B2 Phrasal Verbs P - Czasowniki Frazowe na literę P

 1. przyjaźnić się
  pal about [ˈpæl əˈbæʊt]
 2. kumplować się
  pal around [ˈpæl əˈræʊnd]
 3. kumplować się
  pal about [ˈpæl əˈbæʊt]
 4. zakumplować się
  pal up [ˈpæl ˈəp]
 5. podać dalej
  pass along [ˈpɑz əˈlɔŋ]
 6. przejść
  pass along [ˈpɑz əˈlɔŋ]
 7. uchodzić za
  pass for [ˈpɑz fər]
 8. przebiegać
  pass off [ˈpɑz ˈɔf]
 9. upchnąć
  pass off [ˈpɑz ˈɔf]
 10. przekazać dalej
  pass on [ˈpɑz ˈɔn]
 11. przekazać
  pass on [ˈpɑz ˈɔn]
 12. nie skorzystać
  pass on [ˈpɑz ˈɔn]
 13. przejść do
  pass on to [ˈpɑz ˈɔn tə]
 14. rozdawać
  pass out [ˈpɑz ˈæʊt]
 15. pomijać kogoś
  pass over [ˈpɑz ˈoʊvər]
 16. oddalić się
  pass up [ˈpɑz ˈəp]
 17. słabnąć
  pass up [ˈpɑz ˈəp]
 18. opatrzyć rannego
  patch up [ˈpætʃ ˈəp]
 19. zwracać pieniądze
  pay back [ˈpeɪ ˈbæk]
 20. oddać
  pay back [ˈpeɪ ˈbæk]
 21. zapłacić za
  pay for [ˈpeɪ fər]
 22. wpłacić
  pay into [ˈpeɪ ˈɪntuː]
 23. umówić się wstępnie na
  pencil in [ˈpensəl ˈɪn]
 24. wprowadzać stopniowo
  phase in [ˈfeɪz ˈɪn]
 25. stopniowo wycofywać
  phase out [ˈfeɪz ˈæʊt]
 26. rozgrzebać jedzenie
  pick at [ˈpɪk ət]
 27. przyczepić się do
  pick at [ˈpɪk ət]
 28. wystrzelać pojedynczo
  pick off [ˈpɪk ˈɔf]
 29. wybrać za cel
  pick off [ˈpɪk ˈɔf]
 30. żartować z
  pick on [ˈpɪk ˈɔn]
 31. uczepić się kogoś
  pick on [ˈpɪk ˈɔn]
 32. ironizować z
  pick on [ˈpɪk ˈɔn]
 33. doszukać się
  pick out [ˈpɪk ˈæʊt]
 34. dostrzegać
  pick out [ˈpɪk ˈæʊt]
 35. przeszukiwać
  pick through [ˈpɪk ˈθruː]
 36. przetrząsać
  pick through [ˈpɪk ˈθruː]
 37. posprzątać po
  pick up after [ˈpɪk ˈəp ˈæftər]
 38. wyłapywać błędy
  pick up on [ˈpɪk ˈəp ˈɔn]
 39. wychwycić
  pick up on [ˈpɪk ˈəp ˈɔn]
 40. zareagować na
  pick up on [ˈpɪk ˈəp ˈɔn]
 41. odnieść się do
  pick up on [ˈpɪk ˈəp ˈɔn]
 42. podnieść się psychicznie
  pick yourself up [ˈpɪk jərˈself ˈəp]
 43. wyolbrzymiać
  pile on [ˈpaɪl ˈɔn]
 44. dokładać
  pile on [ˈpaɪl ˈɔn]
 45. nagromadzić się
  pile up [ˈpaɪl ˈəp]
 46. naskładać
  pile up [ˈpaɪl ˈəp]
 47. piętrzyć
  pile up [ˈpaɪl ˈəp]
 48. przypiąć
  pin on [ˈpɪn ˈɔn]
 49. nałożyć jedzenie
  plate up [ˈpleɪt ˈəp]
 50. dotrzymywać towarzystwa
  play along [ˈpleɪ əˈlɔŋ]
 51. pozorować zainteresowanie
  play along [ˈpleɪ əˈlɔŋ]
 52. postępować zgodnie z
  play along [ˈpleɪ əˈlɔŋ]
 53. prowadzić się rozwiąźle
  play around [ˈpleɪ əˈræʊnd]
 54. puszczać się
  play around [ˈpleɪ əˈræʊnd]
 55. zabawiać się z kobietami
  play away [ˈpleɪ əˈweɪ]
 56. puszczać się
  play away [ˈpleɪ əˈweɪ]
 57. bagatelizować
  play down [ˈpleɪ ˈdæʊn]
 58. grać baraże
  play off [ˈpleɪ ˈɔf]
 59. nastawić przeciwko sobie
  play off [ˈpleɪ ˈɔf]
 60. grać słowami
  play on [ˈpleɪ ˈɔn]
 61. przyznać się do winy
  plead out [ˈpliːd ˈæʊt]
 62. szybko skończyć
  polish off [ˈpoʊlɪʃ ˈɔf]
 63. opróżniać
