Farmakoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Bronş hiperreaktivasyonu neyle test edilir?
  • Metakolin
  • Histamin
 2. Histamin reseptörleri ne kenetlidir?
  • H1: Gq
  • H2: Gs
  • H3: Gi
 3. Histamin salgıları hangi reseptörleriyle uyarır?
  • H1: Ter, tükrük, bronş
  • H2: Mide
 4. 5-HT2 respetörünü de bloke eden antihistaminik hangisidir?
  Siproheptadin
 5. 1. kuşak antihistaminikler nelerdir?
  • Difenhidramin
  • Dimenhidrinat
  • Klorfeniramin
  • Prometazin
  • Siproheptadin
 6. 2. kuşak antihistaminikler nelerdir?
  • Loratidin
  • Desloratidin
  • Setirizin
  • Feksofenadin
 7. Antihistaminiklerin en tehlikeli yan etkisi nedir?
  Ventriküler aritmiler
 8. Mast hücre stabilizörleri ve özellikleri nelerdir?
  • Kromolin, nedokromil & ketotifen
  • Cl kanal aktivitesini de değiştirirler
  • Akut tedavide verilmezler
  • Bronkodilatasyon yapmazlar
 9. Serotonin en çok nerede bulunur?
  • En çok: GIS
  • Kanda en çok: Trombositler
  • SSS'de en çok: Raphe nükleusta
 10. Serotonin reseptörleri ne türdür?
  • 5-HT1: Gi
  • 5-HT2: Gq
  • 5-HT3: İyon kanalı
  • 5-HT4: Gs
 11. 5-HT 1A nerede bulunur ve agonistleri nedir?
  Nucleus raphe

  • Buspiron (anksiyolitik)
  • Repinotan<
 12. 5-HT 1D/1B nerede bulunur ve agonistleri nedir?
  Beyinde ve beyin damarlarında

  Triptanlar<
 13. 5-HT 2A nerede bulunur ve antagonisti nedir?
  Trombosit ve düz kas

  Ketanserin<
 14. 5-HT3 nerede bulunur ve antagonistleri nelerdir?
  Area postrema

  • -setronlar
  • Metoklopramid<
 15. 5-HT4 nerede bulunur ve agonistleri nelerdir?
  Myenterik nöron (kolinerjik etkinlik artışına neden olur)

  • Tegaserod
  • Prucaloprid
  • Metoklopramid<
 16. Repinotan etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • 5-HT 1A agonistidir
  • Opiyatlara bağlı solunum depresyonunu düzeltir
 17. Buspiron etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • 5-HT 1A yı uyarır
  • Anksiyolitiktir (sedatif, antikonvulsif, spazmolitik değil)
  • Etkisi 1-2 hafta sonra başlar
 18. Triptanların etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • 5-HT 1D agonisti
  • Migren krizlerinde verilirler (profilakside verilmezler)
 19. Her yoldan kullanılan triptan ve en uzun etkili triptan hangisidir?
  • Her yoldan: Sumatriptan
  • En uzun: Fravotriptan
 20. Metizerjid etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • 5-HT 2A parsiyel agonistidir
  • Migren profilaksisinde verilir
 21. Migren akut tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?
  • NSAID
  • Ergotamin veya Triptanlar
  • Opiyatlar
  • Flunarizin
 22. Migren profilaksisinde hangi ilaçlar kullanılır?
  • Propranolol
  • Amitriptilin
  • Valproat/Topiramat
  • Gabapentin/Pregabalin
  • Metizerjit
  • Verapamil
  • Flunarizin
 23. Migrenin hem profilaksisinde hem akut tedavisinde kullanılabilen ilaç hangisidir?
  Flunarizin (kalsiyum kanal blokörü)
 24. Kronik konstipasyon tedavisinde kullanılan 5-HT agonisti ve etki mekanizması nedir?
  • Prucaloprid
  • 5-HT4 agonisti
 25. Ketanserin ve ritanserin etki mekanizması nedir?
  • Ketanserin α1 ve 5-HT2 inhibitörü antihipertansiftir
  • Ritanserin sadece 5-HT2'yi inh eder
 26. Setronların etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • 5-HT3 antagonistleridir
  • Antineoplastik ilaç ilişkili emezis tedavisinde kullanılırlar
  • Deksametazonla kombine edilirler
 27. En uzun etkili setron hangisidir?
  Palanosetron
 28. İnflamatuar barsak hastalıklarında kullanılabilen setron hangisidir?
  Alosetron
 29. Metoklopramid etki mekanizması nedir?
  • D2 ve 5-HT3 antagonizmasıyla antiemetik
  • 5-HT4'ü uyararak prokinetik
 30. Renin salgısının uyaranları nedir?
  • Hipotansiyon
  • Distal tübülde azalmış NaCl
  • Prostaglandinler
  • β1 uyarı
 31. ACEilerinin bradikinine etkisi nedir? Hangi ilaçla yan etkiler önlenir?
  Bradikininin yıkılımını azaltırlar, hipotansif etkiye katkı sağlarken öksürük yapar

