B2 Cause Conditions Effects - Przyczyna Warunki Skutki

 1. wynikać z
  stem from [ˈstem ˈfrəm]
 2. potwierdzać
  bear out [ˈber ˈæʊt]
 3. uzasadnić
  account for [əˈkæʊnt fər]
 4. pod warunkiem, że
  provided that [prəˈvaɪdɪd ˈðæt]
 5. przyczynowo-skutkowy
  cause-and-effect [cause-and-effect]
 6. zakłócać
  disrupt [dɪsˈrəpt]
 7. ingerować
  interfere with [ˌɪntəˈfɪr ˈwɪð]
 8. zesztukować
  piece together [ˈpiːs təˈgeðər]
 9. połączyć
  bring together [ˈbrɪŋ təˈgeðər]
 10. pod żadnym pozorem
  on no account [ˈɔn ˈnoʊ əˈkæʊnt]
 11. pod żadnym warunkiem
  under no circumstances [ˈəndər ˈnoʊ ˈsərkəmˌstænsɪz]
 12. w żadnym wypadku
  in no circumstances [ˈɪn ˈnoʊ ˈsərkəmˌstænsɪz]
 13. w żaden sposób
  in no way [ˈɪn ˈnoʊ ˈweɪ]
 14. w żaden sposób
  by no means [ˈbaɪ ˈnoʊ ˈmiːnz]
 15. nie ma mowy
  no way [ˈnoʊ ˈweɪ]
 16. zrekapitulować
  recapitulate [riːkəˈpɪtʃʊleɪt]
 17. przesłanka
  premise [ˈpɹɛ.mɪs]
 18. warunek wstępny
  prerequisite [pɹiːˈɹɛkwɪzɪt]
 19. rezultat
  outcome [ˈæʊtˌkəm]
 20. skłonić
  prompt [pɹɒmpt]
 21. przeto
  accordingly [ə.ˈkɔɹ.dɪŋ.li]
 22. zależnie
  according [əˈkɔːdɪŋ]
 23. wynikać
  ensue [enˈsjʉː]
 24. wskutek
  owing to [owing tə]
 25. z uwagi na
  owing to [owing tə]
 26. przeznaczenie
  purpose [ˈpɜː(ɹ)pəs]
 27. rozpętać
  spark off [ˈspɑrk ˈɔf]
 28. przyśpieszyć
  precipitate [prɪˈsɪpɪteɪt]
 29. sprowokować
  provoke [prəˈvoʊk]
 30. spowodować stopniowo
  bring about [ˈbrɪŋ əˈbæʊt]
 31. mieć swój początek w
  arise from [əˈraɪz ˈfrəm]
 32. zrealizować
  accomplish [əˈkəm.plɪʃ]
 33. osiągnąć
  attain [əˈteɪn]
 34. wypalić
  come off [ˈkəm ˈɔf]
 35. realizacja
  accomplishment [ə.ˈkɒm.plɪʃ.mənt]
 36. osiągalny
  attainable [attainable]
 37. do uzyskania
  obtainable [obtainable]
 38. uzyskać
  obtain [əbˈteɪn]
 39. przyczyniać się
  contribute [kənˈtɹɪbjuːt]
 40. wyzwalać
  trigger [ˈtɹɪɡə]
 41. pociągać za sobą
  entail [ɛnˈteɪl]
Author
marko4
ID
288242
Card Set
B2 Cause Conditions Effects - Przyczyna Warunki Skutki
Description
B2 Cause Conditions Effects - Przyczyna Warunki Skutki
Updated