Grundläggande

 1. Vilka termer är kopplade till addition?
  3 rader, bla+bla=bla
  Term + Term = Summa

  Addender + Addender = Summa

  Summander + Summander = Summa
 2. Vilka termer är kopplade till Subtraktion ?
  2 rader, bla+bla=bla
  Term-Term=Differens

  Minuend - Subtrahend = Skillnad, Rest

  Subtrahend dras från minuenden.
 3. Multiplikation
  2 rader, bla+bla=bla
  Faktor * Faktor = Produkt

  Multiplikand * multiplikator = Produkt
 4. Division 

  2 rader, bla / bla = bla
  Täljare / Nämnare = Kvot

  Dividend / Divisor = Kvot
 5. Vika tal är Hela tal, Heltal
  Tal utan decimalerbåde positiva och negativa och 0
 6. Vilka tal är Naturliga tal?
  Enbart positiva heltal och 0
 7. Jämna tal
  Alla tal delbara med 2, Positiva och Negativa
 8. Vilka tal är Udda tal?
  Ej delbara med 2Pos & Neg
 9. Vilka tal är Rationella tal?
  • Kan skrivas i bråkform.
  • Ändligt antal decimaler
  • Eller
  • Upprepat mönster -1/11=0,09090909
 10. Vilka tal är Irrationella tal?
  • Kan ej skrivas i bråkform pga oändligt många decimaler utan repiterat mönster, pi
  •  
 11. Vilka tal är Reella tal?
  Alla tal som inte är Imaginära
 12. Vilka tal är imaginära tal?
  Tal som inte fins på tallinjen;  sqrt (-1)
 13. Vilka tal är Komplexa tal?
  Det tal som är summan av ett reellt tal och ett imaginärt tal.
 14. Vad innebär Summering, addition?
  Beräkning av en storhet som motsvarar två eller flera storheter tilsamans.

  Kommutativ; ordningen spelar inte roll.
 15. Vad innebär subtraktion?
  • Subtraktion ger en storhet som säger hur mycket större en storhet är jämfört med en annan. 
  • Ger alltså skillnaden mellan två storheter. 

  Ej kommutativ; ordningen spelar roll.
 16. Vad innebär multiplikation, Mångfaldigande?
  Man adderar en storhet till sig själv lika många gånger som den andra storheten anger.

  kommutativ; ordningen spelar inte roll.
 17. Vad Innebär division, delning?

  Beskriv de två typerna av division. 
  Använd 12/3=4
  Division ger en storhet som motsvarar storleken på bitarna efter att en en storhet delas i ett antal lika stor bitar. 

  DelningsDivision, Likadelning.

  Hur många gånger kan man dela upp "täljaren" i "nämnaren" antal högar?

  • 12 elever skall delas in i 3 lika stora grupper, 
  • hur många elever får varje grupp?

  12 elever i 3 grupper = 4 elever per grupp


  InehållsDivision, MätningsDivision.


  Hur många gånger får "nämnaren" plats i "täljaren"? 

  • 12 elever skall delas in i ett antal grupper med 3 elever i varje grupp,
  • Hur många grupper ger det?

