Farmakoloji

 1. Benzodiazepinlerin etki mekanizması nedir?
  GABA-A (klor) kanallarının açılma frekansını artırırlar
 2. Etkisi kısa sürede başlayıp uzun süre devam eden benzodiazepinler hangileridir?
  • Diazepam
  • Klorazepat
 3. Midenin asit ortamında aktifleşen ön ilaç şeklindeki benzodiazepin hangisidir?
  Klorazepat
 4. Faz 1 reaksiyonuna girmeyip aktif metabolit oluşturmayan benzodiazepinler hangileridir?
  • Lorazepam
  • Oksazepam
 5. En kısa yarı ömürlü benzodiazepinler nelerdir?
  • 1) Midazolam
  • 2) Triazolam
 6. Selektif antikonvulsan etkisinden dolayı epilepsi profilaksisinde kullanılan benzodiazepin hangisidir?
  Klonazepam
 7. Diazepamın endikasyonları nedir?
  • Status epilepticus (ilk tercih)
  • Febril konvulsiyon
  • Alkol yoksunluk krizi
 8. Alkol yoksunluk krizinde hangi benzodiazepinler kullanılabilir?
  • Diazepam
  • Klordiazepoksit

  KC hastalığı varsa lorazepam veya oksazepam
 9. Anksiyolitik etkinin yanında antidepresan etki de yapan benzodiazepin hangisidir?
  Alprazolam
 10. Absans ve myoklonik nöbet ile mani tedavisinde kullanılan benzodiazepin hangisidir?
  Klonazepam
 11. Atipik benzodiazepinlerin endikasyonları nedir?
  İnsomnia ve anksiyete
 12. Atipik benzodiazepinler, benzodiazepinlerin yaptığı hangi etkileri yapmazlar?
  • Antikonvulsan etki
  • Kas gevşemesi
 13. Atipik benzodiazepinlerin, benzodiazepinlere üstünlükleri nedir?
  Yan etki ve bağımlılık riski daha düşüktür
 14. Flumazenilin endikasyonları nedir?
  • Benzodiazepin yüksek dozu
  • Atipik benzodiazepin yüksek dozu
  • Benzodiazepin bağımlılığı tespitin
  • Hepatik ensefalopati
 15. Melatonin reseptör (MT1 ve MT2) agonistleri nedir?
  • Ramalteon
  • Agomelatin
 16. Agomelatin etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • Melatonin reseptör (MT1 ve MT2) agonisti
  • 5-HT 2C antagonisti
  • Majör depresyon tedavisinde etkilidir
 17. Barbitüratların etki mekanizması nedir?
  GABA-A (klor) kanallarının açılma süresini uzatırlar
 18. Barbitüratların benzodiyazepinlerden farmakolojik farkları nedir?
  • Hiperaljezi
  • KC enzim indüksiyonu
 19. Barbitüratların mikrozomal enzim indüksiyonu etkileri nedir?
  • İlaçların ömrünü kısaltır
  • Kernikterus tedavisinde kullanılır
  • ALA sentazı indükler,porfiriyada kontrendikedir
  • D vitamini yıkılımını artırır, osteomalazi yapar
 20. En kısa ve en uzun etkili barbitüratlar nedir?
  • Metoheksital en kısa
  • Fenobarbital en uzun
 21. Barbitüratların beyin kan akımına etkileri nedir?
  Beyin kan akımını ve KİB ⬇️, kafa travması ve intakranyal kanamada kullanılırlar
 22. İskelet kası gevşeticiler nasıl etki ederler?
  • NMBler periferik
  • Spazmolitikler santral
  • Dantrolen spazmolitik olmasına rağmen periferik
 23. Depolarizan NMB hangisidir?
  Süksinilkolin
 24. Santral yan etki yapan tek NMB hangisidir?
  Atraküryum (metaboliti laudanozin konvulsiyon yapar)
 25. Cisatraküryumun atraküryuma üstünlüğü nedir?
  • Daha az histamin salar
  • Daha az laudanozine dönüşür
 26. Yarı ömrü en kısa NMB nedir?
  • Süksinilkolin
  • Nondepolarizan: Mivaküryum
 27. Etkisi en hızlı başlayan nondepolarizan NMB hangisidir?
  Gentaküryum (o bulunmadan önce roküronyumdu)
 28. En fazla histamin salan NMB hangisidir?
  Tubokürarin
 29. Nondepolarizan NMBlerin etkileri nasıl geri çevrilir?
  • Neostigmin + atropin
  • Sugammadeks steroid yapılılarla (küronyumla bitenler) şelasyon yapar
  • Panküronyumda atropine gerek yok
 30. Süksinilkolinin faz 1 ve faz 2 bloğu nedir?
  • Faz 1: depolarizasyon
  • Faz 2: desensitizasyon

  Faz 1'i antikolinesterazlar artırır
 31. ksinilkoline bağlı kardiyak aritmi için hangi ilaç verilir?
