scheikunde hoofdstuk 3 nieuw

The flashcards below were created by user Nick99 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ontleden
  het uitvoeren van een ontledingsreactie
 2. Reactieschema
  de chemische reactie in een schema in woorden
 3. Ontledingsreactie
  een reactie waarbij 1 beginstof verdwijnt en 2 of meer reactieproducten ontstaan
 4. Elektrolyse
  ontledingsreactie die gebruik maakt van elektrische stroom
 5. Thermolyse
  ontledingsreactie die gebruik maakt van warmte
 6. Fotolyse
  ontledingsreactie die gebruik maakt van licht
 7. Ontleedbare stoffen
  een zuivere stof die je kunt ontleden
 8. Niet-ontleedbare stoffen
  een zuivere stof die je niet kunt ontleden
 9. Smelttraject
  de temperatuur blijft bij het smelten van een mengsel een beetje stijgen
 10. Kooktraject
  de temperatuur blijft bij het koken van een mengsel een beetje stijgen.
 11. Zuivere stof
  een stof die bestaat uit één soort stof
 12. Mengsel
  een mengsel van twee of meer soorten stoffen
 13. Productie
  het maken van producten
 14. Elektrode
  transportmiddel van stroom
 15. Dichtheid
  de massa van een stof per volume van die stof
 16. Blokschema
  schema van een productieproces waarbij handelingen in de blokken staan en stoffen bij de pijlen
 17. Recyclen
  hergebruiken
 18. Salmiak
  het hoofdbestanddeel van drop
 19. Vormingsreactie
  een reactie die bestaat uit 2 of meer beginstoffen, 1 reactieproduct ontstaat
 20. Zoutzuur
  waterstofchloride (HCl (g)) opgelost in water
 21. Ammonia
  ammoniak (NH3 (g)) opgelost in water
 22. Indampen
  een scheidingsmethode die gebaseerd is op een verschil in kookpunt tussen het oplosmiddel en de opgeloste stof
 23. Energie-effect
  bij iedere reactie komt er of energie vrij of is er energie nodig
 24. Endotherm
  er is energie nodig tijdens de reactie
 25. Exotherm
  er komt energie vrij bij de reactie
 26. Massa
  de hoeveelheid van een stof
 27. Massaverhouding
  de vaste verhouding van de massa waar beginstoffen reageren en reactieproducten worden gevormd
 28. Wet van massabehoud (Lavoisier)
  de massa van alle stoffen voor de reactie is samen net zo groot als de massa van alle reactieproducten bij elkaar.
 29. Overmaat
  wanneer er bij een reactie een teveel is aan 1 van de beginstoffen
 30. Ondermaat
  wanneer er tijdens een reactie een tekort is aan 1 van de beginstoffen
 31. Diagram
  een schematische, grafische weergave van een proces of van een aantal grootheden en hun onderlinge verband.
 32. Explosie
  ontploffing
 33. Rendement
  het percentage van de oorspronkelijk aanwezige stof dat na zuivering of scheiding aanwezig is
Author
ID
294754
Card Set
scheikunde hoofdstuk 3 nieuw
Description
scheikunde begrippen
Updated
Show Answers