B1 Medicine and Treatment - Lekarstwa i Leczenie

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. bandaż
  bandage [bandaːsjə]
 2. gips
  plaster [ˈplɑːstə]
 3. insulina
  insulin [ˈɪnslən]
 4. szczepionka
  vaccine [væ.ksɪːn]
 5. zaszczepić
  inoculate [ɪˈnɑkjəˌleɪt]
 6. syrop na kaszel
  cough syrup [ˈkɔf ˈsərəp]
 7. środek uspokajający
  sedative [ˈsedətɪv]
 8. tabletka do ssania
  sore throat lozenge [ˈsɔr ˈθroʊt ˈlɑzəndʒ]
 9. woda utleniona
  hydrogen peroxide [ˈhaɪdrədʒən pəˈrɑkˌsaɪd]
 10. środek przeczyszczający
  laxative [ˈlæk.sə.tɪv]
 11. krople do oczu
  eye drops [ˈaɪ ˈdrɑps]
 12. krople do nosa
  nose drops [ˈnoʊz ˈdrɑps]
 13. kapsułka
  capsule [ˈkæpsəl]
 14. lek przeciwzapalny
  anti-inflammatory drug [anti-inflammatory ˈdrəg]
 15. środek odkażający
  antiseptic [ˌæntəˈseptɪk]
 16. lek przeciwdepresyjny
  antidepressant [antidepressant]
 17. okład
  compress [kəmˈprɛs]
 18. ciśnieniomierz
  blood pressure monitor [ˈbləd ˈpreʃər ˈmɑnətər]
 19. apteczka pierwszej pomocy
  first aid kit [ˈfərst ˈeɪd ˈkɪt]
 20. gaza
  gauze [ɡɔːz]
 21. termometr
  thermometer [θəˈmɑmətər]
 22. wózek inwalidzki
  wheelchair [ˈwiːltʃɛə(ɹ)]
 23. strzykawka
  syringe [səˈrɪndʒ]
 24. szczepienie
  vaccination [ˌvæk.sɪˈneɪ.ʃən]
 25. zastrzyk
  injection [ɪn.ˈdʒɛk.ʃən]
 26. rozrusznik serca
  pacemaker [ˈpeɪsˌmeɪkər]
 27. igła medyczna
  hypodermic needle [hypodermic ˈniːdəl]
 28. kula
  crutch [ˈkrətʃ]
 29. bez recepty
  non-prescription [non-prescription]
 30. na receptę
  on prescription [ˈɔn prɪˈskrɪpʃən]
 31. rozpuścić
  dissolve [dɪˈzɑlv]
 32. zmniejszyć
  ease [iːz]
 33. złagodzić
  soothe [suːð]
 34. leczyć
  treat [triːt]
 35. leczenie
  treatment [ˈtriːtmənt]
 36. ssać
  suck [sʌk]
 37. zażywać leki
  take medication [ˈteɪk ˌmedəˈkeɪʃən]
 38. goić się
  heal [hɪːl]
 39. efekty uboczne
  side effects [ˈsaɪd ɪˈfekts]
 40. nadużywać
  overuse [ˌəʊvəˈjuːz]
 41. założyć opatrunek
  apply dressing [əˈplaɪ ˈdresɪŋ]
 42. bandażować
  bandage [bandaːsjə]
 43. opatrunek
  dressing [ˈdɹɛsɪŋ]
 44. tomografia komputerowa
  computed tomography [kəmˈpjuːtɪd toʊˈmɑgrəfiː]
 45. rezonans magnetyczny
  magnetic resonance [mægˈnetɪk ˈrezənəns]
 46. gastroskopia
  gastroscopy [gastroscopy]
 47. kolonoskopia
  colonoscopy [kaləˈnaskəpi]
 48. operacja plastyczna
  plastic surgery [ˈplæstɪk ˈsərdʒriː]
 49. zarejstrować się do lekarza
  register with a doctor [ˈredʒəstər ˈwɪð ə ˈdɑktər]
 50. dawkowanie
  dosage [do.zaʒ]
 51. szkła kontaktowe
  contact lenses [ˈkɑnˌtækt ˈlenzɪz]
 52. pończochy uciskowe
  compression stockings [kəmˈpreʃən ˈstɑkɪŋz]
 53. aparat słuchowy
  hearing aid [ˈhɪrɪŋ ˈeɪd]
 54. temblak
  sling [ˈslɪɳ]
 55. proteza
  prosthesis [prɑsˈθiːsəs]
 56. proteza ortopedyczna
  artificial limb [ˌɑrtəˈfɪʃəl ˈlɪm]
Author
ID
287778
Card Set
B1 Medicine and Treatment - Lekarstwa i Leczenie
Description
B1 Medicine and Treatment - Lekarstwa i Leczenie
Updated
Show Answers