  Antikolinerjik (atropin)
 32. Malign hipertermi yapan ilaçlar hangileridir?
  • Halotan
  • Süksinilkolin
 33. Baklofenin etki mekanizması nedir?
  • Santral presinaptik GABA-B reseptör agonizmasıyla kasları gevşetir
  • Oral yolla tamamen absorbe edilir
 34. α2 agonisti santral kas gevşetici ilaç hangisidir?
  Tizanidin
 35. Gabapentin ve pregabalin etki mekanizması nedir?
  • GABA salgısını artırırlar
  • Reseptörleri uyarmazlar
  • Santral kas gevşeticiler
 36. Gabapentin ve pregabalin endikasyonları nelerdir?
  • Nöropatik ağrı
  • Fibromyalji
  • Migren profilaksisi
  • Herpetik nevralji
 37. Tiokolşikozid etki mekanizması nedir?
  GABA-A ve glisin reseptörlerinin uyararak kasları gevşetirler
 38. ALS tedavisinde kullanılan NMDA blokörü ilaçlar nelerdir?
  • Riluzol
  • İdrosilamid

  Santral etkili kas gevşeticidirler
 39. iferik etkili kas gevşeticiler nelerdir?
  • NMBler
  • Dantrolen
  • Botox
 40. Alkol metabolizmasında rol alan enzimler nelerdir?
  • Alkol dehidrogenaz
  • Aldehit dehidrogenaz (x disulfiram)
  • Aşırı alındığında CYP2E1
 41. Alkolle birlikte alındığında disulfiram benzeri etki yapan ilaçlar nelerdir?
  • Klorpropamid
  • Metronidazol
  • Sefaperazon
 42. Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?
  • Disulfiram
  • Naltrekson (opiyat antagonisti)
  • Akamprozat (GABA-A akt ve NMDA inh)
 43. Metanol zehirlenmesinde ne verilir?
  • Etanol
  • Fomepizol (alkol dehidrogenaz inh)
 44. Parkinsonda bradikinezinin mekanizması nedir?
  ⬇️ Dopamin
 45. Parkinsonda tremorun ve hipersalivasyonun mekanizması nedir?
  ⬆️ Ach
 46. Periferik dopa dekarboksilaz inhibitörleri nedir?
  • Karbidopa
  • Benserazid
 47. KOMT inibitörleri nedir?
  • Entakapon: periferik
  • Tolkapon: periferik ve santral
 48. L-dopanın kontrendikasyonları nedir?
  • Şizofreni
  • Glokom
  • Aritmi
  • Peptik ülser
  • Melanom
 49. Ergot dopamin reseptör agonistleri nedir?
  • Bromokriptin
  • Pergolid
 50. Non-ergot dopamin reseptör agonistleri nedir?
  • Ropirinol
  • Pramipeksol
  • Rotigotin (transdermal)
  • Apomorfin (subkutan)
 51. Selejilin ve resajilin etki mekanizması nedir?
  • MAO-B inh
  • Yüksek dozda MAO-A ve B inh
 52. Amantadinin yan etkisi nedir?
  Livedo retikülaris
 53. Parkinsonda kullanılan santral etkili antikolinerjikler nelerdir?
  • Benztropin
  • Biperiden
  • Difenhidramin
 54. Şizofrenide + semptomların nedeni nedir?
  Mezolimbik yolakta artan dopamin
 55. Tipik antipsikotiklerin etki mekanizması nedir?
  Mezolimbik yolakta D2 blokajı
 56. Atipik antipsikotiklerin etki mekanizması nedir?
  5-HT 2A ve D4 blokajı

  D4 olduğu için EPS yan etkileri azdır
 57. ipsikotiklerin hipotansiyon yan etkisi mekanizması nedir? En güçlü etki hangisinde görülür?
