈbræʃ]
 41. kapryśny
  fickle [ˈfɪk.əl]
 42. zachłanny
  grasping [ˈgræspɪŋ]
 43. służalczy
  obsequious [əbˈsiːkwi.əs]
 44. czepiający się szczegółów
  nit-picking [ˈnɪtˌpɪkɪŋ]
 45. natrętny
  officious [əˈfɪʃəs]
 46. ostentacyjny
  ostentatious [ˌɒs.tɛnˈteɪ.ʃəs]
 47. napuszony
  pompous [ˈpɒmpʌs]
 48. infantylny
  puerile [ˈpjʊə.raɪl]
 49. banalny
  trite [traɪt]
 50. wstrętny
  obnoxious [ɑbˈnɑːkʃəs]
 51. rozmowny
  chatty [ˈtʃætiː]
 52. bystry
  astute [əsˈtjuːt]
 53. sumienny
  conscientious [ˌkɑnʃiːˈenʃəs]
 54. nieodpowiedzialny
  irresponsible [ˌɪrɪˈspɑnsəbəl]
 55. niechlujny
  sloppy [ˈslɑpiː]
 56. podejrzliwy
  suspicious [səˈspɪʃəs]
 57. psotny
  mischievous [ˈmɪsʧɪvəs]
 58. łatwowierny
  gullible [ˈɡʌləbəl]
 59. gościnny
  hospitable [hɑˈspɪtəbəl]
 60. gościnność
  hospitality [ˌhɑspəˈtælətiː]
 61. beztroski
  carefree [ˈkɛɘfriː]
 62. powściągliwy
  reserved [rɪˈzərvd]
 63. chełpliwy
  boastful [ˈboʊstfəl]
 64. chełpić się
  boast [ˈboʊst]
 65. popisywać się
  show off [ˈʃoʊ ˈɔf]
 66. sarkastyczny
  sarcastic [sɑrˈkæstɪk]
 67. grymaśny
  picky [ˈpɪkiː]
 68. niegodziwy
  wicked [ˈwɪkɪd]
 69. niegodziwość
  wickedness [ˈwɪkɪdnəs]
 70. szczodry
  unstinting [ʌnˈstɪntɪŋ]
 71. zawzięty
  dogged [dɒɡd]
 72. dowcipny
  witty [ˈwɪti]
 73. stateczny
  sober [ˈsəʊ.bə(ɹ)]
 74. nieumiarkowany
  immoderate [immoderate]
 75. lapidarny
  terse [tɜːs]
 76. bez kultury
  low-brow [low-brow]
Author
marko4
ID
295800
Card Set
C1 Character Traits - Cechy Charakteru
Description
C1 Character Traits - Cechy Charakteru
Updated