Fysik 2 formelsamling

The flashcards below were created by user maskenjao on FreezingBlue Flashcards.

 1. Densitet
  • Densitet [kg/m³]
  • ρ = m / V
  • m = massan, V = volymen
 2. Medelhastighet [m/s]
  v = Δs / Δt
 3. Momentanhastighet [m/s]
  v = ds / dt
 4. Medelacceleration [m/s²]
  a = Δv / Δt
 5. Momentanacceleration [m/s²]
  a = dv / dt
 6. Likformig rörelse
  s = v · t   (konstant hastighet)
 7. Likformigt accelererad rörelse
  Samtliga formler, 5 stycken
  • v = vo + a t
  • s = vo t + a t² / 2
  • s = (vo + v)· t / 2
  • v² - vo² = 2 a s
  • vm = (vo + v ) / 2
  • v = hastighet, vo = begynnelsehastighet, vm = medelhastighet, a = accelereration, s = sträcka, t = tid
 8. Kaströrelse,
  lägesformler
  • x = vo t cos α
  • y = vo t sin α - g t² / 2

  vo = begynnelsehastighet, vx = hastighet i x-led, vy = hastighet i y-led, α = utkastvinkel, g = tyngdaccelerationen, t = tid.
 9. Kaströrelse,
  hastighetskomposanter
  • vx = vo cos α
  • vy = vo sin α - g t
 10. Kaströrelse:
  Om kastets utgångspunkt har samma höjd som kastets landningsplats:
  • Kastvidd, sx dvs hur långt kastet når i sidled:
  • sx = v² · sin(2α) / g

  • Max stighöjd, sy dvs hur högt kastet når:
  • sy = v² · sin²(α) / 2g 

  • Flygtid, dvs hur länge kastet är i luften:
  • t = 2 · v · sin(α) / g

  v = utgångshastighet, α = elevationsvinkel, g = tyngdaccelerationen

  • Flykthastighet, lägsta hastigheten för att lämna en planet:v = √2 · g · R
  • där g = tyngdaccelerationen på ytan, R = planetradien,eller

  • v = √2 · G · M / r
  • G = gravitationskonstanten = 6.6743·10-11Nm²/kg², M = planetens massa, r = avståndet från planetens centrum
 11. Newtons andra lag
  • F = m a
  • massan, accelerationen
 12. Gravitationskraft
  F = G · M1 M2 / r²

  G = 6.670·10-11Nm²/kg² = gravitationskonstanten, M1 M2 = massor, r = avstånd mellan massorna.
 13. Coulombs lag
  F = k·(Q1·Q2) / r²

  k = 1/(4πεo) = 8.99·109 Nm² · C-2,   Q1 Q2 = laddningar, r = avstånd mellan laddningarna.
 14. Hookes lag (töjning av fjäder)
  F = k ΔL

  k = fjäderkonstant, ΔL = förlängning.
 15. Friktionskraft
  • Ff = μ * FN
  • μ = friktionstal, FN = normalkraft.
 16. Bromskraft
  • Fb = E / s
  • E = rörelseenergi, s = bromssträcka.
 17. Tyngdkraft
  F = m g
 18. Centripetalkraft
  två formler.
  Fn = m v² / r = 4 π² m r / T²

  m = massa, v = periferihastighet, r = banradie, T = tid för 1 varv, periodtid
 19. Kraften på en ledare i magnetfält
  F = B I L

  B = magnetisk flödestäthet, I = ström i ledaren, L = ledarens längd i magnetfältet.B, I och F är vinkelräta mot varandra. (högerhandsregeln)
 20. Kraften på en laddning i magnetfält
  F = Q v B

  Q = laddning, v = hastighet, B = magnetisk flödestäthet.B, v och F är vinkelräta mot varandra. (högerhandsregeln)
 21. Kraften på en laddning i elektriskt fält
  F = E · Q

  E = Elektrisk fältstyrka, Q = laddning.
 22. Kraftmoment [Nm]
  M = F · L

  F = kraft, L = vinkelräta avståndet mellan vridningspunkten och kraftens riktningslinje.
 23. Jämviktskriterier
  Summan av krafterna = 0 och summan av kraftmomenten = 0
 24. Friktionstal μ
  Ff = μ Fn

  Ff = friktionskraft, μ = friktionstal, Fn = normalkraft
 25. Arbete (Joule) J
  • Arbete
  • W = Fs s

