B2 Phrasal Verbs C - Czasowniki Frazowe na literę C

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. odwołać
  call off [ˈkɔl ˈɔf]
 2. wezwać
  call upon [ˈkɔl əˈpɔn]
 3. podzwonić w różne miejsca
  call around [ˈkɔl əˈræʊnd]
 4. wymagać
  call for [ˈkɔl fər]
 5. żądać
  call for [ˈkɔl fər]
 6. źle się zachowywać
  carry on [ˈkæriː ˈɔn]
 7. uśmiercić kogoś
  carry someone off [ˈkæriː someone ˈɔf]
 8. pchnąć do przodu
  carry forward [ˈkæriː ˈfɔrwərd]
 9. przenieść
  carry forward [ˈkæriː ˈfɔrwərd]
 10. jedzenie na wynos
  carry-out [carry-out]
 11. przedłużyć się
  carry over [ˈkæriː ˈoʊvər]
 12. wyzyskać
  cash in on [ˈkæʃ ˈɪn ˈɔn]
 13. podliczyć pieniądze
  cash up [ˈkæʃ ˈəp]
 14. szukać
  cast about for [ˈkæst əˈbæʊt fər]
 15. szukać
  cast around for [ˈkæst əˈræʊnd fər]
 16. wyrzucić
  cast out [ˈkæst ˈæʊt]
 17. wypędzić
  cast out [ˈkæst ˈæʊt]
 18. szukać
  cast round for [ˈkæst ræʊnd fər]
 19. złapać za
  catch at [ˈkætʃ ət]
 20. przyjąć się
  catch on [ˈkætʃ ˈɔn]
 21. połapać się
  catch on [ˈkætʃ ˈɔn]
 22. zrozumieć
  catch on [ˈkætʃ ˈɔn]
 23. nadgonić
  catch up [ˈkætʃ ˈəp]
 24. nadrabiać
  catch up [ˈkætʃ ˈəp]
 25. dogonić
  catch up with [ˈkætʃ ˈəp ˈwɪð]
 26. doścignąć
  catch up on [ˈkætʃ ˈəp ˈɔn]
 27. nadrobić zaległości
  catch up on [ˈkætʃ ˈəp ˈɔn]
 28. wspominać
  catch up on [ˈkætʃ ˈəp ˈɔn]
 29. dopaść kogoś
  catch up with [ˈkætʃ ˈəp ˈwɪð]
 30. zanotować
  chalk up [ˈtʃɔk ˈəp]
 31. wytłumaczyć coś
  chalk something up to [ˈtʃɔk ˈsəm(p)θɪŋ ˈəp tə]
 32. natrafić na
  chance upon [ˈtʃæns əˈpɔn]
 33. przestawić się na
  change over [ˈtʃeɪndʒ ˈoʊvər]
 34. naładować
  charge up [ˈtʃɑrdʒ ˈəp]
 35. oskrażyć o
  charge with [ˈtʃɑrdʒ ˈwɪð]
 36. ścigać
  chase down [ˈtʃeɪs ˈdæʊn]
 37. poszukiwać
  chase down [ˈtʃeɪs ˈdæʊn]
 38. przegonić kogoś
  chase someone off [ˈtʃeɪs someone ˈɔf]
 39. poganiać kogoś
  chase someone up [ˈtʃeɪs someone ˈəp]
 40. pośpieszać kogoś
  chase someone up [ˈtʃeɪs someone ˈəp]
 41. podrywać
  chat up [ˈtʃæt ˈəp]
 42. sprawdzić
  check by [ˈtʃek ˈbaɪ]
 43. poszukiwać
  check into [ˈtʃek ˈɪntuː]
 44. umierać
  check out [ˈtʃek ˈæʊt]
 45. sprawdzać dokładnie
  check over [ˈtʃek ˈoʊvər]
 46. dopingować
  cheer on [ˈtʃɪr ˈɔn]
 47. stchórzyć
  chicken out [ˈtʃɪkən ˈæʊt]
 48. wybrać się
  choose up [ˈtʃuːz ˈəp]
 49. ukrócić
  clamp down on [ˈklæmp ˈdæʊn ˈɔn]
 50. wyczyścić z pieniędzy
  clean out [ˈkliːn ˈæʊt]
 51. zbić kasę
  clean up [ˈkliːn ˈəp]
 52. rozejść się
  clear away [ˈklɪr əˈweɪ]
 53. rozproszyć się
  clear away [ˈklɪr əˈweɪ]
 54. wyrównać
  clear off [ˈklɪr ˈɔf]
 55. pozbyć się
  clear out [ˈklɪr ˈæʊt]
 56. wynosić się
  clear out [ˈklɪr ˈæʊt]
 57. zniknąć
  clear up [ˈklɪr ˈəp]
 58. wyjaśnić
  clear up [ˈklɪr ˈəp]
 59. ustąpić
  climb down [ˈklaɪm ˈdæʊn]
 60. okiełznać
  close down [ˈkloʊz ˈdæʊn]
 61. okryć
  close in [ˈkloʊz ˈɪn]
 62. ociągać się
  coast along [ˈkoʊst əˈlɔŋ]
 63. być postrzeganym
  come across [ˈkəm əˈkrɔs]
 64. zgodzić się na seks
  come across [ˈkəm əˈkrɔs]
 65. postępować
  come along [ˈkəm əˈlɔŋ]
 66. przybliżać się do
  come around to [ˈkəm əˈræʊnd tə]
 67. przychylać się do
  come around to [ˈkəm əˈræʊnd tə]
 68. stanąć przed
  come before [ˈkəm bɪˈfɔr]
 69. zdobyć
  come by [ˈkəm ˈbaɪ]
 70. wpaść
  come by [ˈkəm ˈbaɪ]
 71. lać
  come down [ˈkəm ˈdæʊn]
 72. wychodzić
  come forth [ˈkəm ˈfɔrθ]
 73. ukazywać się
  come forth [ˈkəm ˈfɔrθ]
 74. przylecieć
  come in [ˈkəm ˈɪn]
 75. ukazać się
  come in [ˈkəm ˈɪn]
 76. okazać się
  come in [ˈkəm ˈɪn]
 77. otrzymać
  come in for [ˈkəm ˈɪn fər]