  Bradikinin B2 res antagonisti ikatibant ile bu etkiler önlenir
 32. ACEi endikasyonları nedir?
  • HT
  • KY
  • MI
  • Diyabetik nefropati (HT olmasa bile)
  • Sklerodermaya bağlı renal kriz
 33. Nefrotoksisite yapabilen ACEi hangisidir?
  Kaptopril
 34. Ön ilaç olmayan ACEi nelerdir?
  • Kaptopril
  • Lizinopril
 35. Eliminasyonunda safra yolu da etkili olan ACEi nelerdir?
  • Fosinopril
  • Trandalapril
 36. Peptid yapılı ACEi hangisidir?
  Teprotid
 37. Oral kullanılan bitkisel ACEi hangisidir?
  Rescinnamine
 38. Hem ACE hem NEP inhibitörü ilaçlar (vazopeptidaz inhibitörleri) nedir?
  • Omapatrilat
  • Sampatrilat
  • Fasidotrilat
 39. Peptid yapılı ARB hangisidir?
  Saralazin
 40. PPAR-γ agonisti de olan ARB hangisidir?
  Telmisartan
 41. ACEi ve ARB'nin MI ve KY'de mortaliteye etkisi nedir?
  • İkisi de KY'de mortaliteyi azaltır
  • MI'da sadece ACEi azaltır
 42. Plazma renin inhibitörü ilaçlar nelerdir?
  • Aliskiren
  • Pepstatin (peptid yapılı)
 43. Renin sekresyon inhibitörleri nelerdir?
  • β-blokörler
  • α2-agonistler (klonidin, metildopa, guanfasin, guanabenz)
 44. KY'de mortaliteyi azaltan tek diüretik grubu hangisidir?
  Aldosteron reseptör antagonistleri (spironolakton, eplerenon)
 45. Hem androjen hem aldosteron reseptör antagonisti ilaç hangisidir?
  Spironolakton
 46. Damarları en güçlü kasan endojen maddeler nelerdir?
  • 1) Ürotensin
  • 2) Endotelin
 47. Endotelin antagonistleri ve mekanizmaları nedir?
  • Fosforamidon: ECEi
  • Bosentan: ET-A ve B res inh
  • Sentanlar: ET-A res inh
 48. Bradikininin sentezini ve yıkımını ne sağlar?
  • Sentez: Kallikrein
  • Yıkım: ACE
 49. Kallikreini aktive edip bradikinin üretimini ne artırır?
  Faktör 12 (Hageman faktör)
 50. Bradikinin antagonistleri ve mekanizmaları nedir?
  • İkatibant, deltibant: B2 res inh
  • Aprotinin, ekallantid: Kallikrein inh
 51. Vazopresin reseptörlerinin mekanizmaları ve fonksiyonları nedir?
  • V1a: Gq, vazokonstriksiyon
  • V1b: Gq, ACTH salgısı
  • V2: Gs, antidiüretik
 52. Vazopresin antagonistleri ve mekanizmaları nedir?
  • Relcovaptan: V1a
  • Tolvaptan, liksivaptan, satavaptan: V2
  • Conivaptan: V1a ve V2
 53. En güçlü vazodilatör endojen maddeler nelerdir?
  • 1) CGRP
  • 2) NO
 54. CGRP antagonistleri nedir?
  Gepantlar
 55. Ürotensin antagonistleri nelerdir ve ne amaçla kullanılırlar?
  • Urantid: IV, peptid yapılı
  • Palosuran: Oral

