Patoloji

 1. Herediter sferositozda hangi proteinlerde defekt vardır?
  • Spektrin
  • Ankrin
 2. Herediter sferositozun 6 S'si nedir?
  • Sferosit
  • Spektrin ve ankrin
  • Splenomegali
  • Splenektomi
  • Sarılık
  • Siyah pigmente taş
 3. Orak hücreli aneminin infantta ilk belirtisi nedir?
  El-ayak sendromu
 4. Orak hücreli anemide infarktın en fazla görüldüğü doku hangisidir?
  Kemik
 5. Otosplenektomi, otonefrektomi ve otoamputasyon hangi hastalıklarda karakteristiktir?
  • Otosplenektomi: OHA
  • Otonefrektomi: Tbc
  • Otoamputasyon: Jüvenil polip
 6. Radyolojide yüz ve kafa kemiklerinde crew haircut (asker traşı) görünümü hangi hastalıkta olur?
  Talasemi
 7. Talasemiden ölümün en sık nedeni nedir?
  Sekonder hemokromatozise bağlı kalp yetmezliği
 8. En sık enzim eksikliği ve en sık enzim eksikliği anemisi nedir?
  • En sık enzim eksikliği: piruvat kinaz
  • En sık enzim eksikliği anemisi: G6PD
 9. Heinz cisimleri hangi hastalıkta görülür?
  G6PD
 10. PNH'ta patoloji nedir?
  • PIGA genindeki mutasyona bağlı olarak CD55 (DAG) ve CD59'un membrana bağlanamaması
  • CD59 bağlanamayınca alternatif yoldan kompleman aktivasyonu görülür
 11. PNH'ta en sık ölüm nedeni nedir?
  Tromboz
 12. Soğuk aglutinin tipi hemolitik anemi neye bağlı gelişir?
  • Akut: M. pneumonia ve infeksiyöz mononükleosis
  • Kronik: İdiopatik veya lenfoproliferatif hastalıklar
 13. Plummer-Vinson triadı nedir?
  • DEA
  • Atrofik glossit
  • Özefagial web
 14. Pernisyöz anemide spinal kord tutulumu nasıl olur?
  Dorsal ve lateral traktlarda myelinizayon bozukluğu olur
 15. Kronik hastalık anemisinin DEA'nden farkı nedir?
  • ⬆️Ferritin
  • Makrofajlarda demir birikimi
 16. Dry tap nedenleri nedir?
  • Aplastik anemi
  • Hairy cell lösemi
  • AML-M7
  • Myelofibrozis
  • Waldenström
 17. Aplastik aneminin en sık nedenleri nelerdir?
  • En sık: idiyopatik
  • Bilinen en sık: Kimyasallar ve myelotoksik ilaçlar
  • En sık kimyasal: Benzen
  • En sık ilaç: Kloramfenikol
  • En sık enfeksiyon: Hepatit (non-A non-B non-C)
  • En sık konjenital: Fankoni anemisi
 18. Myelofizitik anemide periferik yayma bulguları nelerdir?
  • Lökoeritroblastozis
  • Gözyaşı hücreleri
 19. Lenfadenitlerde nötrofil artıklarını fagosite eden makrofajlara ne denir?
  Tingible body makrofaj
 20. Reaktif lenfadenitlerde sinüzal histiyositoz (medüller hiperplazi) nedeni nedir?
  Kanserlerin drene olduğu lenf nodlarında görülür
 21. Reaktif lenfadenitlerde parakortikal hiperplazi neden görülür?
  T hücre hiperplazisidir, viral enfeksiyonlarda görülür
 22. HL'nın NHL'ya göre lenf nodu tutulumu açısından farkı nedir?
  • HL merkezi tek noddan başlar
  • NHL multipl periferik nodlardan başlar
 23. HL'nın NHL'ya göre yayılım bakımından farkı nedir?
  • HL komşu lenf nodlarına sıra ile yayılır
  • NHL uzak metastaz yapar
 24. Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomalardan hangisi mezenterik gangliyon ve Waldeyer halkası tutulumunu sık yapar?
