Mikrobiyoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tum hematopoezi uyaran interlokin?
  IL-3
 2. Tum myeloid seriyi uyaran sitokin?
  GM-CSF

  Aplastik anemide kullanilir
 3. Trombopoezi uyaran sitokinler?
  TPO ve IL-11
 4. Bazofil ve mast hucresinin yapimini uyaran interlökin?
  IL-4
 5. Eosinofilin yapimini uyaran interlökin?
  IL-5
 6. T ve B lenfositin yapimini uyaran interlökin?
  IL-7
 7. Makrofajin notrofilden farki?
  • Ag sunar
  • Sitokin salar
 8. Makrofajin saldigi sitokinler
  • TNF-α
  • IL-1 (endojen pirojen)
  • IL-6 (akut faz reaktanlari)
  • IL-8 (kemotaksis)
  • IL-12 (Th1 ve NK aktivasyonu)
 9. Fc reseptoru?
  CD16
 10. Kostimulator etkilesim, sekonder sinyal iletimi?
  B7-CD28 etkilesimi

  • IL-2 uretilir (otokrin aktivasyon)
  • CTLA-4 CD28in yerine gecerse anerji olur
 11. Primer sinyal iletimi?
  CD3
 12. LFA-3 neye baglanir?
  CD2
 13. ICAM-1 neye baglanir?
  LFA-1
 14. Yanitin IgM'den IgG'ye donmesi icin
  CD40-CD40L

  CD40L eksikligi: HiperIgM sendromu
 15. ADCC yapanlar
  • Notrofil
  • NK
  • Eosinofil (IgE)
  • Makrofaj

  Hepsinde reseptor CD16
 16. Protein Ag'den bagimsiz calisan T (lokal=mukozal=periferik T)
  GamaSigma T lenfosit

  Double negatif (CD4 ve CD8 yok)
 17. Antijen sunan hucreler
  • Makrofaj
  • Dendritik hucre
  • B lenfosit
 18. CD8 T apoptozu neyle saglar?
  • Granzim
  • Perforin
  • Fas-FasL
 19. Fas/FasL eksikligi
  Otoimmun lenfoproliferatif sendrom (dev dalak olur)
 20. Antiinflamatuar sitokinler
  • IL-4
  • IL-10
  • IL-13
  • TGF-β
 21. IFN endikasyonlari
  • α: Viral enfeksiyon
  • β: MS
  • γ: Kronik granulomatoz hastalik
 22. Alerjik reaksiyonun temel aktivatoru ve inhibitoru sitokinler
  • Aktivator->IL-4
  • İnhibitor->IFN γ

  Alerjiden Th2 sorumlu
 23. Viral enfeksiyona konak yaniti
  • 1) IFN-α ve β
  • 2) NK
  • 3) Tc
 24. NK ve Tc primer gorevleri
  • Virus
  • Tumor
  • Greft reddi
 25. CD-21 ne reseptoru?
  • C3d reseptoru
  • EBV reseptoru (hipergammaglobulinemi ve lenfoma yapar)
 26. İzotip degisimi yapan sitokinler
  • IFN γ---------------IgG1
  • IL-4 ve IL-13------IgE
  • IL-5----------------IgA
  • CD40-CD40L-----IgG2,3,4
 27. İzotip? Allotip? İdyotip?
  • İzotip CH
  • Allotip CL
  • İdiyotip VH ve VL
 28. Kompleman aktivasyonu yapan Igler
  Klasik yol: IgG (1,2,3) ve IgM (en guclu)

  Alternatif yol: IgA
 29. üçlü adjuvan
  Mycobacterium duvarindaki waks D (Freund adj)
 30. Göbek kordonu gec düşmesi ve yaradan püy gelmemesi hangi hastalığı düşündürür?
  LAD (LFA-1 eksikliği)
 31. Selektif IgA eksikligi ozellikleri
  • En sık immun yetmezlik
  • En sık parazit-> giardia
  • IgA'ya antikor var, transfuzyonla anafilaksi

  Giardiaya en sık eşlik eden immün yetm de selektif IgA eks
 32. Bagli Agammaglobulinemide (Bruton) patoloji nedir?
  Tirozin kinaz mutasyonu vardır, preB'ler matür B olamazlar.
 33. B hucre sayisi ve tum Ig'ler dusuk, lenf nodlari atrofik (foliküler hipoplazi)
  Bruton
 34. Bruton ve infantil gecici hipogammaglobulinemi ayrimi
  Brutonda B hucre sayisi duser, infantil gecici hipogammaglobulinemide dusmez.
 35. CD40L eksikliğinde ne görülür?
  • HiperIgM (B lenfosit sayısı normaldir)
  • En sık görülen T hc bozukluğudur
  • %50 nötropeni görülür
 36. Di George'un kliniği nasıldır?
  • Cardiak anomali
  • Anormal yüz
  • Timus aplazisi
  • Cleft palate
  • HipoPTH
 37. IFN gamma reseptor eksikliginde en sık enfeksiyonlar
  • Mikobakteri ve salmonella (hc ici patojenler ve kronik tasiyicilik oldugu icin)
  • Dissemine BCG enf görülür

