Patoloji

 1. En sık görülen konjenital AC anomalisi nedir? Nedenleri nedir?
  • Pulmoner hipoplazi
  • -Oligohidramniyoz
  • -Diyafram hernisi
 2. Pulmoner sekestrum nedir?
  İzole AC dokusudur, aorttan beslenir
 3. Ön barsak kistlerinin en sık görüleni hangisidir?
  Bronkojenik kist
 4. Atelektazi tipleri nelerdir?
  • Obstrüksiyon (rezorpsiyon)
  • Kompresyon
  • Mikroatelektazi
  • Kontraksiyon
 5. İrreversibl atelektazi tipi ve en sık nedeni nedir?
  • Kontraksiyon (fibrozis)
  • En sık nedeni iltihap ve tümörlere bağlı skardır
 6. En sık atelektazi tipi ve en sık nedeni nedir?
  • Obstrüksiyon (rezorpsiyon)
  • Postop mukopürülan tıkacın hava yolunu tıkaması
 7. Kompresyon atelektazisinin en sık nedeni nedir?
  Konjestif kalp yetmezliğine bağlı plevral efüzyondur
 8. Mikroatelektazi nedir ve en sık nedeni nedir?
  Sürfaktan kaybına bağlı olur, en sık nedeni respiratuar distres sendromudur (YD ve erişkin)
 9. Obstrüktif AC hastalıkları restriktiflerden nasıl ayırt edilir?
  FEV1/FVC⬇️
 10. Havayolu obstrüksiyonunu değerlendirmede en yararlı yöntem nedir?
  PEF
 11. Obstrüktif AC hastalıkları nelerdir?
  • Amfizem
  • Astım
  • Kronik bronşit
  • Bronşiektazi
 12. Amfizemde ortak histolojik bulgu nedir?
  Terminal bronşiollerin distalindeki hava yollarında dilatasyon
 13. α1-antitripsin eksikliğinde görülen amfizem tipi nedir?
  Panasiner (özellikle alt loblarda)
 14. Sigaranın amfizem yapma mekanizması nedir?
  • Elastaz⬆️
  • Kompleman alternatif yoldan aktive olur
  • α1-antitripsin⬇️
 15. α1-antitripsin eksikliğinde en sık görülen hastalık nedir?
  Neonatal hepatit
 16. α1-antitripsin eksikliğiyle en ilişkili hastalık hangisidir?
  Panasiner amfizem
 17. En sık amfizem tipi ve patolojisi nedir?
  • Sentrasiner (sentrilobüler): Sigara içenlerde ve kömür işçilerinde görülür
  • Respiratuar bronşioller dilate olur
  • Üst lobları tutar
 18. Genç erişkinlerdeki spontan pnömotoraksın en sık nedeni nedir?
  Distal asiner (paraseptal) amfizem
 19. Büllöz amfizemin nedeni nedir?
  Tbc
 20. Kronik bronşitin en sık nedeni nedir?
  Sigara
 21. Sigara dumanına maruz kalan bronş mukozasında hangi değişiklikler görülür?
  • Mukozal bez hipertrofisi
  • Goblet hücrelerde artış
 22. Kronik bronşitte en erken bulgu nedir?
  Mukus sekresyonunda artış
 23. Submukozal bez hiperplazisinin ölçütü nedir?
  Reid indeksi
 24. Bronşiolitis obliterans nedir?
  İleri kronik bronşit vakalarında mukus tıkaçlarına ek olarak fibrozis gelişmesidir
