sterke werkwoorden

 1. bergen
  borg/geborgen
 2. bidden
  bad/gebeden
 3. bieden
  bood/geboden
 4. bijten
  beet/gebeten
 5. binden
  bond/gebonden
 6. blazen
  blies/geblazen
 7. blijken
  bleek/gebleken
 8. blijven
  bleef/gebleven
 9. blinken
  blonk/geblonken
 10. breken
  brak/gebroken
 11. brengen
  bracht/gebracht
 12. buigen
  boog/gebogen
 13. delven
  dolf/gedolven
 14. denken
  dacht/gedacht
 15. (be)derven
  (be)dierf/(be)dorven
 16. dingen
  dong/gedongen
 17. doen
  deed/gedaan
 18. dragen
  droeg/gedragen
 19. bedriegen
  bedroog/bedrogen
 20. verdrieten
  verdroot/verdroten
 21. drijven
  dreef/gedreven
 22. dringen
  drong/gedrongen
 23. drinken
  dronk/gedronken
 24. druipen
  droop/gedropen
 25. duiken
  dook/gedoken
 26. verdwijnen
  verdween/verdwenen
 27. dwingen
  dwong/gedwongen
 28. eten
  at/gegeten
 29. fluiten
  floot/gefloten
 30. gaan
  ging/gegaan
 31. gelden
  gold/gegolden
 32. vergeten
  vergat/vergeten
 33. geven
  gaf/gegeven
 34. gieten
  goot/gegoten
 35. beginnen
  begon/begonnen
 36. glijden
  gleed/gegleden
 37. glimmen
  glom/geglommen
 38. graven
  groef/gegraven
 39. grijpen
  greep/gegrepen
 40. hangen
  hing/gehangen
 41. hebben
  had/gehad
 42. heffen
  hief/geheven
 43. helpen
  hielp/geholpen
 44. hijsen
  hees/gehesen
 45. houden
  hield/gehouden
 46. houwen
  hieuw/gehouwen
 47. jagen
  joeg/gejaagd
 48. kerven
  korf/gekorven
 49. kiezen
  koos/gekozen
 50. kijken
  keek/gekeken
 51. kijven
  keef/gekeven
 52. klieven
  kloof/gekloven
 53. klimmen
  klom/geklommen
 54. klinken
  klonk/geklonken
 55. knijpen
  kneep/geknepen
 56. komen
  kwam/gekomen
 57. kopen
  kocht/gekocht
 58. krijgen
  kreeg/gekregen
 59. krijsen
  krees/gekresen
 60. krijten
  kreet/gekreten
 61. krimpen
  kromp/gekrompen
 62. kruipen
  kroop/gekropen
 63. kunnen
  kon/gekunnen
 64. kwijten
  kweet/gekweten
 65. laten
  liet/gelaten
 66. lezen
  las/gelezen
 67. liegen
  loog/gelogen
 68. verliezen
  verloor/verloren
 69. liggen
  lag/gelegen
 70. lijden
  leed/geleden
 71. lijken
  leek/geleken
 72. lopen
  liep/gelopen
 73. luiken
  look/geloken
 74. meten
  mat/gemeten
 75. mijden
  meed/gemeden
 76. moeten
  moest/gemoeten
 77. mogen
  mocht/gemogen
 78. nemen
  nam/genomen
 79. genezen
  genas/genezen
 80. genieten
  genoot/genoten
 81. nijgen
  neeg/genegen
 82. nijpen
  neep/genepen
 83. pluizen
  ploos/geplozen
 84. prijzen
  prees/geprezen
 85. rijden
  reed/gereden
 86. rijgen
  reeg/geregen
 87. rijten
  reet/gereten
 88. rijven
  reef/gereven
 89. rijzen
  rees/gerezen
 90. rinnen
  ron/geronnen
 91. roepen
  riep/geroepen
 92. ruiken
  rook/geroken
 93. schelden
  schold/gescholden
 94. schenden
  schond/geschonden
 95. schenken
  schonk/geschonken
 96. scheppen
  schiep/geschapen
 97. scheren
  schoor/geschoren
 98. schieten
  schoot/geschoten
 99. schrijden
