B1 Phrasal Verbs P - Czasowniki Frazowe na literę P

 1. wpakować na swoje miejsce
  pack away [ˈpæk əˈweɪ]
 2. upchać
  pack in [ˈpæk ˈɪn]
 3. wysłać kogoś
  pack someone off [ˈpæk someone ˈɔf]
 4. wypełnić po brzegi
  pack out [ˈpæk ˈæʊt]
 5. spakować
  pack up [ˈpæk ˈəp]
 6. zostać razem
  pair off [ˈper ˈɔf]
 7. zeswatać kogoś
  pair off [ˈper ˈɔf]
 8. dobrać się w pary
  pair off [ˈper ˈɔf]
 9. dobrać się w parę z
  pair off with [ˈper ˈɔf ˈwɪð]
 10. dobrać w pary
  pair up [ˈper ˈəp]
 11. przykryć problem
  paper over [ˈpeɪpər ˈoʊvər]
 12. rozdawać
  pass around [ˈpɑz əˈræʊnd]
 13. uchodzić za
  pass as [ˈpɑz əz]
 14. oddawać
  pass back [ˈpɑz ˈbæk]
 15. zwracać
  pass back [ˈpɑz ˈbæk]
 16. przechodzić obok
  pass by [ˈpɑz ˈbaɪ]
 17. omijać
  pass by [ˈpɑz ˈbaɪ]
 18. ominąć kogoś
  pass someone by [ˈpɑz someone ˈbaɪ]
 19. wpaść na chwile
  pass by [ˈpɑz ˈbaɪ]
 20. pominąć
  pass over [ˈpɑz ˈoʊvər]
 21. zignorować
  pass over [ˈpɑz ˈoʊvər]
 22. rozprowadzać
  pass round [ˈpɑz ræʊnd]
 23. przechodzić przez
  pass through [ˈpɑz ˈθruː]
 24. przejeżdżać przez
  pass through [ˈpɑz ˈθruː]
 25. doznawać
  pass through [ˈpɑz ˈθruː]
 26. przejść na
  pass to [ˈpɑz tə]
 27. przekazać do
  pass to [ˈpɑz tə]
 28. poprawić się
  pick up [ˈpɪk ˈəp]
 29. ogarnąć w mig
  pick up [ˈpɪk ˈəp]
 30. nauczyć się szybko
  pick up [ˈpɪk ˈəp]
 31. opanować
  pick up [ˈpɪk ˈəp]
 32. odebrać
  pick up [ˈpɪk ˈəp]
 33. zabrać skądś
  pick up [ˈpɪk ˈəp]
 34. wysadzić
  plant out [ˈplænt ˈæʊt]
 35. wygłupiać się
  play around [ˈpleɪ əˈræʊnd]
 36. bawić się
  play around [ˈpleɪ əˈræʊnd]
 37. udawać
  play at [ˈpleɪ ət]
 38. bawić się w
  play at [ˈpleɪ ət]
 39. odtwarzać nagranie
  play back [ˈpleɪ ˈbæk]
 40. kontynuować grę
  play on [ˈpleɪ ˈɔn]
 41. grać na
  play on [ˈpleɪ ˈɔn]
 42. rozegrać się
  play out [ˈpleɪ ˈæʊt]
 43. rozegrać do końca
  play out [ˈpleɪ ˈæʊt]
 44. rozwijać się
  play out [ˈpleɪ ˈæʊt]
 45. odgrywać
  play out [ˈpleɪ ˈæʊt]
 46. przeszkadzać
  play up [ˈpleɪ ˈəp]
 47. nawalać
  play up [ˈpleɪ ˈəp]
 48. przypochlebiać się
  play up to [ˈpleɪ ˈəp tə]
 49. zachować się według oczekiwań
  play up to [ˈpleɪ ˈəp tə]
 50. grać na
  play upon [ˈpleɪ əˈpɔn]
 51. bawić się
  play with [ˈpleɪ ˈwɪð]
 52. rozważać
  play with [ˈpleɪ ˈwɪð]
 53. włączyć do kontaktu
  plug in [ˈpləg ˈɪn]
 54. podpiąć
  plug in [ˈpləg ˈɪn]
 55. wskazać
  point out [ˈpɔɪnt ˈæʊt]
 56. uświadomić
  point out [ˈpɔɪnt ˈæʊt]
 57. wytknąć
  point out [ˈpɔɪnt ˈæʊt]
 58. lunąć
  pour down [ˈpɔr ˈdæʊn]
 59. wyłączyć z prądu
  power down [ˈpæʊr ˈdæʊn]
 60. wyłączyć zasilanie
  power off [ˈpæʊr ˈɔf]
 61. włączyć
  power up [ˈpæʊr ˈəp]
 62. podłączyć
  power up [ˈpæʊr ˈəp]
 63. kontynuować
  press ahead [ˈpres əˈhed]
 64. iść naprzód z
  press forward with [ˈpres ˈfɔrwərd ˈwɪð]
 65. nacisnąć na
  press on [ˈpres ˈɔn]
 66. kontynuować