  Özellikle böbrek damarlarını gevşettiği için diyabetik nefropatide kullanılırlar
 56. dulla spinaliste ağrı iletiminde en önemli 2 madde nedir?
  • Glutamat
  • Substans P
 57. Substans P antagonistleri ve mekanizmaları nedir?
  • Kapsaisin: vaniloid res üzerinden depoları boşaltır, analjezi yapar.
  • Aprepitant: substans P NK1 reseptörleri bloke ederek antiemezis yapar
 58. Natriüretik peptid analogları nedir?
  • Nesiritit: BNP, akut KY'de
  • Karperitid: ANP, akut KY'de
 59. VİP'in fonksiyonları nedir?
  • Herşeyi gevşetir
  • Endokrin ekzokrin salgıları artırır
 60. Leptinin iştah üzerine etkisi ve mekanizması nedir?
  Nöropeptid Y'yi baskılayarak iştahı azaltır
 61. NO üretimi hangi reaksiyonla olur?
  Arjinin->Sitrülin
 62. NO donörleri nedir?
  • Nitratlar
  • Nitritler
  • Nitroprussit
 63. Ereksiyonda primer mediyatör nedir?
  NO
 64. Siklooksijenaz yolağının ilk ürünleri nedir?
  Siklik endoperoksit (PGG2 ve PGH2)
 65. Prostaglandinlerin menstruasyon üzerine etkileri nedir?
  Dismenoreye neden olurlar, tedavide NSAID kullanılır
 66. PGE'nin fizyolojik görevleri nedir?
  • Gevşetir
  • Gebe uterusu kasar
  • Ağrı-ateş
  • Mideyi korur
 67. PGE2 endikasyonları nedir?
  • Konjenital KH
  • Erektil disfonksiyon
  • Peptik ülser
  • Tıbbi abortus
 68. PGF2α'nın fizyolojik görevleri nedir?
  • Kasar
  • Luteoliz
  • Göz içi basıncı ⬇️
 69. PGF2α endikasyonları nedir?
  • Glokom
  • Tıbbi abortus
  • Postpartum hemoraji
 70. PGD2'nin fizyolojik görevleri nedir?
  • Nötrofilden salınan majör
  • Her yer gevşer
  • AC damarlarını kasar
  • Kemoatraktandır
 71. Tıbbi abortus amaçlı kullanılan prostaglandin analogları nelerdir?
  • Mizoprostol: PGE1
  • Dinoproston: PGE2
  • Karboprost: PGF2α
  • Dinoprost: PGF2α
 72. Erektil disfonksiyonda kullanılan prostaglandin analoğu nedir?
  Alprostadil: PGE1
 73. Glukokortikoidler fosfolipaz A2 inhibisyonunu ne üzerinden yaparlar?
  Lipokortin
 74. Zileuton endikasyonu ve etki mekanizması nedir?
  • Astım profilaksisinde kullanılır
  • 5-lipooksijenaz inhibisyonu yapar
 75. Lukastların endikasyonu ve etki mekanizması nedir?
  • Astım profilaksisinde kullanılırlar
  • LTC4, LTD4 (en çok), LTE4 reseptörlerini bloke ederler
 76. İnhale verilmeyen astım ilaçları nelerdir?
  • Teofilin
  • Lukastlar
 77. Sulfasalazin etki mekanizması nedir?
  5-lipooksijenaz inhibisyonu
 78. Gosspiol etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • COX ve LO enzimlerini inh eder
  • Seminifer tübülleri tahrip eder
  • Erkeklerde kontrasepsiyon amaçlı kullanılır
 79. Tromboksan sentaz inhibisyonuyla antiagregan etki yapan ilaçlar nelerdir?
  • Dazoksiben
  • Niktindol
 80. TXA2 reseptör blokajıyla antiagregasyon yapan ilaçlar nedir?
  Robanlar
 81. PAF'ın yapısı ve sentezi nasıldır?
  • Fosfolipit yapılıdır
  • Fosfatidilkolinden fosfolipaz A2 ile sentezlenir
 82. PAF'ın fizyolojik etkileri nedir?
  • Pulmoner damarlar hariç dilatasyon yapar (PGD2 gibi)
  • Mide asit salgısını artırır
  • Ovülasyon ve implantasyonda rol alır
 83. PAF endikasyonları nedir?
  • İVF'te kullanılır
  • Ginkgo biloba PAF etkinliğini azaltarak antiagregasyon yapar
 84. Nabumetonun diğer NSAIDlardan farkları nedir?
  • Asit yapılı değildir
  • Ön ilaçtır
  • Uzun yarı ömre sahiptir
 85. Ön ilaç olan NSAIDlar nelerdir?
  • Sulindak
  • Nabumeton
 86. Plazma proteinlerine en düşük oranda bağlanan analjezik hangisidir?
  Parasetamol
 87. Uzun yarı ömürlü NSAIDlar nelerdir?
  • 1) Tenoksikam
  • 2) Oksaprozin
  • 3) Piroksikam
  • 4) Nabumeton
 88. En kısa yarı ömürlü NSAIDlar nelerdir?
  • Aspirin
  • Tolmetin
 89. Gut tedavisinde kullanılmayan NSAIDlar nelerdir?
  • Aspirin
  • Tolmetin
 90. Renal eliminasyon oranı en yüksek NSAID hangisidir?
  Ketorolak
 91. Aspirinin ürik asit üzerine etkisi nedir?
  • Düşük dozda hiperürisemi
  • Yüksek dozda ürikozüri (yüksek doz olduğu için kullanılmaz)
 92. Aspirin zehirlenmesi bulguları nedir?
  • Tinnitus (ilk bulgu)
  • İşitme kaybı
  • Hipertermi
  • Respiratuar alkaloz (2. bulgu)
  • Metabolik asidoz
  • Solunum depresyonu (ölüm nedeni)
 93. Diflunisal özellikleri nelerdir?
  • Salisilik asit türevidir
  • Yarı ömrü doza bağlıdır
  • Antiinf ve analjezik etki yapar
  • SSS'e geçemez antipiretik etki yapmaz
 94. Gebelerde en güvenilir analjezik nedir?
  Parasetamol
 95. Parasetamol zehirlenmesinde ne kullanılır?
  • N-asetil sistein
  • -glutatyon rejenerasyonu yapar
  • -mukolitik etki gösterir
 96. İndometazinin etki mekanizması nedir?
  • COX inhibisyonu
  • Fosfolipaz A2 inhibisyonu