  Th-makrofaj iletisimi kesilir
 38. a bagli sık apse geciren cocukta aspergillus (veya serratia) pnomonisi görülürse ne düşünülmelidir?
  Kronik granulomatoz hastalik

  • Hipergammaglobulinemi gorulur
  • NBT testiyle tani konur
 39. sitler icinde dev granuller, parsiyel albinizim
  Chediak Higashi sendromu (mikrotubul defekti)
 40. S. aureusa bagli soguk apseler hangi hastalıkta görülür?
  HiperIgE sendromu (Job-Buckley)
 41. Kombine immun yetmezliklerde en sık malignite hangisidir?
  Non-Hodgkin lenfoma
 42. Transfuzyon reaksiyonu hangi tip HS?
  2
 43. Otoimmun hemolitik anemi hangi tip HS?
  2
 44. Otoimmun trombositopenik purpura hangi tip HS?
  2
 45. Goodpasture, ARA hangi tip HS?
  2
 46. Pemfigus vulgaris hangi tip HS?
  2
 47. ANCA(+) vaskulitler hangi tip HS?
  2

  Wegener vaskuliti tip 2 granulomu tip 4
 48. isyöz anemi hangi tip HS?
  2
 49. Myastenia gravis, Graves, Lambert-Eaton hangi tip HS?
  2
 50. Artus reaksiyonu hangi tip HS?
  3
 51. Serum hastaligi hangi tip HS?
  3
 52. PAN hangi tip HS?
  3
 53. SLE hangi tip HS?
  3
 54. Glomerulonefritler hangi tip HS?
  3
 55. Romatoid artrit hangi tip HS?
  3
 56. Kazeifikasyon nekrozu yapan enfeksiyonlar
  • Tbc
  • Sistemik mantarlar (en cok histoplazma)
 57. SLE tanisinda en sensitif yontem? En spesifik yontem?
  • En sensitif: ANA
  • En spesifik: AntiSm
 58. Post enfeksiyoz viral ensefalitler hangi tip HS?
  4
 59. İd reaksiyonu hangi tip HS?
  4

  Mantar Aglerine bagli ellerde vezikuler dokuntu
 60. enfeksiyonlara sekonder bakteriyel pnomonilerde en sık etkenler
  • Pnomokok
  • S. aureus
 61. Doku reddinde rol alanlar
  • Hiperakut: Ablar
  • Akut: T lenfosit, MHCye karsi
  • Kronik: Hem T hem Ab, minor uygunluk antijenleri
 62. IL-2 (CD25) antikoru ilaclar nedir?
  • Basiliksimab
  • Daklizumab
 63. IL-2 sekresyonunda rol oynayan kalsinorini inhibe eden ilaçlar nelerdir?
  • Siklosporin
  • Takrolimus
 64. Protein kinaz C inhibitoru ilac
  Sirolimus
 65. Antijen tanimayi bloke eden ilac
  Muromonab
 66. Opsonizan kompleman ve eksikligi?
  C3b (eksikliğinde kapsuler enfeksiyonlar görülür)
 67. Kemotaktik komplemanlar
  C5a ve C3a
 68. Anafilotoksin komplemanlar ve düzenleyicileri nedir?
  • C3a, C4a, C5a (en potent)
  • Düzenleyici: Karboksipeptidaz B
 69. Ödem yapan kompleman, prokinin nedir? Düzenleyicisi nedir?
  C2b

