L1-L7

 1. 节日*
  • jie2 ri4*
  • festival
 2. 听说*
  • ting1 shuo1*
  • heard
 3. 美丽*
  • mei3 li4*
  • beautiful
 4. 离开*
  • li2 kai1*
  • leave
 5. 家家户户*
  • jia1 jia1 hu4 hu4*
  • every family
 6. 月亮*
  • yue4 liang0*
  • moon
 7. 月饼
  • yue4 bing3
  • moon cakes
 8. 农历*
  • nong2 li4*
  • lunar calendar
 9. 传说
  • chuan2 shuo1
  • legend
 10. 幸福
  • xing4 fu2
  • happiness
 11. 古时候*
  • gu3 shi2 hou0*
  • ancient times
 12. 团圆
  • tuan2 yuan2
  • gather
 13. 赏月
  • shang3 yue4
  • to enjoy a full moon
 14. 粽子
  • zong4zi3
  • sticky rice pyramid
 15. 开开心心*
  • kai1 kai1 xin1 xin1*
  • happy
 16. 加油*
  • jia1 you2*
  • "come on;" encouragement
 17. 为了*
  • wei4 le*
  • in order to
 18. 纪念
  • ji4 nian4
  • in memory of
 19. 爱国*
  • ai4 guo2*
  • patriotic
 20. 诗人*
  • shi1 ren2*
  • poet
 21. 万圣节
  • wan4 sheng4 jie2
  • Halloween
 22. 得到*
  • de2 dao4*
  • to get
 23. 许多*
  • xu3 duo1*
  • many
 24. 送*
  • song4*
  • to give
 25. 祝*
  • zhu4*
  • to wish
 26. 到处*
  • dao4 chu4*
  • everywhere
 27. 糖果
  • tang2 guo3
  • candy
 28. 口香糖*
  • kou3 xiang1 (?) tang2*
  • chewing gum
 29. 瀑布
  • pu4 bu4
  • waterfall
 30. 有名*
  • you3 ming2*
  • famous
 31. 水量*
  • shui3 liang4*
  • water capactiy
 32. 壮观
  • zhuang4 guan1
  • magnificent
 33. 准备*
  • zhun3 bei4*
  • prepare/plan to do something
 34. 放假*
  • fang4 jia4*
  • holiday
 35. 景色*
  • jing3 se4*
  • scenery/view
 36. 收集*
  • shou1 ji4*
  • collect
 37. 考*
  • kao3*
  • to test/have exam
 38. 落差
  • luo4 cha1
  • drop height
 39. 宽*
  • kuan1*
  • wide, broad
 40. 峡谷
  • xia2 gu3
  • canyon
 41. 大厦*
  • da4 sha4*
  • large building
 42. 奇特*
  • qi2 te4*
  • peculiar
 43. 树木*
  • shu4 mu4*
  • trees
 44. 苍翠
  • cang1 cui4
  • the green of vegetation
 45. 形状*
  • xing2 zhuang4*
  • shape
 46. 值得*
  • zhi2 de2*
  • worth
 47. 高原*
  • gao1 yuan2*
  • plateau
 48. 图片*
  • tu2 pian4*
  • picture
 49. 海拔*
  • hai3 ba2*
  • elevation/altitude
 50. 藏族
  • zang4 zu2
  • a minority group
 51. fo2 jian4
  Buddhism
 52. 热情*
  • re4 qing2*
  • passion
 53. 好客*
  • hao4 ke4*
  • hospitality/hospitable
 54. 远方*
  • yuan3 fang1*
  • far away place
 55. 献上
  • xian4 shang4
  • to present
 56. 洁白*
  • jie2 bai2*
  • pure white
 57. 味道*
  • wei4 dao4*
  • taste
Author
m.s.
ID
2932
Card Set
L1-L7
Description
Chinese L1-L7
Updated