 78. Daj spokój!
  Come off it! [ˈkəm ˈɔf ˈɪt!]
 79. zgłosić się
  come forward [ˈkəm ˈfɔrwərd]
 80. uruchamiać się
  come on [ˈkəm ˈɔn]
 81. rozwijać się
  come on [ˈkəm ˈɔn]
 82. nadchodzić
  come on [ˈkəm ˈɔn]
 83. zejść
  come out [ˈkəm ˈæʊt]
 84. wyprać się
  come out [ˈkəm ˈæʊt]
 85. ujawnić
  come out [ˈkəm ˈæʊt]
 86. wypuszczać na rynek
  come out with [ˈkəm ˈæʊt ˈwɪð]
 87. wyskoczyć z czymś
  come out with [ˈkəm ˈæʊt ˈwɪð]
 88. wybudzić się
  come out of [ˈkəm ˈæʊt əv]
 89. dopadać
  come over [ˈkəm ˈoʊvər]
 90. przechodzić
  come over [ˈkəm ˈoʊvər]
 91. przekonać się do
  come round [ˈkəm ræʊnd]
 92. docierać
  come through [ˈkəm ˈθruː]
 93. wykonać zgodnie z obietnicą
  come through [ˈkəm ˈθruː]
 94. dostarczyć coś wymaganego
  come through with something [ˈkəm ˈθruː ˈwɪð ˈsəm(p)θɪŋ]
 95. wschodzić
  come up [ˈkəm ˈəp]
 96. zaproponować
  come up with [ˈkəm ˈəp ˈwɪð]
 97. wymyślić
  come up with [ˈkəm ˈəp ˈwɪð]
 98. odpowiadać
  come up to [ˈkəm ˈəp tə]
 99. zaliczyć do
  count among [ˈkæʊnt əˈməŋ]
 100. liczyć się
  count for [ˈkæʊnt fər]
 101. brać pod uwagę
  count in [ˈkæʊnt ˈɪn]
 102. wliczać
  count in [ˈkæʊnt ˈɪn]
 103. wliczać się do
  count towards [ˈkæʊnt towards]
 104. polegać na
  count upon [ˈkæʊnt əˈpɔn]
 105. liczyć na
  count upon [ˈkæʊnt əˈpɔn]
 106. wkradać się
  creep in [ˈkriːp ˈɪn]
 107. zakradać się
  creep in [ˈkriːp ˈɪn]
 108. wkraść się
  creep into [ˈkriːp ˈɪntuː]
 109. zaniepokoić kogoś
  creep someone out [ˈkriːp someone ˈæʊt]
 110. zakradać się
  creep over [ˈkriːp ˈoʊvər]
 111. skradać się
  creep up on [ˈkriːp ˈəp ˈɔn]
 112. zredukować
  cut back [ˈkət ˈbæk]
 113. ciąć wydatki
  cut back on [ˈkət ˈbæk ˈɔn]
 114. ściąć do ziemi
  cut down [ˈkət ˈdæʊn]
 115. ograniczyć spożycie
  cut down on [ˈkət ˈdæʊn ˈɔn]
 116. wtrącić się
  cut in [ˈkət ˈɪn]
 117. zajechać drogę
  cut in [ˈkət ˈɪn]
 118. Dosyć tego!
  Cut it out! [ˈkət ˈɪt ˈæʊt!]
 119. zmykać
  cut out [ˈkət ˈæʊt]
Author
ID
288482
Card Set
B2 Phrasal Verbs C - Czasowniki Frazowe na literę C
Description
B2 Phrasal Verbs C - Czasowniki Frazowe na literę C
Updated
Show Answers