  W= arbete, Fs = kraft i sträckans riktning, s = sträcka
 26. Lyftarbete
  W = m g h

  W = arbete, m = massa, g = tyngdaccelerationen, h = lyfthöjden
 27. Accelerationsarbete
  W = m (vs² - vb² )/2

  W = arbete, m = massa, vs = sluthastighet, vb = begynnelsehastighet.
 28. Lägesenergi Joule J, potentiell energi
  Ep = m g h

  m = massa, g = tyngdaccelerationen, h = lyfthöjden
 29. Rörelseenergi, kinetisk energi
  Ek = m v² / 2

  m = massa, v = hastighet
 30. Fjäderenergi
  Ep = k (Δl)² / 2

  k = fjäderkonstanten, Δl = fjäderns förlängning.
 31. Effekt P [W] watt
  två formler
  • P = E / t
  • E = energi, t = tid

  • P = F v
  • F = kraft, v = hastighet
 32. Rörelsemängd
  • p = m v
  • m = massa, v = hastighet

  Rörelsemängden är konstant i ett slutet system.
 33. Impuls
  • I = F t
  • F = kraft, t = tid
 34. Impulslagen
  F t = m(v - vo)

  F = kraft, t = tid, m = massa, v = sluthastighet, vo = begynnelsehastighet.
 35. Vågrörelse
  • v = f λ
  • v = vågens utbredningshastighet, f = frekvens, λ = våglängd.
 36. Frekvens, vågrörelser
  • f = 1 / T
  • T = periodtiden.
 37. Harmonisk rörelse, tre formler
  • s(t) = A sin(ωt + φ)
  • v(t) = A ω cos(ωt + φ)
  • a(t) = -A ω² sin(ωt + φ)
  • A = amplitud, ω = vinkelhastighet, t = tid, φ = fasförskjutning
 38. Svängningsenergi, harmonisk rörelse
  E = m ω²A² / 2

  m = massa, ω = vinkelhastighet, A = amplitud.
 39. Vinkelhastighet
  • ω = 2π / T = 2π f
  • ω = vinkelhastigheten, T = periodtiden, f = frekvensen
 40. Harmonisk rörelse, vinkelhastighetssamband med fjäder
  • ω = √k / mT = 2π √m / k
  • k = fjäderkonstanten, m = kroppens massa, T = tid för 1 varv, periodtiden.
 41. Centripetalkraft
  Fn = m v² / r = 4 π² m r / T²

  m = massa, v = periferihastighet, r = banradie, T = tid för 1 varv, periodtid
 42. Konisk pendel
  T = Image Upload 1

  l = pendelns längd, α = utslagsvinkel, g = tyngdaccelerationen.
 43. Matematisk pendel och små utslag
  • T = 2π √l / g
  • l = pendelns längd, g = tyngdaccelerationen.
 44. Interferens (maximal förstärkning)
  Δs = k λ

  k = 0, ±1, ±2, ..., λ = våglängd, Δs = vägskillnad. Alltså när vägskillnaden är 0, 1, 2 etc råder maximal förstärkning, konstruktiv interferens etc.
 45. Interferens ( maximal försvagning) destruktiv interferens
  • Δs = (2k - 1) λ / 2
  • k = ±1, ±2,...
 46. Gitter
  • n λ = d sin αn
  • n = ordningsnummer, λ = våglängd, d = avstånd mellan öppningar, αn = avböjningsvinkeln.
 47. Dopplereffekten
  • f = fo (1 + v1 / v) / ( 1 - v2 / v)
  • f = observerad frekvens av mottagaren, fo = utsänd frekvens, v1 = mottagarens hastighet mot sändaren, v2 sändarens hastighet mot mottagaren, v = ljudhastigheten.

  Vi kan alltså avgöra om ett föremål rör sig från eller emot oss baserat på den observerade frekvensen.
 48. Brytningslagen
  n1 sin v1 = n2 sin v2

  n1 = brytningsindex före medium 1, n2 = brytningsindex för medium 2, v1= infallsvinkel, v2 = brytningsvinkel
 49. Totalreflexion
  n1 sin v1 = n2 sin 90o
 50. Brytningsindex
  n = co / v

  co = ljushastigheten i vakuum, v = ljushastigheten i mediet.
 51. Linsformeln
  1/f = 1/a + 1/b

  f = linsens brännvidd, a = avstånd mellan föremål och lins, b = avstånd mellan lins och bild
 52. Dioptri
  • D = 1/f
  • f = linsens brännvidd.
 53. Minimideviation i prisma
  n = sin( (β + D) / 2) / sin(β / 2)

