Pediatri

 1. YD'da dar fontanel nedenleri nelerdir?
  • Kraniosinostoz
  • Mikrosefali
  • Konj hipotiroidi
  • Wormian kemikleri
 2. Geniş fontanel yapan kranyosinostozlar nelerdir?
  • Apert sendromu
  • Kleidokranyal dizostoz
  • Piknodizostoz
 3. Mikrosefali yaptığı halde geniş fontanel nedeni hastalıklar nelerdir?
  • Konj rubella
  • Trizomi 13-18-21
 4. YD'da kranyotabes nedenleri nelerdir?
  • <4 ay fizyolojik
  • Osteogenezis imperfekta
  • Rickets
  • Kretenizm
  • Hidrosefali
  • Down
  • Sifiliz
 5. YD'da alopesik skalp alanları nedenleri nelerdir?
  • Aplazi kutis konjenita
  • Trizomi 13
  • Del 4p
  • Johanson-Blizzard
 6. YD'da 3. fontanel varlığı hangi durumlarda görülür?
  • Down sendromu
  • Prematürite
 7. Hangi hastalıkta doğumda arka fontanel >2 cm olur?
  Konj hipotiroidi
 8. Bilateral fasyal sinir nükleus aplazi/hipoplazisi hangi hastalıkta görülür?
  Moebius sendromu
 9. YD'ın fizyolojik göz bulguları nelerdir?
  • Anizokori
  • Işık refleksi 28. haftadan sonra alınır
  • Konjonktival ve retinal hemorajiler olabilir
 10. Konjenital glokomun YD bulgusu nedir?
  • Megalokonea
  • =Buftalmus
  • =Kornea çapı>1 cm
 11. Konjenital sağırlık risk faktörleri nelerdir?
  • Aile öyküsü
  • Bakteriyel menenjit
  • Aminoglikozidler
  • TORCH
  • Kranyofasyal anomaliler
  • VLBW (<1500gr)
  • Asfiktik doğum
  • Waardenburg, Alport, Pendred, Usher
 12. Tek dişli tek atriumlu YD hangi hastalıkta görülür?
  Ellis-van Creveld
 13. YD'ın fizyolojik mukoza lezyonları nelerdir?
  • Epstein incileri (sert damakta)
  • Bohn incileri (diş etlerinde)
 14. YD'da en sık abdominal kitle nedeni nedir?
  Renal patolojiler
 15. Flank bölgede solid kitle, hematüri, HT hangi hastalığı düşündürür?
  RVT
 16. Omfalosel hangi hastalıklara eşlik edebilir?
  • Beckwith-Wiedemann
  • Birleşik ikizlik
  • Trizomi 18
  • Meningomyelosel
 17. Umbilikusta 2 damar görülürse hangi patolojiler düşünülür?
  • Renal anomaliler
  • Genetik anomaliler (trizomi 18)
 18. YD'da göbek kanamasının en sık nedeni nedir?
  Kordonun iyi bağlanmaması
 19. YD'da fizyolojik genital bulgular nelerdir?
  • Hafif vajinal sekresyon ve kanama
  • Pretermde psödokliteromegali
  • Skrotumda veya kanalda testis (pretermde genelde kanaldadır)
 20. YD'da ilk başlayan refleks hangileridir?
  • Yakalama
  • Moro
 21. YD'da kutis marmoratus nedenleri nedir?
  • Geçici olması fizyolojiktir
  • Kalıcıysa hipotiroidi veya sepsis bulgusudur
 22. YD'ın cildinde hangi hemanjiyom fizyolojiktir?
  Maküler (Salmon lekesi)
 23. Toksik eritem ve püstüler melanosis biyopsi bulgusu nedir?
  • Toksik eritem: eozinofil
  • Püstüler melanosis: nötrofil
 24. YD'da hangi ödem fizyolojiktir?
  • Term bebekte lokalize fizyolojiktir, ilk hafta ağırlığının %5'ini kaybeder
  • Pretermde jeneralize fizyolojiktir, ilk hafta ağırlığının %10'unu kaybeder
 25. Sklerem nedir ve ne bugusudur?
  • YD'da subkutan yağ dokusu sertleşmesidir
  • Sepsis bulgusudur
 26. TS'un YD cilt bulguları nelerdir?
  • Ash leaf (hipopigmente makül-dışbudak ağacı yaprağı görünümü)
