Marketing NIMA A hfd 34

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is de definitie van statistiek?
  Statistiek is de wetenschap die zich bezighoudt met de waarneming, de bestudering en de analyse van massaverschijnselen.
 2. Wat is de definitie van beschrijvende statistiek?
  Het deel van statistiek dat zich bezighoudt met de verwerking en weergave van feiten, zodat een goed overzicht van de gegevens ontstaat.
 3. Wat is verklarende statistiek?
  Het deel van de statistiek dat de samenhang tussen bepaalde verschijnselen verklaart of voorspellingen doet
 4. Uit welke twee delen bestaat statistiek?
  beschrijvende en verklarende statistiek
 5. Noem de 5 doelen van statistiek
  • bepalen omvang van de totale massa
  • bepalen structuur van een massa
  • opstellen van prognoses
  • bepalen van correlaties tussen verschijnselen
  • maken van algemeen-economische en bedrijfseconomische vergelijkingen
 6. Wat is correlatie?
  samenhang tussen verschijnselen
 7. Waar heeft de statistiek altijd betrekking op?
  massaverschijnselen
 8. Hoe noemen we de verzameling elementen waar een onderzoek betrekking op heeft?
  populatie of universum
 9. Wat is de populatie of het universum?
  De verzameling van elementen waar een onderzoek betrekking op heeft
 10. Wat is een andere naam voor populatie?
  universum
 11. Wat is een andere naam voor universum?
  populatie
 12. Hoe noemen we het onderzoek waarbij alle elementen uit de populatie betrokken zijn?
  integraal onderzoek
 13. Wat is integraal onderzoek?
  Onderzoek waaraan alle elementen uit de populatie deelnemen
 14. Hoe noemen we het onderzoek waarbij slechts een deel van de populatie wordt onderzocht?
  steekproef onderzoek
 15. Met welke twee stappen begint men bij statistisch onderzoek?
  • kenmerken operationeel maken om er variabelen van te maken
  • beschrijven welke waarden de variabelen kunnen aannemen
 16. Welke twee soorten variabelen kennen we?
  • discrete variabelen 
  • continue variabelen
 17. Wat is het verschil tussen discrete en continue variabelen?
  Continue variabelen zijn oneindig (in nauwkeurigheid) en discrete variabelen niet.
 18. Wat zijn grootteklassen?
  Verzamelde gegevens rangschikken naar grootte
 19. Hoe noemen we de rangschikking van gegevens naar grootte?
  grootteklassen
 20. Wat is de frequentieverdeling?
  De verdeling van frequenties over verschillende klassen
 21. Hoe noemt men het aantal waarnemingen per klasse?
  absolute frequentie
 22. Hoe noemt men het aantal waarnemingen per klasse plus het aantal waarnemingen onder die klasse?
  cumulatief absolute frequentie
 23. Wat is het verschil tussen de absolute frequentie en de cumulatief absolute frequentie?
  De absolute frequentie is het aantal waarnemingen van een bepaalde klasse, de cumulatieve absolute frequentie is het aantal waarnemingen van een bepaalde klasse, plus alle klassen daaronder
 24. Hoe noemen we het verschil tussen de laagste en de hoogste waarde binnen een klasse?
  de klassenbreedte
 25. Wat is de klassenbreedte?
  Het verschil tussen de laagste en de hoogste waarde binnen een klasse
 26. Geef de definitie van klasse
  Een verzameling van identieke of ongeveer gelijke meetwaarden.
 27. Hoe noemen het punt tussen twee verschillende klassen?
  klassengrens
 28. Hoe bereken je de relatieve frequentie of relatieve frequentieverdeling?
  klasse frequentie gedeeld door totale frequentie, maal 100%
 29. klasse frequentie gedeeld door totale frequentie, maal 100%, waarvan is dit de formule?
  relatieve frequentie(verdeling)
 30. Wat is het probleem als niet alle klassenbreedten even breed zijn?
  Dan kun je ze niet met elkaar vergelijken
 31. Hoe kunnen we ongelijke klassenbreedte vervormen zodat ze vergelijkbaar zijn?
  Door naar de frequentiedichtheid te kijken en die te vergelijken
 32. Hoe bereken je de frequentiedichtheid?
  absolute frequentie gedeeld door klassenbreedte
 33. Als je de absolute frequentie deelt door de klassenbreedte, wat krijg je dan?
  frequentiedichtheid
 34. Op welke 7 manieren kunnen we een frequentieverdeling weergeven?
  • histogram (kolommendiagram)
  • frequentiepolygoon
  • staafdiagram
  • lijndiagram
  • cirkeldiagram
  • beelddiagram
  • Lorenz-curve
 35. Omschrijf het histogram
  De frequentieverdeling van een continue variabele waarbij de kolommen op elkaar aansluiten.