  • α reseptör blokajı yaparlar
  • Klorpromazin en güçlü hipotansif etkiye sahiptir
 58. Antipsikotiklerden hangileri QT uzaması yaparak aritmiye neden olabilir?
  • Tioridazin (tipik)
  • Sertindol (atipik)
  • Ziprasidon (atipik)
  • Ketiapin (atipik)
 59. Hangi antipsikotiklerin antiemetik etkisi vardır?
  Area postremadaki D2 reseptörlerin inh ettikleri için tipik antipsikotikler antiemetiktir
 60. Sedasyon yan etkisi en yüksek antipsikotik hangisidir?
  Klorpromazin (histamin res inh)
 61. Kilo artışı, hiperglisemi ve hiperlipidemi etkisi en yüksek antipsikotik hangisidir?
  Olanzapin
 62. Pigmenter retinopati yapan antipsikotik hangisidir?
  Tioridazin
 63. EPS yan etkisi ve tardiv diskinezi riski en yüksek antipsikotik hangisidir?
  Haloperidol
 64. Agranülositoz yapabilen antipsikotik hangisidir?
  Klozapin
 65. Sedasyon yapmayan ve en uzun yarı ömre sahip antipsikotik hangisidir?
  Aripiprazol
 66. Antimuskarinik yan etkisi güçlü antipsikotikler hangileridir?
  • Tioridazin
  • Klozapin
  • Olanzapin
 67. Antipsikotiklerin yan etki mekanizmaları nedir?
  • D2 blokajı
  • D2 hipersensitivitesi (tardiv diskinezi)
  • α blokajı
  • Muskarinik blokaj
 68. Antiaritmik etkisi olan antiepileptik hangisidir?
  Fenitoin
 69. Fenitoinin endikasyonları nedir?
  • Nöbet (absans hariç)
  • Migren profilaksisi
  • SIADH
  • Ventriküler aritmi
 70. Fenitoin yan etkileri nedir?
  • Nistagmus (ilk YE)
  • Gingiva hiperplazisi
  • Hirşutizm
  • Hiperglisemi
  • Osteomalazi
  • Folat eksikliği
 71. Karbamazepin endikasyonları nedir?
  • Nöbet (myoklonik ve absans hariç)
  • Trigeminal nevralji
  • DI
  • Bipolar hastalık
 72. Nöral tüp defekti riski olan antiepileptikler nelerdir?
  • Karbamazepin
  • Valproat
 73. Etosüksimidin endikasyonu nedir?
  • Sadece absans epilepside verilir.
  • Absans epilepside ilk tercihtir
 74. T tipi kalsiyum kanallarını bloke eden antiepileptik hangisidir?
  Etosüksimid
 75. Valproatın endikasyonları nedir?
  • Tüm nöbetler (özellikle myoklonik)
  • Bipolar hastalık
  • Migren profilaksisi
 76. Mikrozomal enzim inhibisyonu yapan antiepileptikler nelerdir?
  • Valproat
  • Stiripentol
 77. Valproatın yan etkileri nelerdir?
  • Fulminan hepatit (idiosenkratik)
  • Pankreatit
  • Trombositopeni

  Rutin AST takibi gerekir
 78. otrijin endikasyonları nedir?
  • Absans ve myoklonik dahil nöbet tipleri
  • Bipolar hastalık
 79. Lamotrijinin tehlikeli yan etkisi nedir?
  Steven-Johnson sendromu
 80. Myoklonik nöbette ve infantil spazmda (West sendr) etkili benzodiyazepin hangisidir?
  Klonazepam
 81. GABA transaminazı inh eden antiepileptikler hangileridir?
  • Vigabatrin
  • Valproat
 82. Vigabatrinin yan etkisi nedir?
  Periferik görme alanı defekti (irreversibl)
 83. GABA reuptake inhibitörü antiepileptikler nelerdir?
  • Tiagabin
  • Valproat
 84. Voltaj bağımlı potasyum kanal aktivatörü antiepileptik hangisidir?
  Retigabin (Ezogabin)
 85. Monosakkarit yapılı antiepileptik hangisidir?
  Topiramat
 86. Topiramat endikasyonları nedir?
  • Nöbet
  • Migren profilaksisi
 87. Topiramatı kesme endikasyonu nedir?
  Akut myopi veya glokom gelişmesi
 88. GABA-A agonisti antiepileptikler nelerdir?
  • Benzodiazepinler
  • Barbitüratlar (Fenobarbital)