  Bu yüzden güçlü antiinflamatuardır
 97. azin endikasyonları nedir?
  • PDA kapanmasını hızlandırmak
  • Gut (ürikozürik olmadığı halde)
  • Ankilozan spondilit
 98. Hem antiinflamatuar hem ürikozürik etkisinden dolayı gutta tercih edilen NSAIDlar nelerdir?
  • Oksaprozin
  • Fenilbutazon
 99. RA tedavisinde ilk tercih ilaçlar nelerdir?
  • Semptomatik: NSAID
  • İlerlemeyi durduran: Metotreksat
 100. Oral verilen primidin antimetaboliti antiromatizmal ilaç ve mekanizması nedir?
  • Leflunomid
  • Dihidrooratat dehidrojenaz
 101. Pürin sentez inhibitörü antiromatizmal ilaç ve mekanizması nedir?
  • Mikofenolat mofetil
  • İnozin monofosfat dehidrojenaz inhibisyonu
 102. Siklosporinin etki mekanizması nedir? Plazmada nasıl taşınır?
  • Kalsinörin fosfatazı inh ederek IL-2 salgısını baskılar
  • LDL ve HDL'ye bağlanarak taşınır
 103. Siklosporinin yan etkileri nedir?
  • Nefrotoksisite
  • Hepatotoksisite
  • Nörotoksisite
  • Hematotoksisite
  • ⬆️tansiyon
  • ⬆️K
  • ⬆️glisemi
  • Gingiva hiperplazisi
  • Hirsutizm
 104. Antimalaryal, antiamibik, antiromatizmal ilaç ve yan etkisi nedir?
  • Klorokin
  • Melaninden zengin dokularda birikir, pigmenter retinopati yapar
 105. Sulfasalazin yan etkileri nedir?
  • Lupus benzeri bulgular
  • G6PD eksikliğinde kontrendike
 106. Penisilamin endikasyonları nedir?
  • Bakır zehirlenmesi
  • Wilson
  • RA
 107. Penisilaminin yan etkileri nedir?
  • Nefrotik sendrom
  • Lupus
  • MG
  • Fetusta cutis laxa
 108. En güçlü immunsupresif ve yan etkisi nedir?
  • Siklofosfamid
  • Hemorajik sistit (önlemek için mesnayla birlikte verilir)
 109. RA'da kullanılan IL-1 inhibitörü nedir?
  Anakinra
 110. TNFα antikorları nedir?
  • Etanersept
  • İnfliksimab
  • Adalimumab
  • Certolizumab
  • Golimumab
 111. Crohn hastalığında fistül varlığında ilk tercih nedir?
  • TNFα antikorları
  • Crohn yalancı PPD -'liği yapar, bu yüzden başka testle de tbcnin bulunmadığı gösterilmelidir
 112. IL-6 reseptör antikoru ilaç ve endikasyonu nedir?
  Tocilizumab

  TNFα antikorlarına yanıt vermeyen RA
 113. CD
 114. ru ve endikasyonları nedir?
  Rituksimab

  RA ve lenfoma
 115. CD
 116. 6 antikoru ilaç nedir?
  Abatasept
 117. Tofacitinib etki mekanizması nedir?
  Janus kinaz 3 inhibitörüdür
 118. Gut tedavisinde en çok kullanılan NSAIDlar nedir?
  • Güçlü antiinflamatuar etkisinden dolayı
  • -İndometazin

