Farmakoloji

 1. Alkilleyici ajanların ve platinyum analoglarının etki mekanizması nedir?
  • DNA'nın N7 pozisyonundaki guanine kovalent bağlanırlar.
  • Döneme spesifik etki yapmazlar
  • Alkilleyici ilaçlar bu etkiyi nükleofilik karbonyum türevlerine dönüşerek yaparlar
 2. Akut hemorajik sistit yan etkisini önlemek için mesna kullanılan alkilleyici ajanlar nelerdir? Bu etki neye bağlıdır?
  • Siklofosfamid
  • İfosfamid

  Bu etki akrolein metabolitlerine bağlıdır<
 3. İntrakaviter ve intravezikal de kullanılabilen antineoplastik hangisidir?
  Tiotepa
 4. Pulmoner fibrozis yapan antineoplastikler nelerdir?
  • Busulfan
  • Bleomisin
 5. SSS'ne yüksek oranda geçen alkilleyici ajanlar nelerdir?
  • Nitrozoüreler (-mustinler)
  • Temozolomid
  • Prokarbazin
 6. Kemik iliğini en fazla deprese eden antineoplastik hangisidir?
  Busulfan (bu yüzden kronik myeloproliferatif hastalıklarda kullanılır)
 7. Metabolizması spontan olan, CYP enzimlerini kullanmayan antineoplastik hangisidir?
  Temozolomid
 8. Prokarbazini diğer alkilleyici ajanlardan hangi özellikleri ayırır?
  • MAO inhibitörü olması
  • Disulfiram rxn yapması
  • Sekonder kanser riskinin diğerlerinden yüksek olması
 9. Kemik iliği depresyonunu minimal yapan antineoplastikler nelerdir?
  • Vinkristin
  • L-asparajinaz
  • Sisplatin
  • Bleomisin
  • Hormon antagonistleri
 10. Bulantı/kusma yapıcı etkisi en fazla antineoplastik hangisidir?
  Sisplatin
 11. Sisplatine bağlı nefrotoksisiteyi önlemek için hangi ilaç kullanılır?
  Amifostin
 12. Pürin sentez inhibitörleri nelerdir?
  • 6-merkaptopürin, tioguanin
  • Fludarabin, kladribin
  • Pentostatin

  • Azatioprin
  • Mikofenolat
  • Azaserin, diazanorlösin
 13. Antimetabolitler mitozun hangi fazını inhiber ederler?
  S fazını
 14. Metotreksatın yan etkileri nelerdir?
  • Bulantı/kusma
  • Diyare
  • Mukozit
  • KCFT⬆️
 15. Metotreksat zehirlenmesine ne verilir?
  • Lökovorin (kalsiyum folinat): Toksik etkilerini önler
  • Glukarpidaz: Yıkımını artırır
 16. 6-merkaptopürini hangi enzim yıkar?
  • Ksantin oksidaz
  • Allopurinol kullananlarda plazma düzeyi yükselir
 17. HGPRT tarafından aktiflenen pürin antimetabolitleri nelerdir?
  • 6-merkaptopürin
  • Tioguanin
 18. Pentostatin etki mekanizması nedir?
  ADA inhibisyonu
 19. Timidilat sentazı inhibe ederek timinsiz ölüm yapan antineoplastikler nelerdir?
  • 5-FU
  • (Kapesitabin 5-FU'ya dönüşen ön ilaçtır)
 20. 5-FU'in yan etkileri nelerdir?
  • El-ayak sendromu
  • Koroner damarlarda vazospazm (nifedipin verilir)
 21. Primidin antimetaboliti antineoplastikler nelerdir?
  • 5-FU, kapesitabin
  • Sitarabin, gemsitabin
 22. Metafaz zehri (mitoz zehri) yapan antineoplastikler nelerdir?
  • Mikrotubul inhibitörleri
  • -Vinblastin, Vinkristin, Vinerelbin
  • -Taksanlar
  • -Iksabepilon
  • -Eribulin
 23. Vinkristinin yan etkileri nelerdir?
  • Periferik nöropati
  • Otonomik ve santral (SIADH gibi) YEler
 24. Mikrotübül polimerizasyonunu artırarak etki gösteren ilaç nedir?
  Taksanlar (tubulinleri stabilize ederler)
 25. β-tubuline bağlanarak mitozu inhibe eden ilaç hangisidir?
  Iksabepilon
 26. Mikrotübül dinamiklerini mekanik olarak inhibe eden ilaç hangisidir?
  Eribulin
 27. DNA topoizomeraz 1 ve 2'yi inhibe eden antineoplastikler nelerdir?
  • Topoizomeraz 1- Topotekan/irinotekan
  • Topoizomeraz 2
  • -Etopozid/tenopozid
  • -Antrasiklinler (daunorubisin, daktinomisin, doksorubisin)
 28. Antrasiklinlerin yan etkisi nedir ve önlemek için ne verilir?
  • Kardiyotoksisite
  • Deksrazoksan
 29. Osteoklastik kemik tümörlerine bağlı hiperkalsemide de fayda gösteren antineoplastik hangisidir?
  Mitramisin (plikamisin)
 30. Döneme etki antineoplastik etki yapan tek antibiyotik nedir?
  Bleomisin
 31. L-asparjinaz endikasyonu nedir?
  • Yalnızca ALL
  • G1 fazına spesifiktir
 32. L-asparajinazın yan etkileri nedir?
  • Hipersensitivite
  • Kanama/tromboz
  • Pankreatit
 33. Pemetreksat hangi antineoplastiğe benzer?
  Metotreksat
 34. Pegaspargas hangi antineoplastiğe benzer?
  L-asparajinaz
 35. Tretinoin (all-trans retinoik asit) endikasyonları nedir?
  • AML-M3
  • Akne vulgaris, psöriyazis
  • Kızamık (mortaliteyi azaltır)
 36. Yalnızca akut promyelositik lösemi (AML-M3) tedavisinde kullanılan antineoplastikler nelerdir?
  • Tretinoin (all-trans retinoin)
  • Arsenik trioksit
 37. IL-2 içeren preparatlar nelerdir?
  • Aldeslökin (IL-2)
  • Denilökin diftitoks (IL-2 ve difteri toksini)
 38. Aldeslökin (IL-2) yan etkisi nedir?
  Kapiller sızma reaksiyonuı
 39. Denikökin diftitoks endikasyonu nedir?
  Kutanöz T hücreli lenfoma
 40. BCG endikasyonları nelerdir?
  • Mesane ca
  • Melanom
 41. Vorinostat ve romidepsin etki mekanizmaları ve endikasyonları nedir?
  • Histon deasetilaz inhibisyonu
  • Kutanöz T hücreli lenfomada kullanılırlar
 42. Proteozom inhibitörü antineoplastikler ve endikasyonları nelerdir?
  • -zomibler
  • Multiple myelom
 43. Bcr-abl ve c-kit tirozin kinaz inhibitörleri ve endikasyonları nelerdir?
  • İmatinib
  • Desatinib
  • Nilotinib

