Psycho Marian Bulla

 1. Asertivní dovednosti
  • pokažená gramofoná deska
  • otevřené dveře
  • sebeotevření
  • volné informace
  • negativní asertivita
  • negativní dotazování
  • selektivní ignorování
  • přijatelný kompromis
 2. Krajní řešení konfliktů
  • spolupráce
  • soupeření
 3. Osobnost podle Freuda
  • id-ono
  • ego-já
  • superego
 4. Temperament podle Shaldona
  • endomorfní
  • mezomorfní
  • ektomorfní
 5. Komunik. struktury ve skupině
  • plná
  • kruhová
  • hvězdicovitá
  • řetězová
  • vidlicovitá
 6. Divergentní myšlení – vlastnosti dle Guliforda
  • plynulost
  • původnost
  • propracovanost
  • pružnost (flexibilita)
  • citlivost
  • redefinice
 7. Potřeby podle Maslowa
  • fyziologické
  • potřeba bezpečí a jistoty
  • sounáležitost-lásky a přátelství
  • potřeba úcty a uznání
  • seberealizace
 8. Představitelé hlubinné psycho
  • Carl Gustav Jung
  • Sigmund Freud
  • Alfréd Adler
 9. Forma komunikace
  • verbální
  • neverbální
  • metakomunikace
 10. I.P. Pavlov VNČ
  • pohyblivost
  • síla
  • vyrovnanost
 11. Aplikované obory psychologie
  • klinická
  • práce a organizace
  • pedagogická
 12. Freud – vývoj dle erotogen. zón
  • období orální
  • anální
  • falické
  • latence
  • genitální
 13. Fáze tvůrčího procesu-H. Poincaré
  • příprava
  • inkubace
  • iluminace
  • verifikace
 14. Transakční analýza „já“
  rodič x dospělý x dítě
 15. Neverbální komunikace
  • mimika
  • zrakový kontakt
  • gesta
  • postoje
  • proxemika
  • haptika
  • předměty kolem nás
 16. Styly poznávání
  • analytický
  • globální
  • zarovnávací
  • zaostřovací
 17. Fáze stresu
  • poplachová
  • vyrovnávací
  • celkové vyčerpání
 18. Bariéry tvořivosti
  • sociální
  • emocionální
  • kognitivní
 19. Stupně asertivity
  • základní
  • empatická
  • stupňovaná
  • konfrontativní
 20. Stupeň pozornosti (CNS)
  • bezvědomí
  • hluboký spánek (nejnižší přirozený)
  • snížený stav aktivace (ztráta vědomí vnějšího světa, sny, bdění)
  • střední aktivace (svěží,
  • v pohodě)
  • zvýšená aktivace (náročné
  • úkoly)
  • vysoká aktivace (afekt)
 21. Stavy aktivace - Koukolík
  • stav bdělosti
  • pracovní paměť
  • orientovaná pozornost
  • vědomí sebe sama
 22. Experiment
  laboratorní x přirozený
 23. Způsob učení u tvarové psychologie
  vhledem
 24. Typy osobnosti - Kretschmer
  • atletický
  • pyknický
  • astenický
 25. Představ. humanistické psycho
  • Carl Rogers
  • Abraham Maslow
 26. Analytická teorie dle Junga
  • kolektivní nevědomí
  • osobní nevědomí
  • vědomí - Ego
  • já – das Selbst
 27. Stresové faktory
  • fyzikálně-chemické
  • myšlenkové
  • úkolové
  • sociální
 28. Psychosoc. obd. - typy dle Ericsona
  • základní důvěra x základní
  • nedůvěře
  • autonomie x studu a pochybám
  • iniciativa x vině
  • (předškolní)

  • snaživost x méněcennosti (ml.
