Dějepis

 1. 17 provincií
  představovalo stát Burgundsko, poté nové Nizozemí
 2. Antverpy
  Nejbohatší místo tehdejší Evropy
 3. Svaz dohody
  Organizace vyšší než šlechta
 4. levelleři
  rovnostatkáři, byli pro republiku, Anglie
 5. diggeři
  kopáči = venkovská a městská chudina, Anglie
 6. Brielle
  přístav v Holandsku
 7. Arrarská a Utzechtská unie
  Zeland+Utzecht+Flandry
 8. Rozpad původního Holandska
  • S- Holandsko
  • J- 3pan. Nizozemí = Rak. Nizozemí = Belgie
 9. Východoindická společnost
  Nizozemská společnost v Indii
 10. 1. buržoázní revoluce
  boj za náboženskou svobodu a politickou nezávislost
 11. kontinentální parlamentismus
  Nizozemí - 1. kapitalistický stát na světě s feudálními přežitky
 12. občanská společnost
  myšlenka o rovnosti všech lidí
 13. Sefardští židé
  kalvinští uprchlíci
 14. Augsburský mír
  absolutistická katolická monarchie
 15. Tudorovci
  rod vládnoucí v Anglii
 16. vláda silné ruky
  Cromwell zrušil parlament, vyhlášena vojenská diktatura, Anglie
 17. manufaktura
  továrna
 18. korzáři
  kořistnická činnost na moři, Anglie
 19. prvotní akumulace kapitálu
  rozvíjí se kapitalismus, Anglie
 20. hvězdná komora
  pronásledovala odboj proti králi, Anglie
 21. dvorská šlechta
  šlechta u dvora, Anglie
 22. restaurace Stewartovců
  na trůn opět povolán Stewartovec Karel II., Anglie
 23. toryové, whiogové
  politické seskupení, Anglie
 24. dlouhý parlament
  zasedá až do roku 1653, Anglie
 25. velká demonstrace
  protest, politický program parlamentu, Anglie
 26. armáda nového vzoru
  20 000 vojáků, vytvořená a placená parlamentem, Anglie
 27. konstituční monarchie
  parlamentní monarchie
 28. Navigační akta
  Zákon o plavbě = zboží do anglie pouze na angl. lodích
 29. magnáti
  polská šlechta
 30. stavovská monarchie
  vládne šlechta
 31. Vásá
  rod v Polsku
 32. Záporožská syč
  stát donských kozáků
 33. fronda
  stavovský odboj, Francie
 34. reunión
  znovusjednocení, Francie
 35. stavy obyvatelstva, Francie
  • 1. a 2. - církev a šlechta - neplatili daně
  • 3. - chudina a bohatá buržoazie - platili daně
 36. byrokracie
  státní správa, Francie
 37. katolická církev
  hl. opora krále, hl. jezuité, Francie
 38. merkator
  lat. kupec
 39. politika aktivní bilance
  aby vývoz převažoval nad dovozem, Francie
 40. zlatý věk Francie
  manufaktury, silnice, průplavy
 41. revoluční války
  princip brabantského práva - dával přednost při dědění dětem z 1. manželství před dětmi z 2. manželství
 42. nejkřesťanštější král
  František I.
 43. hugenoti
  Bourbon, francouzští kalvínisti
 44. válka 3. Jindřichů
  Jindřich III., Jindřich de Guise, Jindřich IV. Navarský, Francie
 45. nejfrancouzštější král
  Jindřich IV. Navarský
 46. monetaristická politika
  přednost vývozu před dovozem, Francie
 47. Bartolomějská noc
  masakr hugenotů katolíky, Francie
 48. Nantský edikt
  hugenoti rovnoprávní s katolíky, Francie
 49. 3. Řím
  označení Moskvy za vlády Ivana III.
 50. bojaři
  ruská šlechta
 51. poměščik
  služební šlechta, Rusko
 52. donští kozáci
  vojsko v Rusku
 53. ataman
  velitel v rusku
 54. Tobdsk
  centrum záp. Sibiře
 55. opričnina
  lepší půda zabraná carem
 56. zemština
  horší půda, dostali ji bojaři
 57. Azbukovnik Domostoj
  uzákonění náboženských a mravních zásad, Rusko
 58. Romanovci
  Dynastie vládnoucí v Rusku
 59. Kreml
  moskevský hrad
 60. krátký parlament
  po třech týdnech rozpuštěn, Anglie
 61. Filip Sličný
  habsburk na Šp. trůně (+Juana Šílená)
 62. Filip II.
  Španělský vládce
 63. Vilém Oranžský
  vedl organizaci nižší šlechty bojující x Španělům
 64. Egmont Hoorn
  vůdce šlechtické opozice
 65. Vévoda z Alby
  vedl vojsko x povstalcům
 66. M. Oranžský
  generální místodržící
 67. Jindřich VII.
  vládce v Anglii
 68. F. Drake
  Anglický korzár
 69. Jindřich VIII.
  Anglický panovník
 70. Eduard
  syn Filipa II.