  • Ürikozürik ve antiinflamatuar olduğu için
  • -Oksaprozin
  • -Fenilbutazon
 119. Üra
 120. lerinin fagositozunu inhibe ettiği için gutta kullanılan ilaç nedir?
  Kolşisin
 121. Kolşisinin yan etkileri nedir?
  • Diyare
  • Vit B12 eksikliği
 122. Ürikozürik etki gösteren ilaçlar nelerdir?
  • Probenesid
  • Sulfinpirazon
  • Benzbromaron

  • Oksaprozin
  • Fenilbutazon
  • ⬆️ doz aspirin
 123. Gut
 124. nde verilmeyen gut ilacı hangisidir?
  Allopurinol
 125. Ksantin oksidaz inhibitörleri nedir?
  • Purin: Allopurinol
  • Non-purin: Febuksostat
 126. Ürat oksikazın rekombinant formları nedir?
  • Pegloticase
  • Rasburicase
 127. Antineoplastik etkiye sahip PG hangisidir?
  PGJ2
 128. Mastositozda hangi PG artar?
  PGD2
 129. En güçlü bronkokonstriktör madde nedir?
  LTD4
 130. H1 agonisti ve endikasyonları nedir?
  Betahistin

  Meniere ve BPPV
 131. Ant
 132. tkisi en güçlü antihistaminik hangisidir?
  Prometazin
 133. Parkinson tedavisinde kullanılabilen antihistaminik nedir?
  Difenhidramin
 134. 5-HT2 inhibitörleri nedir?
  • Ketanserin
  • Ritanserin
  • Fenoksibenzamin
  • Siproheptadin
 135. -setronların en tehlikeli yan etkisi nedir?
  QT uzaması
 136. Anjiyotensin reseptörlerinin görevleri nedir?
  • AT1:
  • -Vazokons
  • -Kalp&damar hipertrofisi
  • -Kontraktilitesi ⬆️
  • -Na reabsorpsiyonu

  • AT2:
  • -Vazodil
  • -Antimitotik
 137. Etk
 138. en kısa ACEi nedir?
  Kaptopril
 139. Etki süresi en uzun ARB nedir?
  Telmisartan
 140. AT1'i en güçlü inh eden ARB nedir?
  Kandesartan
 141. ACEi'lerinin doz bağımlı olmayan yan etkisi nedir?
  Kuru öksürük
 142. Etki yapması için tübül lümenine girmesine gerek olmayan diüretik hangisidir?
  Aldosteron reseptör antagonistleri
 143. En güçlü hiperaljezik madde ve ilaç nedir?
  • Madde: Bradikinin
  • İlaç: Barbitürat
 144. Siklik endoperoksitlerin (PGG2&PGH2) agregasyon üzerine etkileri nedir?
  TxA2 reseptörlerini uyararak agregasyon yapar
 145. Mide salgısını artıran endojen maddeler nelerdir?
  • ACh
  • Histamin
  • Gastrin
  • PAF
 146. Aspirinin endokrin etkisi nedir?
  Hipoglisemi
 147. Kolon ca riskini azaltan ilaçlar nelerdir?
  • Aspirin
  • Sulindak
  • OKS
 148. Psikiyatrik ve nörolojik hastalığı olanlarda kullanılmayan NSAID nedir?
  İndometazin
 149. Frontal baş ağrısı yapabilen NSAID nedir?
  İndometazin
 150. Antiinflamatuar etki göstermeyen analjezikler nelerdir?
  • Parasetamol
  • Ketorolak
  • Metamizol
 151. COX-2 enzimini en selektif inh eden ilaçlar nedir?
  • 1) Lumiracoxib
  • 2) Etoricoxib
 152. En uzun etkili selektif COX-2 inhleri nelerdir?
  • En uzun: Etoricoxib
  • Synoviyal sıvıda en uzun: Lumiracoxib
 153. Gingiva hiperplazisi yapan ilaçlar nedir?
  • Fenitoin
  • KKB
  • Siklosporin
 154. İmmunsupresyon için de verilen alkilleyici ilaçlar nedir?
  • Siklofosfamid
  • Klorambusil
 155. Antiagregan etkili gut ilacı nedir?
  Sulfinpirazon
 156. Ürat oksidaz ürik asidi neye parçalar?
  Allantoin
Author
ID
292366
Card Set
Farmakoloji
Description
a
Updated
Show Answers