  NHL
 25. Ekstranodal tutulum Hogkin ve non-Hodgkin lenfomalardan hangisinde sıktır?
  • NHL
  • -En sık mide
  • -AIDS'te en sık beyin
 26. HL ve NHL'de prognozu ne belirler?
  • HL'de evre
  • NHL'de grade belirler
 27. L&H tip (popcorn varyant) CD15(-) CD30(-) CD20(+) RS içeren Hodgkin türü hangisidir?
  Lenfosit predominant
 28. HL'da görülen RSlerin görünümü nasıldır?
  Baykuş gözü
 29. HL'de en sık etkilenen lenf nodları hangileridir?
  Servikal
 30. HL tipleri nelerdir?
  • Lenfositten zengin
  • Lenfositten fakir
  • Lenfosit predominant
  • Nodüler sklerozan
  • Mikst hücreli
 31. EBV ile en çok ilişkili HL tipleri nelerdir?
  • Lenfositten fakir (en çok ilişkili)
  • Mikst hücreli

  Ortal özellikleri yaşlı ekeklerde sık olmaları, prognozlarının kötü olması<
 32. En sık ve en nadir HL tipleri hangileridir?
  • En sık: Nodüler sklerozan
  • En nadir: Lenfositten fakir
 33. İyi prognozlu HL tipleri nelerdir?
  • Lenfosit predominant (en iyi)
  • Lenfositten zengin

  Ortak özellikleri genç erkeklerde görülmeleri, EBV ile az ilişkili olmalarıdır
 34. AIDSlilerde ve geri kalmış ülkelerde görülen, NHL'ye benzeyen ve NHL'ye dönebilen HL türü hangisidir?
  Lenfositten fakir
 35. Kadınlarda daha sık görülen HL tipi hangisidir?
  Nodüler sklerozan
 36. Mediastinal kitleyle başlayan HL tipi hangisidir?
  Nodüler sklerozan
 37. 50 yaş civarı erkeklerde en sık görülen HL tipi hangisidir?
  Mikst hücreli
 38. Lenfoblastik lenfoma hangi lösemiye dönüşür?
  T-ALL
 39. Yıldızlı gök manzarası NHL'lerden hangisinde görülür?
  • Burkitt
  • Lenfoblastik lenfoma
 40. Mediastinal lenfomalarda adölesanlarda erkekte ve kadında ne düşünülür?
  • Adölesan erkek: Lenfoblastik lenfoma
  • Adölesan kadın: Nodüler sklerozan
 41. ALL en sık hangi hücreden köken alır?
  B hücre
 42. T hücreli ALL'de prognozu kötü etkileyen mutasyon nedir?
  NOTCH1
 43. ALL'de en sık görülen moleküler anomali nedir?
  Hiperdiploidi (>50 kromozom)
 44. Kemik ağrısı akut lösemilerden hangisinde sıktır?
  ALL
 45. LAP ve HSM akut lösemilerden hangisinde sıktır?
  ALL
 46. SSS ve testis tutulumu akut lösemilerden hangisinde sıktır?
  ALL
 47. TdT ve PAS pozitifliği akut lösemilerden hangisinde sıktır?
  ALL
 48. Peroksidaz pozitifliği ve sudan blackle boyanma akut lösemilerden hangisinde sıktır?
  AML
 49. ALL'de iyi prognoz kriterleri nelerdir?
  • Yaşın 2-10 arası olması
  • Kız cinsiyet
  • WBC sayısının az olması
  • Hiperploidi
  • Trizomi 4,7,10
  • t(12;21)
  • cALLA (CD10)
 50. 2 yaşından küçük ALL hastalarında prognoz neden kötüdür?
  MLL mutasyonu sık görülür
 51. Foliküker lenfomada hangi genlerin overekspresyonu görülür?
  • Bcl 2 [t(14;18)]
  • Bcl 6
 52. Foliküler lenfomada hücre markerları nasıldır?
  • CD19, CD20, CD10 (+)
  • CD5 (-)
 53. En sık NHL tipleri nelerdir?
  • Çocukta: Burkitt
  • Erişkinde ve genelde: Diffüz büyük hücreli
 54. Foliküler lenfomada klinik nasıldır?
  • Ağrısız yaygın LAP ve sık Kİ tutulumu
  • Yavaş seyirli, tedaviye dirençlidir
 55. Kemik iliğinde paratrabeküler lenfoid agregasyon hangi hastalıkta izlenir?
  Foliküler lenfoma
 56. Foliküler, mantle ve marjinal zon lenfomalarının CD 5 ve 10 durumları nedir?
  • Marjinal (MALToma): CD5(-) 10(-)
  • Mantle: CD 5(+) 10(-)
  • Foliküler: CD 5(-) 10(+)