 36. Hoe noemen we de grafische frequentieverdeling van een continue variabele waarbij de kolommen op elkaar aansluiten?
  histogram of kolommendiagram
 37. Wat is een ander woord voor histogram?
  kolommendiagram
 38. Wat is een ander woord voor kolommendiagram?
  histogram
 39. Wat staat er op de x en y as van een histogram?
  • x = klassen
  • y = klassenfrequenties of klassendichtheid
 40. Wat doen we met ongelijke klassenbreedtes in het histogram?
  die krijgen een ongelijke grafische breedte
 41. Wat zijn twee verschillen tussen het histogram en het staafdiagram?
  • kolommen sluiten bij staafdiagram niet op elkaar aan.
  • histogram zijn continue variabelen, staafdiagram zijn discrete variabelen
 42. Omschrijf het staafdiagram
  grafische weergaven van frequentieverdeling met discrete variabelen. De kolommen sluiten niet direct op elkaar aan en hij kan zowel horizontaal als verticaal zijn.
 43. Omschrijf de frequentiepolygoon
  Lijkt op het histogram, maar dan een lijngrafiek. Boven elk klassenmidden wordt de bijbehorende frequentiedichtheid gezet, die punten worden met een lijn verbonden.
 44. Welke variant van het frequentiepolygoon kennen we?
  cumulatieve frequentiepolygoon
 45. Wat is bij een normale verdeling het verschil tussen een gewoon frequentiepolygoon en een cumulatief frequentiepolygoon?
  Het gewoon frequentiepolygoon is meer klokvormig en het cumulatief frequentiepolygoon is altijd stijgend
 46. Wat is een ander woord voor cumulatief frequentiepolygoon?
  ogive
 47. Wat is een ander woord voor ogive?
  cumulatief frequentiepolygoon
 48. Wat is een ander woord voor cirkeldiagram?
  pie-chart
 49. Wat is een ander woord voor pie-chart?
  cirkeldiagram
 50. Wat is een ander woord voor beelddiagram?
  pictogram
 51. Wat is een ander woord voor pictogram?
  beelddiagram
 52. Wat is een ander woord voor Lorenz-curve?
  concentratiecurve
 53. Wat is een ander woord voor concentratiecurve?
  Lorenz-curve
 54. Wat kan men aflezen aan de Lorenz-curve?
  Voor hoeveel procent van de omzet een product verantwoordelijk is.
 55. Van welke grafische frequentieverdeling kunnen we aflezen wat de verhouding is tussen een product en zijn omzet?
  Lorenz-curve of concentratiecurve
 56. Wat is de centrale tendentie?
  Het gebied waarin de meeste waarnemingen zich bevinden.
 57. Wat is de verzamelnaam voor het gebied waarin zich de meeste waarnemingen bevinden?
  centrale tendentie
 58. Wat is een centrale-tendentiemaatstaf, centrummaat of locatiemaatstaf?
  Een maatstaf die aangeeft rond welk getal de waarnemingen gegroepeerd zijn.
 59. Noem drie termen voor de maat die aangeeft rond welk getal de meeste waarnemingen gegroepeerd zijn
  • centrale-tendentiemaatstaf
  • centrummaat
  • locatiemaatstaf
 60. Noem de drie maten waarmee we de centrale-tendentie meten
  • modus 
  • gemiddelde
  • mediaan
 61. Hoe berekenen we het ongewogen rekenkundig gemiddelde?
  variabelen bij elkaar optellen en delen door het totaal aantal variabelen
 62. Hoe berekenen we het gewogen rekenkundig gemiddelde?
  variabele maal frequentie, uitkomst per variabele bij elkaar optellen, delen door totale frequentie
 63. Hoe berekenen we het gemiddelde van een frequentieverdeling met continue variabelen?
  frequentie per variabele maal bijbehorende klassenmidden, gedeeld door totale frequentie
 64. Wat is het klassenmidden?
  Het middelste getal binnen een klasse
 65. Hoe noemen we het middelste getal binnen een klasse?
  klassenmidden
 66. Wat is de modus?
  de meest voorkomende waarneming
 67. Hoe noemen we de waarneming die het meeste voorkomt?
  de modus
 68. Hoe noemen we de meest voorkomende waarneming bij een frequentieverdeling met klassen?
  modale klasse
 69. Wat is de modale klasse?
  de klasse waarin zich de meeste waarnemingen zich bevinden
 70. Wat is de mediaan?
  de middelste waarneming
 71. Hoe noemen we de middelste waarneming?
  mediaan
 72. Wanneer kun je geen mediaan benoemen?
  als de gegevens niet naar grootte zijn gerangschikt.