  polish off [ˈpoʊlɪʃ ˈɔf]
 64. zmiatać
  polish off [ˈpoʊlɪʃ ˈɔf]
 65. wypłynąć
  pour forth [ˈpɔr ˈfɔrθ]
 66. wywierać naciski
  press for [ˈpres fər]
 67. domagać się
  press for [ˈpres fər]
 68. zaciągnąć
  press into [ˈpres ˈɪntuː]
 69. zmusić do
  press into [ˈpres ˈɪntuː]
 70. wciskać komuś
  press upon [ˈpres əˈpɔn]
 71. żerować na
  prey on [ˈpreɪ ˈɔn]
 72. żerować na
  prey upon [ˈpreɪ əˈpɔn]
 73. wkalkulować
  price in [ˈpraɪs ˈɪn]
 74. podnieść cenę
  price up [ˈpraɪs ˈəp]
 75. wesprzeć
  prop up [ˈprɑp ˈəp]
 76. zmartwić
  pull apart [ˈpʊl əˈpɑrt]
 77. ruszyć z miejsca
  pull away [ˈpʊl əˈweɪ]
 78. odrabiać stratę
  pull back [ˈpʊl ˈbæk]
 79. urwać punkt
  pull back [ˈpʊl ˈbæk]
 80. zarabiać
  pull down [ˈpʊl ˈdæʊn]
 81. dopingować
  pull for [ˈpʊl fər]
 82. wjechać na stację
  pull in [ˈpʊl ˈɪn]
 83. przyciągnąć
  pull in [ˈpʊl ˈɪn]
 84. zaciągnąć na posterunek
  pull in [ˈpʊl ˈɪn]
 85. aresztować
  pull in [ˈpʊl ˈɪn]
 86. udźwignąć to
  pull it off [ˈpʊl ˈɪt ˈɔf]
 87. osiągnąć
  pull off [ˈpʊl ˈɔf]
 88. zdołać
  pull off [ˈpʊl ˈɔf]
 89. ściągnąć
  pull off [ˈpʊl ˈɔf]
 90. wciągnąć
  pull on [ˈpʊl ˈɔn]
 91. wyjechać ze stacji
  pull out [ˈpʊl ˈæʊt]
 92. wyciągać
  pull out [ˈpʊl ˈæʊt]
 93. wyzdrowieć
  pull through [ˈpʊl ˈθruː]
 94. wylizać się
  pull through [ˈpʊl ˈθruː]
 95. wychodzić z kłopotów
  pull through [ˈpʊl ˈθruː]
 96. zatrzasnąć
  pull to [ˈpʊl tə]
 97. poprawić kogoś
  pull someone up [ˈpʊl someone ˈəp]
 98. opuszczać
  push off [ˈpʊʃ ˈɔf]
 99. wytwarzać
  push out [ˈpʊʃ ˈæʊt]
 100. produkować
  push out [ˈpʊʃ ˈæʊt]
 101. rozkazywać
  push someone about [ˈpʊʃ someone əˈbæʊt]
 102. łatwizna
  pushover [ˈpʊʃˌoʊvər]
 103. wsadzić do więzienia
  put away [ˈpʊt əˈweɪ]
 104. uprzątać
  put away [ˈpʊt əˈweɪ]
 105. porzucić
  put away [ˈpʊt əˈweɪ]
 106. wracać do portu
  put back [ˈpʊt ˈbæk]
 107. zahamować
  put back [ˈpʊt ˈbæk]
 108. odłożyć
  put by [ˈpʊt ˈbaɪ]
 109. zaoszczędzić
  put by [ˈpʊt ˈbaɪ]
 110. uśpić
  put down [ˈpʊt ˈdæʊn]
 111. stłumić powstanie
  put down [ˈpʊt ˈdæʊn]
 112. przypisywać
  put down to [ˈpʊt ˈdæʊn tə]
 113. wytłumaczyć
  put down to [ˈpʊt ˈdæʊn tə]
 114. poświęcać
  put in [ˈpʊt ˈɪn]
 115. wnieść skargę
  put in [ˈpʊt ˈɪn]
 116. ubiegać się
  put in for [ˈpʊt ˈɪn fər]
 117. wystawiać
  put out [ˈpʊt ˈæʊt]
 118. przeszkadzać
  put out [ˈpʊt ˈæʊt]
 119. doprowadzić do skutku
  put through [ˈpʊt ˈθruː]
 120. przekazać pieniądze
  put towards [ˈpʊt towards]
 121. przenocować kogoś
  put up [ˈpʊt ˈəp]
 122. wykazać determinację
  put up [ˈpʊt ˈəp]
 123. wysunąć kandydaturę
  put up [ˈpʊt ˈəp]
 124. ulokować się
  put up [ˈpʊt ˈəp]
 125. zachęcać do
  put up to [ˈpʊt ˈəp tə]
Author
marko4
ID
288492
Card Set
B2 Phrasal Verbs P - Czasowniki Frazowe na literę P
Description
B2 Phrasal Verbs P - Czasowniki Frazowe na literę P
Updated