 71. Marie Krvavá
  dcera Filipa II.
 72. Alžběta I.
  královna Anglie
 73. Anna Bolynová
  Anglická královna
 74. Marie Stewartovna
  katolička
 75. Jakub I.
  Stewartovec, vládce Anglie
 76. Marie Medicejská
  královna Francie
 77. František I.
  král Francie
 78. Jindřich IV. Navarský
  král navarský
 79. Johana z Albertu
  hugenotka, manželka Jindřicha IV. Navarského
 80. Jindřich II.
  francouzský král
 81. junkeři
  velkostatkářská šlechta, Prusko
 82. Hohenzollem
  rod vládnoucí v Bramborsku
 83. Ivan III.
  ruský car
 84. Ivan IV.
  ruský car
 85. Strogsnovovi
  bohatá kupecká rodina
 86. Fjodor
  ruský car
 87. Jermak
  ataman ruských kozáků
 88. Boris Godernov
  bojar, ruský car
 89. Lzidimitrij
  ruský car
 90. Vasilij Šajskij
  bojar
 91. Ivan Bolotnikov
  vůdce selské války
 92. Michail Fjodorovič Romanov
  ruský car
 93. Bohdan Chvalenizký
  ataman povstání na Ukrajině
 94. Alexej Michajlovič Romanov
  ruský car
 95. Štěnika Razin
  ataman kozácké chudiny
 96. Děžnov
  kozák, proplul průlivem mezi Asií a Amerikou
 97. Jakub I.
  anglický vládce
 98. Karel I.
  Anglický král
 99. Ruprecht Falcký
  vedl armádu Anglie
 100. lord z Essexu
  stál v čele parlam. tábora
 101. lord Faurfax
  generál parlam. tábora
 102. Oliver Cromwell
  generál parlam. tábora, venkovský šlechtic
 103. Karel II.
  král Anglie
 104. Jakub II.
  král Anglie
 105. Vilém II. Oranžský
  král Anglie, manželka Marie
 106. Anna
  Královna Anglie
 107. Zikmund III.
  Švédský král
 108. Fridrich II. Vilém
  pruský reformátor
 109. Richelieu
  kardinál, Francie
 110. Ludvík XIV
  vládce Francie
 111. kardinál Mazarin
  Ital, rádce
 112. Jean Colbert
  stoupenec merkentilismu
 113. Ludvík XV.
  vládce Francie
 114. Fleury
  kardinál, Francie
 115. Test Act
  protikatolický zákon 1673
 116. Habeas Corpes Act
  1679 zákon na ochranu osobnosti
 117. Glorious revol. - Slavná revoluce
  1688 - 1689
 118. Bill of Rights - Listina práv
  1689
 119. vznik VB
  1707
 120. Lublinecká unie
  1569
 121. Uniatská církev
  1596
 122. buržoazie obnovila monarchii
  1660
 123. začíná stavovský odboj ve Francii
  1648
 124. porážka Francie
  1653
 125. zrušen Nantský edikt
  1685
 126. 7mi letá válka
  1756-1763
 127. Ultrechtský mír
  1713
 128. komora reunií
  1679
 129. začátek revoluce v Nizozemí
  1565
 130. lidové obrazoborecké povstání
  1566-1567
 131. útok mořských gézů na španěly
  1572
 132. vznik Arrarské a Utrechtské unie
  1579
 133. spojení Nizozemské provincie
  1581
 134. angloholandská armáda poráží španěly
  1588
 135. příměří Šp. a Holandska
  1609
 136. Hol. uznáno Vestfalským mírem
  1648
 137. Tudorovci na Anglický trůn
  1485
 138. vznik Anglikánské církve
  1534
 139. Bartolomějská noc
  23. 8. 1572
 140. Válka 3 Jindřichů
  1585
 141. Nantský edikt
  1598
 142. reformace v Rusku - zemědělství
  1565
 143. na trůn M. F. Romanov
  1613
 144. vydání Uloženje A. M. Romanovem
  1649
 145. dohoda lidu
  1647
 146. Karel I. rozpustil parlament
  1629
 147. Anglie republikou
  1649
 148. Navigační akta
  1651
Author
Sarec
ID
292991
Card Set
Dějepis
Description
Dějepis
Updated