A2 Stages of Life - Etapy Życia

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. śmiertelny
  mortal [ˈmɔrtəl]
 2. nieśmiertelność
  immortality [ˌɪˌmɔrˈtælətiː]
 3. starość
  old age [ˈoʊld ˈeɪdʒ]
 4. cykl życiowy
  life cycle [ˈlaɪf ˈsaɪkəl]
 5. podstarzały
  aging [ˈeɪdʒɪŋ]
 6. starsi
  elderly [ˈeldərliː]
 7. dorosły
  adult [ˈædl̩t]
 8. śmierć
  death [dɛθ]
 9. reinkarnacja
  reincarnation [ˌriːɪnkɑrˈneɪʃən]
 10. uczczenie pamięci
  commemoration [kəˌmeməˈreɪʃən]
 11. pogrzeb
  funeral [ˈfjuːnrəl]
 12. utrata bliskiej osoby
  loss of a loved one [ˈlɔs əv ə ˈləvd ˈwən]
 13. żałoba narodowa
  state mourning [ˈsteɪt ˈmɔrnɪŋ]
 14. żałoba narodowa
  official mourning [əˈfɪʃəl ˈmɔrnɪŋ]
 15. wspominać
  remember [rɪˈmembər]
 16. pamięć
  remembrance [rɪˈmembrəns]
 17. umierać
  die [daɪ]
 18. pomnik nagrobny
  monument [ˈmɑnjəmənt]
 19. obrządek
  ritual [ˈrɪ.tʃu.əl]
 20. ciało zmarłego
  dead body [ˈded ˈbɑdiː]
 21. życie pozagrobowe
  afterlife [ˈæftɚˌlaɪf]
 22. życie po śmierci
  life after death [ˈlaɪf ˈæftər ˈdeθ]
 23. metafizyka
  metaphysics [mɛtəˈfɪzɪks]
 24. mauzoleum
  mausoleum [ˌmɔː(ɹ).zəˈliː.əm]
 25. grobowiec
  tomb [tuːm]
 26. grób
  grave [ɡreɪv]
 27. trumna
  coffin [ˈkɒfɪn]
 28. owdowiały
  widowed [ˈwɪdoʊd]
 29. pochówek
  burial [ˈberiːəl]
 30. spopielać
  ash [æʃ]
 31. prochy
  ashes [ˈæʃɪz]
 32. zbiorowa mogiła
  mass grave [ˈmæs ˈgreɪv]
 33. nagła śmierć
  sudden death [ˈsədən ˈdeθ]
 34. naturalna śmierć
  natural death [ˈnætʃərəl ˈdeθ]
 35. miejsce spoczynku
  place of rest [ˈpleɪs əv ˈrest]
 36. miejsce spoczynku
  resting place [ˈrestɪŋ ˈpleɪs]
 37. życie po tamtej stronie
  the other side [ðiː ˈəðər ˈsaɪd]
 38. wieczny
  eternal [ɪˈtərnəl]
 39. ludzkość
  mankind [ˈmænˈkaɪnd]
 40. człowieczeństwo
  humanity [hjuːˈmænətiː]
 41. niemowlęctwo
  babyhood [babyhood]
 42. senior
  senior citizen [ˈsiːnjər ˈsɪtəzən]
 43. starszy
  elder [ˈeldə]
 44. osoba dorosła
  grown-up [ˈgroʊnˌəp]
 45. dojrzewać
  mature [məˈtjʊə(r)]
 46. dojrzały
  mature [məˈtjʊə(r)]
 47. staruszek
  old man [ˈoʊld ˈmæn]
 48. staruszka
  old woman [ˈoʊld ˈwʊmən]
 49. umrzeć
  die [daɪ]
 50. umierać
  pass away [ˈpɑz əˈweɪ]
 51. pochować
  bury [ˈbɛ.ɹi]
 52. składać do trumny
  coffin [ˈkɒfɪn]
 53. zestarzeć się
  get old [ˈget ˈoʊld]
 54. urodzić się
  be born [ˈbiː ˈbɔrn]
 55. śmiertelny
  fatal [ˈfeɪtəl]
 56. odejść z tego świata
  depart this life [dɪˈpɑrt ˈðɪs ˈlaɪf]
 57. w średnim wieku
  middle-aged [ˌmɪdəlˈeɪdʒd]
 58. wiek dojrzały
  adulthood [əˈdəltˌhʊd]
 59. dzidziuś
  baby [ˈbeɪbi]
 60. noworodek
  newborn baby [newborn ˈbeɪbiː]
 61. młodość
  youth [juːθ]
 62. nastolatek
  teenager [teenager]
 63. butelka dla dziecka
  baby bottle [ˈbeɪbiː ˈbɑtəl]
 64. ząbkowanie
  teething [ˈtiːðɪŋ]
 65. smoczek
  pacifier [ˈpæsəˌfaɪr]
 66. wiek pełnoletności
  age of majority [ˈeɪdʒ əv məˈdʒɔrətiː]
 67. młodociany
  juvenile [ˈdʒuː.vən.aɪl]
 68. nieletni
  minor [maɪnə]
 69. młody
  young [jʌŋ]
 70. młodzieńczy
  youthful [ˈjuːθfəl]
 71. nastolatek
  teen [tiːn]
 72. nastoletni
  teenage [ˈtiːnɪʤ]
 73. rówieśnik
  peer [ˈpiːə]
 74. narodziny
  birth [bɜː(ɹ)θ]
 75. data urodzenia
  date of birth [ˈdeɪt əv ˈbərθ]
 76. urodziny
  birthday [ˈbɜːθ.deɪ]
 77. wszystkiego najlepszego
  happy birthday [ˈhæpiː ˈbərθˌdeɪ]
 78. świętej pamięci
  late [leɪt]
 79. na progu śmierci
  at death's door [ət death's ˈdɔr]
 80. resztkami sił
  on one's last legs [ˈɔn one's ˈlæst ˈlegz]
 81. ostatnia wola
  last will [ˈlæst wəl]
 82. dziedzictwo
  heritage [ˈherətɪdʒ]
 83. spuścizna
  legacy [ˈlegəsiː]
Author
ID
287756
Card Set
A2 Stages of Life - Etapy Życia
Description
A2 Stages of Life - Etapy Życia
Updated
Show Answers