Book 5.97 - 111

 1. διαβεβλημενοισι (διαβάλλω)
  • throw/carry across
  • falsely accuse, slander
  • mislead
  • (? generally being poorly disposed towards?
 2. νομιζουσι (νομίζω)
  using customarily; recognising
 3. οἰκος ῥυεσθαι
  it is right to save
 4. σφεας δυναμενους μεγα
  them being very powerful
 5. οἱα καρτα δεομενος
  • of the sort he was strongly requesting
  • in terms of his strong plea
 6. οἰκε (ἐοικα)
  it seems
 7. (98)
  το βουλευμα
  a resolution, plan
 8. ἡ ὠφελιη
  help, benefit
 9. λυπησειε (λυπέω)
  it would vex
 10. αἰχμαλωτους (ος  ον)
  taken captive by the spear
 11. την κωμην
  an unwalled village
 12. ἐπι την ὑμετερην
  to your own [home]
 13. ἀσπαστον (ος  α  ον)
  welcome, glad
 14. ἀπεδιδρησκον (ἀποδιδράσκω)
  they were running away
 15. κατα ποδας
  with all speed
 16. (ἡ) ἱππος πολλη
  a great cavalry
 17. συνδιηνεικαν (συνδιαφέρω)
  they carried/bore through with
 18. ποιευμενας Ἐφεσιους ἡγεμονας
  bringing Ephesian guides
 19. χωρίς
  • adv
  • apart from
 20. ἐρρυετο (ῥύομαι)
  he was holding
 21. (101)
  λεηλατησαι (λεηλατέω)
  to plunder
 22. καλαμιναι (ος  ον)
  made of reed
 23. πλινθιναι (ος  η  ον)
  made of brick
 24. τας ὀροφας
  rooves
 25. ἐπενεμετο (ἐπινέμω)
  it was spreading/distributed
 26. ἀπολαμφθεντες (ἀπολαμβάνω)
  having taken from another; having been cut off - stopped.
 27. την ἐξηλυσιν
  an exit
 28. συνερρεον (συρρέω)
  they were flowing together, streaming
 29. το ψηγμα
  dust
 30. ἁθροιζομενοι (ἀθροίζω)
  gathering, mustering
 31. ἐξανεχωρησαν (ἐξαναχωρέω)
  they withdrew
 32. (102)
  ἐνεπρησθησαν (ἐμπίμπρημι)
  they had been burned
 33. οἱ σκηπτομενοι
  those defending/excusing themselves
 34. ἀντενεπιμπρασαν (ἀντεμπιμπρημι)
  they set fire in return
 35. οἱ ἐντος ἁλυος ποταμου νομους ἐχοντες
  those having provinces within(by?) the river Alyos
 36. συνηλιζοντο (συναλίζω)
  they gathered together
 37. τον στιβον
  a trail
 38. ἀντεταχθησαν (ἀντιτάσσω)
  they had been lined up in opposition
 39. ὀνομαστους (ος  ον)
  of good name
 40. ἐν δε δη και
  among whom
 41. ἐσκεδασθησαν (σκεδάννυμι)
  Distinguish: κεραννυμι, κεδαννυμι
  they had been scattered
 42. (103)
  ἀπολιποντες (ἀπολιμπάνω)
 43. ὑπηρχε (ὑπάρχω)
  it began
 44. προσεγενετο (προσγίγνομαι)
  it attached itself (ι.ε. it came to be (γιγνομαι) added to (προς))
 45. παρηγορεετο (παρηγορέω)
  he was addressing
 46. παγχυ
  • adv
  • wholly
 47. ἐπικειμενος (ἐπίκειμαι)
  pressing upon, being urgent
 48. ἐνηγε (ἐνάγω)
  lead into, persuade, suggest
 49. προσκατημενος (προσκάθημαι)
  stationing in front
 50. της συλλογης
  the raising/gathering of soldiers
 51. συνυφανθηναι (συνυφαίνω)
  to weave together
 52. καταπροιξονται (καταπροίξομαι)
  they will get away with it
 53. τον ὀιστον
  arrow
 54. τον ἠερα
  the sky
 55. ἐκγενεσθαι (ἐκγιγνομαι)
  • to be descended from
  • OR
  • impers - to be allowed
 56. προσταξαι (προστάσσω)
  to order/assign (first/foremost(
 57. τον ἐπιτροπον
  a steward, trustee
 58. ἐξ ὑστερης
  hereafter
 59. λυπηρον (ος  α  ον)
  painful, distressing
 60. ποιοιμι (ποιεω)
  I might do
 61. τῳ παρα μεν παντα ὁσα περ σοι
  • everything beside/belonging to whom is as much as it is to you
  • All I have is as much yours as it is mine
 62. ἀξιευμαι (ἀξιόω)
  I am (thought) worthy
 63. πεπρηχεναι βαλομενον ἐπ᾽ ἑωυτου
  to be done acting upon his own initiative
 64. τον ἱμερον
  Distinguish: το ἱματιον
  longing, desire
 65. ὑπεκινησε (ὑποκινεω)
  he/it moved gently
 66. καταρτισω (καταρτίζω)
  I may restore, get ready
 67. ἐγχειριθετον (ος  ον)
  put in one's hands
 68. παραδω (παραδιδωμι)
  I may deliver/ hand over
 69. ἐπομνυμι
  I swear
 70. δασμοφορον (ος  ον)
  tributary
 71. διεβαλλε (διαβαλλω)
  • slander
  • OR
  • deceive!
 72. μεμετιμενος (μεθίημι)
  having been released
 73. προσδοκιμον (ος  ον)
  expected, looked for
 74. αἱ Κληιδες
  the Keys
 75. την αἱρεσιν
  Cf αἱρεω
  the choice (a taking, a choosing)
 76. κατ᾽ ὑμεας
  it concerns you
 77. ἐταχθημεν (τάσσω)
  we were ordered
 78. ἐπασχετε (πασχω)
  you suffered
 79. ἀπολεξαντες (ἀπολέγω)
  having chosen
 80. ἠλαυνε (ἐλαυνω)
  NB this means 'drive' but can also mean 'ride'
 81. ἱστασθαι ὀρθον
  to rear up
 82. ὁ ὑπασπιστης
  shield-bearer
 83. γενος Καρ
  of the Carian race
 84. του ληματος
  of courage
 85. ποσι και στοματι κατεργαζεσθαι
  kick and bite to death
 86. πληξαι (πλήσσω)
  to strike
 87. ὁ ὀπεων
  comrade
 88. προσφερεστερον (προσφερής  ες)
  more serviceable
 89. προσφερεσθαι (προσφερω)
  to be attacked (lit. 'to be borne towards')
 90. ἡμισεα συμφορη
  half a disaster
 91. ἀξιοχρεου (ως εων)
  noble, worthy
 92. τας ὑπηρετας
  servants
 93. ὑποδεκομαι
  I promise (I undertake)
Author
RedEdison
ID
282706
Card Set
Book 5.97 - 111
Description
Herodotos Histories vocab
Updated