  12 elever med 3 st per grupp = 4 grupper

  Image Upload 1
 18. Vad ger subtraktion & addition av jämn +- jämn?
  Jämnt tal
 19. Vad ger subtraktion & addition av jämn +- udda?
  Udda tal
 20. Vad ger subtraktion & addition av udda +- udda?
  Jämnt tal
 21. Vad ger multiplikation av jämnt * jämnt?
  Jämnt
 22. Vad ger multiplikation av udda * jämnt?
  jämnt
 23. Vad ger multiplikation av udda * udda?
  Udda
 24. Vilka slutsiffror kan ett jämnt tal ha?
  0 2 4 6 8
 25. Vad har talet 3 för jämn delbarhets regel?
  Talets siffersumma är delbart med 3 utan rest, går jämnt ut.
 26. Vad har talet 4 för jämn delbarhets regel?
  Talets två sista siffror bildar ett tal som är delbart med 4.
 27. Vad har talet 5 för jämn delbarhets regel?
  De tal med slutsiffra 0 eller 5.
 28. Vad har talet 6 för jämn delbarhets regel?
  Alla tal som är jämnt delbara med 3 är även jämt delbara med 6
 29. Alla tal som är jämnt delbara med 3 är även jämt delbara med?
  6
 30. Vad har 7 för jämn delbarhets regel?
  Det finns ingen, man får testa.
 31. Vad har talet 8 för jämn delbarhets regel?
  Talets tre sista siffror bildar ett tal som är delbart med 8.
 32. Vad har 9 för jämn delbarhets regel?
  Alla tal med siffersumman jämnt delbar med 9 är jämnt delbara med 9.
 33. Vad har 10 för jämn delbarhets regel?
  Alla tal med slutsiffran 0 är jämnt delbara med 10.
 34. Vad är ett primtal?
  Det är endast delbart med 1 och sig självt
 35. Säg de 11 första primtalen
  2 3 5 7

  11 13 17 19

  23 29

  31 37
 36. Vad är ett sammansatt tal?
  Varför namnet?
  Större än 1 men inte primtal.

  • De är samansatt av primtal; byggstenarna. 
  • 4=2*2
  • 6=3*2
 37. Hur testar man om ett tvåsiffrigt tal är ett primtal?
  Är det inte jämnt delbart med något av primtalen under 10 är det ett primtal.
 38. Hur avrundar man vid addition?
  • Ena upp andra ner
  • (varannat eller ungefär lika)
 39. Hur avrundar man vid multiplikation?
  • Ena upp andra ner. 
  • (varannat eller ungefär lika)
 40. Hur avrundar man vid subtraktion?
  Bägge åt samma håll
 41. Hur avrundar man vid division?
  Bägge åt samma håll
 42. Hur många decimaler skall produkten ha vidheltal*decimaltal?
  lika många som decimaltalet.
 43. Hur många decimaler skall produkten ha vid multiplikation av flera decimaltal.
  lika många som alla faktorerna samanlagt

  0.5*0.5=0.25
 44. Vad är ett monom?
  en term, 5x
 45. Vad är ett binom
  två termer 5x+ 5t
 46. Vad är ett trinom?
  tre termer; 5x+5t+4g
 47. Vad är ett polynom, vad händer vid multiplikation?
  • Fyra eller fler termer.
  • 5x+5t+4g+9y.
  • Muiltiplicerar man två ploynom multiplicerar man varje term i polynomet för sig. 

  • (2x+4g)*(5a+8l)=
  • 2x*5a+2x*8l+4g*5a+4g*8l=
  • 10xa+16lx+20ag+32lg
 48. Vilka räknesätt är kommulativa?
  • Adition och multiplikation,
  • ordningen spelar ingen roll
 49. Vad är den associativa lagen? Vilka räknesätt?
  • Paranteser spelar ingen roll.
  • Addition och multiplikation.
 50. Beskriv den distruptiva lagen
  Den kopplar samman multiplikation med addition eller subtraktion med hjälp av parantser.

  5(4+9) = 5*4+5*9 = 65
 51. Vad är en tangent?
  • En linje som tangerar en punkt ofta på en kurva.
  • Linjen har samma k värde som punkten i kurvan.
 52. Vad är en normal?
  En linje som är vinkelrät mot en tangent.
 53. Vad är kongurens?
  Två identiska former, oavsett synvinkel.
 54. Vad är Axel-Symetri?
  När en Plan figur kan spegelvändas kring sin axel och se likadan ut.