  • Sebase adenom
 27. YD'da yalancı negatif apgar (asidoz var apgar normal) nedenleri nedir?
  • Maternal asidoz
  • Yüksek fetal katekolamin
 28. Bebeklerde Vit D profilaksisi nasıl yapılır?
  • 15. günden itibaren
  • Term için 400 U/gün
  • Preterm için 800 U/gün
  • 1 yaşına kadar devam edilir
 29. Plasental yetmezliğin en sık nedenleri nelerdir?
  • Annede HT/preeklampsi
  • Annede OHA
  • Annede DM
 30. Fetal kayıpların en sık nedeni nedir?
  Plasental yetmezlik
 31. Pretermlerde mortalitenin en sık nedeni nedir?
  Ağır immatürite ve buna bağlı RDS
 32. Term bebekte mortalitenin en sık nedeni nedir?
  Konjenital anomaliler
 33. Potter sekansı nedir?
  • Renal agenezi
  • Fetal anomaliler
  • Amniyos nodozum
  • Pulmoner hipoplazi
  • Oligohidramniyoz
 34. Annede DM varsa çocuğunda ne olur?
  • Hafif DM: LGA, hipoglisemi
  • Ağır DM: IUGR
 35. Annede FKÜ varsa çocuğunda ne olur?
  • Abort, SGA
  • MR, mikrosefali, korpus kallosum hipoplazisi
  • Kalbi delik
 36. Annede HT/preeklampsi olduğunda çocuğunda ne olur?
  • IUGR
  • Trombositopeni
 37. SLE'li annenin çocuğunda ne olur?
  • Geçici: Diskoid rash, pansitopeni, hepatit
  • Kalıcı: Konjenital kalp bloğu
 38. Annesi isotretinoin kullanan çocukta hangi anomali görülür?
  • Yüz-kulak, SSS anomalileri.
  • Konotrunkal kalp anomalisi
 39. Annesi Li kullanan çocukta hangi anomali görülür?
  Ebstein anomalisi
 40. Annesi penisilamin kullanan çocukta hangi anomali görülür?
  Cutis laxa
 41. Annesi Vit D kullanan çocukta hangi anomali görülür?
  • Hiperkalsemi
  • Supravalvüler aort stenozu (Ca buraya çöker)
 42. Hipertermi hangi konjenital anomaliye neden olur?
  Spina bifida
 43. Gebede tiyazid kullanımı sonucu YD'da ne görülür?
  Trombositopeni
 44. Gebede metimazol veya PTU kullanımı sonucu YD'da ne görülür?
  • Guatr
  • Hipotiroidi
 45. Gebede kullanılan oksitosinin YD bulgusu nedir?
  Hiperbilirubinemi
 46. Gebede kullanılan Mg'un YD bulgusu nedir?
  • Sol depresyonu
  • Hipotoni
  • Mekonyum tıkacı
 47. Simetrik IUGR'ın en sık nedeni nedir?
  Kromozom anomalileri
 48. Asimetrik IUGR'ın en sık nedeni nedir?
  Plasental yetmezlik
 49. Preterm ve SGA bebeklerin sorunları nelerdir?
  • Preterm: 3 harfliler
  • Ortak: hipolar
  • SGA: di-POMPA
  • -Dismorfizm
  • -Polisitemi
  • -Oligohidramniyoz
  • -Mekonyum aspirasyonu
  • -Persistan pulmoner HT
  • -Asfiksi
 50. Termlerin ve pretermlerin ilk gün sıvı ihtiyacı nedir?
  • Term: 60 ml/kg
  • Preterm: 80 ml/kg
 51. İnfantta demir profilaksisi nasıl yapılır?
  • Term: 4.ay başlanır 1mg/kg/gün
  • Preterm: 2.ay başlanır 2mg/kg/gün
 52. LGA nedenleri nelerdir?
  • Genetik
  • Postmaturite
  • Hiperinsülinizm
  • -Annede DM (en sık)
  • -Beckwith-Wiedemann
  • -Hidrops fetalis
  • -BAT
 53. Pretermde, termde, asfikside, kanama diyatezinde hangi intrakranyal kanamalar olur?
  • Preterm: İVK
  • Term: Subdural
  • Asfiksi: SAK, intraparenkimal peteşiler
  • Kanama diyatezi: SAK
 54. YD'da hangi kafatası kırıkları tedavi gerektirir?
  Çökme kırıkları (lineer gerektirmez)
 55. İVK risk faktörleri ve kanama odağı nedir?
