Sosyoloji

The flashcards below were created by user ozkansancar on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1) Eski Yunan düşünürlerine göre monarşi ile tirani arasındaki ilişki aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde mevcuttur?
  a) Demokrasi - Oligarşi
  b) Demokrasi - Anarşi
  c) Cumhuriyet - Vatandaşlık
  d) Demokrasi - Cumhuriyet
  e) Hepsi
  b
 2. 2) İlk Çağ hangi olayla sona ermiştir?
  a) Yunan site devletlerinin çöküşü
  b) Hıristiyanlığın doğuşu
  c) Roma İmparatorluğu’nun kurulması
  d) Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı
  e) İstanbul’un fethi
  d
 3. 3) Yunan demokrasisiyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
  a) Demokrasi sadece vatandaşlar içindir
  b) Yunan demokrasisi doğrudan bir demokrasidir
  c) Kadınlar da erkeklerle aynı siyasi haklara sahiptir
  d) Yabancılar sitenin yönetimine katılamazlar
  e) Vatandaşlar arasında mutlak bir eşitlik vardır
  c
 4. 4) Ksenofon’a göre Atina’nın gücü hangi mesleki-toplumsal sınıfa dayanmaktaydı?
  a) Yöneticiler ve filozoflar
  b) Denizciler ve gemi yapımcıları
  c) Çiftçiler
  d) Zanaatkârlar
  e) Madenciler
  b
 5. 5) 19. yüzyılda Hegel ve Marx’ın geliştirdiği diyalektik (eytişim) yönteminin temelleri hangi düşünür tarafından atılmıştır?
  a) Aristo
  b) Eflatun
  c) Herakleitos
  d) Ksenofon
  e) Kallikles
  c
 6. 6) Devletin ortaya çıkışını “sözleşme” ve “kuvvet” kavramlarıyla açıklayan ve çağdaş devlet kuramlarına kaynak teşkil eden felsefi akım hangisidir?
  a) Stoacılık
  b) Sinizm
  c) Epikürcülük
  d) Platonizm
  e) Sofizm
  e
 7. 7) Eflatun’un savunduğu idealist felsefe, aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin karşıtı sayılır?
  a) Romantizm
  b) Hedonizm (Hazcılık)
  c) Materyalizm (Özdekçilik)
  d) Sofizm
  e) Stoacılık
  c
 8. 8) Aristo’ya göre bir yönetimi iyi veya kötü kılan en önemli ölçüt hangisidir?
  a) Kamu (genelin) çıkarını gözetmesi
  b) Eşitlikçi olması
  c) Özgürlükçü olması
  d) İktidarı Tanrı’dan alması
  e) Köleliğe karşı olması
  a
 9. 9) Aşağıdaki sözlerden hangisi Sinizm felsefesini savunan Sinoplu Diyojen’e aittir?
  a) “İnsan siyasi bir hayvandır”
  b) “Bir nehirde iki kez yıkanılmaz”
  c) “Gölge etme başka ihsan istemem”
  d) “Düşünüyorum öyleyse varım”
  e) “Sezar’ın olanı Sezar’a verin, Tanrı’nın olanı da Tanrı’ya”.
  c
 10. 10) Aşağıdakilerden hangisi Stoacıların özelliklerinden değildir?
  a) İnsanları yönetime katılmaları için teşvik etmişlerdir
  b) Aristo sonrası Helenistik dönemin en önemli düşünce sistemini geliştirmişler ve Hıristiyan felsefesini etkilemişlerdir
  c) Doğaya uygun yaşamayı benimsemişlerdir
  d) İnsanların evrene hâkim olan logosun (Tanrı) çocukları olduğuna inandıkları için tek bir dünya devletinin olması gerektiğini savunmuşlardır
  e) Epikür felsefesine idealist bir içerik kazandırmışlardır
  a
 11. 11) Tanrı’nın koyduğu, insan tabiatına uygun ve değişmez “doğal yasalar”ın bulunduğunu savunan ve bunların devletin koyduğu yasalardan üstün olduğunu ileri süren düşünce akımı hangisidir?
  a) Epikürcülük
  b) Sofizm
  c) Sinizm
  d) Stoacılık
  e) Hıristiyanlık
  d
 12. 12) “Sezar’ın olanı Sezar’a verin, Tanrı’nın olanı da Tanrı’ya”.