  • Topiramat
  • Progabid
 89. Levetirasetamın etki mekanizması nedir?
  SV2A'ya (sinaptik vezikül proteine) bağlanarak glutamat ve GABA salınımını düzenler
 90. CYP tarafından yıkılmayan antiepileptik hangisidir?
  Levetirasetam
 91. Perampanelin etki mekanizması nedir?
  AMPA antagonizması
 92. Asetozolamidin epilepside endikasyonu nedir?
  • Tüm nöbetlerde etkilidir
  • Mens dönemindeki nöbetlerde tercih edilir
 93. Parsiyel nöbette hangi ilaçlar kullanılır?
  • Fenitoin
  • Karbamazepin
  • Valproat
  • Lamotrijin
  • Topiramat
 94. Absans epilepside hangi ilaçlar kullanılır?
  • Etosüksimid
  • Valproat
  • Lamotrijin
  • Klonazepam
  • Topiramat
 95. Myoklonik epilepside hangi ilaçlar kullanılır?
  • Valproat
  • Klonazepam
  • Levetirasetam
 96. West sendromunda (infantil spazmda) hangi ilaçlar kullanılır?
  • ACTH (kosintropin): ilk tercih
  • Klonazepam
  • Vigabatrin
 97. Status epileptikusta hangi ilaçlar kullanılır?
  • Diazepam
  • Lorazepam
  • Fenobarbital
  • Fenitoin
  • Valproat
 98. Trisiklik antidepresanların etki mekanizması nedir?
  • Noradrenalin ve serotonin reuptakeinin nonselektif inh
  • Muskarinik, H1, α1 inh
 99. Trisiklik antidepresan zehirlenmesinde ölüm nedeni nedir?
  Ventriküler aritmi
 100. En fazla yan etki yapan trisiklik antidepresan hangisidir?
  Amitriptilin
 101. Trisiklik antidepresanlar analjezik özelliklerinden dolayı hangi hastalıklarda kullanılırlar?
  • Migren profilaksisi
  • Nöropatik ağrı
  • Fibromyalji
 102. Trisiklik antidepresan zehirlenmesi belirtileri nedir?
  Muslarinik blokaj etkileri
 103. Enurezis nokturna ve diğer çocukluk çağı hastalıklarında hangi trisiklik antidepresan kullanılır?
  İmipramin
 104. 5-HT geri alımını en güçlü inh eden trisiklik antidepresan hangisidir?
  Klomipramin

  Bu etkisiyle antiobsesyoneldir
 105. zun yarı ömre sahip trisiklik antidepresan hangisidir?
  Protriptilin
 106. En uzun yarı ömre sahip antidepresan hangisidir?
  Fluoksetin
 107. Serotonin reuptakeini artıran trisiklik antidepresan hangisidir?
  Tianeptin
 108. Mirtazapinin etki mekanizması nedir?
  • α2 blokajıyla NA & S salınımında ⬆️
  • Mianserin benzer etkilere sahiptir
 109. D2 reseptör blokajıyla antipsikotik etki ve ekstrapiramidal yan etki gösteren antidepresan nedir?
  Amoksapin
 110. 5-HT 2A inhibitörü antidepresanlar nelerdir?
  • Trazodon (hipnotik olarak da kullanılır, priapizm yapar)
  • Nefazodon (CYP3A4'ü inh eder, hepatotoksiktir)