  • EX; En likbent triangel är axelsymetrisk kring sin höjdaxel.(skär från toppen till basen)
  • dela en hatt.
 55. Vad är Strålsymetri?
  • En regelbunden polygon, månghörning, kan genom vridning kring tyngdpunkten (symmetricentrum) fås att täcka sig själv.
  • Image Upload 2
 56. Vad är punktsymmetri?
  När en plan figur är summetrisk kring en punkt och efter en vridning ärpå 180 grader täcker sig själv.

  Image Upload 3
 57. Vad är längd?
  Avståndet mellan två punkter i något mått.
 58. Vad är omkrets?
  Längden på en sluten kurva.
 59. vad är area?
  Måttet på en yta som begränsas av kurvor/kurva, mäts i areaenheter.
 60. Vad är volym?
  Det område en kropp i 3D tar upp. Mäts i volymenheter.
 61. Hur lyder avståndsformeln?
  • D= Sqrt [ (x1-x2)^2 + (y1-y2)^2) ]
  • Märk 1 kordinaten och 2 kordinaten hur du vill, spelar inge roll, sama svar.
 62. Hur beräknar man mittpunkten mellan två kordinater?
  Image Upload 4
 63. Vad är räta linens ekvation?
  Y=k*x+m
 64. Hur får man fram ett k värde?
  (y1-y2) / (x2-x1) = K

  Delta y / Delta x = K
 65. När är två linjer parallella?
  • När två linjer har samma K-värde = lutning
  •  
 66. Vad är enT-tabell?
  Ger y värden för x värden genom en ekvation, fungerar även omvänt.
 67. Vad är en värdemängd?
  Vid restrektioner av tillåtna x värden av en funktion följer även en restrektion av y värden.

  Med värdemängd menar man de y värden som är tillåtna.
 68. Hur vet man om två linjer är vinkelräta?
  k1 * k2 = -1
 69. Vad innebär m1 = m2
  Linjerna skär varandra i y axeln, samma punkt.
 70. Hur kan en lodrät / vertikal linje beskrivas?
  x=n eller y=n

  där n är ett tal i kordinatsystemet.
 71. Vad är en definitionsmängd?
  • De x värden som är giltliga enligt fuktionen.
  • Restrektioner som 3<x<9 ger definitionsmängden 3<x<9.

  Anges inget antas alla reella värden vara accepterade.
 72. Ge prefix tiopotens och exempel på piko
  p ; 10^-12 ; 1pm=1pikometer
 73. Ge prefix tiopotens och exempel på nano
  n ; 10^-9  ;  1 nm=1 nanometer
 74. Ge prefix tiopotens och exempel på mikro
  µ ; 10^-6 ; 1µm=1mikrometer
 75. Ge prefix tiopotens och exempel milli
  m ; 10^-3 ; 1mm = 1millimeter
 76. Ge prefix tiopotens och exempel på centimeter
  c ; 10^-2 ; 1cm = 1 centimeter
 77. Ge prefix tiopotens och exempel på decimeter
  d ; 10^-1 ; 1 dm = 1 decimeter
 78. Ge prefix tiopotens och exempel på hekto
  h ; 10^2 ; 1 hg = 1 Hektogramm
 79. Ge prefix tiopotens och exempel på kilo
  k ; 10^3 ; 1 kg = 1 kilogram
 80. Ge prefix tiopotens och exempel på mega
  M ; 10^6 ; 1MV = 1 megawatt
 81. Ge prefix tiopotens och exempel på giga
  G ; 10^9 ; 1 GW= 1 megawatt
 82. Ge prefix tiopotens och exempel på tera
  T ; 10^12 ; 1 TW = 1 terawatt
 83. Vad räknar man 1?
  Parenteser
 84. Vad räknar man 2?
  Exponenter och rötter
 85. Vad räknar man 3?
  Multiplikation och division
 86. Vad räknar man 4?
  Addition och Subtraktion.
Author
ccc
ID
294724
Card Set
Grundläggande
Description
Grundläggande bas
Updated