  D = minimideviationen, β = prismats brytande vinkel.
 54. Kikarens förstoring
  G = f1 / f2

  f1 = objektivets bränvidd, f2 = okularets brännvidd.
 55. Luppens förstoring
  G = s / f

  s = 25 cm, f = luppens brännvidd.
 56. Mikroskopets förstoring
  G = s · L / (f1 · f2)

  s = 25 cm, L = avståndet mellan de inre brännpunkterna.
 57. Strålning W/m²
  • Me = P/A
  • Me = emittansen, P = utstrålad effekt, A = arean av den yta som strålar.
 58. Stefan Boltzmanns lag
  P= σ A T4

  P = effekten, σ = 5,670·10-8 W m-2 K-4, A = area av den yta som strålar, T = absoluta temperaturen i Kelvin
 59. Wiens förskjutningslag
  λm · T = konstant = 2,898·10-3 m·K

  λm = våglängd för maximal utstrålad energi, T = absoluta temperaturen.
 60. Ohms lag
  U = R I

  U = spänningen, R = resistansen, I = strömmen.
 61. Resistansen i en ledningstråd
  • R = ρ · l / A
  • ρ = resistivitet, l = ledarens längd, A = ledarens tvärsnittsarea.
 62. Coulombs lag
  F = k·(Q1·Q2) / r²

  k = 1/(4πεo) = 8.99·109 Nm² · C-2,   Q1, Q2 = laddningar, r = avstånd mellan laddningarnas centrum.
 63. Elektrisk fältstyrka E [V/m = N/C]
  E = F / Q

  E = elektrisk fältstyrka, F = kraft, Q = laddning.
 64. Elektriskt homogent fält
  • E = U / d
  • U = spänning, d = avstånd mellan de punkter där spänningen mellan är U.
 65. Spänning U [V] volt
  U = E / Q

  U = spänning, E = energi att flytta laddningen Q, Q = laddning.
 66. Elektrisk ström I [A] ampère
  I = Q / t

  Q = laddning, t = tid.
 67. Ström i relation till area och antal elektroner etc
  I = n A v q

  n = antal elektroner per volymsenhet, A = tvärsnittsarea, v = elektronens medelhastighet, q = elektronladdningen.
 68. Elektrisk energi E Joule J

  Tre formler
  • E = U · I · t
  • E = R · I² · t
  • E = U² / R · t

  E = energi, U = spänning, I = ström, R = resistans, t = tid.
 69. Växelström
  • ω = 2π f
  • ω = vinkelhastigheten, f = frekvens.

  • Ström
  • I = î / √2
  • i = î sin(ωt) 
  • I = strömmens effektivvärde, i = momentanström, î = strömmens toppvärde, ω = vinkelhastigheten, t = tid
 70. Spänning (växelström)
  • Spänning
  • U = û / √2
  • u = û sin(ωt + φ)
  • U = spänningens effektivvärde, u = momentanspänning, û = spänningens toppvärde, ω = vinkelhastigheten, t = tid, φ = fasförskjutning.
 71. Medeleffekt (växelström)
  P = U I cos(φ) = î û cos(φ) / 2

  U = växelspänning, I = växelström, φ = fasvinkel, û = spänningens toppvärde, î = strömmens toppvärde.
 72. Plancks ekvation, fotonens energi
  E = h f = h c / λ

  E = fotonens energi, h = Plancks konstant = 6,6262·10-34 J·s, f = frekvens, c = ljushastigheten, λ = våglängd.
 73. Massan hos en foton
  m = h f / c² = h /(c λ)

  h = Plancks konstant, f = frekvens, c = ljushastigheten, λ = våglängd.
 74. Fotoelektriska effekten
  • h f = Eo + ½ m v²
  • h = Plancks konstant, f = frekvens, Eo = utträdesarbetet för elektronen, m = elektronmassan, v = elektronens hastighet.
 75. Fotonens rörelsemängd
  • p = h / λ = h·f / c
  • p = rörelsemängd, h = Plancks konstant, λ = fotonens våglängd, c = ljushastigheten, f = fotonens frekvens.
 76. De Broglies materievåg
  λ = h /(m v) = h / p