 111. SNRI antidepresanlar nelerdir?
  • Atomoksetin
  • Reboksetin
 112. Aktif metabolit oluşturmayan SSRI'lar nelerdir?
  • Paroksetin
  • Fluvoksamin
 113. SSNRI'lar nelerdir?
  • Venlafaksin
  • Duloksetin
  • Milnasipran
 114. Plazma proteinlerine en az bağlanan antidepresanlar nelerdir?
  • 1) Milnasipran
  • 2) Venlafaksin
 115. MAO inhibitörlerinin ilacı kesmeyi gerektiren en önemli yan etkileri nedir?
  Ortostatik hipotansiyon ve kilo alımı
 116. Selektif MAO-A inhibitörü antidepresan hangisidir?
  Moklobemid
 117. MAO-A ve B inhibitörü antidepresanlar nelerdir?
  • Tranilsipromin
  • Fenelzin
 118. Antidepresan etkisi olan tek benzodiyazepin hangisidir?
  Alprazolam
 119. OKB tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?
  • SSRI
  • Klomipramin
 120. Bipolar hastalığın akut atağında ne kullanılır?
  • Karbamazepin
  • Valproat
 121. Lityum nerelerde birikir?
  Tiroid ve Kİ
 122. Lityumun plazma seviyesini ne artırır?
  • Na atan diüretikler
  • -Tiyazidler
  • -Furosemid
  • -ACEi
 123. Lityum zehirlenmesinde ne kullanılır?
  • Metilksantinler
  • Diyaliz
 124. Lityumun yan etkileri nelerdir?
  • Nörolojik (en sık tremor)
  • Nefrojenik DI
  • Hipotiroidi
  • Ebstein anomalisi
  • Floppy baby sendromu
 125. Lityuma bağlı olan ve olmayan nefrojenik DI tedavisi nedir?
  • Bağlı olmayan:Tiyazid
  • Bağlı olan: Amilorid
 126. Hepatotoksisite ve nefrotoksisiteye yol açan inhalasyon anestezikleri nelerdir?
  • Hepatotoksisite: Halotan
  • Nefrotoksisite: Metoksifluran

  İkisi de metabolitlere bağlı
 127. ğeri en yüksek (en zayıf) inhalasyon anesteziği hangisidir?
  Nitröz oksit
 128. Kan/gaz partisyon katsayısının düşük olması neyi gösterir?
  • Etki hızlı başlar hızlı biter
  • En düşükler
  • 1) Xe
  • 2) Desfluran
  • 3) Nitröz oksit
 129. Konvülsiyon öyküsü olanlarda hangi inhalasyon anesteziği kullanılmaz?
  Enfluran
 130. Feokromositomada ventriküler aritmi riskini en fazla artıran inhalasyon anesteziği hangisidir?
  Halotan
 131. Difüzyon hipoksisine neden olan inhalasyon anesteziği hangisidir?
  Nitröz oksit
 132. Kasları gevşetmeyen inhalasyon anesteziği hangisidir?
  Nitröz oksit
 133. Vit B12 düzeyini azaltan inhalasyon anesteziği hangisidir?
  Nitröz oksit
 134. Malign hipertermi yapabilen inhalasyon anesteziği hangisidir?
  Halotan
 135. Kardiyak ve pulmoner depresyon yapmadığı için kalp ve AC hastalarında kullanılan genel anestezik ve yan etkisi nedir?
  • Etomidat
  • Adrenokortikal supresyon (11 β hidroksilaz inh ile)
 136. NMDA antagonisti genel anestezik hangisidir?
  Ketamin (diğer hepsi GABA-A etkinliğini artırarak etki eder)
 137. Analjezi yapan tek IV anestezik hangisidir?
  Ketamin
 138. Sempatik stimülasyon yapan ve bronkospazmda tercih edilen IV anestezik hangisidir?
  Ketamin
 139. Dengeli anestezinin komponentleri nedir?
  • IV anestezik
  • İnhalasyon anesteziği
  • NMB
  • Opioid analjezik
 140. Lokal anesteziklerin metabolizmaları nasıldır?
  • Ester yapılılar psödokolinesterazla
  • Amid yapılılar KC tarafından
 141. Lokal anesteziklere en duyarlı ve en dirençli sinir lifleri nedir?
  • En duyarlı C
  • En dirençli Aα (derin duyu ve motor)
