Filozofia Wschodu

The flashcards below were created by user Manwe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jakie jest najważniejsze przesłanie Upaniszad (2)?
  • 1. Istnieje ostateczna rzeczywistość
  • 2. Poznający ma naturę z nią samą
  • Atman ↔ Brahman
 2. Co oznacza termin Atman, czym się definiuje (3)?
  • Atman - oddychać, poruszać się
  • 1. pierwotnie nieśmiertelna zasada ożywiająca ciało
  • 2. Ja, jaźń, duch (dusza?), tchnienie życiowe, się
  • 3. Rzeczywistość ostateczna ujęta od strony obiektywnej = podmiotowej, jednostkowej
 3. Co oznacza termin Brahman, czym się go definiuje (3)?
  • Brahman - pęcznieć, rosnąć
  • 1. Pierwotnie moc magiczna tkwiąca w ofierze, dzięki której świat wzrasta/istnieje
  • 2. Immanentna światu energia ożywiająca wszystko i będąca istotą wszystkiego
  • 3. rzeczywistość ostateczna ujęta od strony obiektywnej/całościowej/holistycznej
 4. Co oznacza termin Moksza, czym się go definiuje (2)?
  • Moksza - uwalniać się, wyzwalać
  • 1. Uświadomienie sobie/rozpoznanie własnej nieuwarunkowanej i uniwersalnej (absolutnej) natury
  • 2. Utożsamianie się atmana z brahmanem
 5. Co oznacza termin Mahawakja, jakie są przykłady tego terminu (4)?
  • Mahawakja - wielkie słowa, sentencje
  • 1. "świadomość jest brahmanem"
  • 2. "ty jesteś tym"
  • 3. "ja jestem brahmanem"
  • 4. "ten atman jest brahmanem"
 6. Co oznacza termin "Czit" ?
  bezprzedmiotowa świadomość
 7. Co oznacza termin Purusza?
  Taka trochę dusza
 8. Co oznacza termin Prakriti?
  Taka trochę materia
 9. Co oznacza termin Buddhi?
  świadomość intuicyjna, intelekt
 10. Co oznacza termin Ahankara?
  świadomość "ja", "ja-działające"
 11. Co oznacza termin Manas?
  umysł, zmysł wewnętrzny; synteza danych zmysłowych
 12. Jakie są główne szkoły filozoficzne filozofii wschodniej omawiane na zajęciach monograficznych (4)?
  • 1. Czarwakowie/Lokajaci - słodka mowa
  • 2. Sanjhja
  • 3. Radża Joga
  • 4. Waiśieszika i Njaja
 13. Cechy szkoły Czarwaków (7)?
  • 1. celem życia jest pomyślność (realizują dwa cele: dostatek materialny (artha) i rozkosz zmysłową (kama)
  • 2. antybraminizm
  • 3. Przeciwko systemowi Warn i Kast
  • 4. Interesowne szerzenie zabobonów przez braminów
  • 5. Ateizm
  • 6. Antyrytualizm
  • 7. Materializm (4 żywioły)
 14. Jaka jest teoria poznania w szkole Czarwaków (3)?
  • 1. sensualizm
  • 2. agnostycyzm i sceptycyzm
  • 3. nominalizm
 15. Z kim polemizowała szkołą Czarwaków?
  Z njają
 16. Jakie są cechy szkoły Sanjhja (2)?
  • 1. szkoła ortodoksyjna (uznająca autorytet wed)
  • 2. świat powstał w wyniku współdziałania dwóch zasad puruszy i prakriti
 17. Jakie znaczenie kryje za sobą termin Joga (2)?
  • 1. Ujarzmiać, nakładać jarzmo
  • 2. Łączyć wiązać
 18. Wieloznaczność terminu Joga, podaj znaczenia (5):
  • 1. Nauka (autonomiczny system filozoficzny; element systemu filozoficznego)
  • 2. metoda (praktyczna ułatwiająca rozwój duchowy)
  • 3. Zdolność (zapanowania nad biegiem zjawisk)
  • 4. Stan skupienia (świadomość na danym poziomie)
  • 5. Ujarzmianie (docelowy stan niezbędny do wyzwolenia z kręgu wcieleń)
