Herbs 6 Final

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Xiao Xu Ming Tang
  • Channel Stroke
  • Facial paralysis, Slurred Speech
 2. Da Xu Ming Tang
  • Channel Stroke
  • Unable to recognize,
  • Aphasia
 3. Xiao Feng San
  • WH, WD,
  • Weepy, itchy lesions
 4. Xiao Huo Luo Dan
  • WCD Bi,
  • Wind Phlegm in Collaterals
 5. Qian Zheng San
  • Bell's Palsy,
  • Wind Phlegm, Facial paralysis
 6. Zhi Jing San
  Extreme spasms
 7. Tian Ma Gou Teng Yin
  • HTN,
  • LR Yang rising
 8. Zhen Gan Xi Feng Tang
  • LR & KD Yin Xu,
  • LR Yang rising
 9. Ling Jiao Gou Teng Tang
  LR Excess heat in LR channel
 10. E Jiao Ji Zi Huang Tang
  • Yin & Blood Xu,
  • Spasms in extremities
 11. Da Ding Feng Zhu
  Severe Yin & Blood Xu
 12. Ping Wei San
  MJ Damp Cold
 13. Yue Ju Wan
  Six Stagnations
 14. Chai Hu Shu Gan San
  • LR Qi Stagnation,
  • Flank Pain
 15. Huo Xiang Zheng Qi Tang
  MJ Damp + External WC
 16. Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang
  Mild Xiong Bi
 17. San Ren Tang
  • Summer Heat
  • Heat < Damp
  • Pathogen in Qi Level
 18. Huo Po Wen Zhen Tang
  DC in MJ leading to Qi stagnation
 19. Ban Xia Huo Po Tang
  • LU/ST Phlegm,
  • Plum Pit Qi
 20. Liang Fu Wan
  Cold causing LR Qi Stagnation
 21. Tian Tai Wu Yao San
  Cold causing LR Qi Stagnation causing bulging disorder
 22. Jin Ling Zi Wan
  LR Qi Stagnation leading to heat
 23. Su Zi Jing Qi Tang
  • KD Xu,
  • Excess above, Deficiency below
 24. Ding Chuan Tang
  WC on the exterion with Phlegm Heat in the interior
 25. Xuan Fu Dai Zhe Tang
  ST Qi Xu + Phlegm
 26. Jiu Pi Zhu Ru Tang
  ST Qi Xu + ST heat
 27. Ding Xiang Shi Di Tang
  • ST Xu Cold,
  • Hiccup, Vomiting
 28. Gan Lu Xiao Du Dan
  Damp Warmth Epidemic - Typhoid
 29. Xiao Ban Xia Tang
  Phlegm obstructing the interior
 30. Tao He Cheng Qi Tang
  Blood Stasis and Heat in LJ
 31. Bu Yang Huan Wu Tang
  • Blood Stasis post-stroke,
  • Qi Xu
 32. Xue Fu Zhu Yu Tang
  • Blood Stasis above the diaphragm
  • Chuan Niu Xi, Zhi Ke
  • Jie Geng, Chai Hu
 33. Ge Xia Zhu Yu Tang
  • Blood stasis below the diaphragm,
  • Wu Ling Zhi, Wu Yao,
  • Yan Hu Suo, Xiang Fu
 34. Shen Tong Zhu Yu Tang
  • Blood stasis in the whole body,
  • Qin Jiao, Qiang Huo,
  • Niu Xi, Di Long
 35. Tong Qiao Huo Xue Tang
  • Blood Stasis in the head, face and upper body
  • Cong Bai, She Xiang,
  • Huang Jiu
 36. Shao Fu Zhu Yu Tang
  • Blood stasis in the lower abdomen w/Cold
  • Xiao Hui Xiang, Gan Jiang,
  • Rou Gui,
  • Pu Huang, Wu Ling Zhi
 37. Shi Xiao San
  • Sudden Smile Powder,
  • Lower abdomen Blood stasis
 38. Dan Shen Yin
  Blood stasis Middle Jiao
 39. Fu Yuan Huo Xue Tang
  • Blood stasis from trauma
  • Shingles, Hypochondriac pain
 40. Yin Chen Hao Tang
  • Yang type Jaundice
  • Heat > Damp
 41. Gui Zhi Fu Ling Wan
  Blood stasis, masses in uterus
 42. Sheng Hua Tang
  Lochial retention
 43. Wen Jing Tang
