C1 Business - Biznes

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. branża
  trade [tɹeɪd]
 2. budżet
  budget [ˈbʌdʒ.ɪt]
 3. handel zagraniczny
  foreign trade [ˈfɔrən ˈtreɪd]
 4. podaż
  supply [səˈplaɪ]
 5. raj podatkowy
  tax haven [ˈtæks ˈheɪvən]
 6. właściciel
  owner [ˈoʊnər]
 7. rada nadzorcza
  supervisory board [ˌsuːpərˈvaɪzəriː ˈbɔrd]
 8. zbankrutować
  go bankrupt [ˈgoʊ ˈbæŋkrəpt]
 9. bankructwo
  bankruptcy [ˈbæŋkrʌptsɪ]
 10. przedsiębiorstwo
  enterprise [ˈɛntɹ̩pɹɑjz]
 11. podatek od wartości dodanej
  value-added tax [ˈvæljuːˈædəd ˈtæks]
 12. siedziba
  headquarters [ˌhɛdˈkwɔːtəz]
 13. kapitał
  capital [ˈkæp.ɪ.təl]
 14. filia
  branch [bɹæntʃ]
 15. brutto
  gross [ɡrɔs]
 16. inwestor
  investor [investor]
 17. targi samochodowe
  car fair [ˈkɑr ˈfer]
 18. sprzedaż detaliczna
  retail sales [ˈriːˌteɪl ˈseɪlz]
 19. spółka
  partnership [partnership]
 20. krach finansowy
  financial meltdown [fəˈnænʃəl ˈmeltˌdæʊn]
 21. obrót
  turnover [ˈtərnˌoʊvər]
 22. sprzedaż hurtowa
  wholesale [ˈhoʊlˌseɪl]
 23. netto
  net [nɛt]
 24. spadać
  slump [ˈsləmp]
 25. handlować
  trade [tɹeɪd]
 26. dostarczać
  supply [səˈplaɪ]
 27. podatek od spadku i darowizn
  inheritance tax [ɪnˈherətəns ˈtæks]
 28. cło
  duty [ˈdjuːti]
 29. akcyza
  excise duty [ˈekˌsaɪz ˈduːtiː]
 30. podatek korporacyjny
  corporate tax [ˈkɔrprət ˈtæks]
 31. ulga podatkowa
  tax allowance [ˈtæks əˈlæʊəns]
 32. zwrot nadpłaconego podatku
  tax rebate [ˈtæks ˈriːˌbeɪt]
 33. biurokracja
  bureaucracy [bjʊəˈrɒkrəsi]
 34. siła robocza
  workforce [ˈwərkˌfɔrs]
 35. sprzedaż wysyłkowa niezamówionych towaró
  inertia selling [ɪˈnərʃə ˈselɪŋ]
 36. tani artykuł przyciągający klientów
  loss leader [ˈlɔs ˈliːdər]
 37. rynek niszowy
  niche market [ˈnɪtʃ ˈmɑrkət]
 38. lojalność do marki
  brand loyalty [ˈbrænd ˈlɔɪltiː]
 39. oferta na aukcji
  bid [bɪd]
 40. kupować na próbę
  on approval [ˈɔn əˈpruːvəl]
 41. mieć prawo pierwokupu
  have first refusal on [ˈhæv ˈfərst rɪˈfjuːzəl ˈɔn]
 42. iść pod młotek
  go under the hammer [ˈgoʊ ˈəndər ðə ˈhæmər]
 43. licytant
  bidder [bidder]
 44. łączenie się
  merging [ˈmərdʒɪŋ]
 45. osiągnąć kompromis
  reach a compromise [ˈriːtʃ ə ˈkɑmprəˌmaɪz]
 46. aktywa
  assets [ˈæsets]
 47. przedsiębiorca
  entrepreneur [ˌɒntɹəpɹəˈnɜː]
 48. wysyłka
  shipment [ˈʃɪpmənt]
 49. nieuiszczenie płatności
  default on payment [dɪˈfɔlt ˈɔn ˈpeɪmənt]
 50. nieopłacony
  outstanding [ˌæʊtˈstændɪŋ]
 51. klauzula o karze za zerwanie umowy
  penalty clause [ˈpenəltiː ˈklɔz]
 52. oferta w przetargu
  tender [ˈtɛn.də(ɹ)]
 53. zasoby ludzkie
  human resources [ˈhjuːmən ˈriːˌsɔrsɪz]
 54. dochód
  revenue [ˈrevəˌnuː]
 55. współpraca
  cooperation [koʊˌɑpəˈreɪʃən]
 56. łączność między firmami
  liaison [liˈeɪ.zɒn]
 57. piractwo przemysłowe
  industrial piracy [ɪnˈdəstriːəl ˈpaɪrəsiː]
 58. szpiegostwo przemysłowe
  industrial espionage [ɪnˈdəstriːəl ˈespiːəˌnɑʒ]
 59. naruszenie praw autorskich
  copyright infringement [copyright ɪnˈfrɪndʒmənt]
 60. biurokracja
  red tape [ˈred ˈteɪp]
Author
ID
295799
Card Set
C1 Business - Biznes
Description
C1 Business - Biznes
Updated
Show Answers