B2 Flowers and Plants - Kwiaty i Rośliny

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. stokrotka
  daisy [ˈdeɪ.zi]
 2. niezapominajka
  forget-me-not [fəˈɡet.mi.nɒt]
 3. frezja
  freesia [ˈfɹi.ʒə]
 4. bratek
  pansy [ˈpænziː]
 5. mak
  poppy [ˈpɒpi]
 6. hiacynt
  hyacinth [ˈhaɪəsɪnθ]
 7. przebiśnieg
  snowdrop [ˈsnəʊ.drɒp]
 8. dąb
  oak [əʊk]
 9. wierzba
  willow [ˈwɪl.əʊ]
 10. wierzba płacząca
  weeping willow [ˈwiːpɪŋ ˈwɪloʊ]
 11. sosna
  pine [pɑɪn]
 12. jodła
  fir [fɜː(ɹ)]
 13. miłorząb
  ginkgo [ˈgɪŋkoʊ]
 14. kasztanowiec
  chestnut [ˈtʃɛs.nʌt]
 15. nasiono
  seed [siːd]
 16. pyłek
  pollen [ˈpɒlən]
 17. pąk
  bud [bʌd]
 18. płatek
  petal [ˈpɛt(ə)l]
 19. kolec
  thorn [θɔːn]
 20. gałązka
  twig [ˈtwɪg]
 21. cebulka
  bulb [ˈbəlb]
 22. igła
  needle [ˈniː.dl]
 23. zalesienie
  afforestation [æˌfɔrəˈsteɪʃən]
 24. lasy wiecznie zielone
  evergreen forests [ˈevərˌgriːn ˈfɔrəsts]
 25. kłoda
  log [lɒɡ]
 26. drzewo iglaste
  coniferous tree [koʊˈnɪfrəs ˈtriː]
 27. drzewo liściaste
  deciduous tree [dɪˈsɪdʒəwəs ˈtriː]
 28. teren leśny
  woodland [ˈwʊdlənd]
 29. zalesiać
  afforest [əˈfɒrɪst]
 30. wycinać drzewa
  deforest [(ˈ)diːˈfɔrəst]
 31. opadać
  fall [fɔːl]
 32. chwast
  weed [wiːd]
 33. pokrzywa
  nettle [ˈnet(ə)l]
 34. bluszcz
  ivy [ˈaɪvi]
 35. pnącze
  creeper [ˈkriːpər]
 36. fiołek
  violet [ˈvaɪlɪt]
 37. zapuszczać korzenie
  root [ruːt]
 38. irys
  iris [aɪɹɪs]
Author
ID
288258
Card Set
B2 Flowers and Plants - Kwiaty i Rośliny
Description
B2 Flowers and Plants - Kwiaty i Rośliny
Updated
Show Answers