Évszámok 1490 - 1711

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1490 - 1516
  II. Jagelló Ulászló trónon
 2. 1514
  Dózsa-féle parasztfelkelés
 3. 1505
  rákosi országgyűlés
 4. 1514 június
  temesvári csata
 5. 1514
  Werbőczy - Hármaskönyv (Tripartitum)
 6. 1516 - 1526
  II. Jagelló Lajos trónon
 7. 1521. augusztus 29.
  Szulejmán elfoglalja Nándorfehérvárt
 8. 1526. augusztus 29.
  mohácsi vereség
 9. 1526 - 1540
  Szapolyai János (is) a trónon
 10. 1526 - 1564
  I. Habsburg Ferdinánd (is) a trónon
 11. 1529
  a török Bécs ellen támad
 12. 1532
  török újra Bécs ellen támad, kőszeg elfoglalása
 13. 1538
  váradi béke
 14. 1541 októbere
  Fráter György + Ferdinánd - gyalui egyezmény
 15. 1541 augusztus 29.
  Buda eleste
 16. 1541
  az ország 3 részre szakad
 17. 1542
  sikertelen kísérlet a török legyőzésére
 18. 1551
  Fráter György lemondatja János Zsigmondot, Ferdinándnak megkísérli átadni Erdélyt
 19. 1552
  • Temesvár, Drégely, Szolnok elfoglalása
  • Eger ellenáll
 20. 1566
  • gyulai-, szigetvári csata
  • Szulejmán halála
 21. 1568
  drinápolyi béke
 22. 1570
  speyeri egyezmény (János Zsigmond + Habsburgok)
 23. 1571 - 1586
  Báthori István erdélyi fejedelem
 24. 1517 után
  lutheri irányzat terjedése
 25. 1591 - 1606
  15 éves háború
 26. 1576 - 1608
  I. Habsburg Rudolf a magyar trónon
 27. 1593
  • Fülek, Drégely, Nógrád felszabadítása
  • Rudolf hadjárata a török ellen
 28. 1595
  gyurgyevónál Bocskai István győzelme a török felett
 29. 1596
  Eger eleste
 30. 1604 - 1606
  Bocskai-szabadságharc
 31. 1605 február
  erdélyi rendek fejedelemmé választják Bocskai Istvánt
 32. 1605 április
  szerencsi országgyűlés -> magyar királlyá választják Bocskai Istvánt
 33. 1605 november
  Korponai országgyűlés, hajdúk letelepítése
 34. 1606 június
  bécsi béke (Bocskai I. + Habsburg Rudolf, Erdély különválása)
 35. 1606 november
  zsitvatoroki béke (Habsburg Rudolf + török [I. Ahmed])
 36. 1608
  I. Rudolfot lemondatja öccse, Mátyás a magyar és osztrák trónról (Magyaro., Ausztria, Morvao.)
 37. 1608 január
  pozsonyi országgyűlés, H. Mátyás + magyar- és ausztriai rendek -> H. Rudolf
 38. 1608 - 1619
  II. Mátyás a magyar trónon
 39. 1613 - 1629
  Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
 40. 1620
  Bethlent magyar királlyá választják Besztercebányán
 41. 1621
  nikolsburgi béke (II. Ferdinánd + Bethlen Gábor; Szabolcs-, Szatmár-, Bereg-, Borsod-, Abaúj-, Zemplén-, Ugocsa vármegye)
 42. 1630 - 1648
  I. Rákóczi György erdélyi fejedelem
 43. 1643
  Rákóczi szövetsége a svédekkel (sikertelen)
 44. 1645
  linzi béke (R. György + III. Ferdinánd; szabad vallásgyakorlat)
 45. 1648 - 1660
  II. Rákóczi György erdélyi fejedelem
 46. 1657
  II. R. György kísérlete a lengyel trón megszerzésére
 47. 1661 - 1690
  Apafi Mihály, utolsó erdélyi fejedelem
 48. 1616
  Pázmány Péter esztergomi érsek lesz
 49. 1620 - 1664
  Zrínyi Miklós, író, költő, politikus és hadvezér, horvát bán, katolikus főúr
 50. 1663
  Érsekújvár bevétele (Zrínyi)
 51. 1664
  Zrínyi téli hadjárata, eszéki híd felégetése
 52. 1657 - 1705
  I. Lipót magyar trónon
 53. 1664
  • Montecuccoli győzelme a török felett Szentgotthárdnál
  • vasvári béke (Lipót + török, minden visszafoglalt várat török kézen hagyott)
  • Zrínyi és a vadkan randevúja
 54. 1666
  Wesselényi Ferenc hűbérül ajánlja Mo.-t a töröknek, nem fogadja el
 55. 1670
  I. Lipót elleni (harmadik) összeesküvés, Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc, Nádasdy Ferenc kivégeztetése (I. Rákóczi Ferenc - 400000 arany)
 56. 1681
  • soproni országgyűlés (rendi alkotmány visszaállítása, nádorválasztás, korlátozott protestáns vallásgyakorlat engedélyezése)
  • az ország négy részre szakad
 57. 1683
  • a Bécset ostromló török visszaverése (Lipót + Sobieski János lengyel király, Lotharingiai Károly fővezérletével)
  • Esztergom várának visszafoglalása
 58. 1684
  Szent Liga megalakul
 59. 1686
  Buda felszabadítása
 60. 1687
  • Nagyharsánynál győzelem
  • Nándorfehérvár felszabadul
 61. 1697
  zentai győzelem, Savoyai Jenő -> II. Musztafa
 62. 1691
  Diploma Leopoldium (Erdély hagyományai, önállósága megmarad)
 63. 1687
  rendek lemondanak a 31-edik záradékról, szabad királyválasztási jogukról
 64. 1699
  • karlócai béke, Szent Liga + Oszmán Birodalom (Magyarország kivéve Temesköz, Neoconquista)
  • Thököly száműzetése Nikodémiába (később felesége, Zrínyi Ilona is)
Author
ID
283670
Card Set
Évszámok 1490 - 1711
Description
Magyar töri évszámok 1490 - 1711
Updated
Show Answers