  • Duzenleyicisi C1inh
  • C1inh eksikliginde Herediter anjiyonörotik ödem olur, ödemden bradikinin artışı sorumludur
 70. kompleksle aktive olan kompleman yolu
  Klasik yol. IgG1,2,3 ve M
 71. Endotoksinle, IgAyla aktive olan kompleman yolu
  Alternatif
 72. Fc'ye baglanan kompleman
  C1q
 73. C3'ün yer aldigi kompleman yolu
  Alternatif
 74. Alternatif yolun elemanlari
  C3, faktor B,D,P
 75. Alternatif yolun duzenleyicisi ve eksikligi
  Properdin, eksikliginde Neisseria enfeksiyonlari artar
 76. Klasik yol eksikligi
  İmmun kompleks hastaligi (SLE benzeri) glomerulonefrit ve vaskulit
 77. C3 eksikliginde
  Kapsuler enfeksiyonlar artar
 78. Alternatif yolun eksikligi
  Tekrarlayan bakteri enfeksiyonlari
 79. Tüm serileri aktive ederken Th2yi inhibe eden sitokin?
  IFN γ
 80. NK hücre MHC-1'i olmayan hücreyi neyle tanır?
  KAR reseptörüyle (eritrositin KAR reseptörü de yoktur)
 81. Polisakkarit Agler T lenfosite sunulmadığı için neler görülmez?
  • IgG
  • Afinite maturasyonu
  • Hafıza hücreleri olmaz
 82. CD20 antikorları hangi hastalığın tedavisinde kullanılır?
  Non-Hodgkin lenfoma
 83. Afiniteyle avidite arasındaki fark nedir?
  • Afinite: Monovalan Ag'e bağlanma, maturasyonu IgG'de görülür.
  • Avidite: Multivalan Ag, en yüksek IgM'de
 84. Ataksi-telanjiektazide hangi antikorun seviyesi düşüktür?
  IgA
 85. Wiskott-Aldrich sendromunda hangi antikorun seviyesi düşüktür?
  IgM
 86. Ascariste görülen Loeffler pnömonisi tip kaç HS reaksiyonudur?
  1
 87. İlaca bağlı lupusta görülen antikor hangisidir?
  Antihiston
 88. Konjenital kalp bloğunda görülen antikor hangisidir?
  SSA (Ro)
 89. Granülomunda B lenfositin bulunduğu tek enfeksiyon hangisidir?
  Sifiliz
 90. Ekstraselüler bakterilere karşı immün yanıtta rol alan hücreler nelerdir?
  • Nötrofil
  • Makrofaj
 91. İntraselüler bakterilere karşı immün yanıtta rol alan hücreler nelerdir?
  • Makrofaj
  • Th1
 92. NK hücrenin Tc'ten farkı nedir?
  • Nonspesifik
  • Ag sunulmasına gerek duymaz.
 93. Anafilaksinin tedavisinde ne yapılır?
  • Adrenalin
  • Antihistaminik
  • Kortikosteroid
  • Kromolin (degranülasyonu engeller)
 94. Viral enfeksiyonlara bağlı immünolojik komplikasyonlar tip kaç HS'dir?
  3 (ensefalit hariç)
 95. B lenfosit aktivasyonu yapan kompleman hangisidir?
  C3d
 96. T1DM ve T2DM hangi tip HS'dir?
  • T1DM: 4
  • T2DM: 2
 97. β2 mikroglobulin ve inversant zincir hangi MHC'lerde bulunur?
  • β2 mikroglobulin: MHC 1
  • İnversant zincir: MHC 2
 98. Peptid Ag MHC'lerle nerede birleşir?
  • MHC 1 için TAP molekülüyle ER'ye alınır, orada birleşir
  • MHC 2 ile ekzositik vezikülde birleşir
 99. Eosinofilin alerjiye etkisi nedir?
  Histaminaz vb salarak antialerjik etki gösterir
 100. C3b reseptörü nedir?
  CR1 (CD35)
 101. Timusun korteks ve medullasında ne tür seçilim olur?
  • Korteks: ➕
  • Medulla: ➖
 102. IgG lenfositlerin neresinde bulunur?
  • Hafıza hc yüzeyinde
  • Plazma hc sitoplazmasında
 103. MQ'ın IL 12 ile uyardığı doğal immün sistem hc nedir?
  NK
 104. IFNγ salan doğal immün sistem hc nedir?
  NK
 105. Kaspaz 8'i hangi etkileşimler aktive eder?
  • Fas-FasL
  • TNF-TNFα
 106. Komplemanlar hangi patojenlere karşı immünitede rol oynar?
  Ekstraselüler bakteriler
 107. Fagozom membranını yıkıp sitoplazmada çoğalan ve aktin roketleri kullanan patojenler hangileridir?
  • Listeria
  • Shigella
 108. Fagozom formasyonunu inh eden bakteriler nelerdir?
  • Tbc
  • L. pneumophila
 109. Reaktif oksijeni uzaklaştıran patojen hangisidir?
  M. lepra
 110. Sık antijenik varyasyon gösteren parazitler nelerdir?
  • Trypanosoma (en sık)
  • Plasmodyum (RBC, sivrisinek)
  • Babesia (RBC, kene)
  • Giardia
 111. IL-10 üreterek immün sistemden kaçan virüs hangisidir?
  EBV
 112. Haptenle adjuvanın farkı nedir?
  • Hapten zayıj Ag'ik
  • Adjuvan Ag'ik değil
 113. NK büyüme faktörü IL hangisidir?
  IL-15
 114. En sık komplikasyonu soğuk Ab'lu İHA olan patojenler hangileridir?
  • M. pneumonia
  • EBV
 115. CRP komplemanı hangi yoldan aktive eder?
  Klasik
 116. Faktör H eksikliğinde hangi hastalıklar görülür?
  HÜS ve MPGN tip 2
Author
ID
292374
Card Set
Mikrobiyoloji
Description
a
Updated
Show Answers