 19. Jakie są dwa filary metody jogicznej?
  • 1. ćwiczenie
  • 2. bezpragnieniowość
 20. Wymień osiem ścieżek jogi:
  • 1. Jamy - zasady moralne
  • 2. Nijamy - praktyki ascetyczno mistyczne
  • 3. Asany - pozycje ciała "nieruchoma i wygodna"
  • 4. Pranajama - kontrola energii witalnej
  • 5. Pratjahara - wycofanie uwagi ze zmysłów
  • 6. Dharana - przykucie uwagi, związanie świadomości z miejscem
  • 7. Dhjana - kontemplacja; jednostajność strumienia świadomości
  • 8. Samadhi - skupienie, stopniowalny wgląd poznawczy
 21. Co oznacza termin Awidja?
  Pięć uciążliwości
 22. Podaj charakterystykę szkoły Waiśesziki (5):
  • 1. Zainteresowanie filozofią przyrody i fizyką
  • 2. Pluralizm metafizyczny (rzeczywistość ma złożoną i niejednorodną strukturę)
  • 3. Realizm metafizyczny ≠ materializm
  • 4. Realizm poznawczy
  • 5. Teizm zgodny z fizykalizmem
 23. Czym jest umysł (manas) w szkole Waisiesziki (6)?
  • 1. Tworzy go pojedynczy atom
  • 2. Wieczny i nieskończenie liczny
  • 3. Pośredni między jaźnią a zmysłami
  • 4. NIE jest wszechprzenikliwy jak atman (tyle manasów ile atmanów
  • 5. Aktywny, ruchliwy
  • 6. Akty poznania NIE są równoczesne (sekwencja zastępstw)
 24. Czym jest ciało (śarira) w szkole Waiśesziki (3)?
  • 1. Zbudowane z atomów materialnych (4 żywioły)
  • 2. Siedziba dla zmysłów: poznania i działania
  • 3. Oparcie dla umysłu i jaźni współtworzących duszę/osobę 3w1
 25. Czym jest Bóg (Iświara) w szkole Waiśiesziki, podaj dowody (4):
  • 1. Z przyczyny
  • 2. Z prawa Karmana
  • 3. Z autorstwa Wed
  • 4. Z przesłania Wed
 26. Jakie są znaczenie terminu Njaja (4)?
  • W szerszym znaczeniu:
  • 1. sposób, droga dojścia, wzorzec, pierwowzór, model, standard etc. etc
  • W węższym znaczeniu:
  • 2. Dociekanie natury poznania, jego źródeł, metod i sposobów poznania
  • 3. Wypracowanie regół argumentacji i prawomocnych metod prezentacji uzyskania poznania innym podmiotom
  • 4. porządkowanie znaczeń, terminologii i metod związanych z teorią poznania
 27. Czym jest Njaja (opis i 4 cechy)?
  • Njaja = epistemologia + logika + retoryka
  • 1. Racjonalna analiza poznania
  • 2. próba ujęcia rzeczywistości w lategoriach logicznych
  • 3. formułowanie poprawnych procedur rozumowania (tarka) i debata (wada)
  • 4. Retoryka i perswazja
 28. Jaki jest cel ostateczny Njaji? Jaki jest stan obecny? Jakie jest remedium?
  • Cel ostateczny: wyzwolenie + szczęście
  • Stan obecny: niewola + niewiedza + cierpienie
  • Remedium: poznanie + analiza poznania = logika
 29. Jakie są czynniki poznania wg Njaji (5)?
  • 1. Przedmiot poznania
  • 2. Instrument zewnętrzny, np. światło
  • 3. Narząd zmysłowy
  • 4. Umysł (manas) - koordynator zmysłów
  • 5. Jaźń
 30. Jakie są etapy dochodzenia do wiedzy wg Njaji (7)?
  • 1. pierwsze wrażenie
  • 2. Wątpliwość (niejasna wiedza)
  • 3. przeciwne poglądy
  • 4.zastosowanie rozumowania (tarka)=Sylogizm
  • 5. Określenie przedmiotu
  • 6. Sprawdzenie przez refleksje
  • 7. Ostateczna pewność = "określenie przedmiotu za pomocą poglądów przeciwnych, powstałych pod wpływem, pierwszego wrażenia"
Author
ID
294345
Card Set
Filozofia Wschodu
Description
Monograf z filozofii wschodu
Updated
Show Answers