 142. Lokal anesteziklere hangi durumlarda vazokonstriktör katılmaz?
  • Kokain ve uzun etkililerde gerek yoktur
  • Yaşlı ve dolaşım bozukluğunda uç organ müdahalesinde kontrendikedir
 143. Ester ve amid yapılı lokal anestezikler nelerdir?
  • Tek i'liler ester
  • 2 i'liler amid
 144. En kısa süreli lokal anestezikler nelerdir?
  • 1) Klorprokain
  • 2) Prokain
 145. En alerjen lokal anestezik hangisidir?
  Prokain
 146. Methemoglobinemi yaptığı için yalnızca topikal anestezide kullanılan lokal anestezik hangisidir?
  Benzokain
 147. En uzun etkili lokal anestezikler nelerdir?
  • 1) Levobupivakain
  • 2) Ropivakain
  • 3) Bupivakain=etidokain
 148. Kardiyak yan etkiye (QRS genişlemesine) neden olan lokal anestezik hangisidir?
  Bupivakain
 149. Methemoglobinemi yapan lokal anestezikler nelerdir?
  • Benzokain
  • Prilokain
 150. Lipofilik olduğu için dokulara iyi penetre olan ve dental işlemlerde kullanılan lokal anestezik hangisidir?
  Artikain
 151. Potensi en yüksek lokal anestezik hangisidir?
  Dibukain
 152. Opiyatların ilk geçiş metabolizması nasıldır?
  Morfin başta olmak üzere yüksektir
 153. Metabolizması genetik polimorfizm gösteren opiyat hangisidir?
  Kodein (CYP2D6 ile metabolize olur)
 154. Opiyatların analjezi mekanizması nedir?
  • Supraspinal ve
  • Spinal (substans P⬇️)
 155. Antitusif olarak kullanılan opiyat hangisidir?
  Dekstrometorfan
 156. Opiyatların myosis mekanizması nedir?
  • Santral myosis yaparlar
  • Göz damlasıyla myosis olmaz
  • Tolerans gelişmez
 157. Opiyatların kardiyovasküler yan etkileri nedir?
  • Histamin salgısını artırarak ve direk vazodilatör etkiyle hipotansiyon ve bradikardi yaparlar
  • Meperidin farklı olarak taşikardi yapar
 158. Diyare tedavisinde kullanılan opiyatlar nelerdir?
  • Difenoksilat
  • Loperamid

  Konstipan etkiye tolerans gelişmez
 159. bağımlılığı tedavisinde ne kullanılır?
  • Metadon
  • Buprenorfin
 160. Opiyat yoksunluk krizinde ne kullanılır?
  Klonidin, lofeksidin gibi α2 agonistler
 161. Opiyat yoksunluk krizinin ve opiyat zehirlenmesinin spesifik bulguları nelerdir?
  • Yoksunluk: Yolunmuş kaz
  • Zehirlenme: Pinpoint pupilla
 162. Opiyat zehirlenmesinde ölüm nedeni nedir?
  Solunum depresyonu
 163. Opiyatların tolerans gelişmeyen etkileri nedir?
  • Myozis
  • Konstipasyon
  • Konvulsiyon

  Bradikardiye orta düzey tolerans gelişir
 164. etki mekanizması, endikasyonu ve yan etkisi nedir?
  • NMDA ve monoamin reuptake inh
  • μ res agonisti
  • Morfin bağımlılığında kullanılır
  • QT uzaması yapabilir
 165. Meperidinin endikasyonları nedir?
  • Shivering
  • Doğum sancısı (uterusu gevşetmez, infantta minimal etkiye sahiptir)
 166. Meperidinin yan etkileri nelerdir?
  • ➕Kronotrop
  • ➖İnotrop
  • Antimuskariniktir, toksik dozda midriyazis yapar
  • Serotonin sendromu yapabilir
 167. Propoksifenin özelliği nedir?
  • Yapıca metadona benzer
  • En zayıf analjezik opiyattır (μ res zayıf uyarır)
  • Yalnızca oral kullanılır
 168. Tramadolün etki mekanizması nedir?
  • NA & S reuptake inh
  • μ resp agonisti
 169. Karma etkili opiyatlar ve etki mekanizmaları nelerdir?
  • Nalbufin (κ agonisti, μ ant)
  • Buprenorfin (μ parsiyel agonisti, δ ve κ ant)
  • Butarfanol
  • Pentazosin
 170. Opiyat reseptör antagonistleri nelerdir?
  • Naloksan
  • Naltrekson
  • Metilnaltrekson
  • Alvimopan

  • Ant etkilerine tolerans gelişmez
  • Metilnaltrekson ve alvimopan periferal mü reseptör antagonistidir, morfine bağlı konstipasyon tedavisinde kullanılırlar
 171. oidlerin diğerlerinden ayırt edici yan etkisi nedir?
