ICTCOMM

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. สื่อเก่า
  • Old media 
  • One way communication ส่งสารทางเดียว ผู้รับ Mass จำนวนมาก 
  • Analogue system
 2. สื่อใหม่
  • Many to many communication 
  • ผู้ผลิตสื่อไม่ใช่มืออาชีพ 
  • ส่งสารหลายทาง 
  • Digital system 
  • Convergence สื่อหลอมรวม
 3. ความเหมือนกันของระบบอนาล๊อคกะดิจิทัล
  สามารถส่งสัญญาณข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นได้ทั้ง ข้อความ เสียง ภาพ ได้ด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกัน
 4. ระบบดิจิทัลมีสิ่งที่เหนือกว่าระบบอนาล๊อค
  • 5 อย่างคือ
  • 1.Synchronization ส่งผ่านข้อมูลที่สะดวกขึ้นด้วยแพลตฟอมดิจิทัล ง่ายและเร็ว
  • 2.Language มีภาษาเฉพาะ (Bibary code) แปลงสัญญาณจากผู้รับสารเพื่อเชื่อมกับผู้ส่งสารได้ ทำให้การเชื่อมต่อของข้อมูลที่ส่งทำได้ง่ายขึ้น หลากหลายรูปแบบของข้อมูล
  • 3.Errors หากมีความผิดพลาดของระบบอนาล๊อคต้องมีการแก้ไขทั้งชิ้น ในขณะที่ดิจิทัลสามารถแก้แยกเฉพาะส่วน 
  • 4.Copying อนาล๊อคคุณภาพไม่เท่าเทียมกับต้นฉบับ แต่ดิจิทัลทำไ้ดโดยไม่สิ้นสุดคุณภาพเหมือนต้นฉบับ 
  • 5.Storage ดิจิทัลสามารถบีบอัดข้อมูลจำนวนมหาศาลให้จัดเก็บได้ในขนาดเล็ก
 5. ระบบดิจิทัลมีสิ่งที่เหนือกว่าระบบอนาล๊อค แบบสรุป
  ส่งง่าย เก็บง่าย ใช้สะดวก ตัดต่อลบได้ คมชัด ไปทุกที่กับเรา
 6. ความแตกต่างระห่างอนาล็อคกับดิจิทัล
  • สัญญาณต่อเื่นื่อง vesus  สัญญาณแยกส่วน ไม่ต่อเนื่องกัน ในรูปแบบ binary code 
  • บันทึกทั้งเซ็ตอย่างที่ต้นฉบับเป็น vs คัดเลือกบางช่ง บางส่วนหรือัดต่อบางส่วนมาบันทึก
  • สัญญาณถูกรบกวน vs มีระบบป้องกันก.รบกวนในระห่างส่งสัญญาณภาพ 
  • อุปกรณ์ไม่ยืดหยุ่น ทีวีต้องดูผ่านโทรทัศน์ vs Hardware ยืดหยุ่น Media convergence
  • รองรับเสียงและวิดิโอ vs รองรับระบบคอมพิวเตอร์ 
  • เก็บในรูปคลื่นสัญญาณ ต้องใช้พื้นที่เยอะ VS binary bit บีบอัดข้อมุลได้มากกว่า
  • ใช้พลังงานเยอะ vs ใช้พลังงานน้อยกว่า
 7. ผลของ Digitalization
  เกิดการกระจายอำนาจในการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่จำกัดเฉพาะนักส่งสาร จาก one way --> many to many สร้างค.เท่าเทียมในการสื่อสาร 

  หลอมรวมพื้นที่ส่วนบุคคล กับ พท.สาธารณะ  (Old media = Public sphere = พท.สาธารณะ versus New media ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือสาธารณะกันแน่? )

   Time - space compression ย่อนย่อเวลา Convergance
 8. แนวโน้มการรับสาร
  จาก สื่อมวลชนในฐานะก.สร้างณ์ร่ม / ปสก.ร่วม TV Pool --> สื่อมวลชนในฐานะก.สร้างพื้นที่ส่วนบุคคล รสนิยมส่วนบุคคล Individual channel
 9. เทคโนโลยีนอกอุตสาหกรรม broadcasting
  • Internet 
  • social network 
  • smart phone
 10. รูปแบบการเผยแพร่ภาพโทรทัศน์
  • 3 แบบ
  • 1.แบบไม่จำกัดผู้รับปลายทาง ส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยระบบภาคพื้น --> ฟรีทีวี 
  • 2.แบบเฉพาะทิศทาง ด้วยดาวเทียม
  • 3.แบบผ่านสื่อนำสัญญาณไปยังผู้รับเฉพาะสถานที่ ส่งด้วยเคเบิล
 11. การแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ยุคอนาล็อค
  ก.แสดงภาพบนอนาล็อคเกิดจากการสแกนสัญญาณภาพในแนวนอนจากซ้ายไปขวา แต่ละเส้นไล่ระดับจากบนลงล่าง นได้ครบเป้นจำนวนเส้นสแกน เพื่อให้ได้เป็นภาพหนึ่งเฟรม
 12. หลักการแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ มีมาตรฐานการแสดงผลบนหน้าจอโดยทั่วไปมี 2 ระบบ ตามความถี่ของกระแสไฟฟ้า
  • 1.625 เส้น ใช้อัตราแสดงภาพ 50 เฮิร์ตหรือ 25 เฟรมต่อวิ
  • 2.525 เส้น ใช้อัตราแสดงภาพ 60 เฮิร์ตหรือ 30 เฟรมต่อวิ
 13. ระบบโทรทัศน์แบบอนาล็อค มีระบบ 3 รูปแบบ
  • 1. NTSC
  • 2. PAL or CCIR
  • 3. SECAM
 14. ระบบสัญญาณภาพระบบแรกของโลก
  FCC ของ usa
 15. ระบบ Pal
  ระบบยุโรป พัฒนาดย Walter ใช้ในปท.ที่มีระบบไฟฟ้า 220V แบ่งแถบคลื่นความถี่ของการใช้งานเป็นย่านความถี่ VHF และ UHF
 16. SECAM
  • 625 เส้น 50 HZ 25 frame/second
  • แถบค.ถี่กว้างมาก ทำให้มีช่องไม่กี่ช่อง ไม่นิยม
 17. PAL vs NTSC
  PAL ดีกว่า NTSC ตรง จน.เส้นภาพมี 625 จึงคมชัดกว่า ใช้ม้วนเทปน้อยกว่าในเวลาที่เท่ากัน เพราะจน.ภาพต่อวิของ Pal น้อยกว่า  แต่ NTSC ภาพดูนุ่มนวลต่อเนื่องกว่า เพราะมีค.ถี่ก.สแกนและเฟรมต่อวินาทีสูงกว่า
Author
ID
284192
Card Set
ICTCOMM
Description
โทรทัศน์ ค.ดีงามของดิจิทัล
Updated
Show Answers