  • Prenatürite
  • Hipoksi
  • Damar bütünlüğünün bozulması

  Subepandimal germinal matrix
 56. VL hangi tür CP yapar?
  Spastik diplejik CP
 57. İVK'nın en önemli akut ve kronik komplikasyonları nelerdir?
  • Akut: Posthemorajik hidrosefali
  • Kronik: PVL
 58. İVK'ya karşı korunma yolları nelerdir?
  • Antenatal steroid
  • Postnatal indometazin
  • Vit E
 59. Doğumda en sık hangi vertebralar zarar görür?
  • Makat geliş: C7 ve T1
  • Verteks geliş: C4
 60. Asfiksik doğum hangi metabolik sonuçlara yol açar?
  • SIADH
  • Hiponatremi
  • Hipoglisemi
  • Hipokalsemi
  • Myoglobinüri
 61. HİE tanısında ve prognozun tayininde en güvenilir yöntemler nelerdir?
  • Tanı: Difüzyon ağırlıklı MR
  • Prognoz: EEG
 62. YD resüsitasyonunda pozitif basınçlı ventilatör ve epinefrin endikasyonları nelerdir?
  • PBV: Solunum başlamazsa veya kalp hızı <100
  • Epinefrin: Kalp hızı <60
 63. YD resüsitasyonunda entübasyon endikasyonları nelerdir?
  • Uzun süre pozitif basınçlı vent gerekecekse
  • Maske ile yeterli vent sağlanamıyorsa
  • Trakeal aspirasyon gerekiyorsa
  • Diafragma hernisi şüphesi varsa
 64. YD resüsitasyonunda yeri olmayan ilaçlar nelerdir?
  • Atropin
  • Ca
  • Kafein
  • Aminofilin
 65. YD konvülsiyonlarının en sık nedeni nedir?
  HİE
 66. YD'da en sık görülen ve hiç görülmeyen konv tipleri hangileridir?
  • En sık: Subtle
  • Görülmeyen: JTK
 67. Prematürelik apnesinin özellikleri nelerdir?
  • <20 sn
  • Bradikardi olmaz
 68. YD'da patolojik apne nedenleri nelerdir?
  • Hipoglisemi
  • Hipokalsemi
  • ⬆️⬇️Na
  • ⬆️⬇️termi
  • Hiperamonemi, kernikterus
  • Asidoz
 69. Fetusta AC matürasyonu tayini nasıl yapılır?
  • L/S>2 matürasyonu gösterir ama DMli annede L/S>3,5 veya FTG kullanılır
  • IUGR'da L/S<2 bile olsa RDS nadirdir
 70. Surfaktan yapımını artıran ve azaltan hormonlar nelerdir?
  • ⬆️kortizol, östrojen, tiroid
  • ⬇️insülin, testosteron
 71. Preterm hastada dispne nedenleri ve ayırıcı tanısı nedir?
  • TTN (O2'ye yanıt vermesiyle ayrılır)
  • SyKKH (Eko ile ayrılır)
  • RDS
  • GBS pnömonisi

  Son 2si ne radyolojik olarak ne klinik olarak ayrılabilir, beraber tdv edilirler (sürfaktan+ampisilin+AG)
 72. atal deksametazonun betametazona üstünlüğü nedir?