  Pupil çapını değiştirmemesi
 172. Antineoplastiklere bağlı emezis ve HIV'ye bağlı kilo kaybının önlenmesinde hangi kannabinoidler kullanılır?
  • Dronabinol
  • Nabion
 173. Ketamin ve fensiklidinin halüsinasyon mekanizması nedir?
  NMDA antagonizmasıdır
 174. Hangi astım ilacı hem bronkodilatasyon hem antiinflamatuar etki yapar?
  Teofilin
 175. Hangi astım ilacı solunum kaslarının gücünü artırır?
  Teofilin
 176. Metiksantinlerin hangi etkilerine tolerans gelişmez?
  Bronkodilatör etkilerine
 177. Analeptik (solunumu uyaran) ilaçlar nelerdir? (Hepsi konvulsiyon yapar)
  • Metilksantinler
  • Doksapram (terapötik indeksi en geniş)
  • Striknin (fare zehri): Glisin reseptörlerini bloke eder, zehirlenmesinde antiepileptikler kullanılır
  • Fizostigmin
 178. Koroner çalma sendromuyla MI yapabilen inhalasyon anesteziği hangisidir?
  İzofluran
 179. Vücut salgılarını ve kafa içi basıncı artıran IV anestezik hangisidir?
  Ketamin
 180. Antiemetik IV anestezik hangisidir?
  Propofol
 181. Asidik lokal anestezik hangisidir?
  Benzokain
 182. Ester yapılı olduğu halde uzun ve güçlü etkili lokal anestezik hangisidir?
  Tetrakain
 183. Duysal sinirleri daha selektif inh eden lokal anestezik hangisidir?
  Bupivakain
 184. Santral YE'yi en çok yapan lokal anestezik hangisidir?
  Lidokain
 185. Belirgin kas gevşemesi yapan lokal anestezik hangisidir?
  Etidokain
 186. Fetus tarafından metabolize edildiği için sezaryanda kontrendike lokal anestezik nedir?
  Mepivakain
 187. Vazokons yapan lokal anestezikler nelerdir?
  • Kokain
  • Mepivakain
 188. Opiyatların hangi etkisine gelişen tolerans ilacı bıraktıktan sonra en son düzelir?
  Emetik etki
 189. Hangi opiyatın antitusif etkisi yoktur?
  Meperidin
 190. Opiyatların uterusa etkisi nedir?
  • Gevşetir
  • Meperidin gevşetmediği için doğum sancısında kullanılabilir
 191. En fazla ve en hızlı bağımlılık yapan morfin hangisidir?
  Diasetilmorfin (eroin)
 192. Etkisi reuptake'le sonlanmayan nörotransmitterler nelerdir?
  • ACh
  • Histamin
 193. Etkisi reuptake'le sonlanmayan nöromodülatörler nelerdir?
  Peptid yapıdakiler (endorfin, enkefalin, dinorfin, substans P)
 194. NMDA reseptörleri üzerinde hangi maddelerin bağlanma bölgeleri vardır?
  • Glisin
  • Fensiklidin
  • Ketamin
  • Mg
 195. NMDA reseptörlerinin hipokampusta görevi nedir?
  Long term potansiyalizasyon ve kısa süreli hafıza
 196. NMDA antagonistleri ve endikasyonları nedir?
  • Memantin: Alzheimer
  • Riluzol/İdrosilamid: ALS
  • Akamprozat: Alkol bağ
  • Ketamin: IV anestezi
  • Fensiklidin: Halusinojen
  • Mg: Gebelik konv
 197. GABA'nın metabolizması nasıldır?
  GABAt ile süksinik semialdehite yıkılır
 198. Medulla spinalis ve beyin sapının en önemli inh maddesi nedir?
  Glisin
 199. NA sinir sisteminde en çok nerede bulunur?
  Locus ceruleus
 200. NA'in KOMT ile parçalanmasının ürünü nedir?
  3-metoksi-4-hidroksifeniletilen glikol
 201. Lipid yapılı nörotransmitter nedir?
  Anandamid
 202. Retrograd transmisyonun tek örneği nedir?
  Anandamid
 203. Oral emilimi tam olmayan BDZ hangisidir?
  Klorazepat
 204. Yarı ömrü ve anksiyolitik etki süresi en uzun BDZler nelerdir?
  • Yarı ömür: Flurazepam
  • Anksiyolitik etki süresi: Klordiazepoksit
 205. BDZlerin tolerans gelişmeyen etkileri nedir?
  • Sol depr
  • Anksiyolitik etki
 206. BDZlerin yan etkilerini en çok hangileri yapar?
  • Artık etkiyi uzun etkililer
  • Diğer yan etkilileri kısa etkililer daha çok yapar
 207. Hepatik ensefalopatide hangi ilaçlar kullanılır?
  • Laktuloz
  • Neomisin
  • Flumazenil
 208. Böbrek yoluyla elimine edilen barbitürat hangisidir?
  Fenobarbital
 209. Hipnotik amaçlı kullanılan barbitüratlar nelerdir?
  • Fenobarbital
  • Sekobarbital
 210. Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?
  • BDZ, atipik BDZ
  • SSRI, SSNRI
  • Buspiron
 211. İnsomnia tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?