  • školní)
  • hledání vlastní identity x
  • konfúzy rolí
  • intimnost x izolaci
  • generativa x stagnaci
  • integrita já x zoufalství
 29. Laické chyby při percepci
  • halo efekt
  • implicitní teorie osobnosti
  • stereotyp
  • míra přesnosti
 30. Sociální konflikt
  • intrapersonální
  • interpersonální
  • skupinový
  • meziskupinový
 31. Metody psychologie
  • pozorování
  • experiment
  • rozhovor
  • dotazníkové metody
  • psychologické testy
  • hodnocení produktů činnosti
 32. I.P.Pavlov - typy (temperament)
  • silný, vyrovnaný, pohyblivý (sangvinik)
  • silný, vyrovnaný, nepohyblivý (flegmatik)
  • silný,nevyrovnaný (cholerik)
  • slabý (melancholik)
 33. Eysenck
  • labilní
  • stabilní
  • extrovert
  • introvert
 34. Druhy inteligence
  • praktická
  • teoretická
  • sociální
 35. Zóny osobního prostoru
  • intimní (užší <15, širší 15 - 45)
  • osobní (45 - 120)
  • společenská (120 - 370)
  • veřejná (>370)
 36. Taktické prostředky
  • slib
  • přísaha
  • inspekce
  • hrozba
  • trest
  • napadení
 37. Eriksonovo pojetí vývoje
  • kojenecké
  • batolecí
  • předškolní
  • mladší školní
  • puberta
  • ml. dospělost
  • zralá dospělost
  • pozdní dospělost
  • stáří
 38. Poznávací procesy
  • smyslové
  • rozumové
 39. Teoretické obory psychologie
  • obecná
  • vývojová
  • osobnosti
  • sociální
  • srovnávací
  • psychopatologie
 40. Ego–obranné mechanismy-Jung
  • vytěsnění
  • sublimace
  • symbolizace
 41. Pozorování podle:
  • zaměřeností
  • délky
  • situace
  • počtu pozorovaných jedinců
 42. Formy sociálního učení
  • napodobování
  • zpevňování
  • ztotožnění se s vzorem
  • zástupné učení
  • anticipační učení
 43. Obranné mechanismy
  • rigidita
  • represe
  • regrese
  • racionalizace
  • inverze
  • introjekce
  • identifikace
  • popírání nepříznivého
  • fakta
  • projekce
  • sublimace
  • sebeobivňování
  • obviňování druhých osob
 44. Ego–obrané mechanismy-Freud
  • vytěsnění
  • sublimace
  • racionalizace
  • regrese
  • fixace
  • identifikace
 45. Kolbergovo pojetí mrav. vývoje
  • prekonvenční
  • konvenční
  • postkonvenční
 46. Pozorování dle „směru“
  • introspekce
  • extrospekce
 47. Metody rozhovoru dle:
  • účelu
  • počtu účastníků
  • standardizace otázek
 48. Dotazování
  • osobní interview
  • telefonické interview
  • písemné dotazování
 49. Druhy učení
  • nahodilé
  • soustavné
 50. Učení
  • senzomotorické
  • poznatkům
  • vědomostem
  • metodám řešení problémů
  • socializace = umět žít mezi lidmi
 51. Aristoteles – 3 složky duše
  • vegetativní
  • senzitivní
  • rozumová
 52. Biologické zrání protichůdné tendence
  evoluční x involuční
 53. Pozornost je:
  • duševní stav
  • stav aktivace
 54. Rozhovor podle účelu
  • psychoterapeutický
  • výzkumný
  • poradenský
  • přátelský
  • přijímací
 55. Prenatální období
  • zárodečné (od početí - 3. týden)
  • embryonální (4. - 12. týden)
  • fetální (13. - narození)
 56. Znaky sebeaktualizujícího se jedince (dle Maslowa)
  • odstup a potřeba soukromí
  • nezávislost na kultuře a
  • okolí
  • smysl pro humor bez urážení
  • originalita a tvořivost
  • sebetranscendence
 57. Sociální skupiny podle velikosti
  • dyáda
  • malá
  • velká
 58. Vlastnosti pozornosti
  • přepojování
  • výběrovost
  • kolísání
  • rozsah
 59. Potřeby podle Medsena
  • primární motivy
  • afektivní motivy
  • sekundární motivy
 60. Produkty tvořivost
  • fotografie
  • literární a filmová díla
  • umělecká díla
 61. Inteligence
  • krystalická
  • fluidní
 62. Sociální skupiny dle vzniku
  • formální (pracoviště)
  • neformální (rodina)
 63. Druhy schopností podle účelu
  • Smyslové (percepční)
  • psychomotorické
  • umělecké
  • rozumové-intelektové
 64. Kam patří animus a anima
  analytická teorie
 65. Asociační zákony
  • zákon podobnosti
  • zákon kontrastu
  • zákon dotyku v prostoru
  • a čase
 66. Antické temperamentové typy
  • melancholik
  • cholerik
  • sangvinik
  • flegmatik
 67. Peri Psyché, de anima - autor
  Aristotéles
 68. Piagetovo pojetí vývoje – 2 mechanismy
  • asimilace
  • akomodace
Author
Anonymous
ID
294514
Card Set
Psycho Marian Bulla
Description
psychologie osobnosti a soc psych
Updated