psykiatri pop 2015 pediatrik

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilka är diagnoskriterierna enligt DSM-IV alt. ICD-10 som stämmer överens med diagnosen egentlig depression?
  • egentlig depression (eng: major depression): oro
  • sömnbesvär
  • dålig aptit
  • rastlöshet
  • koncentrationssvårigheter
  • självskadebeteende eller självmordsbeteende
 2. Ge exempel på 2 behandlingsrekommendationer vid egentlig depression?
  • Psykoterapi med läkemedelsbehandling
  • ECT
 3. Vad måste man alltid fråga en patient som lider av egentlig depression och hur går man tillväga, finns det några instrument att använda?
  • Har du tänkt ta ditt liv?
  • SUAS, MADRS
  • Man ställer frågan rakt upp och ner, ger patienten ett självskattningsformulär.
 4. Samsjuklighet är mycket vanligt hos personer som lider av personlighetsstörning, hur kan det förklaras?
  • De har en ökad känslighet för negativ påverkan
  • De har en ökad benägenhet att drabbas av missbruk, depression och ångest
  • De befinner sig ofta i svåra livssituationer vad gäller studier/arbete, relationer och bostad.
 5. Vad kallas den läkemedelsgrupp som används vid Schizofreni och vad är vanliga biverkningar?
  • Neuroleptika.
  • Biverkningar:
  • muskelpåverkan, rörelseförmågan.
  • muskelstelhet, darrningar, krypningar, plågsam inre oro som skapar motorisk oro.
  • vara psykiskt dämpad
  • sexulla förmågan kan dämpas
  • akut dystoni är ett smärtsamt och oroande tillstånd när man får kramper i ögon-, svalg- och halsmusklerna.
  • muntorrhet
  • grimaserande ansiktsrörelser. Tillståndet kallas tardiv dyskinesi
  • trötthet, ökad aptit och viktökning.
 6. Beskriv schizofreni med positiva symtom? (typ I)
  Negativa symtom (typ II)?
  Typ I: hörselhallucinationer, känna sig förföljd eller hotad, känner lukt och smak som inte andra känner, synhallucinationer

  Typ II: apati, håglöshet, obeslutsam, försjunken i sig själv, orkar inte bry sig om sin hygien.
 7. 6 symtom på panikattack?
  Hjärtklappning, tryck över bröstet, katastroftankar, urinträngninar, svindel, kallsvettning, rodnad, ångest,
 8. Beskriv de mest utmärkande symtomen vid ADHD?
  Koncentrationssvårigheter, låg självkänsla, sömnproblem, ångest, oro, svårt att skriva eller läsa, svårt att planera sin tid, svårt att ta emot instruktioner,
 9. Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att kunna vårda en person under LPT?
  • Lagen om psykiatrisk tvångsvård:
  • patienten lider av allvarlig psykiskt störning och
  • är i oundgängligt behov av psykiatrisk vård och
  • motsätter sig sådan vård eller
  • är farlig för sig själv eller sin omgivning.
 10. Förklara stress-sårbarhetsmodellen?
  Ett trauma upplevs och bearbetas olika av olika personer pga personlighetens sårbarhet. En person med hög sårbarhet påverkas mer av ett mindre trauma än en person med låg sårbarhet osv.
 11. 3 faktorer som främjar psykisk hälsa?
  • God intellektuell kapacitet (vet vad som är hälsofrämjande och icke)
  • Hög aktivitetsnivå (motion)
  • God impulskontroll (börjar ej med missbruk)
 12. Hur bemöter du en patient med vanföreställningar?
  • Avstå från att bibringa sjukdomsinsikt
  • Acceptera patientens skildringar utan kritik
  • Motivera patienten till läkemedelsbehandling med att den ger bättre möjligheter för att stå emot påfrestningar
  • Ge familjen stöd och utbildning.
 13. Vilka är riskfaktorerna för suicid?
  • tidigare suicidförsök
  • depression
  • bipolär sjukdom
  • psykossjukdom
  • missbruk eller beroende
  • personlighetsstörning
  • neuroleptiska tillstånd
  • långvarig eller kronisk ätstörning
  • somatisk sjukdom
  • ärftlighet
  • utlandsfödd
  • ålder
  • kön
  • HBT-personer
  • kriminalvård
 14. Nämn 6 symtom på emotionell instabil personlighetsstörning?
  • Självskadebeteende
  • Självmordsförsök
  • Låg självkänsla
  • stark rädsla att bli övergiven
  • impulsivitet
  • kraftig pendling mellan olika känslolägen
  • störd, förvriden instabil självbild
  • stormiga relationer
  • intensiv vrede som står i oproportion till den utlösande faktorn
  • stark irritation, ångest, nedstämdhet som kan pågå i timmar-dagar.
 15. Vilka är de allra viktigaste omvårdnadsåtgärderna vid egentlig depression?
  • Stödjande förhållningssätt
  • Fysisk aktivitet
  • sömn
  • Fysisk omvårdnad
  • Uppföljning
  • Stimulans och stöd
  • Omvårdnad vid ångesttillstånd
  • Avlastning
 16. Vilka faktorer talar för en risk för suicid?
  • Smärta, ensamhet
  • Sinnestämning
  • Samtala om döden
  • Tar farväl av andra
  • Samlar på sig föremål
 17. Hur verkar antidepressiva läkemedel?
  De förstärker impulsöverföringen i serotonin- och noradrenalinsynapserna.
 18. Under vilket stadium i fosterutvecklingen riskerar fostret att få missbildningar om det utsätts för skador utifrån till exempel alkohol, läkemedel eller virus?
  Det embryonala stadiet, vecka 5-10.
 19. Hur bedömer du smärta hos små barn?
  • Beteendeskala:
  • ansiktsuttryck
  • gråt
  • tröstbarhet
  • kroppshållning
  • aktivitet

