B2 In the town - W mieście

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. podmiejski
  suburban [səˈbərbən]
 2. dzielnica
  district [ˈdɪstrɪkt]
 3. dzielnica mieszkalna
  residential district [ˌrezəˈdenʃəl ˈdɪstrɪkt]
 4. przedmieście
  suburb [ˈsəˌbərb]
 5. miejski
  urban [ˈɜːbən]
 6. urbanizacja
  urbanisation [urbanisation]
 7. sypialnia miejska
  dormitory town [ˈdɔrməˌtɔriː ˈtæʊn]
 8. mieszkaniec
  inhabitant [ɪnˈhæ.bɪ.tənt]
 9. obrzeża
  outskirts [ˈæʊtˌskərts]
 10. komunalny
  municipal [my.ni.si.pal]
 11. aglomeracja
  agglomeration [əˌglɑməˈreɪʃən]
 12. konurbacja
  conurbation [ˌkɒnəˈbeɪʃən]
 13. obszar podmiejski
  commuter belt [kəˈmjuːtər ˈbelt]
 14. burmistrz
  mayor [ˈmeə(ɹ)]
 15. lampa uliczna
  street lamp [ˈstriːt ˈlæmp]
 16. kładka piesza
  footbridge [ˈfʊtˌbrɪdʒ]
 17. dzielnica przemysłowa
  industrial estate [ɪnˈdəstriːəl ɪˈsteɪt]
 18. herb miasta
  coat of arms [ˈkoʊt əv ˈɑrmz]
 19. ogród botaniczny
  botanical garden [bəˈtænɪkəl ˈgɑrdən]
 20. nieużytki
  wasteland [ˈweɪstˌlænd]
 21. urbanizować
  urbanise [urbanise]
 22. zajmować powierzchnię
  occupy [ˈɑkjəˌpaɪ]
 23. założyć miasto
  found a town [ˈfæʊnd ə ˈtæʊn]
 24. być założonym
  be founded [ˈbiː ˈfæʊndɪd]
 25. przepływać przez miasto
  flow through a town [ˈfloʊ ˈθruː ə ˈtæʊn]
 26. być zlokalizowanym
  be located [ˈbiː ˈloʊˌkeɪtɪd]
 27. być usytuowanym
  be situated [ˈbiː ˈsɪtʃəˌweɪtɪd]
 28. w zasięgu ręki
  within walking distance [wɪˈðɪn ˈwɔkɪŋ ˈdɪstəns]
 29. udogodnienia
  facilities [fəˈsɪlətiːz]
 30. postój taksówek
  taxi rank [ˈtæksiː ˈræŋk]
 31. parkomat
  parking meters [ˈpɑrkɪŋ ˈmiːtərz]
 32. zanieczyszczenie
  pollution [pəˈluːʃən]
 33. przeludnienie
  overpopulation [ˌoʊvərˌpɑpjəˈleɪʃən]
 34. historyczny
  historic [hɪˈstɒɹɪk]
 35. zatłoczony
  crowded [ˈkraʊdɪd]
 36. opustoszały
  deserted [dɪˈzərtɪd]
 37. podupadły
  run-down [ˈrənˈdæʊn]
 38. zaniedbany
  shabby [ˈʃæb.i]
 39. brudny
  filthy [ˈfɪlθiː]
 40. chodnik
  sidewalk [saɪdwɔːk]
 41. miasto rodzinne
  home town [ˈhjuːm ˈtæʊn]
 42. miasto nadmorskie
  seaside town [ˈsiːˌsaɪd ˈtæʊn]
 43. osobliwy
  quaint [kweɪnt]
 44. agencja nieruchomości
  estate agency [ɪˈsteɪt ˈeɪdʒənsiː]
Author
ID
288267
Card Set
B2 In the town - W mieście
Description
B2 In the town - W mieście
Updated
Show Answers