  press on [ˈpres ˈɔn]
 67. pędzić
  press on [ˈpres ˈɔn]
 68. wysunąć się naprzód
  pull ahead [ˈpʊl əˈhed]
 69. rozdzielać
  pull apart [ˈpʊl əˈpɑrt]
 70. podrzeć na kawałki
  pull apart [ˈpʊl əˈpɑrt]
 71. odjechać
  pull away [ˈpʊl əˈweɪ]
 72. wycofać
  pull back [ˈpʊl ˈbæk]
 73. cofać się
  pull back [ˈpʊl ˈbæk]
 74. zburzyć
  pull down [ˈpʊl ˈdæʊn]
 75. przybić kogoś
  pull someone down [ˈpʊl someone ˈdæʊn]
 76. zatrzymać się na poboczu
  pull in [ˈpʊl ˈɪn]
 77. ubrać
  pull on [ˈpʊl ˈɔn]
 78. włączyć się do ruchu
  pull out [ˈpʊl ˈæʊt]
 79. wyjechać na drogę
  pull out [ˈpʊl ˈæʊt]
 80. wycofać się
  pull out [ˈpʊl ˈæʊt]
 81. zatrzymać się na poboczu
  pull over [ˈpʊl ˈoʊvər]
 82. zatrzymać
  pull over [ˈpʊl ˈoʊvər]
 83. działać razem
  pull together [ˈpʊl təˈgeðər]
 84. współdziałać
  pull together [ˈpʊl təˈgeðər]
 85. zatrzymać się
  pull up [ˈpʊl ˈəp]
 86. podciągnąć
  pull up [ˈpʊl ˈəp]
 87. podciągnąć się w nauce
  pull up [ˈpʊl ˈəp]
 88. wziąć się w garść
  pull yourself together [ˈpʊl jərˈself təˈgeðər]
 89. pozbierać się
  pull yourself together [ˈpʊl jərˈself təˈgeðər]
 90. wpychać się
  push in [ˈpʊʃ ˈɪn]
 91. wciskać
  push in [ˈpʊʃ ˈɪn]
 92. odpychać
  push aside [ˈpʊʃ əˈsaɪd]
 93. pchać do przodu
  push forwards [ˈpʊʃ ˈfɔrwərdz]
 94. odpychać się
  push off [ˈpʊʃ ˈɔf]
 95. wypychać
  push out [ˈpʊʃ ˈæʊt]
 96. wywracać
  push over [ˈpʊʃ ˈoʊvər]
 97. przewracać
  push over [ˈpʊʃ ˈoʊvər]
 98. przeforsować
  push through [ˈpʊʃ ˈθruː]
 99. przepchnąć
  push through [ˈpʊʃ ˈθruː]
 100. podnosić
  push up [ˈpʊʃ ˈəp]
 101. zwiększyć
  push up [ˈpʊʃ ˈəp]
 102. przekazać wiadomość
  put across [ˈpʊt əˈkrɔs]
 103. wyjaśnić
  put across [ˈpʊt əˈkrɔs]
 104. odkładać
  put away [ˈpʊt əˈweɪ]
 105. odstawić na miejsce
  put back [ˈpʊt ˈbæk]
 106. położyć z powrotem
  put back [ˈpʊt ˈbæk]
 107. odkładać na później
  put back [ˈpʊt ˈbæk]
 108. odłożyć
  put down [ˈpʊt ˈdæʊn]
 109. położyć
  put down [ˈpʊt ˈdæʊn]
 110. wstawić
  put in [ˈpʊt ˈɪn]
 111. zainstalować
  put in [ˈpʊt ˈɪn]
 112. odkładać na potem
  put off [ˈpʊt ˈɔf]
 113. odraczać
  put off [ˈpʊt ˈɔf]
 114. odstraszać
  put off [ˈpʊt ˈɔf]
 115. odpychać
  put off [ˈpʊt ˈɔf]
 116. przybrać na wadze
  put on [ˈpʊt ˈɔn]
 117. przybrać
  put on [ˈpʊt ˈɔn]
 118. ubierać
  put on [ˈpʊt ˈɔn]
 119. nabierać
  put on [ˈpʊt ˈɔn]
 120. ogłaszać
  put out [ˈpʊt ˈæʊt]
 121. zgasić
  put out [ˈpʊt ˈæʊt]
 122. zdobyć sławę
  put over [ˈpʊt ˈoʊvər]
 123. przekazać
  put over [ˈpʊt ˈoʊvər]
 124. połączyć przez telefon
  put through [ˈpʊt ˈθruː]
 125. podnieść do góry
  put up [ˈpʊt ˈəp]
 126. tolerować
  put up with [ˈpʊt ˈəp ˈwɪð]
 127. znosić
  put up with [ˈpʊt ˈəp ˈwɪð]
Author
marko4
ID
287791
Card Set
B1 Phrasal Verbs P - Czasowniki Frazowe na literę P
Description
B1 Phrasal Verbs P - Czasowniki Frazowe na literę P
Updated