 25. KOAH'ın bronşit baskın tipinde neler daha sıktır?
  • Enfeksiyon
  • Öksürük
  • Kor pulmonale, büyük kalp
  • ⬆️hava yolu direnci
 26. KOAH'ın amfizem baskın tipinde neler daha sıktır?
  • Dispne
  • ⬇️elastik yetenek
  • Aşırı havalanma
 27. Solunum yetmezliği KOAH'ta nasıldır?
  • Bronşit baskın: Tekrarlayıcı
  • Amfizem baskın: Terminal
 28. KOAH alevlenmesinin en sık nedenleri nedir?
  • 1) H. influenza
  • 2) Pnömokok, M. catarrhalis, virüsler
 29. Astımın tipleri nelerdir?
  • Atopik (ekstrinsik) astım
  • Nonatopik (intrinsik) astım
 30. Non atopik astımın patogenezinde ne vardır?
  • Viral enfeksiyon sonrası vagal reseptörlerin eşiğinin düşmesi
  • Aile öyküsü yoktur
 31. Samter triadı nedir?
  • Astım
  • Aspirin duyarlılığı
  • Nazal polipozis
 32. Astımda mukus tıkaçlarında ne görülür?
  • Curshmann spiralleri (hücreler)
  • Charcot-Leyden kristalleri (proteinler)
  • Eozinofiller
 33. Astımlı hastanın bronş duvarında ne görülür?
  • Müköz, epitelyal, bezlerde ve düz kasta hipertrofi
  • Silyalı epitelde azalma (MBP & EKP'nin toksik etkisiyle)
 34. Astım ve alerjik hastalıklarla en çok ilişkili polimorfizm nedir?
  • IL-13 (5q)
  • ADAM-33 ilişkili başka bir gendir
 35. Bronşiektazi etiyolojisi ve kliniği nedir?
  • Etyoloji kronik enfeksiyon ve obstrüksiyon yapan nedenler
  • Klinik persistan öksürük, pis kokulu veya kanlı balgam
 36. ARDS'nin en sık nedenleri nedir?
  • Enfeksiyonlar
  • Travma
 37. ARDS'de en sık ve en erken patoloji nedir?
  Endotel hasarı
 38. İPF'de patoloji nedir?
  • Rekürren alveolit sonucu fibrozisle iyileşme
  • ⬆️TGF-β
  • ⬇️caveolin-1
 39. İPF'de bulgular nelerdir?
  • Kardinal bulgu: Yama şeklinde interstisyel fibrozis
  • Tipik bulgu: Temporal heterojenite
  • Son dönemde bal peteği AC
 40. Nonspesifik interstisyel pnömoninin İPF'den temel farkı nedir?
  Temporal heterojenitenin yokluğu
 41. Kriptojenik organizasyon pnömonisinin bulguları nedir?
  • En önemli bulgu Masson cisimleridir
  • İnterstisyel fibrozis ve balpeteği AC görülmez
 42. AC'i en fazla tutan bağ dokusu hastalıkları nelerdir?
  • SLE
  • Skleroderma
  • RA
 43. Fibrozan kronik diffüz interstisyel (restriktif) AC hastalıkları nelerdir?
  • İPF
  • Nonspesifik interstisyel pnömoni
  • Kriptojenik organizan pnömoni
  • Bağ dokusu hastalıkları AC tutulumu
  • Pnömokonyozlar
  • İlaç, radyasyon ilişkili
 44. Granülomatöz kronik diffüz interstisyel (restriktif) AC hastalıkları nelerdir?
  • Hipersensitivite pnömonisi
  • Sarkoidoz
 45. Sigara ilişkili kronik diffüz interstisyel (restriktif) AC hastalıkları nelerdir?
  • Deskuamatif interstisyel pnömoni
  • Bronşiolit ilişkili AC hastalıkları
 46. Antrakozisin (kömür işçisi pnömokonyozu) klinik tabloları nelerdir?
  • Asemptomatik antrakozis
  • Basit antrakozis (pulmoner disfonksiyon yok)
  • Progresif masif fibrozis
 47. Antrakoziste görülebilen hastalıklar nelerdir?
  • Tüberküloz riski artar
  • Kaplan sendromu: RA + pnömokonyoz
 48. Pnömokonyozlardan hangileri kanser için predizpozandır?
  • Silikozis
  • Asbestozis
  • Berilyozis
 49. En sık meslek hastalığı nedir?
  Silikozis
 50. AC için en fibrinojenik mineral nedir?
  Quartz
 51. Silikozis bulguları nedir?
  • Erken dönemde üst zonlarda fibrotik nodüller (selülarite azdır)
