B2 Law and Jurisdiction - Prawo i Sądownictwo

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. winny
  guilty [ˈɡɪl.ti]
 2. wina
  guilt [ɡilt]
 3. dowód
  evidence [ˈɛvɪdəns]
 4. świadek
  witness [ˈwɪt.nəs]
 5. świadek naoczny
  eyewitness [ˈaɪˈwɪtnəs]
 6. sprawa sądowa
  court case [ˈkɔrt ˈkeɪs]
 7. obrona
  the defence [ðə defence]
 8. oskarżenie
  the prosecution [ðə ˌprɑsɪˈkjuːʃən]
 9. przysięga sądowa
  oath [ˈoʊθ]
 10. ograniczona poczytalność
  diminished responsibility [dəˈmɪnɪʃt rɪˌspɑnsəˈbɪlətiː]
 11. sala sądowa
  courtroom [ˈkɔrtˌruːm]
 12. gmach sądu
  courthouse [ˈkɔrtˌhæʊs]
 13. sędzia najwyższy
  supreme judge [səˈpriːm ˈdʒədʒ]
 14. sędzia przysięgły
  member of the jury [ˈmembər əv ðə ˈdʒʊriː]
 15. ława przysięgłych
  jury [ˈdʒʊəɹi]
 16. proces sądowy
  lawsuit [ˈlɔˌsuːt]
 17. trybunał
  tribunal [triˈbuː.nal]
 18. trybunał stanu
  Tribunal of State [traɪˈbjuːnəl əv ˈsteɪt]
 19. radca prawny
  solicitor [səˈlɪsətər]
 20. notariusz
  notary [notary]
 21. adwokat
  barrister [ˈbæ.ɹɪst.ə(ɹ)]
 22. kodeks karny
  penal code [ˈpiːnəl ˈkoʊd]
 23. kodeks cywilny
  civil code [ˈsɪvəl ˈkoʊd]
 24. kodeks pracy
  labour code [labour ˈkoʊd]
 25. prawo
  law [lɔː]
 26. prawo międzynarodowe
  international law [ˌɪntərˈnæʃnəl ˈlɔ]
 27. prawo zwyczajne
  common law [ˈkɑmən ˈlɔ]
 28. prawo karne
  criminal law [ˈkrɪmənəl ˈlɔ]
 29. prawny
  legal [ˈliː.ɡəl]
 30. sprawiedliwy proces
  fair trial [ˈfer ˈtraɪl]
 31. darmowa porada prawna
  legal aid [ˈliːgəl ˈeɪd]
 32. koszty sądowe
  legal costs [ˈliːgəl ˈkɔsts]
 33. sędzia
  judge [dʒʌdʒ]
 34. wyrok
  verdict [ˈvɝ.dɪkt]
 35. przepis
  regulation [ˌregjəˈleɪʃən]
 36. pozew
  suit [suːt]
 37. petycja
  petition [pəˈtɪʃən]
 38. Wysoki Sądzie!
  Your Honour! [jər Honour!]
 39. wymiar sprawiedliwości
  justice [ˈdʒʌs.tɪs]
 40. podać kogoś do sądu
  take sb to court [ˈteɪk sb tə ˈkɔrt]
 41. uniewinnić
  acquit [əˈkwɪt]
 42. porada prawna
  legal advice [ˈliːgəl ədˈvaɪs]
 43. skazać
  convict [kənˈvɪkt]
 44. pozwać do sądu
  sue [suː]
 45. jurysdykcja
  jurisdiction [ˌdʒʊrəsˈdɪkʃən]
 46. własność intelektualna
  intellectual property [ˌɪntəˈlektʃəwəl ˈprɑpərtiː]
 47. postawić przed sądem
  bring to trial [ˈbrɪŋ tə ˈtraɪl]
 48. zeznawać
  testify [ˈtestəˌfaɪ]
 49. postawić w obliczu sprawiedliwości
  bring sb to justice [ˈbrɪŋ sb tə ˈdʒəstəs]
 50. ogłosić wyrok
  return a verdict [rɪˈtərn ə ˈvərdɪkt]
 51. wydawać wyrok
  pass sentence [ˈpɑz ˈsentəns]
 52. odwoływać się od
  appeal against [əˈpiːl əˈgenst]
 53. oskarżyć
  prosecute [ˈprɑsɪˌkjuːt]
 54. areszt
  arrest [əˈɹɛst]
 55. kaucja
  bail [bˠalʲ]
 56. wypuścić za kaucją
  release on bail [rɪˈliːs ˈɔn ˈbeɪl]
 57. przegrać sprawę
  lose the case [ˈluːz ðə ˈkeɪs]
 58. wygrać sprawę
  win the case [ˈwɪn ðə ˈkeɪs]
 59. sąd
  court [ˈkɔrt]
Author
ID
288465
Card Set
B2 Law and Jurisdiction - Prawo i Sądownictwo
Description
B2 Law and Jurisdiction - Prawo i Sądownictwo
Updated
Show Answers