  schreed/geschreden
 100. schijten
  scheet/gescheten
 101. schijnen
  scheen/geschenen
 102. schrijven
  schreef/geschreven
 103. schrikken
  schrok/geschrokken
 104. schuilen
  school/gescholen
 105. schuiven
  schoof/geschoven
 106. slaan
  sloeg/geslagen
 107. slapen
  sliep/geslapen
 108. slijpen
  sleep/geslepen
 109. slijten
  sleet/gesleten
 110. verslinden
  verslond/verslonden
 111. slinken
  slonk/geslonken
 112. sluipen
  sloop/geslopen
 113. sluiten
  sloot/gesloten
 114. smelten
  smolt/gesmolten
 115. smijten
  smeet/gesmeten
 116. snijden
  sneed/gesneden
 117. snuiten
  snoot/gesnoten
 118. snuiven
  snoof/gesnoven
 119. spijten
  speet/gespeten
 120. spinnen
  spon/gesponnen
 121. splijten
  spleet/gespleten
 122. spreken
  sprak/gesproken
 123. springen
  sprong/gesprongen
 124. spruiten
  sproot/gesproten
 125. spugen
  spoog/gespogen
 126. spuiten
  spoot/gespoten
 127. staan
  stond/gestaan
 128. steken
  stak/gestoken
 129. stelen
  stal/gestolen
 130. sterven
  stierf/gestorven
 131. stijgen
  steeg/gestegen
 132. stijven
  steef/gesteven
 133. stinken
  stonk/gestonken
 134. strijden
  streed/gestreden
 135. strijken
  streek/gestreken
 136. stuiven
  stoof/gestoven
 137. tijgen
  toog/getogen
 138. treden
  trad/getreden
 139. trekken
  trok/getrokken
 140. vallen
  viel/gevallen
 141. vangen
  ving/gevangen
 142. ervaren
  ervoer/ervaren
 143. varen
  voer/gevaren
 144. vechten
  vocht/gevochten
 145. bevelen
  beval/bevolen
 146. bevallen
  beviel/bevallen
 147. vinden
  vond/gevonden
 148. vlechten
  vlocht/gevlochten
 149. vliegen
  vloog/gevlogen
 150. vragen
  vroeg/gevraagd
 151. vreten
  vrat/gevreten
 152. vriezen
  vroor/gevroren
 153. vrijen
  vree/gevreeƫn
 154. wegen
  woog/gewogen
 155. werpen
  wierp/geworpen
 156. werven
  wierf/geworven
 157. weten
  wist/geweten
 158. weven
  woof/geweven
 159. wijken
  week/geweken
 160. wijten
  weet/geweten
 161. wijzen
  wees/gewezen
 162. winden
  wond/gewonden
 163. winnen
  won/gewonnen
 164. worden
  werd/geworden
 165. wreken
  wrak/gewroken
 166. wrijven
  wreef/gewreven
 167. wringen
  wrong/gewrongen
 168. wuiven
  woof/gewoven
 169. zeggen
  zei/gezegd
 170. zeiken
  zeek/gezeken
 171. zenden
  zond/gezonden
 172. zien
  zag/gezien
 173. zijn
  was/geweest
 174. zingen
  zong/gezongen
 175. zinken
  zonk/gezonken
 176. zinnen
  zon/gezonnen
 177. zitten
  zat/gezeten
 178. zoeken
  zocht/gezocht
 179. zuigen
  zoog/gezogen
 180. zuipen
  zoop/gezopen
 181. zullen
  zou / geen voltooid deelwoord!!
 182. zwemmen
  zwom/gezwommen
 183. zweren
  zwoor/gezworen
 184. zwerven
  zwierf/gezworven
 185. zwijgen
  zweeg/gezwogen
 186. bezwijken
  bezweek/bezweken
 187. verzwinden
  verzwond/verzwonden
Author
ClockHeart
ID
287464
Card Set
sterke werkwoorden
Description
sterke werkwoorden lijst wikipedia
Updated