 73. Wat doe je als er een even aantal frequenties zijn en je de mediaan wilt weten?
  Het gemiddelde van de twee middelste medianen nemen
 74. Hoe noemen we de klasse waarin zich de mediaan bevindt?
  de mediale klasse
 75. Wat is de mediale klasse?
  de klasse waarin de mediaan zich bevindt
 76. Wanneer werken we doorgaans met klassen?
  bij continue variabelen
 77. Heeft een grafische frequentieverdeling ook een mediaan?
  ja, het klassenmidden
 78. Wat is de scheve verdeling?
  het gemiddelde, de mediaan en de modus zijn niet hetzelfde
 79. Hoe noemen we het als het gemiddelde, de mediaan en de modus niet hetzelfde zijn?
  scheve verdeling
 80. wat is een andere term voor scheve verdeling?
  asymmetrische verdeling
 81. Wie bepaalt in een frequentiepolygoon het hoogste punt?
  de modus
 82. Wat is rechtsscheef?
  de mediaan en het gemiddelde liggen links van de modus
 83. Wat is linksscheef?
  De mediaan en het gemiddelde liggen rechts van de modus
 84. Noem de drie locatiemaatstaven
  • modus
  • mediaan
  • gemiddelde
 85. Geef de definitie van de spreiding
  De mate waarin de individuele waarnemingen afwijken van de centrale tendentie
 86. Noem de twee spreidingsmaatstaven
  • variatiebreedte, spreidingsbreedte of range
  • standaarddeviatie of standaardafwijking
 87. Noem twee andere termen voor variatiebreedte
  • spreidingsbreedte
  • range
 88. Noem twee andere namen voor spreidingsbreedte
  • variatiebreedte
  • range
 89. Noem twee andere termen voor range
  • spreidingsbreedte
  • variatiebreedte
 90. Wat is de variatiebreedte, spreidingsbreedte of range?
  het verschil tussen de hoogste en de laagste waarneming van een verdeling. Bij klassen de ondergrens van de laagste klasse en de bovengrens van de hoogste klasse.
 91. Hoe noemen we het verschil tussen de laagste en de hoogste waarneming van een verdeling?
  • variatiebreedte
  • spreidingsbreedte
  • range
 92. Wat is een andere naam voor de standaarddeviatie?
  standaardafwijking
 93. Wat is een andere naam voor standaardafwijking?
  standaarddeviatie
 94. Wat geeft de standaarddeviatie aan?
  de gemiddelde afwijking van de waarnemingen ten opzichte van het rekenkundig gemiddelde
 95. Waarmee kunnen we de gemiddelde afwijking van de waarnemingen ten opzichte van het rekenkundig gemiddelde weergeven?
  de standaarddeviatie of standaardafwijking
 96. Omschrijf de formule van de standaarddeviatie
  Image Upload 1
 97. Welke twee vuistregels horen bij de standaarddeviatie?
  • de uitkomsten liggen symmetrisch rond het gemiddelde
  • hoe verder de uitkomst van het gemiddelde ligt, hoe minder vaak hij voorkomt
 98. welke verdeling hoort bij de standaarddeviatie?
  normale verdeling
 99. Wat is de definitie van de indexcijfers
  een verhoudingsgetal waarbij de waarde van een verschijnsel in een bepaalde periode wordt uitgedrukt in de waarde van hetzelfde verschijnsel in een andere periode.
 100. Wat betekent bij een indexcijfer met een basiswaarde van 100, een waarde boven 100?
  een stijging
 101. Hoe herken je bij een indexcijfer met een basiswaarde van 100 een daling?
  een waarde onder de 100
 102. Wat is de basisperiode bij de indexcijfers?
  de periode waar men de te onderzoeken periode tegen afzet
 103. Hoe lang is de basisperiode meestal?
  een jaar
 104. Aan welke twee voorwaarden moet een basisperiode voldoen?
  • niet te lang geleden
  • geen afwijkende omstandigheden
 105. Welke twee indexcijfers onderscheiden we binnen de statistiek?
  • enkelvoudige indexcijfers of partiële indexcijfers
  • samengestelde indexcijfers
 106. Wat zijn enkelvoudige indexcijfers?
  indexcijfers die betrekking hebben op 1 product
 107. Wat zijn partiële indexcijfers?
  indexcijfers die betrekking hebben op 1 product
 108. Wat zijn samengestelde indexcijfers?
  indexcijfers met gegevens van verschillende producten
 109. Noem de drie belangrijkste indexcijfers
  • prijsindex (PI)
  • hoeveelheidsindex (HI)
  • waarde-index (WI)
 110. Wat is de formule voor het prijsindexcijfer?
  Image Upload 2
 111. Wat is de formule voor HI?
  Image Upload 3
 112. Wat is de formule voor het WI?
  Image Upload 4
 113. Hoe berekenen we de omzet?
  afzet maal prijs
Author
ID
280393
Card Set
Marketing NIMA A hfd 34
Description
Marketing NIMA A hfd 34
Updated
Show Answers