  Blood stasis from Chong and Ren Xu Cold
 44. Ai Fu Nuan Gong Wan
  Blood stasis from Xu & Cold in uterus
 45. Shi Hui San
  Bleeding d/t LR & ST fire
 46. Ke Xue Fang
  LR Fire invading the LU
 47. Huai Hua San
  Rectal bleeding d/t Intestine heat
 48. Huang Tu Tang
  • Bleeding d/t SP Qi Xu,
  • Chronic GI and/or uterine bleeding
 49. Jiao Ai Tang
  Bleeding d/t Chong and Ren Xu cold
 50. Ba Zheng San
  • Strong LJ DH
  • UTI - Bloody urine
 51. Er Miao San
  • LJ DH (gout, atrophy)
  • Huang Bai
  • Cang Zhu
 52. Si Miao San
  • LJ DH w/painful feet and LE weakness
  • Er Miao San + Chuan Niu Xi, Yi Yi Ren
 53. Wu Ling San
  • LJ Cold Water Amassment
  • SP Qi Xu
  • Tai Yang Water Amassment
 54. Wei Ling Tang
  • SP Injury d/t Cold Food
  • Wu Ling San + Ping Wei San
 55. Ling Gui Zhu Gan Tang
  Phlegm d/t MJ Yang Xu
 56. Zhen Wu Tang
  Water Accumulation d/t KD & SP Yang Xu
 57. Yin Chen Su Ling San
  • DH Jaundice
  • Damp> Heat
  • Wu Ling San + Yin Chen Hao
 58. Bi Xie Fen Qing Yin
  Cloudy, painful urination
 59. Zhu Ling Tang
  LJ Water + Heat clumping w/Yin injury
 60. Wu Pi San
  Skin edema
 61. Er Chen Tang
  • Mild Phlegm
  • SP fails to transform
 62. Wen Den Tang
  • GB invading ST
  • Phlegm heat
 63. Huang Lian Wen Den Tang
  Severe Phlegm heat
 64. Shi Wei Wen Den Tang
  • HT & GB Xu
  • No heat clearing
  • Nourishing
 65. Shi Yi Wei Wen Den Tang
  • Phlegm heat causing ST disharmony
  • Clears heat
  • Calms Shen
 66. Qing Qi Hua Tan Tang
  Coungh d/t Phlegm heat
 67. Xiao Xian Xiong Tang
  • Chest clumping d/t heat
  • Pain
 68. Xiao Luo Wan
  Scrofula, Nodules d/t KD/LR Yin Xu
 69. Hai Zao Yu Hu Tang
  Goiter
 70. Bei Ma Gua Lou San
  • LU dryness
  • Dry Phlegm in LU
  • Cough
 71. Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang
  • Rheum in LU
  • Cough d/t SP Yang Xu
 72. San Zi Yang Qin Tang
  • Cough w/Food Stag.
  • "3 seed"
  • LU Cold Phlegm w/MJ Qi Stagnation
 73. Zhi Sou San
  • Cough w/itchy throat
  • WC or WH
 74. Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang
  Dizziness/Vertigo d/t internal Wind Phlegm
 75. Ding Xian Tang
  Seizures d/t LR Wind Phlegm
 76. Xing Su San
  Cool Dryness
 77. Sang Xing Tang
  Warm Dryness
 78. Qing Zao Jiu Fei Tang
  Severe Warm Dryness
 79. Mai Men Dong Tang
  LU & ST Yin Xu
 80. Yu Ye Tang
  • KD Xu, ST dryness
  • Xiao Ke - wasting and thirsting
 81. Zeng Ye Tang
  • Yang Ming febrile disease
  • Yin Xu constipation
 82. Fang Ji Huang Ji Tang
  Edema d/t SP Qi Xu
 83. Qiang Huo Sheng Shi Tang
  Muscle Pain and HA d/t Wind Damp
 84. Du Huo Ji Sheng Tang
  LB pain d/t Xue Xu
 85. San Bi Tang
  LB pain d/t Qi Xu
 86. Juan Bi Tang
  UB pain d/t Xue & Qi Xu
 87. Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang
  Swollen joint w/Heat
 88. Xuan Bi Tang
  DH obstruction
Author
ID
290392
Card Set
Herbs 6 Final
Description
herbs 6 final
Updated
Show Answers