 57. AIDSlilerde en sık görülen lenfoma türü nedir?
  • Diffüz büyük hücreli lenfoma
  • -HHV-8: efüzyon lenfoması
  • -EBV: beyin lenfoması
 58. Waldeyer halkasını en çok tutan lenfoma hangisidir?
  Diffüz büyük hücreli lenfoma
 59. Proliferasyon merkezi hangi malignitelere patognomoniktir?
  • Küçük hücreli lenfositik lenfoma (KHLL)
  • KLL
 60. KHLL'de laboratuvar bulguları nedir?
  • CD19+ ve CD20+
  • Yüzeyinde düşük Ig ekspresyonu tipik
  • Hipogammaglobulinemi tipik
 61. KHLL hangi malignitelere dönüşür?
  • KLL
  • Diffüz büyük hücreli lenfoma (Richter sendromu)
 62. Otoimmün olayların en sık ve çevresel etkinin en az olduğu hematolojik malignite hangisidir?
  KLL
 63. Mantle cell lenfomayı KLL'den ayıran özellikleri nelerdir?
  • CD5+ CD23-
  • Proliferasyon merkezi yoktur
 64. Siklin D mutasyonu hangi lenfomada görülür?
  Mantle cell lenfoma: t(11;14)
 65. Burkitt (küçük çentiksiz) lenfomanın sitolojik özellikleri nelerdir?
  • CD10, CD19, CD20 (+)
  • t(8;14) (+)-> c-myc translokasyonu
 66. Burkitt (küçük çentiksiz) lenfomanın tipleri nedir?
  • Endemik: %100 EBV ilişkili
  • Nonendemik: EBV ile az ilişkili. En sık ileoçekal bölgeden çıkar
 67. Marjinal zon lenfomasının (MALTomanın) en sık nedenleri nedir?
  • H. pylori
  • Sjögren
  • Hashimoto

  • En sık midede gelişir
  • Primer organda sabit kalma eğilimindedirler (homing)
 68. arjinal zon lenfomasında (MALTomada) hangi translokasyonlar görülür?
  • T(1;14)
  • T(14;18)
  • T(11;18)

  Bu translokasyonlar antibiyotikle regresyon olmayacağının göstergesidir.
 69. pidermotropizm gösteren maligniteler nelerdir?
  • MF
  • Paget
 70. MF histolojisi nasıldır?
  • CD4+ T lenfositlerin lenfomasıdır
  • Serebriform lenfositlerin epidermise infiltrasyonu (epidermotropizm) ve Pautrier mikroapseleri tipiktir
  • Serebriform lenfositler (Sezary hücreleri) kana geçerse Sezary sendromu olur
 71. Munro mikroapseleri hangi hastalıkta görülür?
  Psöriyazis
 72. Erişkin T hücreli lösemi/lenfomada patoloji nedir?
  HTLV-1'in Tax proteini IL-2 overstimülasyonu yapar
 73. ALK mutasyonu [t(2;5)] + ve nükleusları at nalı şeklinde lenfositlerle karakterize lenfoma hangisidir?
  Anaplastik büyük hücreli lenfoma (T hc)
 74. Felty sendromuyla birliktelik gösteren lösemi hangisidir?
  Büyük granüler lenfositik lösemi
 75. Ekstranodal T hücreli lenfoma en sık nerede görülür?
  Nazofarinks (EBV ilişkilidir)
 76. Auer çubukları AML'nin en çok hangi tiplerinde görülür?
  M2 ve M3
 77. AML'de monositik farklılaşmayı ne gösterir?
  • Nonspesifik esteraz (NSE)
  • M4 ve M5'te pozitiftir
 78. Deri infiltrasyonu (lösemi cutis) ve jinjiva infiltrasyonu AML'nin hangi tiplerinde sıktır?
  M4 ve M5 (monositik oldukları için)
 79. En sık AML tipi hangisidir?
  • M2
  • İnfantta M4
 80. AML'de iyi prognoz kriterleri nedir?
  • T(8;21)-> M2
  • T(15;17)-> M3
  • İnv 16-> M4
 81. DİK riski en yüksek AML hangisidir?
  M3
 82. En iyi prognozlu AML tipi hangisidir?
  M3 (retinoik aside yanıt verir)
 83. Myelofibrozis hangi AML tipinde görülür?
  M7
 84. Down sendromunda en sık AML tipi hangisidir?
  M7
 85. Coombs + olabilen AML hangisidir?
  M6
 86. MDS'nin garip gurup hücreleri nelerdir?
  • Eritroid: Ring sideroblastlar
  • Nötrofilik: Pelger-Huet (hiposegmente) ve Döhle (hipersegmente)
