Forskningsmetodik2

 1. När använder man konfidensintervall?
  För att uppskatta värdet på en enskild variabel, unvariat analys
 2. Vad är siknifikationsnivå?
  Den gräns man själv sätter för att visa sannolikheten för att nollhypotesen skulle vara låg.
 3. Hur skriver man 5% i siknifikansnivå?
  0.05
 4. När används chi2test?
  Vid korstabeller
 5. Bestäms av hur mycket värdena kan variera respektive hur mycket det låser varandra, vad är det?
  Frihetsgrader
 6. Korstabeller är utmärkt vid beskrivandet av samband mellan variaber?
  Ja
 7. Korstabellers förväntade frekvens bör vara minst 5?
  Ja
 8. Vad är ett skensamband?
  Ex. om rökare dricker mer kaffe än andra så får man ett statistiskt samband att kaffedrickande - cancer som kan uppfattas som att kaffedrickande ger cancer. När det i detta fallet är mer troligt att det är rökningen.
 9. Pearsons r är?
  Ett mått på korrelation. Förutsätter kvantitativa variabler.
 10. Cudos-normerna. C står för?
  Communism - ingen privat äganderätt på kunskap.
 11. Cudos-normerna. U står för?
  Universalism - hypoteser, invändningar, kritik och behandlas lika.
 12. Cudos-normerna. d står för?
  Disinterestedness, opartiskhet från olika intressen.
 13. Cudos-normerna. O står för?
  Organized skepticism - allt får och ska ifrågasättas.
 14. T test är?
  Jämföra medelvärdet mellan två grupper. Måste vara mellan 15-20 stycken annars får man välja annat test.
 15. Linjär regression - Regressionsanalys
  Analyserar relationen mellan oberoende (x) och beroende variablen (y)
 16. y och x ska vara kvantitativa variabler
  Relationen mellan dem linjär
  Extremvärden får stor vikt i beräkningen och förskjuter linjen så att resultatet blir missvisande.
  Förutsättningar vid linjär regression.
 17. Multivariat regressionsanalys
  Stora likheter med bivariat regression men istället för en oberoende variabel har man flera.
 18. Naturvetenskap
  förklaring av orsakssammanhang
 19. Humanvetenskap
  Förståelse av meningssammanhang
 20. Hemeneutik
  Att förstå människors upplevelser och handlingar genom att tolka deras uttryck. Uttrycken kan innehålla mer än vad som är tillgängligt för introspektion.
Author
Peanutbunny
ID
289788
Card Set
Forskningsmetodik2
Description
Till tenta 3 dec
Updated