  • Lenf nodunda yumurta kabuğu tipi (eggshell) kalsifikasyon
 52. Tüberküloz duyarlılığını en çok artıran pnömokonyoz nedir?
  Silikozis
 53. Asbest tipleri nelerdir?
  • Serpentin: sık kullanılır, az kanserojendir
  • Amfibol: çok kanserojendir
  • Erionit: toprakta bulunur
 54. Asbestozisin en sık bulgusu nedir?
  Plevrada fibröz plaklar
 55. Asbestoziste en sık görülen ve riski en çok artan kanserler nelerdir?
  • En sık: AC ca
  • En çok artan: Mezotelyoma
 56. Silikozis ve asbestozis hangi lobları tutar?
  • Silikozis üst
  • Asbestozis alt
 57. Granülomatöz pnömokonyoz hangisidir?
  Berilyozis
 58. Sarkoidozda en sık tutulum ve en sık ölüm nedeni nedir?
  AC
 59. Sarkoidozun en sık deri bulgusu nedir?
  Eritema nodozum
 60. Sigarayla en ilişkili hastalık nedir?
  • Deskuamatif interstisyel pnömoni
  • Steroide %100 cevap verir
 61. Pulmoner alveolar proteinozisin patogenezi nedir?
  • GM-CSF'ye karşı otoantikor gelişir.
  • Makrofaj disfonksiyonuna bağlı sürfaktan birikimi olur
 62. Diffüz pulmoner hemoraji nedenleri nelerdir?
  • Goodpasture
  • İdiopatik pulmoner hemosiderozis (Goodpasture'dan Ab'un olmamasıyla ve böbreği tutmamasıyla ayrılır)
  • Vaskülit
 63. Goodpasture'da antikorlar neye karşı gelişmiştir?
  Tip 4 kollajenin α3 zincirinin nonkollajenöz formuna karşı
 64. Lobar pnömoninin evreleri nelerdir?
  • Konjesyon
  • Kırmızı hepatizasyon
  • Gri hepatizasyon
  • İyileşme
 65. Pnömoninin komplikasyonları nelerdir?
  • Apse
  • Ampiyem (plevrada püy birikimi)
  • Bakteriyemi
  • Organizasyon (fibröz skar) ->adeno ca gelişebilir
 66. Çocuklarda ASYE'nin en sık nedenleri nelerdir?
  • En sık: RSV
  • En sık bakteriyel: Hib
 67. Klebsiella pnömosinin özelliği nedir?
  Evsiz barksız insanda pislik balgam
 68. Legionella pnömonisinin bulguları nelerdir?
  • HipoNa
  • Bradikardi
 69. Miliyer pulmoner tbc nasıl oluşur?
  Lenf yollarıyla venlere oradan kalbe ve pulmoner artere geçmesiyle olur
 70. İleoçekal bölgede granülom hangi hastalıklarda olur?
  • Kazeifiye: tbc
  • Nonkazeifiye: Crohn
 71. Tbc lenfadenitine ne ad verilir?
  Scrofula
 72. Tbc deri tutulumuna ne ad verilir?
  Lupus vulgaris
 73. AC apselerinin en sık nedeni nedir?
  Enfektif materyal aspirasyonu
 74. Sigarada bulunan en önemli 2 karsinojen nedir?
  • Benzopiren (polisiklik aromatik hidrokarbon)-inisiatör
  • Fenol ürünleri-promotor
 75. AC ca tipleri içinde p53 mutasyonu en çok hangi tipte pozitiftir?
  Skuamoz hücreli
 76. AC'in adenokanserinde en çok hangi onkogenler mutasyona uğrar?
  • RAS: kötü prognoz
  • EGFR: iyi prognoz (sigara içmeyenlerde daha çok)