  • BDZ, atipik BDZ
  • Barbitüratlar
  • 1. kuşak antihistaminikler
  • Ramalteon
 212. Süksinilkolinin kalp hızına etkisi nedir?
  • Terapötik dozda bradikardi
  • Yüksek dozda taşikardi
 213. Kalpteki muskarinik reseptörleri bloke eden NMBler nelerdir?
  • Panküronyum
  • Gallamin
  • Roküronyum
 214. Hangi NMBler histamin salımına neden olmaz?
  Steroid yapılılar
 215. Disulfüramın fetusa etkisi nedir?
  VACTERL yapar
 216. Oksalatüri hangi zehirlenmede görülür?
  Etilen glikol
 217. Karbamazepinin etki mekanizması nedir?
  • VBSK inh
  • Adenozin res agonizması
 218. Karbamazepinin yan etkileri nedir?
  • Diplopi, ataksi
  • Aplastik anemi
 219. Fenobarbitale dönüşen etkisi fenitoine benzeyen ilaç nedir?
  Primidon
 220. Histon deasetilaz inh yapan antiepileptikler nelerdir?
  • Valproat (en güçlü)
  • Karbamazepin
  • Topiramat
  • Levetirasetam
 221. Böbreklerle değişmeden atılan antiepileptikler nelerdir?
  • Gabapentin/Pregabalin
  • Vigabatrin
 222. Lakosamid ve zonisamidin endikasyonları nedir?
  Epilepsi
 223. NA reuptakeini en güçlü inh eden antidepresan hangisidir?
  Desipramin
 224. Bupropionun etki mekanizması nedir?
  • Amfetaminlere benzer
  • D (en çok), NA ve S reuptake'ini inh eder
 225. Terapötik dozda konv yapan tek antidepresan hangisidir?
  Bupropion
 226. Sağlıklı insanlarda da psişik stimülasyon yapan antidepresan nedir?
  Moklobemid
 227. SSRI'ların yan etkileri nedir?
  • GIS yan etkileri (en sık)
  • Erektil disfonksiyon
 228. Buhar basıncı en yüksek ve en düşük inhalasyon anestezikleri nelerdir?
  • En yüksek: Desfluran
  • En düşük: Sevofluran
 229. AC ödemi tedavisinde en çok tercih edilen ilaç nedir?
  Furosemid + nitroprussit
 230. μ, δ ve κ reseptörlerinin hepsini uyaran ilaç nedir?
  Sufentanil
 231. Analjezik etkisi en güçlü opiyatlar nelerdir?
  • 1) Sufentanil
  • 2) Remifentanil
 232. Metadon ve meperidinin analjezik etkisi morfine kıyasla nasıldır?
  • Metadonun güçlü
  • Meperidinin zayıf
 233. Orta güçlü fenantenler ve özellikleri nelerdi?
  • Kodein
  • Dihidrokodon
  • Hidrokodon

  • Analjezik etkileri morfinden zayıf
  • Metabolizmaları genetik polimorfizm gösterir
 234. Et
 235. en kısa fentaniller nelerdir?
  • 1) Remifentanil
  • 2) Alfentanil
 236. Naloksanın naltreksondan farkı nedir?
  Kısa etkili olması ve IV kullanılması
 237. Bağımlılık mekanizması ve önleme yolu nedir?
  • Nucleus accumbenste dopamin artışıyla olur
  • Antipsikotikler engeller
 238. Kannabinoidlerin etkileri nedir?
  • Öfori ve kas gevşemesi (en önemlisi)
  • Halüsinasyon
  • Motivasyonsuzluk sendromu, kilo artışı
  • Analjezi, antiemezis
 239. Motivasyonsuzluk sendromu yapan tek bağımlılık yapıcı madde nedir?
  Kannabinoidler
 240. Kokainin bağımlılık mekanizması nasıldır?
  Amfetaminlere benzer, fiziksel bağımlılık yapmaz
 241. Metilksantinlerin etki mekanizması nedir?
  • Fosfodiesteraz, adenozin res ve PG sentez inh
  • Katekolamin sentezini, Ca salgısını ve histon deasetilasyonunu artırırlar
 242. Santral yan etkisi en fazla yapan lokal anestezik hangisidir?
  Lidokain
 243. Jeneralize tonik-klonik nöbette hangi ilaçlar kullanılır?
  • Fenitoin
  • Karbamazepin
  • Valproat
  • Lamotrijin
Author
Farash
ID
292367
Card Set
Farmakoloji
Description
a
Updated