  λ = våglängd, h = Plancks konstant, m = massa, v = hastighet, p = partikelns rörelsemängd.
 77. Energinivåerna i Väteatomen
  • En = -13.6eV / n²
  • n = elektronskalets nummer: n = 1, 2, 3,...
 78. Braggs relation för röntgenstrålar
  n · λ = 2 · d · sin(α)

  α = vinkeln mellan strålen och atomlagren, d = avståndet mellan atomlagren, n = spektrats ordningsnummer.
 79. Radioaktivt sönderfall
  Antal och halveringstid
  N = No·e^-kt = No·2^-t/T

  N = antal, No = antal från början, k = sönderfallskonstanten, t = tid, T = halveringstid

  • T = ln(2) / k
  • T = halveringstid, k = sönderfallskonstanten, ln(2) = naturliga logaritmen för 2
 80. Radioaktiv aktivitet
  • Aktivitet
  • R = k·No·e-kt
  • R = aktiviteten, k = sönderfallskonstanten, No = antal från början, t = tid.
 81. Absorptionslagen
  I = Io·e-μd

  Io = intensiteten hos det mot skiktet infallande strålningen, I = intensiteten efter att ha passerat ett skikt med tjocklek d, d = skikttjocklek, μ = absorptionskoefficient.
 82. Relativitetsteorin, Energi
  E=mc^2
 83. Masseffekt, relativitetsteorin
  m = mo / √1 - v²/c²

  m = massan hos föremålet som rör sig, mo = vilomassa, v = föremålets hastighet, c = ljushastighet.
 84. Tidsdilatation
  t = to / √1 - v²/c²

  t = tid mätt med stillastående klocka, to = tid mätt med klocka i rörelse, v = föremålets hastighet.
 85. Längdkontraktion
  • L = Lo · √1 - v²/c²
  • L = längd på föremålet i rörelse mätt med stillastående måttband, Lo = längd på föremålet när det står stilla, v = hastighet.
 86. Rörelseenergi (relativitetsteorin)
  • Ett föremål som rör sig med hastigheten v har rörelseenergin:
  • Ek = Etotal - Evila
  • Ek = moc²/√1 - v²/c²  - moc²
 87. Magnetiskt flöde Φ [Wb = Vs] Weber
  • Φ = B A
  • B = magnetisk flödestäthet, A = area för flödet.
 88. Inducerad spänning e [V] volt
  e = - ΔΦ / Δt

  ΔΦ = flödesändring, Δt = tidsintervall.
 89. Inducerad spänning i rörlig ledare
  • e = l v B
  • e = inducerad spänning, l = ledarens längd i magnetfält, v = hastighet, B = magnetisk flödestäthet.l, v och B vinkelräta mot varandra.
 90. Lenz lag
  En inducerad spänning ger en ström i en sluten krets som är motsatt riktad den pålagda strömmen.
 91. Självinduktion
  e = - L Δi / Δt

  e = inducerad spänning, L = spolens induktans, Δi = strömändring, Δt = tidsintervall.
 92. Magnetiska energin i en spole
  E = L i²/2

  L = spolens induktans, i = strömmen i spolen.
 93. En lång spoles induktans
  L = μ N² A / L

  L = induktans, μ = permeabiliteten, N = antal varv i spolen, A = spolens tvärsnittsarea, L = spolens längd ( för en platt spole = spolens diameter)
 94. Permeabilitet
  μ = μr μo

  μ = permeabiliteten, μo = permeabiliteten i vakuum = 4π·10-7 Tm/A, μr = relativa permeabiliteten.
 95. Flödestätheten i en spole
  • B = μ · N I / √L² + d²
  • μ = permeabiliteten, N = antal varv i spolen, I = strömmen i spolen, L = spolens längd, d = spolens diameter.
 96. Flödestätheten i centrum av en platt spole (spolens längd << spolens radie.)
  B = μ N I / 2r

  μ = permeabiliteten, N = antal varv i spolen, I = strömmen i spolen, r = spolens radie, μ ≈ μo i luft.
 97. Flödestäthet i en lång rak spole, solenoid. (spolens längd >> spolens radie.)
  B = μ N I / L

  μ = permeabiliteten, N = antal varv i spolen, I = strömmen i spolen, L = spolens längd, μ ≈ μo i luft.
Author
ID
282707
Card Set
Fysik 2 formelsamling
Description
fysik 2
Updated
Show Answers