  • Megakaryositik: Pawn ball
 87. Hairy cell löseminin karakteristik özelliği nedir?
  TRAP+
 88. Kronik myeloproliferafif hastalıkların ortak özelliği nedir?
  Artmış tirozin kinaz aktivitesi
 89. KML'de PY ve kemik iliği nasıldır?
  • Kİ her zaman hiperselülerdir
  • Mavi-yeşil sitoplazmalı buruşuk histiyositler görülür
  • PY'de lökositoz (>100bin)
 90. KML-lökomoid rxn ayrımı nasıl yapılır?
  • LAP skoru⬇️- KML
  • LAP skoru⬆️- Lökomoid rxn
 91. Polisitemia vera sekonder eritrositozdan nasıl ayrılır?
  EPO⬇️
 92. Polisitemia verada hangi mutasyon görülür?
  Jak2
 93. Plazma hücre diskrazilerine patognomonik görünüm nedir?
  Russel & Dutcher body
 94. Multipl myelomda iskelet sistemi tutulumu nasıldır?
  • 1) Vertebra
  • 2) Kosta
  • 3) Kafa tası

  Zımba deliği lezyonlar görülür
 95. k BY yapan hematolojik malignensi hangisidir?
  MM
 96. MM'da M proteini en sık hangisidir?
  IgG
 97. MM'de görülen proteinüriye ne ad verilir?
  Bence-Jones proteinürisi
 98. MM'da prognozu ne belirler?
  IL-6 düzeyi
 99. MM'da histolojik görünüm nasıldır?
  • Flame hc
  • Mott hc
  • Russel (sitoplazma)
  • Dutcher (nükleus)
 100. Soliter myelomun en sık yerleştiği ekstraosseöz alan neresidir?
  Solunum sistemi
 101. IgA ağır zincir hastalığı hangi hastalık zemininden gelişebilir?
  IPSID
 102. En sık plazma hücre diskrazisi nedir?
  • En sık: Anlamı belirsiz monoklonal gamopati
  • En sık malign: MM
 103. Waldenströmün MM'den farkı nedir?
  • BY, amiloidoz, kemikte litik lezyon: MM
  • Hiperviskozite: Waldenström
 104. 2 yaş altı çocukta yaygın seboreik döküntüler hangi malignitede görülür?
  Letterer-Siwe (Akut dissemine Langerhans hücreli histiyositoz)
 105. Hand-Schüller-Christian hastalığının (Multifokal Langerhans hücreli histiyositoz) klasik triadı nedir?
  • Diabetes insipidus
  • Litik kafa tası lezyonları
  • Egzoftalmus
 106. Langerhans hücreli histiyositozlar nelerdir?
  • Letterer-Siwe
  • Eozinofilik granülom
  • Hand-Schüller-Christian
 107. Di George sendromunda hangi sitogenetik anomali görülür?
  Del 22q11
 108. Timomanın özellikleri nelerdir?
  • Benign-malign ayrımı kapsül invazyonuyla yapılır
  • En sık skuamoz hcli ca
  • 2. sık lenfoepitelyoma benzeri kanser (EBV)
 109. Gamma Gandy nodülleri hangi organda görülür?
  Dalak
 110. DİK'in en sık nedeni nedir?
  • En sık: obstetrik komplikasyonlar
  • En sık malign: adenoca ve AML M3
  • En önemli sitokin TNF-α
 111. Dalağı en çok büyüten hemolitik anemi nedir?
  Herediter sferositoz
 112. Plazma hücreli diskrazilerde en sık sitogenetik anomali nedir?
  Del 6q
 113. Reed Sternberg hücreleri hangi hastalıklarda izlenir?
  • Hodgkin
  • Büyük hücreli lenfomalar
  • Yumuşak doku kanserleri
  • Enfeksiyöz mononükleoz
 114. Diğer lenfomaların aksine translokasyonların nadiren izlendiği ve en sık izlenen kromazomal anomalinin delesyon olduğu lenfoma hangisidir?
  KHLL
 115. KLL kötü prognoz kriterleri nelerdir?
  • 11 q, 17 p delesyonu
  • Somatik hipermutasyon yokluğu
  • ZAP-70 protein ekspresyonu
  • Richter sendromu gelişimi
 116. Tümöral hücreler küçük damarları tıkayıp organlarda iskemik nekroza neden olduğu lenfoma hangisidir?
  Ekstranodal T/NK hücreli lenfoma
 117. T (10;14) hangi malignitede izlenir?
  T-ALL
 118. FGFR-1 füzyon genleri en sık izlendiği myeloprofileratif hastalık hangisidir?
  Stem cell lösemi
 119. Eritromelaljinin izlendiği hastalık nedir?
  Esansiyel trombositoz
 120. Langerhans hücrelerinde izlenen spesifik CD?
  CD1a
Author
Farash
ID
292350
Card Set
Patoloji
Description
a
Updated