  PVL riskini de azalması
 73. YD'da RDS'nin komplikasyonlarından hangisini steroid de sürfaktan da önleyemez?
  BPD
 74. YD RDS'sinde mekanik ventilasyon endikasyonları nelerdir?
  • pH<7,2
  • pCO2>60
  • pO2<50
  • Persistan apne
 75. RDS'de sürfaktan kullanımının korkulan yan etkisi nedir?
  Pulmoner kanama
 76. YD'da BPD riskini azaltan önlemler nelerdir?
  • Vit A
  • Erken nasal CPAP
  • Mekanik ventilasyonun kısa tutulması
 77. BPD ile ilişkili bakteri nedir?
  U. urelyticum
 78. Wilson-Mikity sendromu nedir?
  AC hastalığı zemininde olmayan, spontan düzelen BPD
 79. Pretermde mekonyum görülmesi hangi hastalıkları düşündürür?
  • Listeria
  • Ağır asfiksi
 80. Persistan fetal sirkülasyon tanısı nasıl konur?
  Preduktal (radyal) ve postduktal (umbilikal) arteriyel pO2 farkının 20'den fazla olmasıyla konur
 81. YD'da surfaktan endikasyonları nelerdir?
  • RDS
  • Tdvye yanıtsız MAS
  • Tdvye yanıtsız PPHT
  • Tdvye yanıtsız GBS pnömonisi
 82. YD'da pulmoner kanama riskini artıran durumlar nelerdir?
  • RDS, AC enfeksiyonu, soğuk hasarı
  • Asfiksi, KKH, eritroblastozis fetalis
  • Sürfaktan tdv
  • YD'ın hemorajik hast, trombositopeni, amonyak metabolizma bozuklukları
 83. YD sarılıklarının en sık nedenleri nelerdir?
  • 1. gün: Eritroblastozis fetalis
  • 2-3. gün: Fizyolojik
  • 4-7. gün: Sepsis
  • >1 hf: Geç anne sütü sarılığı
 84. YD'da sarılığında patolojik kriterler nelerdir?
  • İlk 24 saatte çıkması
  • Artış >5/gün
  • DB>2 veya DB >%10 TB
  • >13 olması (pretermde >15)
  • Süre>1 hf (pretermde >2 hf)
 85. Coombs testi eritroblastozis fetaliste nasıldır?
  • Rh'ta kuvvetli pozitiftir yokluğu ekarte ettirir
  • ABO'da zayıf pozitiftir
 86. Rh uyuşmazlığını önlemek için rho-gam ne zaman yapılır?
  28. haftada ve doğumda
 87. Anne-fetus subgrup uyuşmazlıklarında en sık olanı ve hastalığa neden olmayanı hangileridir?
  • En sık: anti-C
  • Hastalık yapmayan: anti-Lewis
 88. Hangi metabolik hastalıklarda YD'da uzamış sarılık görülür?
  • Galaktozemi
  • Tirozinemi
  • Hipermetiyoninemi
 89. Erken ve geç anne sütü sarılığında tedavi nedir?
  • Erken: Daha fazla beslemek
  • Geç: 1-2 gün ara vermek
 90. Uzamış sarılığın tanımı ve en sık nedeni nedir?
  • Termde>2 hf, pretermde>3 hf sürmesi (patolojik sarılık kriterinden farklı)
  • En sık geç anne sütü sarılığına bağlıdır
 91. Kernikterus eşiğini düşüren durumlar nelerdir?
  • Prematürite
  • Komplikasyonlar
  • Hipoalbüminemi
 92. Kernikterusun ilk ve son klinik tablosu nasıldır?
  • İlk: Letarji, emmeme, Moro refleksi kaybı
  • Son: Koreatetoid CP
 93. YD sarılığında fototerapi ve exchange transfüzyon endikasyonları nelerdir?
  • 1-2. gün: >18 foto; >25 exchange
  • 2-3. gün: >20 foto; >30 exchange
  • Herhangi bir zamanda hemoliz+>20 olması exchange endikasyonudur
 94. Fototerapinin etki mekanizmaları nelerdir?
  • Geometrik izomerizasyon: En hızlı ve en fazla olan, rebound yükselme yapabilir
  • Yapısal izomerizasyon: Lumirubin oluşur, yavaş ve irreversibldır
  • Foto-oksidasyon
 95. Fototerapi kontrendikasyonu nedir?
  Konj eritropoetik porfiri
 96. YD sarılıklarında farmakolojik tedavi seçenekleri nelerdir?
  • Fenobarbital: 5mg*3gün verilir
  • Metalloporfirinler: Hem oksijenazı inh ederler
  • IVIG: Eritroblastozis fetaliste etkilidir
 97. YD'da anne kanının yutulması GIS kanamadan nasıl ayırt edilir?
  HbF'nin alkali-rezistan olmasıyla (Apt testi)
