C1 Opinion and Ideology - Opinia i Ideologia

 1. stornniczość
  bias [ˈbaɪəs]
 2. stronniczy
  biased [ˈbaɪəst]
 3. uprzedzać się wobec
  prejudice against [ˈpredʒədəs əˈgenst]
 4. przymus
  constraint [kənˈstreɪnt]
 5. przyjąć stanowisko
  adopt a stance [əˈdɑpt ə ˈstæns]
 6. błądzić
  err [eə]
 7. wymusić
  constrain [kənˈstreɪn]
 8. ograniczenie
  restraint [ɹɪˈstɹeɪnt]
 9. ograniczać
  restraint [ɹɪˈstɹeɪnt]
 10. zamknąć
  confine [kənˈfaɪn]
 11. nieodłączny
  intrinsic [ɪn.ˈtrɪn.zɪk]
 12. przejście
  transition [tɹænˈzɪʃən]
 13. status quo
  status quo [ˈsteɪtəs quo]
 14. porzucić
  abandon [ə.ˈbæn.dən]
 15. odejść od
  shift away from [ˈʃɪft əˈweɪ ˈfrəm]
 16. przystosować się do
  adapt to [əˈdæpt tə]
 17. dostosować się do
  adjust to [əˈdʒəst tə]
 18. przekonwertować
  convert [ˈkɒn.vɜːt]
 19. maleć
  diminish [dɪˈmɪnɪʃ]
 20. ustępstwo
  concession [kənˈsɛʃən]
 21. sadzić
  reckon [ˈrekən]
 22. moralista
  moralist [moralist]
 23. perfekcjonista
  perfectionist [perfectionist]
 24. obsesyjny
  obsessive [ɑbˈsesɪv]
 25. socjalista
  socialist [ˈsoʊʃlɪst]
 26. kosmopolita
  cosmopolitan [kɒz.mə(ʊ)ˈpɒl.ɪ.tən]
 27. jeśli o mnie chodzi
  if you ask me [ˈɪf ˈjuː ˈæsk ˈmiː]
 28. przekonywujący
  persuasive [persuasive]
 29. imponujący
  impressive [ɪmˈpresɪv]
 30. dogmatyczny
  dogmatic [dɒɡˈmatɪk]
 31. darwinizm
  darwinist [darwinist]
 32. niezgoda
  disagreement [ˌdɪsəˈgriːmənt]
 33. pokrywać się z
  tally with [ˈtæliː ˈwɪð]
 34. przychylić się do
  concur with [kənˈkər ˈwɪð]
 35. być w zgodzie z
  be in accord with [ˈbiː ˈɪn əˈkɔrd ˈwɪð]
 36. zbiegać się z
  coincide with [ˌkoʊənˈsaɪd ˈwɪð]
 37. przytakiwać
  acquiesce [ˌækwiˈɛs]
 38. przystawać
  consent [kənˈsɛnt]
 39. odpowiadać
  conform to [kənˈfɔrm tə]
 40. aprobować
  approve of [əˈpruːv əv]
 41. sprzyjać
  foster [ˈfɒstə]
 42. faworyzować
  favour [ˈfeɪvə(ɹ)]
 43. bunt
  dissent [dɪˈsɛnt]
 44. poważna niezgoda
  rift [ɹɪft]
 45. konformista
  conformist [conformist]
 46. konformizm
  conformism [conformism]
 47. zwolennik
  proponent [prəˈpoʊnənt]
 48. orędownik
  advocate [ˈædvəkət]
 49. orędować
  advocate [ˈædvəkət]
 50. zaprzeczać
  deny [dɪˈnaɪ]
 51. przeczyć
  contradict [kɒntɹəˈdɪkt]
 52. negować
  negate [nɪˈɡeɪt]
 53. być przeciwko
  go against [ˈgoʊ əˈgenst]
 54. dostrzegać
  perceive [pəˈsiːv]
 55. wskazać
  indicate [ˈɪndəˌkeɪt]
 56. oznaczać
  denote [dɪˈnoʊt]
 57. naśladować
  mimic [ˈmɪmɪk]
 58. podkreślać
  underscore [ˈʌn.də(ɹ)ˌskɔː(ɹ)]
 59. kłaść nacisk
  emphasize [ˈɛm.fə.saɪz]
 60. wysunąć jako postulat
  posit [ˈpɒzɪt]
 61. uzasadniać
  account for [əˈkæʊnt fər]
 62. nawiązywać do
  allude to [əˈluːd tə]
 63. napomknienie
  allusion [ʌˈlu.ʒən]
 64. życzyć
  wish [wɪʃ]
 65. pragnąć
  desire [dɪˈzaɪə]
 66. westchnąć za
  yearn [ˈjərn]
 67. zwolennik
  adherent of [ædˈhɪrənt əv]
 68. obstawanie za
  adherence [adherence]
 69. stosować się do
  adhere to [ædˈhɪr tə]
 70. neofita
  proselyte [ˈpɹɒsɪlʌɪt]
 71. dewot
  bigot [ˈbɪɡət]
 72. zapaleniec
  hotspur [hotspur]
 73. świętoszek
  prude [pruːd]
 74. zajadłość
  bigotry [ˈbɪɡ.ə.tɹi]
 75. dewocja
  bigotry [ˈbɪɡ.ə.tɹi]
 76. zajadły
  bigoted [bigoted]
 77. zapoczątkować
  usher in [ˈəʃər ˈɪn]
 78. obalić
  abolish [əˈbɒlɪʃ]
 79. przypisać
  ascribe [əˈskraɪb]
 80. naiwny
  ingenuous [ɪnˈdʒɛn.ju.əs]
 81. łatwowierny
  credulous [krɛdjələs]
 82. wiarygodny
  credible [ˈkredəbəl]
 83. nieufny
  incredulous [ɪnˈkɹɛdjʊləs]
 84. obłudnie przymilny
  plausible [ˈplɔːz.ɪ.bəl]
 85. wykorzenić
  eradicate [ɪˈræd.ɪ.keɪt]
 86. doktryna
  doctrine [ˈdɑktrən]
 87. dogmat
  dogma [ˈdɒɡ.mə]
 88. zasada
  tenet [ˈtenət]
Author
marko4
ID
295797
Card Set
C1 Opinion and Ideology - Opinia i Ideologia
Description
C1 Belief Opinion and Ideology - Przekonanie Opinia i Ideologia
Updated