Pediatri

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Humoral immün yetmezlikler (İY) için tarama testleri nelerdir?
  • İzohemaglütininler (<2 yaş ve AB hastada negatif)
  • Aşı yanıtı (<2 yaş güvenilir değil)
  • IgA+G+M<400 İY, >600 sağlıklı
 2. Çok yüksek serum antikor düzeyi hangi hastalıkları gösterir?
  • HIV
  • Kr granülomatöz hastalık
 3. Bruton (X geçişli agammaglobünemi) patogenezi nedir?
  • BTK mut sonucu tirozin kinaz defekti
  • GH eksikliğine de neden olabilir
 4. Bruton'da hangi enfeksiyonlar artar?
  • Bakteriyel (en sık pnömokok ve Hib)
  • Viral hepatit
  • Echovirus (myoziti dermatomyoziti taklit eder)
 5. Selektif IgA eks ve CVID'ın ortak noktaları nelerdir?
  • Birbirlerine eşlik ederler
  • Etyolojide aynı ilaçlar rol oynayabilir (fenitoin, penisilamin, altın, sulfasalazin)
  • Anti-IgA Ab bulunabilir
  • IgG2 subgrup eks eşlik edebilir
 6. Çölyak hastalığına en sık hangi otoimmun hastalık eşlik eder?
  Selektif IgA eks
 7. CVID'ın en sık komplikasyonu nedir?
  Kronik AC hastalığı
 8. IgG subgrup eksiklikleri özellikleri nelerdir?
  • IgG2: en sık, polisakkarit aşıya yanıt oluşmaz, yine de aşı yapılır
  • IgG1: Ağır seyirli, panhipogammaglobulinemiye benzer
  • IgG3: Wiskott-Aldrich ve juvenil DM'a eşlik edebilir
 9. Hiper-IgM'ye hangi hastalıklar eşlik edebilir?
  • Verruca vulgaris
  • Cryptosporidium gastroenteriti
  • KC hastalığı
 10. EBNA'ya Ab yanıtınn bozulduğu hastalık hangisidir?
  Duncan (X linked lenfoproliferatif sendrom-XLPS)
 11. İmmun yetmezlik de yapan megaloblastik anemi nedeni nedir?
  Transkobalamin 2 eksikliği
 12. Hücresel immün yetmezliklerin tarama testleri nelerdir?
  Candida deri testi (Gecikmiş tip HS)
 13. Raşitizmdeki gibi kemik değişiklikleri hangi immün yetmezliğe eşlik eder?
  ADA mutasyonlu SCID (OR)
 14. Persistan lökositoz (eozinofili ve lenfositoz) ve alopesi görülen, IgE⬆️ ile karakterize immün yetmezlik nedir?
  Omenn sendromu
 15. Wiskott-Aldrich ve Ataksi Telenjiektazide Ig düzeyleri nasıl değişmiştir?
  • WA: IgM⬇️, IgA ve IgE⬆️, IgG:N
  • AT: IgA (+-IgG2) ve IgE⬇️
 16. Wiskott-Aldrich'te ana ölüm nedeni nedir?
  EBV ilişkili malignite
 17. Ataksi-Telenjiektazili hastalarda fetal dönemde artan markerlar nelerdir?
  AFP ve CEA
 18. Hiper IgE (Job) sendromu patogenezi ve kliniği nasıldır?
  STAT-3 gen defekti (OD)

  • Kaba yüz görünümü
  • Eozinofili ve egzema
 19. a uzuvlu cücelik ve hiperekstensible eklemler ile karakterize immün yetmezlik ve sık ölüm nedeni nedir?
  • Kıkırdak saç hipoplazisi
  • VZV enfeksiyonu
 20. Villöz atrofiye bağlı kronik ishal görülen immün yetmezlik sendromları nelerdir?
  • Transkobalamin 2 eks
  • IPEX
 21. IPEX'in komponentleri nelerdir?
  • İmmün disregülasyon
  • Poliendokrinopati
  • Enteropati
  • X geçiş
 22. Fagosit fonksiyon bozukluğu tarama testleri nelerdir?
  • Rhadomin boya ile sol patlaması (en güvenilir ve yararlı)
  • Rebuck skin window testi (kemotaksiyi göstermede en iyi)
 23. DMli hastalarda dissemine kandidiyazis yapan immün yetmezlik hangisidir?
  Myeloperoksidaz eksikliği
 24. PMNLlerin immatür çomak halinde kaldığı immün yetmezlik hangisidir?
  Pelger-Hüet
 25. LAD tiplerinde nötrofil sayısı nasıldır?
  • 1 ve 2: ⬆️
  • 3: ⬇️
 26. Bakterisidal aktivitenin azaldığı hemolitik anemi nedir?
  G6PD
 27. Göbek kordonunun geç düştüğü hastalıklar nelerdir?
  • Omfalit
  • LAD
  • Alloimmün neonatal nötropeni (ANN)
  • F13 eks
  • Hipotiroidi
 28. Alloimmün neonatal nötropenide (ANN) ateş durumunda hangi antibiyotik verilir?
  • AG+sefalosporin
  • 1 hafta ateş geçmezse antifungal eklenir
 29. Sadece enfeksiyonlar sırasında nötropeni görülen hastalık nedir?
  Siklik nötropeni
 30. Kİ'nde myeloid hipoplazi yapan metabolik hastalık nedir?
  Von Gierke tip 1b
 31. Kompleman eksiklikleri trama testi nedir?
  CH50
 32. Kompleman eksiklikleri nasıl kalıtım gösterir?
  • Properdin X
  • Diğer hepsi OR
Author
ID
294176
Card Set
Pediatri
Description
a
Updated
Show Answers