  • Fysiologiska parametrar:
  • Puls
  • andningsfrekvens
  • svettning
 20. Beskriv olika metoder för att ge smärtlindring hos barn.
  Farmakologiska: EMLA, paracetamol, ibuprofen, 30%-ig glukos, sövning, lustgas, dormicum, morfin

  Psykologiska: leka, saga, smeka, fantasi, avleda, delaktighet, visualisering, affirmationer, guided imagery, avslappningsövningar

  Fysiologiska: massage, tens, vibrationer, varmt och kallt.
 21. Ange några tecken på andningssvikt?
  • Ökat andningsarbete (indragningar vid revbensbågen, näsvingespel, bukmuskelarbete)
  • grunting (spädbarn)
  • tachypné, dyspné,
  • tachychardi
  • oro, trötthet
  • sitter upp, uppdragna axlar
  • cyanos, blekhet
 22. Nämn 3 symtom som förekommer vid hypoglykemi hos det nyfödda barnet?
  • Skakningar
  • Irritabilitet
  • Kramp
  • Apné
  • Hypotoni
  • Somnolens
  • Kräkning
 23. Nämn 3 riskgrupper till att utveckla gypoglykemi under nyföddhetsperioden?
  • Hyperglykemi hos modern (diabetes mellitus, gestaionell diabetes)
  • Intrauterin tillväxthämning av barnet (svält hos modern, otillräcklig placentafunktion)
  • Underburna barn
 24. Vilka grupper av barn rekommenderas att fortsätta med d-droppar ända upp till 5 års ålder?
  • Barn som inte äter fisk
  • Barn som inte är ute i solen med bar hud
  • Barn med mörk hud
  • Barn som inte får d-vitaminberikad mat
 25. Hur fastställs diagnosen diabetes?
  • P-glukos, kapillärt ej fastande >12 mmol/l
  • +Symtom på hyperglukemi

  Eller

  • Vaga symtom +
  • + fP-glukos > 7,0 mmol/l
 26. Tecken på hyperglykemi?
  Hypoglykemi?
  • Hyperglykemi:
  • Tidiga:
  • Polydipsi
  • Polyuri
  • Avmagring
  • Trötthet

  • Sena (ketoacidos):
  • Illamående, kräkning
  • Acetonlukt
  • Buksmärta
  • Uttorkning
  • Hyperventilation
  • Sänkt medvetande
  • Koma 

  • Hypoglykemi:
  • Adrenerga symtom:
  • Blek
  • kallsvettig
  • darrig
  • hungrig
  • takykardi 

  • Centralnervösa symtom:
  • Huvudvärk
  • trött, orolig
  • irritabilitet
  • konc.svårigheter
  • ”seg”
  • medvetslöshet
  • kramper
 27. Vad händer i lungorna vid ett astmaanfall?
  Vid ett astmaanfall sker flera saker samtidigt i luftrören. Muskulaturen drar ihop sig, slemhinnan svullnar, och det bildas segt slem som kan täppa igen de små luftrören. Andningssvårigheter vid astma beror alltså på att luftrörens diameter minskar som en följd av sammandragning och den ökade slembildningen.
 28. Vilka läkemedel är aktuella vid astma?
  • Kortisonbehandling: inflammationshämmande.
  • Långverkande luftrörsvidgande medel
 29. Vilka uppdrag har respektive myndighet då man misstänker att ett barn far illa?
  • Hälso- och sjukvård:
  • ANMÄLA
  • Förebygga, tidigt
  • upptäcka, anmäla + ta hand om barn 
  • Socialtjänsten:
  • ANMÄLA
  • Utreda + ingripa om
  • de behöver stödja/skydda ett barn 
  • Polisen:
  • ANMÄLA
  • Utreda om
  • ett brott begåtts + ev. väcka åtal och
  • straffa en förövare
 30. Symtom på ketoacidos?
  • Takypné
  • Kräkningar
  • Buksmärtor
 31. Symtom vid debut av diabetes typ 1?
  • Kissa ofta och mycket
  • Acetondoft på andedräkten
  • Påtaglig törst
  • Illamående
  • Ont i magen
  • Synrubbningar
  • Viktnedgång
Author
ID
292882
Card Set
psykiatri pop 2015 pediatrik
Description
sjuksköterskeutb pop 2015 psykiatri tenta
Updated
Show Answers