  • KML
  • GIST
 44. GFR tirozin kinazını inhibe eden ilaçlar  ve endikasyonları nelerdir?
  • Erlotinib
  • Gefitinib

  NSCLC
 45. ER-2 ve EGFR tirozin kinazını inhibe eden ilaçlar ve endikasyonları nelerdir?
  • Lapatinib
  • Naratinib

  Metastatik meme ca
 46. EGF tirozin kinazını inhibe edip antianjiyogenetik etki gösteren ilaçlar nelerdir?
  • Sorafenib
  • Sunitinib
 47. BRAF tirozin kinazını inhibe eden ilaçlar ve endikasyonları nedir?
  • Vemurafenib
  • Dabrafenib

  Melanom
 48. EGF antikoru ilaç nedir?
  Bevacizumab
 49. EGF antikoru ilaçlar nedir?
  • Cetuksimab
  • Panitimumab
 50. HER-2 antikoru ilaçlar nedir?
  • Trastuzumab (herceptin)
  • Pertuzumab
 51. CD-52 antikoru ilaç ve endikasyonu nedir?
  • Alemtuzumab
  • KLL
 52. Gözyaşıyla atılabildiği için konjonktivit yapan antineoplastik ve etki mekanizması nedir?
  • Sitarabin
  • DNA polimerazı inh eder
 53. Mekloretaminin endikasyonları nedir?
  Lenfomalar
 54. Busulfanın yan etkileri nedir?
  • Pulmoner fibrozis
  • Ciltte pigmentasyon
  • Adrenal yetmezlik
 55. Pankreatik β-hc'ye afinite gösterdiği için insülinomada kullanılan antineoplastik nedir?
  Streptozosin
 56. Kotrimoksazol profilaksisi gerektiren antineoplastik hangisidir?
  Fludarabin alanlara P. jiroveciiye karşı 1 yıl kotrimoksazol profilaksisi yapılmalıdır
 57. Topotekan/irinotekanın yan etkileri nedir?
  ACh etkinliğini artırarak atropinle düzelen diyare yaparlar
 58. Antraksilinlerin etki mekanizmaları nedir?
  • DNA topoizomeraz 2 inh
  • DNA'da interkalasyon
 59. Demir iyonlarıyla serbest radikaller oluşturarak DNA'da kırılma yapan ilaç nedir?
  Bleomisin
 60. Retinoik asit sendromu ve tedavisi nedir?
  • Ateş, lökositoz
  • Dispne, pulmoner infiltrasyon
  • Plevral/perikardiyal efüzyon

  Antrasiklinler ve glukokortikoidler verilir
 61. EK inh ilaç ve endikasyonu nedir?
  Trematinib

  Melanom
 62. AK 1&2 inh ilaç ve endikasyonu nedir?
  Ruksolitinib

  Myelofibrozis
 63. oklu tirozin kinaz inh ilaç nedir?
  Ponatinib
 64. CD20 antikoru ilaçlar nelerdir?
  • Rituksimab
  • İbritumumab tiuxetan (ytrium ile işaretli)
  • Tositumumab (RAI ile işaretli)
 65. CTLA-4 antikoru ilaç ve endikasyonu nedir?
  İpilimumab

  Melanom</ans
Author
Farash
ID
292359
Card Set
Farmakoloji
Description
a
Updated