 77. SCLC ve SCC'nin ortak özellikleri nedir?
  • Santral
  • Sigara
 78. AC kanserinin en sık metastaz yaptığı organ hangisidir?
  Adrenaller
 79. AC'in SCC'inin özellikleri nelerdir?
  • Ortasında nekroza bağlı kavite olabilir
  • Desmozomal bağlantılar ve keratin incileri (glob korn) tipiktir
 80. Sigara ile en çok ilişkili AC kanseri hangisidir?
  SCLC
 81. Mikroskopik görünümü lenfomalara benzeyen AC kanseri hangisidir?
  SCLC
 82. En sık paraneoplastik sendrom yapan AC tümörü hangisidir?
  SCLC
 83. Kadınlarda ve sigara içmeyenlerde en sık görülen AC kanseri hangisidir?
  Adeno ca
 84. Mezotelyomayla karışan AC kanseri hangisidir?
  Adeno ca
 85. Adenokanserin alt tipi olan, en iyi prognozlu AC ca hangisidir?
  Bronkoalveolar ca
 86. Bilateral ve multifokal olabilen, pnomoniyle karışabilen AC ca hangisidir?
  Bronkoalveolar ca
 87. Lepidic patern (çite konmuş kelebek paterni) görülen AC ca hangisidir?
  Bronkoalveolar ca
 88. AC'de karsinoid tümörün köken aldığı hücre nedir?
  Kultchisky hücreleri
 89. AC'in karsinoid tümörlerinde tipik-atipik ayrımı nasıl yapılır?
  Mitoz sayısıyla
 90. Yaka düğme lezyonu AC'in hangi kanserinde görülür?
  Karsinoid tümör
 91. AC'in adenokanserlerinde hangi paraneoplastik sendromlar görülür?
  • Hematolojik bulgular
  • Çomak parmak
  • Osteoartropati
 92. AC'in nöroendokrin tümörleri nelerdir?
  • Tümörlet
  • Büyük hücreli nöroendokrin karsinom
  • Karsinoid tümör
  • SCLC
 93. Plevranın soliter fibröz tümörü (benign mezotelyom) malign mezotelyomdan nasıl ayırt edilir?
  CD34(+) sitokeratin (-) olmasıyla
 94. Malign mezotelyom tipleri nelerdir?
  • Epitelyal (adeno ca benzeri)
  • Sarkomatoid (iğsi hücreli)
  • Bifazik
 95. Malign mezotelyoma patogenezinde hangi virüs suçlanır?
  SV40
 96. Malign mezotelyomun adeno ca'dan ayrımı nasıl yapılır?
  • Adeno ca CEA (+)
  • Mezotelyoma diğer herşey (+)
 97. Nazofarinks kanserinin en sık, en iyi prognozlu ve en radyosensitif formu nedir?
  Undiferansiye karsinom (lenfoepitelyoma)
 98. Nazofarinks ca'nın ileri yaşta klasik kliniği nasılır?
  Seröz otit ve servikal LAP
 99. Larinks kanseri genelde hangi histolojik yapıdadır?
  Skuamoz
 100. Larinks kanserinin en sık ve en iyi prognozlu tipi hangisidir?
  Glottik
 101. Larinks kanserinin en nadir ve en kötü prognozlu tipi hangisidir?
  Subglottik
 102. Otopsi serilerindeki en sık amfizem formu nedir?
  İrregüler amfizem (asemptomatik)
 103. Alerjik bronkopulmoner aspergillozisin patogenezinde hangi faktörler rol oynar?
  • Mukus plaklar
  • IL-10 eksikliği
 104. Bronşiektazi daha sık nereyi tutar?
  Bilateral alt loblarda multipl apseler gelişir
 105. ARDS'de hangi sitokinlerin artışı gözlenir?
  • IL-8
  • NF-κB
 106. AC'in SCC'nin en sık paraneoplastik sendromu nedir?
  ⬆️Ca
 107. Atelektazinin çocuklarda en sık nedeni nedir?
  Astım
 108. Splenektominin en sık komplikasyonu nedir?
  Sol alt lob atelektazisi
 109. Periferik kanda CD4 T azalması gelişen iki hastalık ?
  • Sarkoidoz
  • AIDS
 110. Astım şiddetiyle korelasyon gösteren parametre nedir?
  YLK-40 serum seviyesi
 111. Akut pnömoni tablosuna neden olabilen pnömokonyozlar?
  • Berilyozis
  • Silikozis
 112. Shaver hastalığı nedir?
  Boksit (Al) pnömokonyozu
 113. Alveoller içinde köpüksü eksuda yapan hastalık nedir?
  Pneumocystis jirovecii
 114. Tuz biber görünümü hangi akciğer kanserlerinde izlenir?
  • Karsinoid tm
  • SCLC
Author
Farash
ID
292349
Card Set
Patoloji
Description
a
Updated