 98. YD'ın en sık mortal GIS komplikasyonu ve yerleşim yeri neresidir?
  • NEK
  • En sık distal ileum ve prox kolon
 99. Term hastada NEK hangi durumlarda olabilir?
  Asfiksi, Down, KKH, Hirschprung, rotavirus enf
 100. NEK'in en sık başlangıç bulguları nelerdir?
  • İntestinal: Abdominal distansiyon
  • Ekstraintestinal: Letarji
 101. NEK'in evreleri ve anahtar özellikleri nelerdir?
  • 1 (NEK şüphesi): Midede residü olabilir, GGK+ olabilir
  • 2A (Hafif NEK): abdominal distansiyon ve pnömatozis intestinalis
  • 2B (Orta NEK): Hafif asidoz ve trombositopeni, portal venöz gaz görüntüsü
  • 3A (İlerlemiş NEK): Asidoz
  • 3B (Perforasyon)
 102. NEK için patognomonik radyolojik görünüm nedir?
  Pnömatozis intestinalis ve portal venöz gazın birlikte görünmesi
 103. YD'da başlayan akut ve kronik ishalin en sık nedenleri nelerdir?
  • Akut en sık: EPEC
  • Akut en sık viral: Rotavirus
  • Kronik en sık: Mikrovillus inklüzyon hastalığı
 104. YD'da hipertermi nedenleri nelerdir?
  • Dehidratasyon
  • Sepsis
 105. YD'da hipoterminin bulguları nelerdir?
  • Rinit
  • Masif pulmoner hemoraji
 106. YD'da KŞ alt sınırı kaçtır?
  • 3. saatten sonra 40
  • 24. saatten sonra 45
 107. YD hipoglisemisi tedavisi nedir?
  • %10 glukoz 2ml/kg (konv varsa 4ml/kg) sonrasında 8mg/kg/dk hızıyla verilir
  • %20lik glukoza rağmen düzelmiyorsa hiperinsülinizm vardır, onun için sırasıyla hidrokortizon, glukagon, somatostatin analoğu, subtotal pankreatektomiye kadar ilerlenebilir
 108. YD'da hipokalsemi sınırı nedir?
  • Term: 7,5
  • Preterm: 7
  • Trosseau ve Chvostek tanıda yardımcı değildir
 109. Erken ve geç neonatal hipokalsemi nedenleri nelerdir?
  • Erken: Fizyolojik
  • Geç: Ca/P oranı düşük beslenme (özellikle inek sütü)
 110. Fetal alkol sendromunda defektler nelerdir?
  • Simetrik IUGR
  • Yüz anomalileri
  • Kalp anomalileri
  • Ekstremite anomalileri
  • MMR
 111. Diyabetik anne bebeğinde en sık kardiyak patoloji, malformasyon ve en spesifik kardiyak malformasyon nelerdir?
  • En sık patoloji: Asimetrik septal hipertrofi
  • En sık malformasyon: VSD
  • En spesifik malformasyon: BAT
 112. Diyabetik anne bebeğinde en sık konj malformasyon nedir?
  Lumbosakral agenezi
 113. Holoprosensefali hangi hastalıkları düşündürür?
  • Diyabetik anne bebeği
  • Trisomi 13&18
 114. YD'ın hemorajik hastalığının subtipleri, başlama zamanı, kanama yeri ve nedenleri nelerdir?
  • Erken: 0-24 saat, intrakranyal,maternal ilaç
  • Klasik: 2-7 gün, GIS, doğumda Vit K yapılmaması
  • Geç: 1-6 ay, intrakranyal, Vit K (yağ) malabsorbsiyonu
 115. YD sepsisinin tipleri, başlama zamanı, sık kliniği ve sık etkenleri nelerdir?
  • Erken: 0-7 gün, pnömoni, GBS & E. coli
  • Geç: >7 gün, menenjit, GBS, Listeria
  • Nosokomiyal: 2-3 hf, multisistem, KN staf
 116. Oftalmia neonatarumun (neonatal konjonktivit) günlere göre en sık etkenleri nelerdir?
  • İlk gün: gümüş nitrat
  • 2-5. gün: Gonokok
  • 5-14 gün: Klamidya
  • Hastaneden en sık: Psödomonas
 117. Konj rubellanın spesifik kliniği nasıldır?
  • Osteit
  • Kalp defektleri (PDA)
  • Endokrinopati (geç dönemde)
 118. Ciltte skar yapan konj enfeksiyonlar nelerdir?
  • VZV
  • HSV
 119. Osteit yapan konj enfeksiyonlar nelerdir?
  • Sifiliz
  • Rubella
 120. Konj enfeksiyonlardan sağırlığı ve pnömoniyi en çok yapanı hangisidir?
  CMV
 121. Konj enfeksiyonlardan hidranensefaliyi en çok yapanı hangisidir?
  VZV
 122. Konj toxo triadı nedir?
  • Hidrosefali
  • Yaygın serebral kals
  • Koryoretinit
Author
Farash
ID
294175
Card Set
Pediatri
Description
a
Updated