Nina's Friend.txt

 1. name
  ming2 zi4
 2. I
  wo3
 3. am
  shi4
 4. happy
  quai4 le4 de
 5. friend
  peng2 you3
 6. he/she
  ta1
 7. good
  hao3 de5
 8. tall
  gao1 de5
 9. thin
  shou4 de5
 10. cute
  ke3 ai4 de5
 11. short
  ai3 de5
 12. hair
  tou2 fa3
 13. long
  chang2 de5
 14. pretty
  piao4 liang4 de5
 15. strong
  qiang2 zhuang4 de5
 16. teddy bear
  tai4 di2 xiong2
 17. some
  yi4 xie1
 18. robot
  ji1 qi4 ren2
 19. big
  da4 de5
 20. toy
  wan2 ju4
 21. brown
  ka1 fai1 se4 (de5)
 22. red
  heng2 se4 (de5)
 23. blue
  lan2 se4 (de5)
 24. purple
  zi3 se4 (de5)
 25. video game
  dian4 dong4 wan2 ju4
 26. game
  you2 xi4
 27. cool
  ku4 de5
 28. at
  zai4
 29. school
  xue2 xiao4
 30. teacher
  lao3 shi1
 31. smart
  cong1 ming2
 32. over
  jie2 shu4
 33. home
  jia1
 34. computer
  dian4 nao3
 35. fun
  you3 qu4
 36. where
  na3 li3
 37. under
  zai4?K xia4 mian4
 38. table
  zhuo1 zi5
 39. there
  na4 li3
 40. book
  shu1
 41. pen
  bi3
 42. pencil
  qian1 bi3
 43. on
  zai4?K shang4 mian4
 44. in
  zai4?K li3 mian4
 45. box
  he2 zi5
 46. yellow
  huang2 se4 (de5)
 47. green
  lu4 se4 (de5)
 48. pet
  chong3 wu4
 49. shop
  shang1 dian4
 50. little
  xiao3 de5
 51. like
  xi3 huan1
 52. what
  she3 me5
 53. do/does
  zuo4
 54. fish
  yu2
 55. pencilbox
  qian1 bi3 he2
 56. notebook
  bi3 ji4 ben3
 57. eraser
  xiang4 pi2 ca1
 58. hungry
  e4 de5
 59. fruit
  shui3 guo3
 60. market
  shi4 chang3
 61. grape
  pu2 tao2
 62. pineapple
  feng4 li2
 63. banana
  xiang1 jiao1
Author
MioChao
ID
2834
Card Set
Nina's Friend.txt
Description
Some words forthe beginner!
Updated