  Hz. İsa’ya atfedilen yukarıdaki söz, Batı siyasi düşüncesinde hangi ilkenin doğuşuna kaynaklık etmiştir?
  a) Özgürlük
  b) Adalet
  c) Laiklik
  d) Eşitlik
  e) Hepsi
  c
 13. 13) Aşağıdakilerden hangisi feodalite için geçerli bir değerlendirmedir?
  a) Parçalanmış bir iktidar söz konusudur.
  b) Halk, doğrudan devlete değil toprakların sahibi olan senyörlere tabidir.
  c) Feodalite, egemenlik ve mülkiyet kavramlarını birbirine yaklaştırmıştır.
  d) Avrupa’da feodal düzenin ortaya çıkmasında, Akdeniz’in doğu ve batı kıyılarının Müslümanların hakimiyeti altına girmesinin de payı vardır.
  e) Hepsi
  e
 14. 14) Aşağıdakilerden hangisi “fief”in tanımıdır?
  a) Derebeylerin arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan köylüler
  b) Orta Çağ’da bir toprağa bağlı olmayan hür köylüler
  c) Orta Çağ’da senyörün vassalına geçimlik olarak verdiği toprak
  d) Orta Çağ’da vassalın senyöre ödediği vergi
  e) Feodal dönemde, Kilise hiyerarşisinin en altında bulunan din adamlarına verilen ad.
  c
 15. 15) Aşağıda verilen tarihi olaylardan hangisi, Kilise’nin Orta Çağ’daki üstünlüğünün sona erdiğinin göstergesidir?
  a) Roma-Cermen İmparatorluğu’nun kuruluşu
  b) Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı
  c) İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethi
  d) Milli devletin doğuşu
  e) Fransız İhtilali
  d
 16. 16) Aquinolu Thomas için aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?
  a) Yasaları hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmuş, en üstte insanların yaptığı yasaların bulunduğunu ileri sürmüştür.
  b) Aristo felsefesiyle Hıristiyan düşüncesinin bir sentezini yapmayı amaçlamıştır.
  c) Geliştirdiği yasa kuramı ile, dünyevi iktidarın sınırlarını çizmeyi amaçlamıştır.
  d) Monarşi, aristokrasi ve demokrasi karması bir hükümeti savunmuştur.
  e) Anayasacılık düşüncesinin tohumlarını atan düşünürler arasındadır.
  a
 17. 17) İslam siyaset düşüncesinin temel ilkelerinden biri olan “meşveret” hangi anlama gelmektedir?
  a) Akıl yürütme
  b) Dünya hayatını bireysel ve toplumsal bir imtihan olarak görme
  c) Dünyayı bir savaş ve mücadele alanı olarak görmek
  d) Danışma, fikir alışverişinde bulunma
  e) Din ile dünya işlerini birbirinden ayırmama
  d
 18. 18) İbn Haldun’a göre yerleşik uygarlıklarda görülebilecek üç siyaset tipi aşağıdaki şıklardan hangisinde bir arada verilmiştir?
  a) Adil siyaset; Medeni siyaset; Dini siyaset
  b) Akli siyaset; Medeni siyaset; Dini siyaset
  c) Akli Siyaset; Ahlaki siyaset; Medeni siyaset
  d) Hukuki siyaset; Adil siyaset; Eşitlikçi siyaset
  e) Adil siyaset; Eşitlikçi siyaset; Özgürlükçü siyaset
  b
 19. 19) İbn Haldun’un tarih anlayışı genel olarak nasıl tanımlanabilir?
  a) İlerlemeci
  b) Materyalist
  c) Düz-çizgisel
  d) Döngüsel
  e) Hepsi
  d
 20. 4) İbn Haldun’un geliştirdiği “asabiye” kavramı, aşağıdakilerden hangisiyle karşılanamaz?
  a) Toplumsal dayanışma
  b) Toplumsal uyuşma
  c) Toplumsal sapma
  d) Milliyetçilik fikri
  e) Yakınlık bağı
  c
 21. 21) Hıristiyanlığın kaynağına dönmeyi savunan, öncüleri arasında Martin Luther ve Jean Calvin’in bulunduğu Protestanlık hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
  a) 13. yüzyıl
  b) 14. yüzyıl
  c) 15. yüzyıl
  d) 16. yüzyıl
  e) 19. yüzyıl
  d
 22. 2) Macchiavelli, Prens adlı eseriyle neyi amaçlamıştır?
  a) Protestanlığa karşı Katolikliği savunmak
  b) Katolikliğin temel ilkelerini eleştirmek
  c) Gençlere siyasi öğütler vermek
  d) İtalyan birliğini sağlamak
  e) Hepsi
  d
 23. 23) Aşağıdakilerden hangisi Thomas Hobbes’un savunduğu düşünceler arasında yer almaz?
  a) İnsanlığın altın çağı, insanların doğal yaşam sürdükleri, devletin olmadığı dönemdir.
  b) Devlet iradesi hukukun tek kaynağıdır.
  c) Mülkiyet, insanların ortak iradeleriyle yaratılan egemen gücün mutlak denetiminde olmalıdır.
  d) Dini ve dünyevi iktidar tek elde toplanmalıdır.
  e) Hepsi
  a
Author
ID
289126
Card Set
Sosyoloji
Description
sosyoloji
Updated
Show Answers